Anda di halaman 1dari 9

1

,~"d

·'t:

\

••~•.,:,.•,.,•

i~

Definisi dan Konsep Pendidikan

;,

~ •.,:,.•,.,• i~ Definisi dan Konsep Pendidikan ;, Kandungan Bab Pengenalan Definisi dan Konsep Pendidikan

Kandungan Bab

Pengenalan Definisi dan Konsep Pendidikan Konsep Pendidikan dari Perspektif Islam dan Barat Rumusan

\.:)

I Pengantar Pengajian Profesionalisme

Peta Konsep

Definisi dan

Konsep

Definisi dan Konsep Pendidikan

Konsep Pendidikan dari Per/',pektif {slam dan Barat

1.0 Pengenalan

Pelbagai takrifim dan konsep pendidikan telah dikemukakan, iaitu bersesuaian dengan keperluan semasa. Pendidikan merupakan satu usaha yang terancang dan teratur bagi mewujudkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih aktif dalam kalangan murid agar mereka dapat meningkatkan potensi diri masing-masing. Usaha ini bukan sahaja bertujuan meningkatkan potensi diri murid-murid dari segi kecerdasan mental sahaja, tetapi turut membantu mengembangkan potensi mereka dalam aspek fizikal, rohani dan sosial. ITal ini termasuklah kekuatan kerohanian, pengendalian diri yang teratur, keperibadian yang balk, mempunyai yang lllulia, dan terpuji serta kekrampilan yang diperlukan oleh diri mereka dan juga masyarakat.

yang diperlukan oleh diri mereka dan juga masyarakat. Pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk mcningkatkan

Pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk mcningkatkan sikap-sikap baik tetapi turut melibatkan proses perubahan sikap dan perilaku seseorang mahupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia bukan sahaia melalui proses pengajaran telapi juga rnelalui latihan-Iatihan yang dilakukan.

1.1 Definisi dan Konsep Pendidikan

Pengertian pendidikan berlainan dan berubah mengikut tujuan, tugas dan Dalam Bahasa Inggeris, 'education' atau pendidikan dikatakan berasal daripada

atau pendidikan dikatakan berasal daripada 1. Definisi dan Konsep Pendidikan I 0 perkataan Latin

1. Definisi dan Konsep Pendidikan I

0

perkataan Latin 'educare' yang bennakna memelihara dan mengasuh anak. Walau bagaimanapun, ramai ahli pendidik tidak mengehadkan proses ini kcpada kanak-kanak tetapi memikirkannya sebagai suatu proses pemeliharaan. Mengikut John Dewey, pendidikan adalah satu proses pertumbuhan dan perkcmbangan. Beliau memandang pendidikan sebagai satu usaha mengatur pengetahuan menambahkan pengetahuan semula jadi yang ada pada seseorang individu.

Bagi James Mill pula, pendidikan adalah satu proses memberi pel1olongan maksimum kepada setiap anggota satu-satu masyarakat supaya

hidup dengan penuh keselesaan serta kegembiraan. Menurut John Maedonald dalam bukunya 'A Philosophy of Education' makna pendidikan jelas dilihat

Dalam

masyarakat primitit: makna pendidikan ialah latihan vokasional. Kanak-kanak masyarakat primitif perlll diajar cara menggunakan alat-alat serta senjata kuno, cara menangkap ikan dan mempertahankan diri supaya dapat mcngekalkan ckonomi kumoulan mereka.

Pcndidikan berakar umbi daripada perkataan didik yang bererti pelihara, ajar dan jaga. Pendidikan pula dihuraikan sebagai satu proses yang berterusan untuk menjagadan memelihara pembesaran tubuh badan dan pertumbuhan bakatmanllsia dengan rapi supaya dapat melahirkan insan-insan yang berilmll, baik tingkah laku dan dapat mengekalkan nilai-nilai budaya dalam kalangan masyarakat. Secara umumnya, pendidikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sifat-sifat yang berpotensi untuk menjadikan seseorang sebagai individu yang baik untuk masyarakat mahupun negara. Keterampilan, kcbiasaan serta sifat-sifat yang dimaksudkan semestinya sesuatu yang baik dan positif agar matlamat untuk menjadi seorang warganegara yang baik akan dapat dicapai bukan sahaja untuk kebaikan diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat setempat dan negara khususnya.

dengan membandingkan masyarakat primitif dengan masyarakat moden.

