Anda di halaman 1dari 20

SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4

BAB 1 : TAMADUN AWAL MANUSIA D Mencipta sistem tulisan

1. Mohenjo-Daro dan Harappa adalah bandar terancang terawal 7. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem tulisan dalam
di dunia. Tamadun Mesir Purba.
Mengapakah masyarakat Tamadun Indus berjaya membina
bandar terancang tersebut? (14) Berdasarkan kombinasi gambar dan simbol
A Perluasan ajaran agama yang berdasarkan bunyi
B Sistem pemerintahan teokrasi
C Sumbangan golongan bangsawan Apakah sistem tulisan tersebut? (10)
D Pertembungan dengan tamadun luar A Hieroglif
B Ideogram
2. Gambar berikut berkaitan dengan simbol Yin dan Yang. C Cuneiform
D Piktograf

8. Apakah kesan pengamalan sifat terbuka dalam masyarakat


Indus? (10)
A Perluasan pengaruh
B Pertukaran teknologi
C Penyebaran agama Hindu
D Perkembangan bidang penulisan
Apakah maksud simbol tersebut? (13)
A Mandat dari syurga 9. Dalam karyanya Muqaddimah , Ibn Khaldun menekankan ciri
B Pemujaan roh nenek moyang kehidupan bandar yang bertamadun.
C Unsur alam yang saling melengkapi Apakah ciri kehidupan tersebut? (09)
D Ramalan peristiwa yang akan berlaku A Kebebasan beragama
B Kesejahteraan hidup
3. Sistem pemerintahan di Mesopotamia berasaskan sistem C Kemajuan ekonomi
beraja. D Ketinggian moral
Apakah bentuk sistem beraja tersebut? (13)
A Oligarki 10. Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku
B Demokrasi pada sekitar tahun 2000 S.M.dalam Tamadun Indus.
C Aristokrasi Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut? (08)
D Teokrasi A Kemahiran ilmu geometri
B Kejayaan kegiatan penerokaan
4. Gambar di bawah berkaitan dengan Kod Undang-Undang C Keluasan kawasan pemerintahan
Hammurabi. D Kegiatan keagamaan

11. Apakah kepentingan kandungan karya The Art of War yang


ditulis oleh Sun Tzu kepada masyarakat hari ini ? (08)
A Menerangkan sistem pemerintahan
B Mengatur strategi perniagaan
C Menentukan bentuk hubungan luar
D Membantu pelaksanaan peperiksaan awam

12. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun


Mesir Purba? (07)
Apakah prinsip undang-undang tersebut? (12) I Kolar kuda
A Mengutamakan konsep permuafakatan II Pedati beroda
B Bersaskan sistem kepercayaan tempatan III Sistem kalendar
C Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan IV Tulisan hieroglif
D Hukuman yang sama untuk semua golongan A I dan II
B II dan III
5. Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai C III dan IV
pintu gerbang yang pelbagai bentuk. D I dan IV
Apakah kepentingan pintu gerbang dalam tamadun tersebut?
(11) 13. Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di
A Lambang kekayaan China.
B Panduan laluan kapal Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda
C Sempadan empayar kepada raja? (07)
D Simbol keagamaan I Melindungi raja
II Menyerahkan ufti
6. Apakah sumbangan Imhotep terhadap Tamadun Mesir Purba? III Melafazkan taat setia
(11) IV Memberi bantuan ketenteraan
A Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan A I,II dan III
B Memajukan teknologi bidang pertanian B I,II dan IV
C Menggubal undang-undang
1
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
C I,III dan IV
D II,III dan IV

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN


Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba, Howard Carter
menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas. 1. Anda sebagai seorang anak petani di China pada zaman
Dinasti Han.
14. Merujuk pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat Bagaimanakah anda dapat mengubah status sosial anda? (14)
dibuat? (06) A Memajukan perniagaan
A Upacara pemujaan semangat B Memiliki tanah yang luas
B Konsep kehidupan selepas mati C Menyertai pasukan tentera tetap
C Percaya kepada kelahiran semula D Meningkatkan pencapaian pendidikan
D Amalan penyembahan nenek moyang
2. Jadual berikut berkaitan dengan tokoh yang telah
Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan menyumbang terhadap perkembangan tamadun.
perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia.
Tokoh Tamadun
15. Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas? Julius Caeser Rom
(06)
Chandragupta Maurya India
A Cap mohor
B Batu bersurat
C Tembikar tanah Apakah sumbangan mereka? (14)
D Gendang gangsa A Membentuk empayar pemerintahan
B Memperkenalkan pemerintahan monarki
Mesopotamia Indus Mesir Purba C Mengasaskan pentadbiran secara birokrasi
D Melaksanakan sistem pemerintahan republik
16. Rajah di atas menunjukkan pertembungan tamadun awal.
Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus? 3. Athens merupakan sebuah negara kota dalam Tamadun
(06) Yunani.
A Pembinaan bandar terancang Apakah matlamat pendidikan di negara kota tersebut? (14)
B Peningkatan teknologi pertanian A Melahirkan pegawai kerajaan yang berpendidikan
C Perluasan kawasan pemerintahan B Mewujudkan masyarakat yang celik huruf
D Perkembangan hasil kesusasteraan C Membentuk warganegara yang taat
D Melahirkan manusia yang seimbang

4. Tokoh berikut telah menyumbang kepada peningkatan


tamadun China.

Lao Tze
Confucius

Apakah sumbangan mereka? (13)


A Pengasas ajaran
B Perancang bandar
C Mengatur strategi peperangan
D Menggubal kod undang-undang

17. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan ganbar 5. Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan seorang tokoh dalam
di atas? (06) tamadun awal di China.
A Pengenalan sistem tulisan
B Senjata untuk berperang Tokoh Kejayaan
C Alat upacara pengebumian Shih Huang Ti Menyatukan seluruh wilayah
D Lambang status masyarakat kecil di China

Latihan kendiri: Apakah faktor yang membantu kejayaan tokoh tersebut? (13)
I Pemerintahan secara autokratik
1 6 11 16 II Penghapusan kuasa bangsawan
2 7 12 17 III Kemajuan perdagangan
3 8 13 IV Sokongan rakyat
4 9 14 A I dan II
5 10 15 B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
D Ahli Dewan Perhimpunan dilantik oleh ketua
negara

6. Bandar berikut wujud pada zaman tamadun India


10. Pada tahun 509 S.M., Rom mengamalkan sistem pemerintahan
Anga republik yang ditadbir oleh dua orang konsul.
Kalinga Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik? (11)
Karusa A Memudahkan perluasan empayar
B Mengukuhkan hubungan luar
C Menghalang pemusatan kuasa
Apakah persamaan fungsi bandar tersebut? (12)
D Memilih pemimpin berwibawa
A Pusat perdagangan
B Pusat penterjemahan
11. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya.
C Pusat ketenteraan
Mereka berbuat demikian supaya (10)
D Pusat pertanian
A dilahirkan semula
B diberi pengampunan
C dimasukkan ke syurga
7. Jadual berikut menunjukkan perubahan sistem pemerintahan
D disatukan dengan tuhan
dalam tamadun Rom.

