Anda di halaman 1dari 2

Konsep Pembelajaran Berasaskan Projek Langkah-Langkah Pelaksanaan Kebaikan dan Kelebihan

Pembelajaran berasaskan projek (project based PBL dilaksanakan dengan berpandukan kepada langkah- Memenuhi kesemua kemahiran dalam 4C.
learning - PBL) adalah satu teknik P&P yang masih baru langkah berikut:
diperkenalkan di Malaysia. Teknik ini merupakan satu teknik Menguasai kandungan pelajaran
pembelajaran abad ke-21 yang sangat kompresensif kerana 1. Mendapatkan topik penyiasatan/topik kajian. Topik ini Semangat kolaborasi
ia menyokong kesemua kemahiran dalam komponen- hendaklah diambil daripada Huraian Sukatan Pelajaran. Pemikiran kritikal dan inovatif
komponen 4C (Communication, Collaboration, Critical Topik yang dipilih pula mestilah berkisar dengan Kemahiran komunikasi oral dan bertulis
Thinking, Creativity). Teknik pembelajaran ini adalah kehidupan sebenar dan sesuai dengan tahap pelajar. Kemahiran ICT
berpusatkan murid, memerlukan masa untuk disiapkan, Pemahaman budaya bangsa dan etika
merentasi kurikulum dan melibatkan kemahiran pelbagai 2. Membuat perancangan aktiviti. Pada tahap ini, pelajar Persediaan kerjaya
(multiple intellegent). Perkara yang lebih ketara di sini melakukan sumbang saran secara berkumpulan tentang Menyokong gaya pembelajaran abad ke-21
adalah ciri-ciri PBL yang memerlukan murid berinteraksi aktiviti yang akan dibuat bagi menyokong proses inkuiri. Kesemua bahan ICT di sekolah digunakan
dengan isu dan amalan dunia sebenar. Ia memberikan Projek dan pelaksanaannya dibina oleh pelajar sendiri Sepenuhnya
ruang dan peluang kepada murid untuk memahami suatu dengan pengawasan guru sebagai fasilitator.
perkara secara mendalam (mastery learning). Melalui PBL,
murid menjelajah pengetahuan-pengetahuan baru, 3. Membuat takwim aktiviti. Bagi melaksanakan projek,
membuat pertimbangan, interpretasi serta membuat sintesis pelajar harus membuat takwim bagi pelaksanaan
kepada semua maklumat yang telah diperoleh secara keseluruhan projek serta had masa untuk setiap aktiviti.
bermakna (teori konstruktivisme dan teknik inkuiri).
Mengikut artikel Futureworks: Trends and Challenges for 4. Pemerhatian dan pemantauan. Guru sebagai fasilitator
Works in the 21st. Century, haruslah berperanan aktif sebagai fasilitator. Ia perlu
membimbing pelajar dalam semua aspek yang
We are living in a new economy powered by technology, memerlukan kemahiran sebelum pelajar melakukan
fueled by information, and driven by knowledge sebarang aktiviti.

Menurut Secretarys Commission on Achieving 5. Membuat penilaian. Penilaian berlaku di sepanjang


Necessary Skills (SCANS) pula, terdapat enam kemahiran proses. Malah setiap aktiviti yang dilakukan oleh pelajar
yang diperlukan oleh murid untuk menghadapi abad ke-21 harus dinilai melalui penggunaan rubrik. Rubrik boleh
ini, iaitu:- dibina di: http://rubistar.4teachers.org

Tanggungjawab personal dan sosial. 6. Penilaian keseluruhan. Penilaian keseluruhan dibuat


Kemahiran perancangan, berfikiran kritikal, setelah projek selesai. Refleksi boleh dibuat secara PBL Rich Picture
penaakulan dan kreativiti. individu ataupun berkumpulan. Perbincangan secara
Kemahiran komunikasi yang kuat, sama ada bagi terbuka dalam kumpulan amat berkesan bagi membuat
interpersonal atau keperluan pembentangan. penilaian projek, memperbaiki mana-mana bahagian Bahan Rujukan PBL
Kefahaman antara budaya. yang kurang lengkap serta membuat perkongsian 1. Project Based Learning: Manual Handbook
Kemahiran pemahaman visual dan pembuat pengalaman yang dilalui. 2. Laporan Projek Rintis PBL Negeri Sabah
keputusan. 3. HighTech High: Learning Experience
Mengetahui bila dan bagaimana menggunakan Guru kemudiannya boleh mengadakan sesi Presentation Of 4. http://pendidik21.wordpress.com
teknologi dan tahu mengenal pasti teknologi yang Learning (POL) untuk membentangkan hasil kerja murid bagi
sesuai untuk suatu tugasan. melengkapkan kemahiran pembelajaran abad ke-21 pelajar.
Sekitar Presentation Of Learning Hasil Kerja Murid (Artifek) PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
(POL) (Project Based Learning)

Konsep dan Pelaksanaan

Educating the Millennial Learner


PLC PENDIDIK21 NEGERI SABAH
pendidik21.wordpress.com