Menurut Ki llajar Dewantara, pendidikanjuga diertikan sebagai suatu usaha untuk memajukan diri sendiri dari segi budi pekerti, fikiran dan jasmani bagi membolehkan seseorang individu itu mendapat kehidupan yang lebih sempurna seIaras dengan alam dan masyarakat. Dalam aspek ini, keluarga dan masyarakat perlu memainkan peranan penting di mana mereka perlu mendidik anak-anak mereka dari peringkat awal lagi agar anak-anak mampu berkembang dengan baik dari segi fizikal mahlloun mental.

o I

Pengantar Pengajian Profesionalisme

Pendidikan mencakupi segala bentuk aktiviti yang memudahkan kehidupan masyarakat seterusnya membawa kepada perubahan hasil daripada penyertaan seseorang individu dalam kegiatan tersebut. Pendidikan keagamaan sarna ada bermula dari rumah ataupun mengikuti pendidikan keagamaan secara intensif merupakan salah satu bentuk aktiviti yang berpotensi membawa perubahan dalam diri seseorang. Walau bagaimanapun, perubahan-perubahan yang akan berlaku bergantung kepada cara pembelajaran dan penerimaan individu itu sendiri.

Pendidikanjuga adalah untuk kepentingan awam. Peranan sistem pendidikan sangat penting dalam pembangunan negara. Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang merupakan wahana usaha membangunkan generasi bangsa yang akan menjulang nama negara pada masa akan datang. Sistem pendidikan negara ini memerlukan usaha-usaha strategik yang boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan amalannya pada tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang agar dapat menangani sebarang cabaran pada era globalisasi ini.

sejajar dengan peru bah an aspek ekonomi,

Sistem pendidikan akan berubah

budaya dan politik. Perubahan aspek tersebut amat hebat dan pantas. Kelekaan, kelalaian dan kealpaan golongan pendidik boleh menyebabkan kita terpinggir dan tersingkir. lnte!!ectua/ capital akan menjadi asas kukuh daripada kekayaan yang berupa tanah, wang atau bahan mentah. Budaya korporat yang berasaskan kepada pendemokrasian kuasa akan menggantikan amalan hierarki tradisional. Persaingan ini melebihi batas kawasan kepada persekitaran sejagat dan terlalu sengit. Pendek kata, prinsip dan nilai sejagat akan menentukan kejayaan sesuatu institusi, organisasi atau negara. Oleh itu, sistem pendidikan dan persekolahan dalam menghadapi gelombang perubahan alaf baru perlu bcrfungsi pada landasannya untuk menyumbang kepada pembangunan bangsa dan negara.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk berbilang kaum, sudah pastinya ia mempunyai latar belakang kebudayaan, agama, adat serta cara hidup yang berbeza. Perbezaan ini tidak dapat dihapuskan kecuali dengan mengiktiraf dan akur kepada kewujudan perbezaan tersebut. Perspektif terbuka dan sikap lapang dada mengakui dan menghormati perbezaan ini selain mencari persamaan dan bekerjasama dalam hal-hal yang boleh dipersetujui bersama merupakan sikap fundamental yang harus wujud dalam masyarakat Malaysia.

1. Definisi dan Konsep Pendidikan I

0

Kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang saling membantu dan bekerjasama dalam hal kesepakatan dan memupuk persefahaman perlulah diterapkan kepada seluruh ahli masyarakat dan proses ini bermula sejak dari mereka kecil lagi. Kanak-kanak harus diterapkan dengan sikap hormat­ menghormati serta akur terhadap perbezaan dan kelainan budaya dan agama. Oleh yang demikian, pemupukan semangat untuk saling menghormati dan tahap toleransi yang tinggi harus dimulakan dari peringkat sekolah.

Sekolah merupakan wadah yang berkesan untuk menerapkan semangat memahami sekali gus membina sifat jujur, prihatin, hormat, kerjasama, berbaik sangka, interaksi, dan sikap toleran serta akur terhadap perkara yang berbeza atau yang tidak dipersetujui. Pemupukan nilai-nilai murni dan baik lebih mudah dan berkesan dilakukan semasa kanak-kanak masih kecil melalui kurikulum dan kegiatan kokurikulum sekolah yang terancang. Pemupukan nilai peringkat awal ini merupakan wadah yang berharga ke arah pembentukan sebuah negara harmoni. Oleh itu, bertepatan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Sekolah Wawasan sebagai suatu 'micro concern 'kepada dialog peradaban, membolehkan murid-murid dan guru-guru daripada tiga aliran dan latar belakang budaya serta agama yang sangat berlainan bertemu, berinteraksi dan berkongsi untuk kebaikan (Mahadzir Mohd Khir, 2005: 46).

Usaha pemupukan nilai ini bukan sahaja terletak pada sektor pendidikan semata-mata tetapi sektor-sektor lain juga harus memainkan peranan. Sebagai contoh, sektor ekonomi dan politik sarna pentingnya dengan peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah. Pengerak sektor-sektor ini harus menyediakan persekitaran yang selesa, seimbang dan adil untuk semua bangsa dan agama. Pengurusan dan pentadbiran di setiap sektor harus mengikut prinsip kebenaran dan keadilan serta melaksanakan tugas dengan penuh beretika.