Tahun Perubahan
12. Sejak tahun 100 Masihi, perdagangan maritim antara India
509 Sebelum Rom menjadi dengan Alam Melayu telah berkembang.
Masihi sebuah republik Apakah kepentingan Alam Melayu kepada India pada masa
itu? (10)
Mengapakah perubahan tersebut berlaku? (12) A Pusat keagamaan
A Penaklukan oleh orang gasar B Pusat kesusasteraan
B Pemberontakan golongan patrician C Pembekal tenaga buruh
C Pertembungan dengan tamadun luar D Pembekal rempah ratus
D Peningkatan ekonomi penduduk
13. Gambar berikut menunjukkan sebahagian daripada Tembok
8. Gambar berikut menunjukkan tokoh tamadun awal dunia. Besar China.
Tamadun Rom Tamadun China

Mengapakah tembok tersebut dibina? (09)


A Menandakan sempadan negeri
Augustus Caesar Shih Huang Ti B Menjamin keselamatan wilayah
C Menjadi benteng penghalang banjir
Apakah sumbangan mereka? (12) D Melambangkan keagungan kerajaan
A Memperkenalkan pemerintahan demokrasi
B Menyeragamkan undang-undang 14. Mengapakah bidang tersebut diberi penekanan dalam
C Mengasaskan sistem empayar pendidikan di Athens? (09)
D Mengamalkan kepimpinan melalui teladan
Sukan
9. Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi
Seni berpidato
yang diwarisi daripada tamadun Yunani.
Kesusasteraan
Malaysia
A Menanam sikap keberanian
Indonesia
B Melatih pemimpin berwibawa
Amerika Syarikat C Melahirkan individu seimbang
D Mengukuhkan semangat patriotisme
Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut?
(11) 15. Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada
A Perdana Menteri mengetuai negara zaman Dinasti Tang di China? (08)
B Rakyat diberi hak memilih pemimpin A Meminimumkan kos
C Dewan Senat meluluskan undang-undang B Mengekalkan kesuburan tanah
3
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
C Mengurangkan tenaga kerja
D Menjimatkan masa 22. Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk
masyarakat yang berdisiplin? (05)
A Pengamalan undang-undang
B Menitikberatkan unsur kasih sayang
16. Rajah berikut berkaitan dengan sistem republik yang C Pelaksanaan undang-undang yang tegas
diamalkan di Rom. D Hubungan harmoni manusia dengan alam
23. Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannya secara
Konsul 1 dan Konsul 2 autokratik? (05)
A Mewujudkan polis rahsia
Dewan Senat B Melantik hakim yang bergaji
C Mengurangkan kuasa ketua tentera
Dewan Perhimpunan D Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai 24. Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India.
pentadbiran? (08) Antara matlamat penubuhannya ialah (05)
A Menyekat pengaruh gereja A menjamin kesetiaan pekerja
B Mengimbangi kuasa pemerintah B mengawal kadar gaji pekerja
C Memperkukuh kedudukan pemerintah C mempertahankan hak majikan
D Mengelakkan penjajahan kuasa asing D memperjuangkan had masa bekerja

17. Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat Peringkat Pembelajaran
kerana kuasa mereka mengatasi kuasa raja. Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogram
Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut? (08) Menengah Menulis karangan dan sastera
A Perampasan kuasa Tinggi X
B Pemulauan pilihan raya
C Perlucutan jawatan pentadbiran 25. Rajah di atas menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam
D Perubahan struktur masyarakat tamadun China.
X ialah (05)
Berbentuk kubah A menterjemah kitab suci
Siap semasa Maharaja Flavian B menghafal kitab agama
Tempat pertarungan pahlawan C mencatat salasilah maharaja
D menulis buku undang-undang
18. Maklumat di atas merujuk kepada binaan (07)
Sarjana
A Pantheon
B Aqueduct
C Acropolis Petani
D Colloseum
Tukang
19. Andaikan anda seorang Ahli Dewan Senat dalam sistem
republik di Rom pada tahun 509 S.M. Pedagang
Apakah tugas anda? (07)
A Merangka undang-undang 26. Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut
B Mencadang dasar kerajaan ajaran Confucius.
C Melantik pegawai pentadbir Bagaimanakah status golongan petani boleh berubah kepada
D Mengatur strategi ketenteraan kelas yang lebih tinggi? (05)
A Membayar cukai
20. Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pada tahun 509 B Mengumpul harta
S.M.? (06) C Memberikan taat setia
A Penaklukan orang gasar D Meningkatkan tahap pendidikan
B Penjajahan Julius Caesar
C Pertabalan Maharaja Augustus 27. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Sukan
D Pemberontakan golongan patrician Olimpik yang diadakan di Yunani pada tahun 776 S.M.? (05)
I Menghormati Tuhan Zeus
Undang-undang yang tegas II Dianjurkan empat tahun sekali
Legalisme Tiada perasaan belas kasihan III Persaingan antara negara kota
Penguatkuasaan harus dipelihara IV Melibatkan hanya golongan bangsawan
A I, II dan III
21. Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah legalisme B I, II dan IV
dilaksanakan? (06) C I, III dan IV
A Hakim dibayar gaji yang tinggi D II, III dan IV
B Rakyat di bawah penguasaan tentera
C Raja harus memiliki kuasa yang utuh Latihan kendiri:
D Juri dilantik daripada kalangan bangsawan
1 8 15 22
4
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
2 9 16 23 6. Dalam s9istem pemerintahan kerajaan Srivijaya, terdapat
3 10 17 24 jawatan datu.
4 11 18 25 Apakah peranan datu dalam sistem perundangan tersebut?
5 12 19 26 (12)
6 13 20 27 A Ketua agama
7 14 21 B Pentadbir daerah
C Pemerintah tentera
BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA D Pencatat salasilah raja
7. Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah
pelabuhan dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.
1. Peta di bawah menunjukkan kerajaan maritim di Asia
Tenggara.
Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan
Pembekal X Entreport

Pelabuhan X dalam rajah tersebut ialah (11)


A pelabuhan bandar
B pelabuhan nelayan
C pelabuhan kerajaan
D pelabuhan bebas

8. Gambar berikut menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja.

Mengapakah kerajaan tersebut berjaya meneroka dunia luar?


(14)
A Kegiatan pertanian berkembang maju
B Kerajaan asing memberikan bantuan
C Pusat latihan kelautan ditubuhkan
D Mahir dalam pembinaan kapal

2. Rajah berikut berkaitan dengan perubahan yang berlaku


kepada kerajaan Funan.
Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut? (11)
Kerajaan Kerajaan A Sebagai pusat kegiatan perdagangan
Agraria Maritim B Menjadi pusat pentadbiran
C Lambang penguasaan alam semesta
Mengapakah perubahan tersebut berlaku? (14) D Memperkukuh sistem pertahanan negara
A Kekuatan tentera
B Peluasan empayar 9. Apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia
C Kemajuan pelabuhan Tenggara? (10)
D Pertambahan penduduk A Kekayaan hasil pertanian
B Kekayaan hasil hutan
3. Raja Indravarman I memerintah kerajaan Angkor mulai tahun C Kemahiran membina kapal
877 Masihi. D Kebolehan membina terusan
Apakah sumbangan baginda terhadap kerajaan Angkor? (13)
A Menyediakan kemudahan pelabuhan 10. Bagaimanakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan
B Memajukan perusahaan perkapalan agraria kepada kerajaan maritim? (10)
C Menghapuskan cukai tanaman A Pertahanan laut kuat
D Membina takungan air B Pelabuhan yang strategik
C Persaingan antara kerajaan
4. Dalam kerajaan awal Asia Tenggara, rakyat biasa takut untuk D Kemerosotan hasil pertanian
menderhaka kepada raja.
Mengapakah mereka bersikap demikian? (13) 11. Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh kerajaan awal di
A Raja menguasai empayar Asia Tenggara? (09)
B Raja menjadi ketua pendeta
C Raja adalah bayangan tuhan Konsep dewa-raja
D Raja memiliki kekuatan tentera
Konsep orde kosmos
5. Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal
di Asia Tenggara. A Mempelbagaikan istiadat istana
Apakah kepentingan unsur tersebut? (12) B Mengekalkan pentadbiran yang adil
A Memperkukuh kedudukan pemerintah C Menggambarkan upacara keagamaan
B Mendaulatkan sistem perundangan D Memperkukuh kedudukan pemerintah
C Mengiktiraf golongan pendeta
D Mengekalkan warisan tradisi

