Anda di halaman 1dari 1

Pembolehubah Kolerasi-kekuatan diri dalam kalangan stress dalam kalangan

bebas(IV) cth hubungan ant. 2 pelajar sekolah guru berdasarkan


rakan2,ekonomi,kemuda variable. berdasarkan status kumpulan umur ?
han. merokok ?
Pembolehubahbersan 5.Bina Hipotesis Nol
dar(DV) cth masalah 2.Bina Hipotesis Nol Ho : Tidak terdapat
ponteng. perbezaan min tahap
rxy: pekali kolerasi Ho : Tidak terdapat stress dalam kalangan
Parameter-ukuran antara pemboleh ubah perbezaan tahap harga guru berdasarkan
berangka yg dpt X dengan Y. diri dalam kalangan kategori umur.
menerangkan ciri2 N: saiz sampel pelajar berdasarkan
sesuatu populasi. X: nilai skor untuk status merokok . 6.Mentaksirkan dan
pemboleh ubah X membuat kesimpulan
Populasi-himpunan Y: nilai skor untuk 3.Mentaksirkan dan dari dapatan SPSS.
semua individu/obj yg pemboleh ubah Y membuat kesimpulan Berdasarkan jadual
menjadi tumpuan SxSy : sisihan piawai dari dapatan SPSS. Multiple Comparisons
kajian. untuk X dan Y Berdasarkan nilai min (pos hoc) didapati
harga diri di antara mereka yang berumur
Min=purata Regresi mereka yang merokok 18-24 tahun lebih tinggi
Mod=kekerapan Y=Bo +B1X1 +B2X2 dengan yang tidak min stressnya
Median =titik tengah merokok didapati nilai berbanding mereka
Tahap Pengukuran data. min yang lebih tinggi yang berumur 25-32
Ralat 1-penyelidik adalah dalam kalangan tahun.
menolak HO sedangkn Taburan normal mereka yang tidak (Perbezaan min =
HO benar. Min sample=min merokok iaitu 33.64. 2.951, P < 0.05)
Ralat 2-penyelidik populasi. Mereka yang berumur
menerima HO Min=0.0, Sd jadin1.0, Manakala Ujian T-Test 18-24 tahun, min
sedangkan HO salah. bell shaped,Sebut menunjukkan bacaan stressnya lebih tinggi
nilai ,min, nilai F tidak signifikan berbanding mereka
T-test- banding nilai mod,median,sishan kerana nilai P > 0.05. Ini yang berumur 50 tahun
min bg 1 pembolehubah piawai. bermakna varians di ke atas. (Perbezaan
dgn 1 nilai tertentu yg antara kumpulan adalah min = 2.849, P < 0.05)
ditetapkn. Cth min Kenapa data tdk sama dan nilai T sama
harga diri guru lelaki normal dengan -6.93 , P> 0.05 . Kesimpulannya,
dgn guru perempuan. Terdapat outliers yg Ini bermakna tidak mereka yang berumur
Syarat T-test-2 varians banyak terdapat perbezaan min muda lebih tinggi tahap
dan data taburan Responden tidak harga diri yang stress berbanding guru-
normal. berkaitan. signifikan di antara guru yang lebih
Pair Sample T-test- Jumlah responden/saiz mereka yang merokok berumur.
sblm&slps. sample tdk cukup dengan mereka yang
tidak merokok. Panduan
Anova-analisis varian T-test P<0.05 statistik
sehala banding min skor 1.Bina persoalan kajian Anova signifikan-
lebih drp 2 kumpulan. 4.Bina persoalan kajian tolak Ho,terima H1
Adakah terdapat pa>0.05 tak signifikan-
Adakah terdapat
perbezaan min tahap terima Ho, tolak H1.
perbezaan tahap harga