Secara umumnya pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang murid atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan mereka untuk menjadi manusia berguna melalui keupayaan melaksanakan pengajaran, latihan dan pendedahan kepada sesuatu pengalaman dengan lebih berkesan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlaku secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keupayaan untuk mengubah manusia melalui pendidikan itu dilaksanakan sesuai dengan pandangan hidup serta latar sosial kebudayaan setiap kumpulan masyarakat tertentu.

(.:)

I Pengantar Pengajian Profesionalisme

Pendidikan juga merupakan satu usaha yang direncanakan secara terperinci untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setlap murid secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesemua potensi ini harus dikembangkan secara seimbang dan menyeluruh seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Proses pendidikan juga merupakan suatu proses bimbingan berterusan yang melibatkan golongan pendidik, murid, organisasi, dan pelbagai laoisan komuniti setempat.

Dalam konsep pendidikan tradisional, situasi pembelajaran ini didominasi oleh guru. Murid lebih bersifat pasif dan sekadar menerima scpcnuhnya apa saja yang disampaikan dan diberikan oleh guru. Sukatan pelajaran dan pelaksanaan kurikulum telah direncanakan, disusun dan diaplikasikan sepenuhnya oleh pihak pentadbiran dan guru atau sekolah tanpa mengambil kira aspck kebolehan dan kecerdasan pelbagai murid dalam peringkat perancangan kurikulum berkenaan. John Dewey tclah mengemukakan idea dan gagasannya dalam konsep "Pendidikan Progresif" seperti yang berikut:

i. Memberi peluang kepada murid untuk belajar secara perseorangan

(individually

murid untuk belajar secara perseorangan ( individually 11. Ill. IV. Memberi peluang kepada murid untuk belajar

11.

Ill.

IV.

Memberi

peluang kepada murid untuk belajar mclalui

pengalaman

(learning experiencing).

Guru memberi dorongan semangat dan pemberi

Guru melibatkan murid dalam kepelbagaian sekolah yang mencakupi pengajaran dan bimbingan.

sekolah yang mencakupi pengajaran dan bimbingan. bukan hanya sebagai pembelajaran di G u r u m

bukan hanya sebagai

pembelajaran di

dan bimbingan. bukan hanya sebagai pembelajaran di G u r u m e m b e
dan bimbingan. bukan hanya sebagai pembelajaran di G u r u m e m b e

Guru memberi arahan bimbingan sepenuhnya agar murid menyedari bahawa hidup itu A;n~ dan mengalami perubahan yang begitu cepat.

Dalam masyarakat moden, unsur-unsur asas pendidikan masih sama, apa yang berbcza dalam masyarakat ialah pengetahuan disampaikan secara Iangsung. Seorang guru yang tinggi ilmu pengctahuan serta kemahirannya adalah amat diperlukan. Oleh itu jelaslah bahawa pendidikan merupakan satu proses menolong dan memajukan pertllmbuhan dan perkembangan seseorang dari semua

v.

pertllmbuhan dan perkembangan seseorang dari semua v . 1. Definisi dan Konsep Pendidikan I ~ aspek
pertllmbuhan dan perkembangan seseorang dari semua v . 1. Definisi dan Konsep Pendidikan I ~ aspek

1. Definisi dan Konsep Pendidikan I

~

aspek yang meliputi aspek jasmani, akal, emosi, sosial, seni, dan moral untuk mengembangkan individu tersebut supaya hidllp dengan sempurna serta dapat memperkembang bakatnya untuk kepentingan diri dan menjadi ahli masyarakat yang berguna.

Menurut W. F Connell, matlamat pendidikan bolch dipandang dari tiga aspek iaitu aspek individu, kebudayaan dan masyarakat. Pendidikan sepatutnya bertujuan menyediakan pengalaman setiap untuk membantunya mencapai kawalan ke atas alam sekitarnya. Pencapaian matlamat ini memerlukan penguasaan sekumpulan pengetahuan tertcntu, kemah iran dan sikap. Satu pengetahuan yang perlu diperoleh ialah proses asas seperti mel11baca, menulis dan mengira. Setiap individu perlu mempunyai kemahiran dalam penyusunan idea membuat analisis serta teknik. Oleh itu, pendidikan bertujuan melahirkan individu yang boleh menentukan objektif-objektif sendiri dan berupaya l11enyatakan scsuatu dcngan objeklifhya tersendiri.

Dari aspek kebudayaan, pendidikan dapat individu yang dapat mel11clihara tradisi serta mewujudkan peluang bagi memperkaya dan menghalusi kebudayaan. Bagi meneapai matlamat ini, setiap individu hendaklah mempunyai pengetahuan nilai moral yang diteril11a, pencapaian kebendaan tamadun manusia dan idea-idea saintifik. Dari aspek masyarakat pula, pendidikan dapat membentuk anggota masyarakat yang memahami asas moral serta kehidupan masyarakat. Sitat bertanggungjawab terhadap kebajikan masyarakat serta kesediaan untuk bekerjasama harus dipupuk. Bagi mencapai matlarnat seseorang individu hcndaklah memperoleh pengetahuan mengenai isu-isu sosial semasa.