5
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
12. Pada zaman pemerintahan Raja Indravarman I, kerajaan C Hubungan baik dengan China
Angkor berjaya menghasilkan beras yang mencukupi untuk D Kerajaan tertua di Tanah Melayu
menampung keperluan rakyat.
Apakah faktor kejayaan tersebut? (09) Latihan kendiri:
A Pembinaan baray
B Kemasukan buruh luar 1 6 11 16
C Penerokaan tanah baru 2 7 12 17
D Pengenalan kaedah penggiliran tanaman 3 8 13
4 9 14
5 10 15
13. Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan antara kerajaan
agraria dengan kerajaan maritim. BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN
PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
Saling bergantungan antara satu sama lain
1. Pada 6 Ogos 610 Masihi, bersamaan 17 Ramadhan, Nabi
Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria? Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama.
(08) Apakah kesan peristiwa tersebut? (13)
A Menjadi kuasa laut yang unggul A Penyebaran agama Islam
B Pesaing yang hebat B Kemunculan kerajaan bahaeru Islam
C Pembekal sumber makanan C Penentangan orang Arab Quraisy terhadap Islam
C Menakluk kawasan berhampiran D Pemisahan antara Zaman Jahiliah dengan Zaman
Islam
14. Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada
zaman Raja Indravarman I? (08) 2. Maklumat berkaitan dengan kehidupan masyarakat Arab pada
A Penempatan keka; lebih banyak Zaman Jahiliah.
B Keperluan beras negara dipenuhi
C Sistem pertanian pindah berkembang
Menyembah berhala
D Pergantungan pada hasil hutan berkurangan
Menanam bayi perempuan yang baru lahir
15. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi X
sebuah kerajaan yang ulung di Asia Tenggara? (07)
I Perancangan bandar teratur Apakah X? (13)
II Terlindung daripada bencana alam A Membina petempatan kekal
III Berhampiran Tasik Tonle Sap B Mahir nembina sistem pengairan
IV Iklim sesuai untuk pertanian C Mengamalkan semangat assabiah
A I dan II D Mempunyai susun lapis masyarakat
B II dan III
C III dan IV 3. Jadual berikut berkaitan dengan sejarah awal perkembangan
D I dan IV Islam di Makkah.

Nagarakertagama Tarikh 6 Ogos 610 Masihi bersamaan 17 Ramadhan


Hikayat Pendawa Lima Tempat Gua Hirak
Peristiwa Allah menurunkan wahyu yang pertama
16. Senarai di atas merujuk kepada hasil kesusasteraan di Asia kepada Nabi Muhammad SAW
Tenggara.
Apakah yang dapat disimpulkan berkaitan dengan hasil Apakah kesan peristiwa tersebut? (12)
kesusasteraan tersebut? (07) A Zaman Jahiliah berakhir
A Dipengaruhi unsur India B Pelbagai kaum bersatu
B Ditulis golongan pendeta C Negara bangsa diasaskan
C Diminati para bangsawan D Sistem khalifah dilaksanakan
D Dijadikan dasar perundangan
4. Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar sebagai al-Amin?
(11)
A Keturunan baginda dihormati
B Memiliki kebijaksanaan
C Berpengalaman luas
D Sentiasa dipercayai

5. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan


Tembikar Qing Pai masyarakat Arab Jahiliah? (11)
I Menghalalkan amalan riba
17. Apakah perkaitan penemuan artifak di atas dengan kerajaan II Menjalankan pemerintahan berpusat
Kedah Tua? (06) III Menjalin kerjasama antara kabilah
A Pusat pengumpulan barang IV Mengamalkan perkahwinan bebas
B Sebuah pelabuhan entreport A I dan II
6
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
B I dan IV habisan kerana dia menggugat kedudukan kita sebagai
C II dan III pemimpin.
D III dan IV Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan
dengan amalan nenek moyang kita.
6. Peperangan al-Basus yang berlaku pada Zaman Jahiliah
menunjukkan masyarakat Arab mementingkan (10) 12. Dialog di atas mungkin berlaku antara pemimpin Quraisy di
A agama Makkah.
B darjat Apakah kesannya terhadap Nabi Muhammad SAW? (07)
C puak A Penyebaran Islam tersekat
D kawasan B Perjanjian damai dimeterai
C Penghijrahan baginda ke Habsyah
D Pemulauan terhadap keluarga baginda

7. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama iaitu surah


al-Alaq ayat 1-5 pada 6 Ogos 610 Masihi (17 Ramadhan). 13. Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah? (06)
Apakah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi A Memencilkan diri
Muhammad SAW menerusi surah tersebut? (10) B Mengelakkan ancaman musuh
A Mengekalkan persamaan taraf sesama ,anusia C Mengamalkan semangat kesukuan
B Penyatuan umat di bawah satu akidah D Mengamalkan kepercayaan politeisme
C Pembelaan terhadap agama
D Membaca untuk meningkatkan ilmu Tarikh Peristiwa
6 Ogos 610M Wahyu pertama kepada
8. Peperangan al-Basus berlaku selama 40 tahun antara Bani (17 Ramadhan) Nabi Muhammad SAW
Bakar dengan Bani Taghlib semasa Zaman Jahiliah di Tanah
Arab. 14. Peristiwa di atas menunjukkan (06)
Mengapakah peperangan tersebut berlaku? (09) A agama Islam tersebar
A Perebutan harta rampasan perang B kemunculan kerajaan Islam
B Pembunuhan anggota kabilah C penentangan Arab Quraisy terhadap Islam
C Perselisihan tentang hal perniagaan D pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam
D Pencerobohan kawasan penempatan
15. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran
9. Tokoh berikut telah memberi sumbangan kepada penyebaran Islam? (06)
Islam pada peringkat awal di Makkah. I Prinsip persamaan taraf
II Perbezaan dari segi kepercayaan
Al-Arqam bin Abu Arqam III Terpengaruh dengan Bani Qainuqa
IV Tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad
Bagaimanakah beliau menyumbang untuk membantu SAW
pemyebaran Islam? (09) A I, II dan III
A Membantu mengumpul ayat al-Quran B I, II dan IV
B Mengetuai kumpulan penghijrah ke Habsyah C I, III dan IV
C Mewakafkan rumah sebagai pusat kegiatan dakwah D II, III dan IV
D Merisik maklumat penentangan daripada musyrikin
Quraisy 16. Nabi Muhammad SAW diamanahkan oleh pemimpin Arab
Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya.
10. Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat
Jahiliah? (08) Arab? (05)
A Mewujudkan semangat assabiah A Penyebaran Islam di Makkah
B Memulakan persaingan kuasa B Perbalahan antara kaum dielakkan
C Memantapkan sistem pentadbiran C Perkembangan perdagangan di Makkah
D Memperkukuh perpaduan antara suku D Perlantikan pemimpin dari kalangan orang Islam

11. Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku di


kalangan masyarakat Arab pada Zaman Jahiliah. Latihan kendiri:

Perang al-Basus 1 6 11 16
Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar 2 7 12
Berlangsung selama 40 tahun 3 8 13
4 9 14
Bagaimanakah peperangan tersebut dapat dielakkan? (08) 5 10 15
A Mengimbangi taraf ekonomi antara etnik
B Meningkatkan persefahaman penduduk
C Memperkuat bidang ketenteraan
D Meningkatkan kemajuan infrastruktur

Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis-


7
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

6. Jadual berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di


Semenanjung Tanah Arab.

Tahun Peristiwa
630 Masihi Nabi Muhammad SAW membuka
semula Kota Makkah

Mengapakah peristiwa tersebut berlaku? (12)


A Tentera Quraisy menyerah kalah
B Sistem pertahanan Quraisy lemah
C Pihak Quraisy mencabuli isi perjanjian
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH D Kaum Quraisy membunuh orang Islam

1. Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah. 7. Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah SAW berhijrah ke
Madinah.
Tahun Peristiwa Apakah bentuk bantuan yang diberikan? (12)
630 Orang Arab Quraisy melanggar syarat A Mengawal keselamatan
Masihi Perjanjian Hudaibiyah B Menjadi penunjuk jalan
C Menyiasat pergerakan musuh
Apakah kesan peristiwa tersebut? (14) D Membekal barang keperluan
A Kota Makkah dikuasai Islam
B Sistem kabilah dimansuhkan
C Urusan perdagangan terjejas 8. Jadual berikut berkaitan dengan peperangan yang berlaku
D Penduduk Madinah berhijrah antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam.

