Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Muzik Tahun 2

Mata Pelajaran : Dunia Muzik

Kelas : 2 Kreatif

Bilangan Murid : 40 orang

Tarikh (Hari) : 26 Februari 2017 (Ahad)

Masa : 8.00 8.30 pagi (30 minit)

Tema : Modul 1: Pengalaman Muzikal

Bidang : Nyanyian

Tajuk : Lagu The More We Are Together

Kemahiran : Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a, e, i, o,


u yang betul

Fokus : Modul 1: Pengalaman Muzikal

Standard Kandungan : 1.1 Menyanyikan pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan.

Standard Pembelajaran : 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan


huruf vokal a, e, i, o, u yang betul.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menyanyi laguMarry Had


Little Lamb dengan pic yang tepat dan telah
belajar konsep nyanyian dengan dinamik lagu.
Namun, sebutan murid, terutamanya sebutan huruf
vokal tidak jelas.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat:

1. Menyebut huruf vokal dengan betul.

2. Menyanyi lagu Marry Had Little Lamb


dengan dinamik dan sebutan huruf
vokalyang betul.
EMK : Kreativiti dan inovasi- 1. Menyanyi lagu dengan
dinamik (Elemen Merentas Kurikulum) dan
sebutan huruf vokal yang
betul.
2. Membina kefahaman diri
tentang sebutan huruf
vokal.
Penerapan Nilai : 1. Berdisiplin- Murid dapat mengikut arahan
guru semasa melakukan aktiviti.
2. Kerjasama- Murid memberi kerjasama
semasa menyanyi.
3. Rajin- Murid dapat mendengar lagu dan
menyanyi lagu dengan sebutan huruf vokal
yang betul.
Sumber/ Bahan Bantu
Mengajar : 1. Kibod
2. Kad sebutan huruf vokal
3. Papan baluk
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) : Penilaian nyanyian berfokuskan
sebutan dan pic yang tepat.
Aktiviti Pengajaran
Fasa/ Masa Isi Pelajaran Catatan
dan Pembelajaran
Set Induksi Perkaitan antara 1. Guru menayangkan video . Nilai:
2. Guru memperkenalkan
( 2 minit) huruf vokal dan Berdisiplin
lagu Bunyi Vokal yang
sebutannya
diajar hari ini serta
melalui tayangan
kemahiran dan objektif
video.
pembelajaran yang
ditujukan dalam P&P.
Langkah 1 Pengenalan huruf 1. Guru menerangkan BBM:
( 2 minit) vokal a, e, i, o, u sebutan huruf vokal a, e, i, Kad
melalui sesi soal o, u kepada murid. sebutan
2. Guru bersoal jawab
jawab. huruf
dengan murid tentang
vokal
perkataan yang boleh
dikaitkan dengan huruf
Nilai:
vokal a, e, i, o, u.
Berdisiplin
Contoh soalan: Rajin
Apakah nama buah-
buahan yang boleh
EMK:
melambangkan huruf a?
Kreativiti
Andaian Jawapan dan
Anggur
inovasi
Asam
Ayam
Awan

Aktiviti Pengajaran
Fasa/ Masa Isi Pelajaran Catatan
dan Pembelajaran
Langkah 2 Pembacaan lirik 1. Guru memperdengarkan BBM:
( 8 minit) lagu Marry Had lagu Marry Had Little Kibod
Little Lamb. Lamb.
2. Murid dibimbing oleh guru
untuk membaca lirik lagu
Mary had a little
Marry Had Little Lamb
lamb, little lamb,
frasa demi frasa.
little lamb, Mary
had a little lamb
whose fleece was
white as snow.
And everywhere
that Mary went
Mary went, Mary
went, everywhere
that Mary went
The lamb was
sure to go.

He followed her to
school one day,
school one day,
school one day,
He followed her to
school one day,
Which was against
the rules,
It made the
children laugh and
play,
laugh and play,
laugh and play,
It made the
children laugh and
play,
To see a lamb at
school.
Menyanyi melodi 1. Murid dibimbing oleh guru
lagu Marry Had untuk menyanyi melodi
Little Lamb lagu The More We Are
dengan iringan Together frasa demi frasa
muzik kibod. dengan iringan muzik
kibod.
2. Murid kemudian dibimbing
untuk menyanyi lagu
Marry Had Little Lamb
dengan sebutan huruf
vokal ha, he, hi, ho, hu
frasa demi frasa.
Menyanyi melodi 1. Guru menerangkan
lagu Marry Had kegunaan dan maksud
Little Lamb isyarat pergerakan tangan
dengan iringan secara menaik dan
muzik kibod menurun semasa
menggunakan menyanyi untuk tujuan
isyarat pergerakan mengajar nyanyian
tangan dengan dengan dinamik.
2. Guru membimbing murid
sebutan huruf
menyanyi lagu Marry Had
vokal ha, he, hi,
Little Lamb menggunakan
ho, hu.
isyarat pergerakan tangan
guru secara menaik dan
menurun dengan sebutan
huruf vokal ha, he, hi, ho,
hu .

Fasa/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Catatan


dan Pembelajaran
Langkah 3 Penilaian nyanyian 1. Guru membahagikan Nilai:
( 8 minit) lagu The More murid kepada 6 kumpulan, Berdisiplin
We Are Together iaitu kumpulan huruf vokal Bekerjasa
secara pusingan ha, he, hi, ho, hu dan ma
kumpulan yang menyanyi Rajin
melodi lagu Marry Had
Little Lamb.
2. Guru membimbing murid
daripada kumpulan huruf
vokal ha, he, hi, ho, hu
untuk menyanyi lagu
Marry Had Little Lamb
frasa demi frasa
berdasarkan baluk yang
ditunjukkan di papan
putih.
3. Guru mengulang nyanyian
bagi membantu murid
menguasai sebutan huruf
vokal.
4. Guru boleh membuat
latihan nyanyian secara
bergilir-gilir antara
kumpulan vokal dan
kumpulan nyanyian melodi
lagu Marry Had Little
Lamb.
Penutup Membuat 1. Guru menyanyi bersama- BBM:
( 3 minit) persembahan lagu sama murid-murid lagu Kibod
Marry Had Little The More We Are
Lamb Together dengan iringan Nilai:
muzik kibod sambil Berdisiplin
Mary had a little membuat penilaian Bekerjasa
lamb, little lamb, terhadap prestasi murid. ma
little lamb, Mary Rajin
had a little lamb
whose fleece was
white as snow.
And everywhere
that Mary went
Mary went, Mary
went, everywhere
that Mary went
The lamb was
sure to go.

He followed her to
school one day,
school one day,
school one day,
He followed her to
school one day,
Which was against
the rules,
It made the
children laugh and
play,
laugh and play,
laugh and play,
It made the
children laugh and
play,
To see a lamb at
school.

Ha, ha, he, he, hi,


hi, hi,
Ho, ho, ho, hu, hu,
hu,
Ha, ha, he, he, hi,
ho, hu,
Ha, he, hi, ho, hu.