Anda di halaman 1dari 2

Regreasi

Persoalan kajian

- Adakah terdapat pengaruh self estem (harga diri) dengan kawalan dalaman
diri (total mastery) terhadap stress
- HO tidak terdapat pengaruh harga diri dengan kawalan dalaman terhadap
stress
- Cara baca lihat model summary baca Rsquare ikut annova lihat nilai f
signifikan atau tidak- lihat koofisien lihat standardize nilai T signifikan.
- Baca Rsquare (0.458 x 100) = 45.8% varian stress dipengaruhi oleh mastery
(kawalan dalaman diri) dan self esteam (harga diri)
- Model 1 dalam jaduala annova adalah signifikan. Ini bermakna variable
mastery dan self esteam dapat meramalkan stress total mastery dan self
stream mempunyai pengaruh terhadapa stress
- Koefisien min standardize content beta menunjukkan total mastery
mempunyai nilai standardize koefisien beta yang lebih tinggi berbanding
dengan min koefisien beta self esteam
- Kesimpulannya total mastery mempunyai pengaruh utama terhadapa stress
dan diikuti dengan self esteam.
- Sebagai rumusan individu yang mempunyai total mastery yang tinggi akan
kurang stress.
- Perubahan dalam total self esteam sebanyak 1 unit akan mengurangkan
stress sebanyak 0.344 stress
- Y= B0+Bx1+Bx2 =52.955+(-.344)+(-.424)s

Korelasi

Adakah terdapat hubungan diantara harga diri denga stress

Ho tidak terdapat hubungan harga diri dengan stress

Lihat kepada nilai pearson kolerasi lihat nilai sginifikan lihat nilai n- baca dititik
persilangan kalau 0.05 hubungan sederhana kuat

Kalau kurang 0.05 terdapat hubungan self esteam dengan stress

Self esteam tinggi stress menurun

Berdasarkan jadual kolerasi terdpat hubungan sederhana kuat diantara harga diri
dengan stress. Hubungan ini adalah signifikan R = -576, P= - 0.05 hubungan ini
berbentuk songsang iaitu semakin tinggi tahap harga diri semakin kurang stress
yang dialami individu tersebut