Berdasarkan konsep pendidikan secara umum seperti yang dijelaskan di maka dapatlah dirumuskan bahawa matlamat umum pendidikan ialah untuk melahirkan individu yang dapat:

umum pendidikan ialah untuk melahirkan individu yang dapat: I. Mengawal persekitarannya. 11. Menentukan
umum pendidikan ialah untuk melahirkan individu yang dapat: I. Mengawal persekitarannya. 11. Menentukan

I. Mengawal persekitarannya.

11. Menentukan objektif-objektif tersendiri.

111. Menyatakan sesuatu dengan jelas.

iv. Bertanggungjawab terhadap kebajikan masyarakat.

v. Memberi sUl11bangan terhadap pembentukan semula masyarakat.

<V

I Pengantar Pengajian Profesionalisme

Sclaras dengan perkembangan sernasa, sistem pendidikan ncgara juga turut berubah untuk memberi peluang pcndidikan kcpada sctiap lapisan masyarakat. Matlamat pendidikan telah diselaraskan dcngan matlamat ncgara supaya dapat mengeluarkan individu yang dapat mcmbekalkan guna tenaga kepada pcmbangunan negara. Jika ditinjau dasar pcmbangunan negara mclalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), maka objektif pcndidikan dapatlah dinyatakan seperti yang berikut:

Mengadakan satu sistcm pendidikan untuk mengintegrasi pcrpaduan kaum.

11. Menyediakan pendidikan dan latihan untuk mendapatkan tenaga rakyat yang berguna bagi pembangunan negara.

masyarakat

i.

111. Meninggikan

mulu

pelajaran

dalam

usaha membentuk

yang progresifberorientasikan sains dan teknologi.

IV.

v.

Memperbaiki usaha pelaksanaannya untuk mencapai
Memperbaiki
usaha
pelaksanaannya untuk mencapai

of

v. Memperbaiki usaha pelaksanaannya untuk mencapai o f Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam bagi setiap

Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam bagi setiap individu dan juga mcmainkan peranan pcnting insan deduktifyang dinamik dalam semua aspck kehidupan. Pendidikan sentiasa dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesllatll kemahiran, penyampaian ilmu dan penerapan nilai.

Dalam bentuknya yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang telah dipclajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan scharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai saiu proses berterusan yang berkembang serentak dengan perkembangan individu tersebut. Kanak­ kanak yang mempelajari apa-apa sahaja yang ada di pcrsekitaran dan dengan atau kemahiran yang dipcroleh, mcreka akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai sama ada dalam kchidupan sehariannya pada ketika itu

sebagai persediaan untuk kehidupannya pada masa yang akan datang.sama ada dalam kchidupan sehariannya pada ketika itu Segala apa yang upakan satu dan didengar olch

Segala apa yang

upakan satukehidupannya pada masa yang akan datang. Segala apa yang dan didengar olch kanak-kanak dari pcrsekitarannya kepada

pada masa yang akan datang. Segala apa yang upakan satu dan didengar olch kanak-kanak dari pcrsekitarannya

dan didengar olch kanak-kanak dari pcrsekitarannya kepada mereka. Situasi ini berlaku kerana setiap

1. Definisi dan Konsep Pendidikan I

0

kanak-kanak pada yang balk dengan yang

dapat membezakan antara mcmpunyai perspektif
dapat membezakan antara
mcmpunyai perspektif

yang sarna dalam hal ini, iaitu 1\.i;U1i:t1\.-1\.i:tl1i:t1\.

awal. Apa yang membczakan kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi turut sama mengam pemantapan akhlak yang perlu diterapkan seiting dengan penerapan keimanan di dalam roh dan jiwa.

1.2 Konsep Pendidikan dari Perspektif Islam dan Barat

Pendidikan berakar umbi daripada perkataan didik yang bererti pelihara, ajar dan jaga. Setelah dijadikan analogi, pendidikan boleh dihuraikan sebagai satu proses yang berterusan untuk menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapi sllpaya dapat mclahirkan orang yang berilmu, baik tingkah laku dan dapat mengckalkan nilai-nilai budaya dalam kalangan masyarakat.