2. Apakah perkara yang diutamakan oleh Nabi Muhammad s.a.w Peristiwa Tahun Pihak Yang Menang
dalam mendirikan negara Islam Madinah? (14) Perang Khandak 627 Masihi Tentera Islam
A Menyatukan wilayah
B Menyusun perlembagaan Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan
C Mengadakan rundingan damai tersebut? (12)
D Meminta bantuan orang Badwi A Peralatan perang lengkap
B Bilangan tentera ramai
3. Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi dalam Piagam C Bantuan luar diperoleh
Madinah? (14) D Strategi perang mantap
A Meminpin angkatan tentera
B Menjadi pentadbir wilayah 9. Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula Kota
C Diberi pengecualian cukai Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah.
D Diiktiraf sebagai rakyat Apakah peristiwa yang mempercepatkan pembukaan semula
kota tersebut? (11)
4. Rajah di bawah menunjukkan syarat Perjanjian Hudaibiyah A Perluasan kegiatan tentera Quiraisy
yang ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan B Penguasaan ekonomi oleh Rom
masyarakat Quraisy Makkah pada tahun 628 Masihi (6 H). C Penawanan kafilah perdagangan Parsi
D Pembunuhan seorang anggota Bani Khuzaah
Syarat Pertama Mengadakan
Perjanjian gencatan senjata 10. Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh
Hudaibiyah selama 10 tahun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi? (11)
A Memberi panduan pemerintahan negara
Apakah kesan perjanjian tersebut? (13) B Melindungi tradisi masyarakatArab
A Penghijrahan penduduk berkurangan C Menamatkan permusuhan dengan Rom
B Pertambahan wilayah jajahan D Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy
C Perluasan penyebaran Islam Makkah
D Pengukuhan angkatan tentera
11. Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi seperti yang
5. Orientalis Barat menganggap hijrah Nabi Muhammad SAW terkandung dalam Piagam Madinah? (10)
dan orang Islam dari Makkah ke Madinah sebagai pelarian. I Diiktiraf sebagai penduduk Madinah
Apakah alasan untuk menyangkal anggapan tersebut? (13) II Bebas menjalin hubungan dengan pihak lain
I Diberi sambutan meriah III Terlibat dalam pentadbiran negara
II Dijemput penduduk tempatan IV Dijamin keselamatan selagi setia
III Galakan oleh pemimpin Quraisy A I dan II
IV Mendapat bantuan masyarakat Arab B I dan IV
A I dan II C II dan III
8
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
D III dan IV
Tahun Peristiwa
630 Nabi Muhammad SAW membuka
12. Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Masihi semula Kota Makkah
selepas Perang Badar berakhir.
17. Apakah kepentingan peristiwa di atas terhadap kerajaan Islam
Mengampunkan tawanan perang Madinah? (07)
Membebaskan tawanan wanita A Meningkatkan kemajuan ekonomi
B Penerusan sistem kabilah
Apakah kesan daripada tindakan tersebut? (10) C Memperkukuh negara
A Suku yang bertelagah berdamai D Pertambahan penduduk
B Islam diterima dengan kerelaan
C Kebebasan beragama diamalkan
D Pengukuhan pentadbiran kerajaan Islam

13. Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah dimeterai, orang


Quraisy Makkah mencabuli perjanjian tersebut dengan 18. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan penghijrahan
menyokong Bani Bakar yang berperang dengan Bani Nabi Muhammad SAW ke Madinah? (05)
Khuzaah? I Wujudnya gelaran Muharjirin dan Ansar
Apakah kesan daripada pencabulan tersebut? (09) II Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah
A Penyebaran Islam tergendala III Terbinanya bangunan yang lengkap dengan
B Pembukaan semula Kota Makkah infrastruktur
C Penduduk Madinah semakin terancam IV Mempersaudarakan orang Islam Makkah dengan
D Penghijrahan Nabi Muhammad SAW terhalang Madinah
A I dan II
14. Tokoh berikut telah memberikan sumbangan dalam B II dan III
perkembangan Islam C III dan IV
D I dan IV
Abdullah bin Abu Bakar
19. Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap tahun di Malaysia bagi
Amir bin Fuhairah
memperingati (05)
Abdullah bi Arqat A perjuangan umat Islam
B turunnya wahyu pertama
Apakah sumbangan mereka? (08) C pembukaan Kota Makkah
A Menamatkan pemulauan terhadap orang Islam D kelahiran Nabi Muhammad SAW
B Membantu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah
C Meneruskan dakwah ke Taif
D Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah
Latihan kendiri:
15. Pernyataan berikut merupakan satu daripada syarat Perjanjian
Hudaibiyah. 1 6 11 16
2 7 12 17
Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa 3 8 13 18
kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.
4 9 14 19
5 10 15
Mengapakah Nabi Muhammad SAW menerima syarat tersebut
walaupun tidak dipersetujui oleh para sahabat yang lain? (08)
A Mengelakkan peperangan
B Mempertahankan imej Islam
C Memelihara hubungan kekeluargaan
D Memudahkan penyebaran ajaran Islam

Tahun Peristiwa
627 Masihi Perang Khandak

16. Jadual di atas berkaitan dengan peperangan yang berlaku


antara orang Islam dengan pihak Quraisy Makkah.
Apakah strategi Nabi Muhammad SAW dalam peperangan
tersebut? (07)
A Menggali parit
B Perang gerila
C Serang hendap
D Membina tembok

9
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4

5. Sistem wazarah telah diperkenalkan oleh kerajaan Bani


Umaiyah.
Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? (12)
A Urus setia menguruskan rekod kewangan
B Wazir dilantik mengetuai pentadbiran
C Pelbagai jabatan kerajaan ditubuhkan
D Ulama dilantik menjadi pentadbir

6. Bagaimanakah khalifah dilantik pada zaman pemerintahan


kerajaan Bani Abbasiyah? (12)
A Pemilihan dilakukan oleh ulama
B Mengamalkan sistem pewarisan
C Melalui Perundingan Majlis Syura
D Berdasarkan wasiat khalifah terdahulu

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN 7. Dasar sosial Islam yang diamalkan oleh kerajaan Turki
SUMBANGANNYA Uthmaniyah telah menarik minat orang Kristian di Eropah
untuk memeluk Islam.
1. Tokoh berikut telah membantu mengukuhkan pemerintahan Apakah aspek yang ditekankan dalam dasar tersebut? (11)
Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. A Warisan bangsa
B Jurai keturunan
Khalid bin al-Walid C Pengumpulan kekayaan
D Kecemerlangan individu
Usamah bin Zaid
8. Apakah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
Apakah bantuan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut? dalam sistem pemerintahan negara? (11)
(14) A Menyediakan pakaian seragam tentera
A Menggubal undang-undang B Membentuk tentera sukarela
B Mengatasi ancaman kuasa luar C Memperkukuh tentera laut
C Memperkukuh sistem pendidikan D Memperkenalkan gaji untuk tentera
D Mempelbagaikan kegiatan pertanian
9. Pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin, seseorang
2. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Abu khalifah dilantik melalui sistem syura.
Bakar al-Siddiq kepada kerajaan Islam Madinah? (14) Apakah kebaikan sistem tersebut? (10)
I Memerangi golongan al-Riddah A Menjamin kesinambungan pemerintahan
II Memperkenalkan pelbagai cukai B Meneruskan tradisi masyarakat Arab
III Menubuhkan Jabatan Kehakiman C Mendapat sokongan orang bukan Islam
IV Menyelesaikan perpecahan umat Islam D Menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan
A I dan II
B I dan IV 10. Mengapakah Khalifah Umar bin al-Khattab mewujudkan
C II dan III jawatan Wali atau Gabenor semasa pemerintahan beliau? (10)
D III dan IV A Mempergiat usaha penyebaran agama Islam
B Memperkukuh perpaduan penduduk
3. Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengembara Islam C Memperluas kawasan pemerintahan
pada abad ke-14. D Mempertingkat sistem pentadbiran wilayah
Tokoh Keterangan 11. Orang Mawali ialah orang bukan Arab yang memeluk Islam.
Ibn Hasil tulisan beliau menjadi rujukan Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan mereka?
Battuta sejarawan hingga kini (09)
A Diwajibkan menyertai kerahan tenaga
Mengapakah tulisan beliau menjadi rujukan sehingga kini? B Dikenakan bayaran cukai tambahan
(14) C Dilantik mengetuai pentadbiran wilayah
A Ketepatan fakta D Dipertanggungjawabkan membina terusan
B Keunikan ilustrasi
C Keindahan bahasa 12. Apakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada
D Kepelbagaian teknik kemajuan sistem pertahanan negara Islam Madinah? (09)
A Membina markas tentera
4. Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya B Mewujudkan pasukan tentera tetap
meluaskan wilayah Islam? (13) C Menubuhkan angkatan tentera laut
A Semangat jihad dipupuk D Melantik panglima tentera sebagai gabenor
B Armada laut diperkukuh
C Perkahwinan politik digalakkan 13. Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang
D Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai kesenian yang masih kekal hingga ke hari ini? (09)

