Anda di halaman 1dari 4

,F.

Yl'

Cr , CI o
Lfuri fuw 4i7r, .hr*t'ut,z/rir#osn
4/,
/+
(l-rr. .fuu{crt.
.fr"9 anl Jarczt

xiolo .Sopun. @
l _-
oo o 5 r 5 .1 6 i 7 6 5
on
'4t
(-, c l ktl
r{.<' - ,1<. lJrLct. 'nJe'GJl 5d k"o

1765- +
fu-"Su4 -ki
1ul*t @
J I
ko., oh
5
I
i.i:-i
fl* - "rti
75
fte 6-e
6 i7 6 ,
Itia * nlte- c{}; - &
5
ko
A o oo' o o 5i{-b 5.--5 7-T O cr o o2. e, t g_3 f

O T,noni (<.e {L& f'nx t'tgcctsi 5a ^ ka


.,
T ;-
6ti 4
,.
5 5":4
L :7--
t
Itla * t't3e- <,ti 5a- ft.<,
Ib

I thl
\/

s 4 ,-6 t ,-4
- 'a-4
a--.---./
-
a71 L ;- - /t a ,z
tfta- rye- 6te xez na,tg fu tno les b* * I&
4 . 't ^ 2, , 4 3 *t-z
4
I I t*-q ,e 1 7
,tL o dQi C^t{ *6tt, tl lw Le* ba te
-o "tt- -' ;-
o t? C{ e{4 t/
,t7 6:*6F5
ttlarge-* k; 6 to - n o 1 .9
i tlrc l"ca ba k
b

cd-
I | . .f" o 7--
L.4,'
.
04
,<,.4
i
;-
t i 2 i X dl* t 7 b

A ? llgg
OaL
l. 15t
uovt- 6la. - A - ne-
t7- - o5+
tO

ko ll, ovc.-a -ng (+)(, * 6 tlS. ( 4e - $- na..* o


1 5 --i -ll't t 5
t.
t75 , Li*' 2.4.
fco ll oc-c - flC. C$ e - 4 ^ -ri6
I
c^{c & /+' tto {i,
h o o i 5 !l i . 'zJ5 $rl 6 5l 4 l-* 4 c
6re-o il n+ , 4)e- ct rle , 6Jc - o- ne (^t< tl" - ,tC
4 .-Ag- 4.EnI .2* .4 T l'*a
5 r .. {-

,0a i -mo .5f (r


-t -

r-J t'q {r"', ta - te ,tta ^'kt


a,9o i.
'A 4 ;-z {Z /, o /' f**r t9 Jt{
t' e*'

OA & i- rt t o s i (r --*' . pa ko t4 ta - *ta - (<i


-Yo a. _- - .=:- _J
5 * 5 i* r t o t {o 6to
Zr..lt ooi 76_7
\----r'
Da (. - tno Si_a & pa {rc a - rc rnaki
9o
tb i*r 6 ' oo oo oooi 4 4 55
t t'-

+o Jo fco tq - te 'n.r 'td

t . :' t;-.-:1 4>fr 760


Oz do

5 I
ore ll a'e ttq -
tnq $,i 6,$<.
t
$9e
'o *o -L_
,ll o {"1
l 3\- _\-___/
(^,(
^,(
7
5tQ

l rf,
.^
oo

t' 2.-r
T
a
t
ll
o o
T

'
'('& rlct ' t1,i'
fti /+ 6re
/?r
O +

=f 5 'la
t
ate L, I
L.:ll o 9 926
m a - ( r a - C, S e
o oa
o
t
I - wct tti

.9 1 :Z 5 '4
t n A - n qo - a *ki .
Ll

A o r5 i r h ;Z i*4 tl '
1 ,Z
-/

tv&nfie s,$i & f+r.> t r ld - n W' A - 0&


7,5 6 -* i r:7 5c o ( } CI ( J
fre fta fnd n$e'Cali - $s ftQ
b 4--.6 6Jl 2 6 3J3 *+ ooo
fre + 'u tle 8e - c*t ,5A f1n
k4 -

er*. & nrore 'ttgato


fr o5l i ' .L i
ka ol T ,tn ^ r1i
A l' o5l 1 5 ry
&Sc nang tu | ^o - l4/' bd {e ft.o oll
-l l t - na ^nI
ll

-T a o 5 6 i 71 6 .-G 6 c2 '3.**-i ' 'll


,l
o cr o
tl
,l
rne - tns ba t4 f<o il
tl
. .l l o o o c,
oooi 44s5 t tl
J ill l
ftt rrte - l.cs ba ta {t'o tl
t=__ -:

7-5 .4 :'b r, :-2+


5 6 7 i 7 :-6
f<4 fre tfrtl- nqe-6t
.J - Sct rnd - tlge -a ^' fri
52 ,{r2-4 44, ry
(+< frd -
rn6 flqO - c+r( - S4 fn4-ry(-4 *9'i
t"

i*i x 6i -
6 b z I 2ZZ6
fte (<n rn(r - Jrqa
l/
- G'i sa tnt-ryJe-4 -kt
t.t 4..5 l (> ,{t T 5.
fa,c - . bo nse Clti
- - G$A-(tO
nALn{Jca - W

t n

,/-]\,r"-''--
' .2! r bll t '
s 5+53'1 z '-4 1
al l a"
4(. - n4:nq, tu fflo -
t
l&5
t
p4 -14 l *"
l ,-t-u .'l l ,ll I '
.J

2ll rrrT
- Lc I tco {@

I
C{e tadrrg bL fi a -b t - bg
{ 55i 6765- I u-.-,-o ' ii i +
Ct6o nlo;ng +tr trrr- - lz*. ba - 14 l k , lia"
h l!6.-l 4 t5 r t 5. .ll I t
i Ir

C.)O - narg Lu rne ln-g I h"Le-i,o ll b" 14 fto

7P ctrec. cJ.
5,
s oo55 I t 5 E -S d. ,l i ( -C0

rr fu'-& r1e, C\ ' e - 4 - n a C*5e n'n'(l - (l -fie - + p .9o


,5r' 1) ? -1
L1 2 '
* 351'
{.$e - a 'v .ne
l2'5 t|o
I
t A $e-a- ne C,rte'CL'nC I Lo I
T 51f f 6 -* t l. ,6 ;5
IA - . r' t ' I
CrSf- & fle 6le fr O, -n e &5A *$-fle
l+o . 5 o I
-{5 fr'1 1,5, '+ '-V 4 '/4 I^ ' b ' I I
1 - - **J
(l!e . r'\r-r' CL rtc &la 4- ste- .to I Jro _l

5 4 7-6 5'4 3 -l lz '1 a ' .<-


a

Oa i-rno St fa f<n I t" re f{t


''to
h 14 I L
o I :*c7 l* t Il 7
rno 5i CA k" tn & fe - "rnd fti
,9 d ^i
/. r4
T Olt( to 5 (" 9 - 4666
Oa 'e - fi o s( a fa t" ta re-rnak; I
5, 4 ,J L 2- 6 5
6 z ', 72 I |
rno - tr
$i a ko +,a - re- ftra hi I
Oa-'i- fa
o<i,;S{t tifu crl"ihb:!
-;]l',
.9olo , o* o 5 l r l - z ( 'l
r ,4
7 b

s - '
tl
ll | '
C Il r tnani
L
f+e
t4
tvg
ke
1 l,*z

ll G's O"h ch,


A j. '
ll 9 5, 5,
c{e :|| a$c Qo 6" 6o{r
T 4.
\----
'+ ' ll 5 ' 3 5/ fr
ll Q e e 0ofi, 0o{,
Qle

h l.
llr' l. 3
39e ll we 0o{t (0oG"

Stlo G l *;7 .O 5 4 :6 5 4 1"f<4-l


urrJl
4+2.

fn4 - nSO- d*i - 6a (<p ln4 - t'l(J'e 4 l{'i kge no,*1 h,


s .3,L. L, ,a
/1 t/a
.Lr--
A t.7, l' 4
t 7 C, ,(?.

C.oh Oo6 Oo{', O"h


-{
I 6. 5 5 6 ar r ' t
h 4. 45 I &, , r ,4r'

$olo 2 :z 5 2
ttle . Les" ba k lI p *o a pxo Rtt ?pr {7
4 .,L Zel.
Io 0 6 "l o o ( ,C) iz

rla
t+ rg ".,
\-*-t
Oofi O"G ?P $ad 'fie
A 6 | ,l 15
l.
OoG ON
w^te-
;" .1l
5
4'
551.
cde-6-ne (*o d
l
_ ,,te
T G' 4
lr r 6. f F 5. a
I
I
6te q ne i
,l
0oo6 al tl( ,
l^u *bl
o o ^ + e1\*
I" oo CIo o o
o t-
b
0uo6 A(r CaSeA rle