Pendidikan menurut Islam adalah satu proscs bcrtcmsan untuk merubah, dan mendidik akal,jasmani dan rohani manusia dcngan berasaskan nilai­ yang bcrsumbcrkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertaqwa dan mengabdikan diri kcpadaAllah SWT untuk mendapatkan kejayaan di dllnia akhirat. Jlmu dalam perspcktif Islam bukan hanya mempelajari masalah juga mclibatkan pengetahuan umllm. Orang schingga ada keseimbangan

antara satu sarna

Pendidikan menumt Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan wahyu pcrtama yang ditumnkan kepada Nabi SAW yang mcnyumh baginda membaca dalam keadaan beliau seorang yang 'lImmi'. Di samping itu, wahyu ini mengandungi suruhan untuk belajar dan mengenali Allah SWT, memahami fenomena alam dan mengenali diri yang merangkumi prinsip-prinsip aqidah, i1mu dan amaL Ketiga-tiga prinsip ini mcmpakan teras kcpada falsafah pendidikan Islam. Gabungan ilmu, iman dan taqwa scrta akhlak yang mlliia adalah faktor utama untuk memungkinkan Islam kernbali ditcrima scbagai agama yang universal dan progrcsif.

yang mlliia adalah faktor utama untuk memungkinkan Islam kernbali ditcrima scbagai agama yang universal dan progrcsif.
yang mlliia adalah faktor utama untuk memungkinkan Islam kernbali ditcrima scbagai agama yang universal dan progrcsif.
yang mlliia adalah faktor utama untuk memungkinkan Islam kernbali ditcrima scbagai agama yang universal dan progrcsif.

<!!!J

I Pengantar Pengajian Profesionalisme

Yusof AI-Qardhawi (1982) mcndefinisikan pendidikan dalam Islam sebagai satu proses pendidikan yang mencakupi keseluruhan hid up tcrmasuk akal dan rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Tujuannya adalah untuk menyediakan manusia bagi menghadapi hidup, baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan damai atau perang, di samping menyediakan manusia dalam menghadapi kebaikan dan kejahatannya, kemanisan dan kepahitan.

Sementara itu AI-Tamimi (1985) menjclaskan bahawa pendidikan adalah suatu proses yang mampu memperbaiki kehidupan dan mewuj udkan keseimbangan

sebenar kemenangan
sebenar
kemenangan

Islam mempunyai ciri-ciri kcimanan, akhlak dan ilmu. ciri-ciri itu tidak ada, maka pendidikan tidak membawa erti yang tcrsebut merupakan asas untuk mendapat kcjayaan dan

al-Quran menggariskan
al-Quran menggariskan

tcrpenting al-Quran adalah Allah SWT. Untuk ini,

• Mendidik akal

• Pendidikan akhlak supaya mengambil petunjuk dengan syariatnya.

• Mendidik hati dan perasaan supaya tunduk

syariatnya. • Mendidik hati dan perasaan supaya tunduk d a n t e n a n
syariatnya. • Mendidik hati dan perasaan supaya tunduk d a n t e n a n

dan

tenang dan

perasaan supaya tunduk d a n t e n a n g d a n Berbekalkan

Berbekalkan akal yang dianugcrahkan dengan berpandukan kep"rI" Islam yang syumul, maka peranan dan tanggungjawab manllsia scbagai muka bumi ini tentunya hesar dan herat. Manusia bukan sekadar tanggungjawab terhadap Penciptanya sahaja, iaitu Allah SWT tetapi Juga bertanggungjawab terhadap hUbungannya sesama manusia dan juga alam. Islam telah melctakkan keseluruhan tanggungjawab ini di bawah satu peranan umum, iaitu pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Tanggungjawab ini hanya dapat dilaksanakan dcngan berkesan jika setiap individu mcmpunyai ilmu pengetahuan yang hanya boleh didapati melalui proses pendidikan.

yang hanya boleh didapati melalui proses pendidikan. istilah Ta'lim, Tarbiyah dan Ta'dib. Walau

istilah Ta'lim,

Tarbiyah dan Ta'dib. Walau bagaimanapun, kctiga-tiga istilah tersebut masih

Pendidikan dalam kontcks Islam sering dikaitkan dengan

masih Pendidikan dalam kontcks Islam sering dikaitkan dengan kepada pendidikan dan istilah 'tarbiyah' sering

kepada pendidikan dan istilah 'tarbiyah' sering digunakan kerana istilah yang Icbih tepat dalam kontcks pcndidikan semasa. Hal ini adalah

1. Definisi dan Konsep Pendidikan I

(!!J

kerana nprl<"t"
kerana nprl<"t"

menurut sarjana Pendidikan Islam herasal daripada SWT scbagai pendidik umat manusia.

Menurut merupakan kompenan yang paling utama dan kerana sikap manusia yang hcndak yang digariskan melalui pendidikan. Dr. lalsafah pendidikan dalam Islam sebagai yang berkaitan dengan hidang pengalaman falsafah pendidikan dalam Islam merangkumi aspek-aspek dan dasar pendidikan Islam itu scndiri.