10
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
A Seni teater I Pusat kebudayaan
B Seni arca II Pusat perdagangan
C Seni bina III Pusat penterjemahan
D Seni tari IV Pusat pengajian tinggi
A I dan II
14. Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah. B II dan III
Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? (08) C III dan IV
A Penetapan peraturan di istana D I dan IV
B Halangan mengkritik pemerintah
C Pemeriksaan untuk menemui khalifah
D Kebebasan bersuara dihadkan

15. Apakah peranan golongan Mudejar di Eropah? (08)


A Menerapkan cara hidup Islam
B Menyertai pasukan tentera khas
C Menggalakkan perkembangan ilmu
D Menjadi pembayar cukai tambahan

16. Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya


meluaskan wilayah Islam? (07)
A Semangat jihad dipupuk Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia
B Armada laut diperkukuh berjaya memajukan pertaniannya.
C Perkahwinan politik digalakkan
D Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai 22. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada pernyataan di
atas? (05)
Istilah Maksud I Penggunaan baja kimia
Mudejar Orang Islam setempat yang tinggal dalam II Pembinaan sistem saliran
kawasan pemerintahan orang Kristian III Penghasilan benih berkualiti
Mozarab Orang tempatan yang beragama Kristian IV Perekaan peralatan pertanian
yang mengamalkan kebudayaan Islam A I dan II
B II dan III
17. Berdasar maklumat di atas, apakah kesimpulan yang dapat C III dan IV
dibuat? (07) D I dan IV
A Kebudayaan Islam mempengaruhi kehidupan
masyarakat
B Bahasa Arab digunakan oleh sebahagian masyarakat Latihan kendiri:
C Perkembangan ilmu pengetahuan meluas di Eropah
D Perluasan kawasan penaklukan Islam 1 7 13 19
2 8 14 20
18. Apakah sumbangan Ibn Battuta yang menjadi rujukan 3 9 15 21
sehingga kini? (07) 4 10 16 22
A Merancang strategi peperangan 5 11 17
B Mengasas teori matematik 6 12 18
C Memperkenalkan ilmu perubatan
D Mencatat fakta pengembaraan dengan tepat

Empangan Abu Musa Basrah


Terusan Amirul Mukminin Mesir

19. Apakah tujuan pembinaan sistem pengairan di atas? (06)


A Membekalkan air bersih
B Mengatasi masalah banjir
C Meningkatkan pengeluaran pertanian
D Menyimpan air untuk musim kemarau

20. Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. mengawal


penyelewengan hakim? (05)
A Mengenakan hukuman berat
B Membuat pemantauan yang kerap
C Memberikan gaji bulanan yang lumayan
D Meningkatkan kefahaman terhadap Islam

21. Mengapakah Cordova dianggap penting kepada dunia Islam


dan Eropah pada abad ke-10 M? (05)
11
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
Negeri Pemerintah
Pattani Raja Phaya Tu Nak Pa diislamkan oleh
Syeikh Said
Pasai Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh
Ismail dari Semenanjung Tanah Arab

Mengapakah para ulama mengislamkan golongan raja? (12)


A Menyekat pengaruh agama lain
B Menguasai bidang pentadbiran
C Mendapatkan anugerah raja
D Mempengaruhi rakyat jelata

6. Pedagang Islam memainkan peranan penting menyebarkan


Islam pada peringkat awal kedatangan Islam ke Asia Tenggara.
Bagaimanakah mereka dapat melaksanakan peranan tersebut?
(12)
A Menghasilkan karya
B Menerajui pentadbiran
C Membuka perkampungan
D Mendirikan pusat pendidikan
7. Selepas kedatangan Islam, sistem politik di Asia Tenggara
BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA mengalami perubahan.
Apakah perubahan tersebut? (12)
1. Bagaimanakah pertapakan islam di Brunei menyebabkan I Institusi kesultanan diperkenalkan
pengislaman wilayah di sekitarnya seperti Kepulauan Sulu dan II Islam dijadikan asas perundangan
Mindanao? (14) III Pembesar dilantik secara musyawarah
A Pendidikan dipergiat IV Sistem raja berkuasa mutlak tamat
B Perdagangan diperluas A I dan II
C Kekuatan empayar dipertingkat B I dan IV
D Hubungan dengan China diperkukuh C II dan III
D III dan IV
2. Kerajaan Islam berikut mempunyai pengaruh terhadap
kerajaan Islam di Asia Tenggara? (13) 8. Wilayah berikut termasuk dalam jajahan takluk Kesultanan
Melayu Melayu Melaka.
Abbasiyah
Turki Uthmaniyah Aru
Siak
A Sistem Pembesar Empat Lipatan Rokan
B Perluasan kawasan empayar
C Pembentukan Majlis Syura Apakah usaha Sultan Melaka untuk memperkukuh kedudukan
D Amalan institusi kesultanan Islam di wilayah tersebut? (11)
A Membina institusi pendidikan
3. Pedagang Islam berjaya minat penduduk tempatan di Asia B Melatih pendakwah tempatan
Tenggara untuk mendalami ajaran Islam. C Mendirikan pusat penterjemahan
Bagaimanakah mereka dapat berbuat demikian? (13) D Menghantar ulama mengajar agama
A Menulis kitab agama
B Mendirikan madrasah 9. Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia
C Mengamalkan sikap jujur Tenggara secara aman dan tertib.
D Memuliakan kedudukan raja Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara
(11)
4. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah mengubah sistem A sedia menerima perubahan
pemerintahan dan pentadbiran. B tabah menghadapi cabaran
Apakah bukti pernyataan di atas? (13) C bersepakat dalam perjuangan
I Wazir dilantik mentadbir wilayah D bekerjasama untuk kesejahteraan
II Institusi kesultanan diperkenalkan
III Undang-undang syariah dilaksanakan 10. Menurut catatan China, perkampungan Ta Shih telah wujud di
IV Jawatan tradisional dimansuhkan Sumatera Utara pada tahun 650 Masihi.
A I dan II Kewujudan perkampungan tersebut membuktikan (10)
B I dan IV A kewujudan pusat pendidikan Islam
C II dan III B peranan pedagang menyebarkan Islam
D III dan IV C kemunculan sebuah kerajaan Islam
D perkembangan kesusasteraan Islam
5. Jadual di bawah berkaitan dengan pengislaman pemerintah di
Asia Tenggara. 11. Apakah persamaan pendapat tokoh berikut tentang cara
kedatangan Islam ke Asia Tenggara? (10)
12
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
D Penghapusan pengaruh Hindu
John Crawford
Emanuel Gadinho Eredia 18. Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan
Snouck Hurgronje sepenuhnya oleh pemerintah Islam di Asia Tenggara? (06)
A Pembesar kurang memberi galakan
B Mendapat tentangan daripada penduduk
A Melalui kegiatan perdagangan
C Masih terikat dengan undang-undang adat
B Menerusi aktiviti penaklukan
D Perang saudara di kalangan pemimpin tempatan
C Mengislamkan pemerintah
D Menjalankan perkahwinan siasah
John Crawford
12. Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka Emanuel Gadinho Eredia
menyebarkan Islam ke Asia Tenggara.
19. Apakah persamaan tokoh di atas? (05)
Tokoh Negeri A Memulakan pentadbiran Barat
Bendahara Tun Perak Melaka B Memperkenalkan ilmu algebra
C Menterjemahkan karya falsafah Arab
Bagaimanakah beliau melaksanakannya? (09) D Mengemukakan teori kedatangan Islam
A Menyertai para ulama
B Menjalankan perluasan kuasa
C Menghasilkan kitab ilmu tasawuf
D Mengislamkan golongan pemerintah
13. Senarai berikut adalah teori kedatangan Islam ke Asia
Tenggara.
Islam dari Arab Latihan kendiri:
Islam dari India
1 6 11 16
Islam dari China
2 7 12 17
3 8 13 18
Apakah persamaan cara penyebaran Islam berdasarkan ketiga- 4 9 14 19
tiga teori tersebut? (09)
5 10 15
A Menerusi kegiatan perluasan kuasa
B Melalui pertukaran kebudayaan
C Melalui kegiatan perdagangan
D Menerusi kegiatan kesusasteraan