Secara keseluruhannya, seperti yang bcrikut:

satu falsafah. Falsafah
satu falsafah. Falsafah

pendidikan

dalam

Islam

meliputi

setiap

bidang

• AI-imanzvah (pendidikan iman)

• AI-khuluqiyah (pendidikan akhlak)

• AI-jismzyah (pendidikan jasmani)

AI-aqil~vah (pendidikan mental)

Al-nafs~rah (pendidikan jiwa)

(pendidikan sosial)(pendidikan mental) • Al-nafs~rah (pendidikan jiwa) (pendidikan seks) SWT kepada baginda junjungan kejadian

(pendidikan seks)• Al-nafs~rah (pendidikan jiwa) (pendidikan sosial) SWT kepada baginda junjungan kejadian manUSIa ini pula

SWT kepada baginda junjungan kejadian manUSIa ini pula dihiasi dcngan dan sempurna serta scsuai dcngan
SWT kepada baginda junjungan
kejadian manUSIa
ini pula dihiasi dcngan
dan sempurna serta scsuai dcngan fitrah
kejadian manusia yang serba indah
kepada manusia untuk berfikir.
besar. Akal bukan

Justeru, peranan akal yang sahaja dapat digunakan 'melihat' kebenaran yang ada. Dengan sehab umatnya menggunakan akal demi mencari kebenaran. soal akal, kita tidak dapat lari daripada membincangkan soal harus dilaksanakan menurut konteks Islam.

umpama mckanisme yang membentuk kesempumaan dalam

segala urllsan manllsia. Namun begitu, pcmbentukan yang lehih baik adalah

Pendidikan

® I Pengantar Pengajian Profesionalisme

pembentukan yang datangnya daripada Allah SWT. Pcngamatan tcrhadap corak

pendidikan tcrutama corak pcndidikan dunia pada masa kini, tcmyata setiap sistemnya dipengaruhi oleh pelbagai falsafah yang mengutamakan kcbolchan akal manusia scmata-mata. Pendidikan dan fa1safah yang berasaskan iman kepada Allah dan menolak sarna

fa1safah yang berasaskan iman kepada Allah dan menolak sarna unsur-unsur wahyu dan fitrah Falsafah pendidikan yang

unsur-unsur wahyu dan fitrah

Falsafah pendidikan yang kepada

Konsep pendidikan mcnurut pcrspektifIslamjugaadalah satu usaha bertcrusan dan tersusun untuk mcwujudkan suasana belajar dan proses pcmbclajaran agar murid-murid akan dididik sccara aktif dalam usaha mengcmbangkan potensi dirinya secara menyeluruh. Pcndidikan menurut Islam juga scharusnya mampu menjadikan murid memiliki kekuatan spiritual kcagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, scrta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat.

Menurut perspcktif Islam, pcndidikan yang dilaksanakan seharusnya adalah bcrdasarkan kcpada sumber yang sahih. Bagi pendidik dan ahli didiknya yang sempuma kehidupan duniawi dan ukhrawi yang bersandarkan Islam, asas dan rujukan utama yang menjadi landasan baJ;!;i usaha berterusan ini hendaklah kcmbali kepada dua

baJ;!;i usaha berterusan ini hendaklah kcmbali kepada dua • Sumber Wahyu (al-Quran dan as-Sunnah) , ;
baJ;!;i usaha berterusan ini hendaklah kcmbali kepada dua • Sumber Wahyu (al-Quran dan as-Sunnah) , ;

• Sumber Wahyu (al-Quran

dan as-Sunnah)

,

;

.

/

 

t

('"

,\"

/

"/

• Sumber AqJi. (Ijma, Qiyas

dan Jjtihad)

J.,.'.

,I,

1:.1.

I

MenUlut Ora Zlihairini, urutan kClitamaan pendidikan dalam Islam adalah berkisar kepada tiga perkara, iaitu:

• Pendidikan kcimanan kepada Allah SWT

Pendidikan akhlaqlll karimah t

• Pendidikan ibadah

SWT Pendidikan akhlaqlll karimah t • Pendidikan ibadah kajiannya tentang pendidikan dalam bahawa tujuan asas

kajiannya tentang pendidikan dalam bahawa tujuan asas pcndidikan adalah yang dlhUl"dlkan dalam "At Tarbiyah AIIslamiyah Wa Falsafatuha ", iaitu:

• Membantu pcmbentukan akhlak yang mulia. Islam menctapkan bahawa pendidikan akhlak adalahjiwa pendidikan Islam.

1. Definisi dan Konsep Pendidikan I

(13\

\;I

• Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan dalam Islam tidak hanya membcrikan pcrhatian kcpada keagamaan sahaja dan tidak hanya dari segi kedllniaan tetapi mcmberi perhatian kepada kcdua-duanya secara serentak.

• Pendidikan dalam Islam turut memberikan pcrhatian kepada sains, sastcra, kesenian, dan dalam pelbagai jcnis ilmu.

• Menyediakan murid dari segi profesional, teknikal dan perusahaan supaya mcrcka dapat menguasai profesion tcrtcntu dan dalam hidup dengan mulia di samping kcagamaan.

mcmbcri pcnckanan kcpada penguasaan ilmu sains dan teknologi. Sains dan teknologi tanpa Islam adalah sepcrti sebilah pedang di tangan seseorang yang mabuk atau cahaya api di tangan seorang yang memungkinkan dia mencuri barang-barang yang terbaik. Atas sebab pemisahan antara Islam dengan sains dan teknologi hanya akan membawa kepada kemusnahan kerana mereka yang mengllasai ilmu tanpa pimpinan agama akan dipimpin oleh nafsu haloba.

Oleh yang demikian, menurut perspektif lslam, setiap individu pcrlulah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan scbaik-baiknya kerana Islam bukanlah sekadar slogan untuk dilaungkan tetapi menunilit supaya dilaksanakan. Agama tanpa sokongan sains dan teknologi akan mudah pincang dan mclctakkan

Islam

umatnya dalam keadaan serba lemah dan kekuran!!an. Oleh itu. umat perlulah menjadikan ,l;~;~u.

Oleh itu. umat perlulah menjadikan , l ; ~ ; ~ u . di atas, pendidikan
Oleh itu. umat perlulah menjadikan , l ; ~ ; ~ u . di atas, pendidikan
Oleh itu. umat perlulah menjadikan , l ; ~ ; ~ u . di atas, pendidikan
Oleh itu. umat perlulah menjadikan , l ; ~ ; ~ u . di atas, pendidikan
Oleh itu. umat perlulah menjadikan , l ; ~ ; ~ u . di atas, pendidikan

di atas, pendidikan dari perspektif Islam dapat

dirumuskan

,/ Bcrasaskan ajaran al-Quran

,/ Kecsaan Tuhan (Tauhid)

,/ Kcpcrcayaan pcsuruh-pesuruh Allah SWT

,/ Kcpercayaan kepada wahyu-wahyu Tlihan

,/ Manusia ada potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian

,/ Setiap individu bertanggungjawab tcrhadap tindakan scndiri

,/ Kchidupan dunia dan akhirat

<!!J

I Pengantar Pengajian Profesionalisme

,/ Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam

,/ Usaha memperbaiki diri

,/ Membentuk sifat-sifat kesempumaan sebagai manusia beriman, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan beramal

,/ Menyatupadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat

Namun begitu, terdapat segolongan manusia yang berpendapat bahawa manusia dan alam dijadikan tanpa tujuan yang tertentu. Alam yang terbentang luas ini adalah terdedah kepada pengolahan manusia, sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Manusia dan alam dianggap seperti satu sistem yang bertindak balas antara satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan. Pada pandangan mereka, hidup hanyalah untuk keperluan kebendaan semata­ mata. Aliran pemikiran yang begini adalah selaras dengan konteks pendidikan mengikut perspektif barat.

Konsep pendidikan juga kerap kali menampakkan perbezaan penekanan dan konsepnya dalam kalangan sarjana barat. Ahli falsafah Amerika, John Dewey menyatakan bahawa pendidikan adalah 'The process of forming fundamental dispositions, intellectual and emotionalfi)rwards nature andfellow men '. Prof. H. Hone pula berpendapat bahawa 'Education is the eternal process ofsuperior adjustmen t ofthe physically developed, free conscious, human beings to God as manifested in the intellectual, emotional and relational environment of men '.

Menurut John Dewey lagi, pendidikan sebagai suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Menurut beliau lagi, proses ini boleh berlaku semasa pergaulan dengan orang atau kelompok orang lain dan turut berlaku secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Pergaulan yang berlaku dalam proses ini melibatkan pergaulan biasa, iaitu pergaulan antara individu yang sebaya danjuga pergaulan antara orang dewasa dengan orang yang lebih muda.

Frederic J, Mc Donald pula menggambarkan bahawa pendidikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk tujuan mengubah tabiat atau sikap seseorang. Contohnya, proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku antara guru dengan murid merupakan suatu kegiatan yang boleh menyumbang kepada perubahan tabiat seseorang khususnya murid berkenaan. Ahli falsafah

1. Definisi dan Konsep Pendidikan I

<!;)

Yunani yang terkenal, Plato mengatakan bahawa pendidikan bererti memberi keindahan dan kesempumaan yang mungkin diberikan kepada jasmani dan rohani.

Terdapat juga sarjana barat yang mentakrifkan tentang konsep pendidikan hanya sebagai proses melatih akal, jasmani dan moral supaya dibentuk menjadi l11anusia dan warganegara yang baik. Pendidikan menurut perspektif barat lebih bcrcorakkan sains sekular. Bagi mereka, manusia tidak mempunyai tujuan dan arah yang tertentu dalam kehidupan melainkan sebagai sumber utama, iaitu ejen perubahan alam ini. Manusia telah dipecahkan kepada komponen-komponen alam tanpa mengambil kira faktor serta peranan akal, hati dan nafsu tabie manusia itu sendiri.