14. Apakah kriteria penganugerahan jawatan syahbandar kepada


seorang pedagang Islam di sesebuah pelabuhan di Asia
Tenggara? (08)
A Mentaati pemerintah
B Mahir berniaga
C Bersifat jujur
D Cekap mentadbir

15. Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia


Tenggara mempengaruhi cara hidup masyarakat tempatan?
(08)
A Amalan bersemah
B Adat persandingan
C Persaudaraan ummah
D Cara bercucuk tanam

16. Mengapakah Sultan Mansur Shah menghantar kitab al-Dur al-


Manzum ke Samudera-Pasai? (07)
A Untuk dibahaskan
B Sebagai mas kahwin
C Untuk diterjemahkan
D Sebagai tanda persahabatan

Pasai
Pattani

17. Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di atas? (06)


A Pengislaman rakyat
B Pengislaman pemerintah
C Penguasaan perdagangan
13
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4

Dewa Raja Zilullah fil alam

Mengapakah perubahan tersebut berlaku ? (13)


A Perluasan wilayah
B Perubahan pemimpin
C Pengiktirafan kerajaan
D Pengislaman pemerintah

5. Undang-undang berikut wujud pada zaman Kesultanan


Melayu Melaka.

Hukum Kanun Melaka


Undang-Undang Laut Melaka

Apakah kepentingan undang-undang tersebut? (13)


I Menentukan struktur kerajaan
II Menetapkan sempadan wilayah
III Menyekat pengaruh budaya luar
IV Memajukan kegiatan perdagangan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM D III dan IV
DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
6. Karya berikut mempunyai pengaruh terhadap rakyat
1. Golongan raja di Asia Tenggara menggunakan gelaran berikut Kesultanan Melayu Melaka.
setelah kedatangan Islam.
Hikayat Amir Hamzah
Zillullah fil-alam Hikayat Muhammad Ali Hanafiah
Zillullah fil-ardh
Apakah pengaruh karya tersebut? (12)
Mengapakah gelaran tersebut digunakan? (14) A Memperluas ilmu pengetahuan
A Melambangkan kemakmuran kerajaan B Mewujudkan golongan intelek
B Mengekalkan warisan tradisi C Memantapkan sistem perundangan
C Mengesahkan kewibawaan D Meningkatkan semangat perjuangan
D Memelihara hak penduduk
7. Sekolah pondok merupakan institusi pendidikan yang penting
2. Peta di bawah menunjukkan jajahan takluk Kesultanan Melayu di Tanah Melayu pada abad ke-17
Melaka. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan institusi tersebut?
(11)
A Peperiksaan secara berpusat
B Waktu pembelajaran tidak terbatas
C Mufti mengawal sukatan pelajaran
D Bangunan dibina oleh pemerintah

8. Jadual berikut berkaitan dengan tokoh ulama yang terdapat di


negara kita.
Apakah faktor yang membolehkan Melaka meluaskan jajahan
takluk? (14) Tokoh Ulama Negeri
A Pengaruh agama Islam Tuk Pulai Condong Kelantan
B Bantuan tentera asing Tuk Ku Pulau Manis Terengganu
C Kepadatan penduduk
D Kekayaan hasil bumi Apakah peranan tokoh ulama tersebut? (11)
A Menasihati sultan
3. Bagaimanakah Laksaamana membantu meneruskan B Mengawal adat istiadat
perkembangan Islam di Melaka pada abad ke-16? (14) C Menguatkuasakan undang-undang
A Mengetuai protokol di istana D Mengetuai pentadbiran wilayah
B Mengawal keamanan dalam negeri
C Mentadbir kemudahan di pelabuhan 9. Senarai berikut merujuk kepada undang-undang bertulis dalam
D Menjaga keselamatan kawasan perairan kerajaan Melayu tradisional.

4. Rajah di bawah menunjukkan perubahan konsep dalam sistem Undang-Undang Pahang


pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 M . Undang-Undang Kedah
14
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
Undang-Undang Perak Apakah X? (08)
A Menerusi pantun
Apakah kesan pelaksanaan undang-undang tersebut? (10) B Mengadap guru
A Melicinkan sistem pentadbiran C Pembacaan kitab
B Menyekat pengaruh asing D Pengajian sekolah pondok
C Memantapkan sistem pendidikan
D Mengeratkan hubungan diplomatik Menentukan kemajuan perdagangan
X
10. Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Berurusan dengan pedagang
Tanah Melayu.
15. X dalam rajah di atas ialah jawatan dalam sistem pentadbiran
Terdapat sukatan pelajaran Kesultanan Melayu Melaka.
Dilaksanakan secara kelas Apakah jawatan tersebut? (07)
Pengajaran mengikut tahap A Temenggung
B Syahbandar
C Laksamana
Maklumat tersebut berkaitan dengan (10)
D Bendahara
A sekolah pondok
B sistem madrasah
C pembelajaran di masjid
D pengajaran di istana

11. Undang-undang berikut dilaksanakan dalam kerajaan Melayu


Motif Seni Ukiran Orang Melayu
sebelum kedatangan penjajah Barat.
Sebelum Islam Selepas Islam
Binatang seperti X
Hukum Kanun Melaka
burung dan ayam
Undang-undang Perak
Undang-undang Pahang 16. Jadual di atas menerangkan perubahan motif dalam seni ukiran
orang Melayu selepas kedatangan Islam.
Apakah kepentingan undang-undang tersebut? (09) Apakah X? (07)
A Menentukan corak pemerintahan kerajaan I Tumbuh-tumbuhan
B Menyekat peluasan pengaruh kerajaan luar II Cakerawala
C Menetapkan sempadan antara negeri III Geometri
D Mengehadkan bidang kuasa raja IV Bunga-bungaan
A I, II dan III
12. Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan B I, II dan IV
Melayu Melaka? (09) C I, III dan IV
A Menetapkan kadar cukai D II, III dan IV
B Menguruskan harta kerajaan
C Mengendalikan adat istiadat istana Hukum Kanun Melaka
D Menentukan bidang tugas pembesar Undang-undang
Bertulis
13. Tokoh berikut berperanan penting dalam Kesultanan Melayu Undang-Undang Laut
Melaka. Melaka
Makhdum Sayid Abdul Aziz
Maulana Abu Bakar 17. Rajah di atas menunjukkan undang-undang yang diamalkan
Maulana Sadar Jahan dalam Kesultanan Melayu Melaka.
Apakah persamaan undang-undang tersebut? (06)
Apakah peranan mereka? (08) A Peraturan berkeluarga
A Menasihati pemerintah B Pantang larang anggota masyarakat
B Menetapkan adat istiadat raja C Penetapan tugas raja dan pembesar
C Mengetuai utusan diplomatik D Penetapan tanggungjawab dan hukuman
D Menguatkuasakan undang-undang
18. Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih? (05)
14. Rajah berikut menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam A Pelantikan ketua adat
masyarakat Melayu tradisional. B Nasab keturunan bapa
C Perkahwinan luar suku
Penceritaan lisan D Perempuan mewarisi harta
Pendidikan Pembelajaran undang-
tidak formal undang
X
Latihan kendiri:
15
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
II Penggunaan jentera digalakkan
1 6 11 16 III Tanaman yang sama diusahakan
2 7 12 17 IV Tanah digunakan sepanjang tahun
3 8 13 18 A I dan II
4 9 14 19 B I dan IV
5 10 15 C II dan III
D III dan IV

5. Jadual di bawah berkaitan dengan tokoh di Eropah pada abad


ke-15.

Tokoh Negara
Ferdinand Arogan Sepanyol
Putera Henry Portugal

Pernyataan manakah yang berkaitan dengan tokoh tersebut?


(12)
A Penerokaan kawasan Timur
B Pembukaan pelabuhan baru
C Peperangan sesama mazhab
D Perebutan takhta pemerintahan

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH 6. Golongan berikut muncul di Eropah pada zaman Kemuncak
Pertengahan.
1. Mengapakah Gereja Katolik menjadi institusi yang berkuasa di
Eropah pada Zaman Gelap? ( 14) Artisan
A Memiliki banyak tanah Pedagang
B Berhak mengutip cukai Ahli perbankan
C Mendapat sokongan petani
D Bergiat dalam perdagangan Apakah faktor kemunculan golongan tersebut? (12)
A Kehadiran orang gasar
2. Rajah berikut menunjukkan perubahan sumber tenaga kepada B Kelahiran golongan baron
Tenaga X di Eropah pada abad ke-18. C Pengukuhan institusi parlimen
D Pembukaan bandar-bandar besar
Tenaga manusia
Tenaga binatang Tenaga X 7. Pada abad ke-16, Gerakan Reformation berlaku di Eropah
Tenaga air Barat.
Apakah bidang yang berkaitan dengan gerakan tersebut? (11)
Apakah Tenaga X? (14) A Politik
A Wap B Agama
B Gasoliun C Kewangan
C Elektrik D Pendidikan
D Matahari
8. Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan
3. Apakah tujuan penjelajahan orang Eropah ke Asia pada abad di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang
ke-16? (13) diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional.
A Mengaut keuntungan Apakah persamaan tersebut? (11)
B Memperoleh hamba abdi A Raja pemilik tanah secara mutlak
C Menyebarkan ilmu pengetahuan B Golongan agama menerajui pentadbiran
D Memperkenalkan sistem pemerintahan C Petani berpeluang meningkatkan status sosial
D Rakyat berhak memilih pemerintah
4. Jadual di bawah menerangkan tentang seorang tokoh yang
telah memperkenalkan satu sistem tanaman di Britain semasa 9. Jadual berikut berkaitan dengan penciptaan mesin di England.
Revolusi Pertanian.
Tahun 1770
Tokoh Sumbangan Tokoh John Hargreaves
Lord Townshend Memperkenalkan sistem Msin Yang Dicipta Spinning Jenny
penanaman secara bergilir
Apakah kegunaan mesin tersebut? (10)
Apakah kelebihan sistem tersebut? (13) A Memintal benang
I Kesuburan tanah dikekalkan
16
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
B Menjana kuasa D Pembahagian kawasan pengaruh
C Mengepam air
D Melebur besi Kemerosotan pengetahuan
Zaman X Kemerosotan perdagangan
10. Bandar berikut muncul pada Zaman Kemuncak Pertengahan Kemerosotan kehidupan
(1300 1600 Masihi) di Itali. perbandaran

Venice 16. Rajah di atas menerangkan keadaan di Eropah selepas


Milan kejatuhan tamadun Rom.
Florence Apakah Zaman X? (07)
A Zaman Renaissance
Apakah faktor kemunculan bandar tersebut? (10) B Zaman Pertengahan
A Keseragaman undang-undang C Zaman Peralihan
B Peluasan wilayah kekuasaan D Zaman Gelap
C Kemajuan perdagangan
D Kekayaan sumber alam Negara Tokoh
Sepanyol Ferdinand Arogan
11. Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Portugal Putera Henry
Portugal pada tahun 1494.
Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap kedua-dua buah 17. Berdasarkan jadual di atas, yang manakah berkaitan dengan
negara? (09) tokoh tersebut? (06)
A Pengukuhan institusi gereja A Penerokaan kawasan Timur
B Wujud kerjasama ketenteraan B Pelayaran mengelilinggi dunia
C Perkongsian pelabuhan di Timur C Perebutan takhta pemerintahan
D Pembahagian kawasan penjelajahan D Peperangan semasa mazhab Kristian

12. Apakah kesan penaklukan Sepanyol terhadap kawasan berikut


pada abad ke-15? (09)
John : Saya banyak melakukan kesalahan.
Mexico Saya ingin menebus dosa.
Peru David : Boleh. Beli sahaja surat pengampunan dosa
daripada Gereja.
A Tamadun tempatan tergugat
B Pemerintahan tempatan dikekalkan 18. Dialog di atas mungkin berlaku antara dua orang penganut
C Taraf hidup masyarakat meningkat agama Kristian pada abad ke-16 di Eropah.
D Perdagangan antarabangsa berkembang Memgapakah Martin Luther menentang amalan tersebut? (05)
A Pegangan agama longgar
13. Maklumat berikut menunjukkan kemunculan golongan baru B Peningkatan kadar jenayah
dalam era Reformation di Eropah. C Penindasan terhadap rakyat
D Penyelewengan amalan agama
Masa Peristiwa
19. Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah
Abad ke-16 Kemunculan golongan yang
pada abad ke-16? (05)
mengendalikan Counter Reformation
A Memasarkan hasil keluaran
B Membekalkan tenaga kerja
Apakah peranan golongan tersebut? (08)
C Memajukan masyarakat tempatan
A Menyekat perkembangan kuasa bangsawan
D Mempunyai kekayaan sumber alam
B Memperkukuh kuasa golongan monarki
C Memperluas ajaran agama Kristian
20. Pada tahun 1833, Akta Kilang telah digubal bagi melindungi
D Mempertahankan Gereka Katolik
kepentingan pekerja di Britain.
Antara pernyataan berikut, yang manakah berkaitan dengan
14. Apakah aspek yang ditekankan oleh Gereja Katolik pada
akta tersebut? (05)
Zaman Pertengahan di Eropah? (08)
A Penggunaan mesin ditegah
A Pengukuhan kemahiran teknologi
B Pengambilan buruh mahir ditingkatkan
B Pengukuhan institusi keluarga
C Melarang wanita bekerja di lombong arang batu
C Penerokaan wilayah baru
D Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun
D Pembelajaran ilmu akhirat
bekerja
15. Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494.
Pada zaman Revolusi Perindustrian, Akta
Apakah kesan perjanjian tersebut? (07)
Antipenggabungan melarang penubuhan
A Kemunculan negara baru
Kesatuan Sekerja.
B Keruntuhan institusi beraja
C Pembayaran pampasan perang

17
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
21. Merujuk pernyataan di atas, apakah implikasinya kepada 3. Graf berikut menunjukkan pengeluaran bijih timah oleh
pekerja? (05) pelombong Cina di Tanah Melayu pada abad ke-20.
A Kenaikan gaji disekat
B Wanita dilarang bekerja
C Pergaulan pekerja disekat Mengapakah pengeluaran tersebut merosot? (13)
D Eksploitasi pekerja dilarang A Imigran dihantar pulang
B Tenaga kerja mahir kurang
C Kapal korek diperkenalkan
D Cukai eksport meningkat
Latihan kendiri:
4. Pelombong Eropah menguasai perusahaan perlombongan bijih
1 7 13 19 timah pada abad ke-20.
2 8 14 20 Mengapakah pelombong Eropah berjaya menguasai
3 9 15 21 perusahaan tersebut? (13)
4 10 16 I Teknologi moden
5 11 17 II Sokongan pembesar
6 12 18 III Buruh mencukupi
IV Modal besar
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5. Apakah sumbangan Henry N. Ridley terhadap perusahaan


getah? (12)
A Memberi subsidi baja
B Membawa masuk imigran luar
C Mengagih benih secara percuma
D Memajak tanah peribumi untuk penanaman
6. Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan pada 25
November 1913.
Apakah kesan akta tersebut terhadap orang Melayu? (12)
BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA A Taraf hidup meningkat
B Meneroka petempatan baru
TERHADAP EKONOMI NEGARA C Kekal dengan pertanian tradisional
D Membayar cukai yang tinggi
1. Pada tahun 1920, British telah mewartakan Enakmen
Pendaftaran Sekolah di Tanah Melayu. 7. Antara yang berikut, bank manakah yang ditubuhkan oleh
Mengapakah British memnperkenalkan enakmen tersebut? pemodal tempatan di Tanah Melayu? (11)
(14) I Mercantile Bank
A Melahirkan tenaga mahir II Kwong Yik Bank
B Menyatukan pelbagai kaum III Ban Hin Lee Bank
C Membanteras ancaman komunis IV The Chartered Bank
D Mengurangkan kemasukan imigran A I dan II
B I dan IV
2. Jadual berikut berkaitan dengan mata wang yang digunakan di C II dan III
Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat. D III dan IV
Negeri Mata Wang 8. Apakah kesan peristiwa berikut? (11)
Kelantan Dinar emas
Pahang Jongkong tampang Tahun Peristiwa
Terengganu Kupang emas British menubuhkan Lembaga
1897 Pesuruhjaya Wang di bawah
Mengapakah penggunaan mata wang tersebut semakin pupus Ordinan XIII
menjelang abad ke-19? (14)
A Kekurangan logam A Mata wang tradisional terhapus
B Kelembapan ekonomi B Nilai mata wang merosot
C Pengenalan wang kertas C Pinjaman wang sukar diperoleh
D Penggunaan syiling emas D penggunaan wang asing dibenarkan

9. Jadual berikut berkaitan kemasukan kaum imigran ke Tanah


Melayu.