Dari aspek yang lain pula, pendokong sekularisme berpandangan bahawa agama dan kehidupan duniawi adalah sesuatu yang perlu dipisahkan. Bagi I11creka, segala bentuk kepercayaan agama yang membawa kepada ketaatan kepada Allah SWT serta memelihara batasan-batasan syariah adalah terhad kepada amalan-amalan peribadi sahaja sementara perkara-perkara umum yang l11elibatkan kehidupan manusia secara keseluruhannya perlulah diatasi dengan kckuatan kebendaan semata-mata dan ini hanya boleh melalui proses pendidikan yang diterima oleh individu yang berkenaan.

Istilah 'sekularisme' mula digunakan di United Kingdom oleh seorang penulis bemama George Holyoake pada tahun 1846. Walaupun istilah ini baru, namun fahaman dan cara pemikiran sebegini sudah lama bertapak dalam sejarah l11anusia. Holyoake berpegang kepada prinsip bahawa sekularisme dan etika sekular tidak harus menunjukkan minat terhadap persoalan keagamaan (agama itu tidak penting). Sekularisme inijuga merupakan satu ideologi yang berasaskan kepada ilmu pengetahuan semata-mata. Fahaman ini lahir daripada golongan pckerja di Eropah yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan gereja.

Pertembungan konsep pendidikan menurut perspektif Islam dan barat ini telah memberikan kesan agak ketara terhadap definisi dan konsep pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini kerana sistem yang dibawa oleh Islam merupakan satu sistem yang mampu membawa para penganutnya menjadi insan rabbani dan kamil. Namun kesan sekularisme sekarang menyebabkan sistem pendidikan tercemar sehingga membuatkan manusia lupa kepada Allah.

(~6\

~

Penyc1ewengan fakta tc1ah berlaku dalam sejarah Islam sehingga didapati kebanyakan golongan intelek mula mengagung-agungkan saint is barat.

Kesan daripada konsep pendidikan mengikut perspektif barat telah mewujudkan timbulnya budaya kurang sihat seperti hedonisme. Di samping itu, lahir golongan pemimpin yang mengamalkan budaya barat. Situasi ini akan mcnjejaskan akidah masyarakat Islam, menjadikan budaya dan pemikiran umat Islam akan terjejas. Sebaliknya, Islam mengajar penganutnya yang merupakan khalifah di muka bumi ini supaya dapal mengimbangi kchidupan di dunia dan juga akhirat dengan scwajarnya. Di samping menganjurkan umatnya supaya membuat amal kebaikan sebagai bekalan di akhirat, Islam tidak pernah melarang umatnya berusaha untuk kesejahteraan hidup di dunia. Cuma kacdah-kacdah yang disarankan oleh Islam untuk berusaha bagi mencapai kescjahteraan itu sahaja yang membezakannya daripada sistem-sistem ciptaan manusia yang

I Pengantar Pengajian Profesionalisme

Perbandingan antara konsep pendidikan dari perspektif Islam dan Barat:

I

Pendidikan Islam

Pendidikan Barat ------­

 

• Berdasarkan al-Quran dan As-Sunnah

• Berdasarkan fahaman aka!, pendapat, idea dan ideologi

 

• Bertuhankan Allah pada setiap masa dan tempat

• Bertuhankan akal, nafsu dan dunia

 

-----­

 

------­

 

• Berteraskan jasmani dan rohani

• Berteraskanjasmani (kebendaan)

 

• Melahirkan masyarakat yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia (iman dan taat)

 

-----­

 

• Melahirkan insan yang bertakwa dan berkualiti

 

1. 1: P erbandingan

pendidikan an tara Islam dan Bamt

1. Definisi dan Konsep Pendidikan I

(~-7\

'iii!

1.3 Rumusan

Berdasarkan konsep pendidikan dari pcrspektif Islam dan barat yang dibincangkan, maka dapatlah dirumuskan bahawa proses pendidikan adalah satu proses intcgratif. Datam konteks pendidikan, integratif bukan sahaja kandungan i1mu itu perIu diperkukuhkan kembali tetapi juga metodologi pengajaran pcmbelajaran memerlukan tinjauan yang serius. Tlmu yang berasaskan kepada agama dan nilai-nilai etika pertu diperkukuh seiring dengan fokus terhadap merit akademik, sains dan teknologi supaya integrasi antara kedua­ duanya menyumbang penyuburan kualiti holistik dalam diri murid berkenaan.

dan teknologi supaya integrasi antara kedua­ duanya menyumbang penyuburan kualiti holistik dalam diri murid berkenaan.