Abad Isu
Awal Pertambahan kemasuan imigran dari
18
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
abad China dan India ke Negeri-Negeri C Membenarkan imigran memiliki tanah
ke-20 Melayu Bersekutu. D Memudahkan usaha membina kemudahan asas

Apakah kesan pertambahan tersebut? (10) 15. Andaikan anda mengusahakan sebidang tanah di Tanah
A Kemerosotan kuasa pemimpin tempatan Melayu pada awal abad ke-18.
B Peningkatan penempatan setinggan Bagaimanakah anda menjalankan aktiviti tersebut? (08)
C Kewujudan masyarakat majmuk A Mendapat keizinan residen
D Perkembangan pertanian sara diri B Memperoleh perkenan sultan
C Mendapat kebenaran pembesar
10. Berdasarkan rajah berikut, apakah kesimpulan yang dapat anda D Mempunyai sumber kewangan
buat berhubung kegiatan ekonomi masyarakat Melayu
tradisional? (10)
Perlombongan bijih timah
Bertani British
Perladangan

Memungut Ekonomi Menangkap 16. Berdasarkan rajah di atas, apakah implikasinya terhadap
hasil hutan Tradisional ikan ekonomi Tanah Melayu? (07)
I Kewujudan sistem dwiekonomi
II Kehadiran buruh Cina
Melombong III Pembangunan seluruh Tanah Melayu
IV Penigkatan pendapatan orang Melayu
I Hasil dipasarkan A I dan II
II Modal yang kecil B II dan III
III Usaha sama keluarga C III dan IV
IV Pengkhususan dalam kerja D I dan IV
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

11. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan sekolah Tahun Nilai (Dalam Pound Sterling)
vernakular Melayu pada akhir abad ke-19? (10) 1930 28 208 000
A Terbuka kepada semua golongan 1931 13 806 000
B Ditadbir oleh golongan ulama 1932 9 077 000
C Dinaungi oleh golongan pembesar
D Pendidikan terhad di peringkat rendah 17. Berpandukan jadual di atas, mengapakah nilai eksport getah
Tanah Melayu mengalami kemerosotan sekitar tahun 1931
12. Jadual berikut menunjukkan nilai eksport getah Tanah Melayu 1932? (07)
antara tahun 1930 1932. A Kekurangan buruh di ladang
B Persaingan dengan pemodal asing
Tahun Nilai (Pound Sterling) C Wabak penyakit melanda tanaman
1930 28 208 000 D Zaman kemelesetan ekonomi dunia
1931 13 806 000
1932 9 077 000 18. Apakah pengajaran kepada masyarakat Tanah Melayu
sekiranya ingin menguasai semula perlombongan bijih timah
Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu merosot dalam daripada pelombong Eropah pada abad ke-20? (06)
tempoh tersebut? (09) I Mengumpul modal
A Kekurangan buruh mahir II Menguasai teknologi
B Kekurangan sumber modal III Membayar pampasan
C Penumpuan kepada perlombongan IV Mempunyai ilmu pengetahuan
D Pergantungan kepada pasaran dunia A I, II dan III
B I, II dan IV
13. Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang C I, III dan IV
diperkenalkan oleh British pada 25 November 1913 D II, III dan IV
memanfaatkan orang Melayu? (09)
A Memperkenalkan sistem perladangan
B Mengekalkan hak milik Tahun Pemodal China
C Mempelbagaikan jenis tanaman 1910 78%
D Meneruskan ekonomi tradisional 1920 64%
1930 37%
14. Apakah tujuan Land Settlement Order dikuatkuasakan di
Sarawak pada tahun 1933? (08) 19. Berdasarkan jadual di atas, mengapakah penguasaan pemodal
A Memajukan kegiatan pertanian China dalam sektor perlombongan bijih timah merosot? (06)
B Melindungi tanah peribumi A Gangguan kongsi gelap
19
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2014 (KERTAS 1) TINGKATAN 4
B Pengenalan kapal korek 25. Jadual di atas menunjukkan pertambahan bilangan kemasukan
C Kekurangan tenaga mahir imigran Cina di Tanah Melayu.
D Peningkatan kemasukan buruh Apakah kesan daripada pertambahan tersebut? (05)
I Wujud masyarakat majmuk
20. Pada tahun 1917, undang-undang perkhidmatan syarikat II Peningkatan penanaman getah
insurans telah mengasingkan insurans nyawa daripada insurans III Muncul sekolah jenis vernakular
(06) IV Perkembangan perlombongan bijih timah
A kesihatan A I, II dan III
B kebakaran B I, II dan IV
C kenderaan C I, III dan IV
D perkhidmatan D II, III dan IV

25 November 1913 Akta Tanah Simpanan Melayu Sekolah Vernakular Melayu


Sistem Pendidikan Sekolah Vernakular Cina
21. Apakah kesan pengenalan akta di atas terhadap orang Melayu? Sekolah Vernakular Tamil
(06)
I Peningkatan taraf hidup 26. Apakah implikasi daripada sistem pendidikan di atas? (05)
II Penerokaan kawasan baru A Pengasingan kaum
III Pengekalan pemilikan tanah B Sukatan pelajaran selaras
IV Pengekalan aktiviti pertanian tradisional C Pegawai kerajaan bertambah
A I dan II D Pengurusan tenaga pengajar mudah
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

22. Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal


menyatupadukan kaum di Tanah Melayu? (06)
A Penubuhan sekolah Inggeris
B Pengaruh golongan mubaligh
C Pengamalan asuhan keluarga
D Perkembangan sekolah vernakular

23. Mengapakah kerajaan British mewartakan Enakmen


Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920 di Tanah Melayu? (06)
I Menyekat pengaruh komunis Latihan kendiri:
II Mengawal aktiviti sekolah Cina
III Mengurangkan kadar buta huruf 1 8 15 22
IV Mengehadkan penggunan bahasa ibunda 2 9 16 23
A I dan II 3 10 17 24
B II dan III 4 11 18 25
C III dan IV 5 12 19 26
D I dan IV 6 13 20
7 14 21
Peraturan Tanah Perak 1879
Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887
Kanun Tanah Selangor 1891

24. Berdasarkan senarai di atas, apakah kesan pengenalan undang-


undang tersebut kepada penduduk tempatan? (05)
I Pemilikan tanah tanpa had
II Pengenalan cukai mengikut jenis tanah
III Pengutipan hasil hutan dengan kebenaran British
IV Pembukaan kawasan baru dengan keizinan Residen
A I, II dan III
B I, II dan IV SEKIAN.
C I, III dan IV TAMAT TINGKATAN EMPAT.
D II, III dan IV SELAMAT MENJAWAB.
Disdiakan oleh Panitia Sejarah
SMOKBJ
Bilangan Imigran China Siap/jun/2015
1891 1901
Negeri-Negeri 163 000 228 000
Melayu Bersekutu
Negeri-Negeri 300 000 282 000
Selat

20
SOALAN SPM SEBENAR 2005 2013 (KERTAS 1) TINGKATAN 4 DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SEJARAH SMOKBJ 2014