Anda di halaman 1dari 50

KATEGORI

PROGRAM PEMBANGUNAN RMKe-11 TABUNG BANTUAN KECEMASAN


KOPERASI

2
PERUNTUKAN

PROGRAM PEMBANGUNAN RMKe-11

Sumber kewangan daripada peruntukan bajet pembangunan


yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) dalam
Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) tahun 2016 - 2020

TABUNG BANTUAN KECEMASAN KOPERASI

Sejumlah wang di bawah Kumpulan Wang Amanah


Pembangunan Koperasi
SKOP eFAST - SKM
Skop bantuan yang diluluskan kepada koperasi hendaklah
selaras dengan skop pemeriksaan bajet Rolling Plan dan
siling yang diluluskan oleh EPU di bawah Bajet
Pembangunan RMKe-11 iaitu:

Program Pembangunan Perniagaan Koperasi (P25 13001)


sebanyak RM25 juta

Program Pembangunan Koperasi (P25 13005) sebanyak


RM6 juta
OBJEKTIF eFAST - SKM

Objektif eFAST - SKM adalah


untuk memberi kemudahan
bantuan kewangan berbentuk
geran pembangunan perniagaan
yang produktif kepada koperasi
berdaftar di bawah Akta Koperasi
1993.
TUJUAN eFAST - SKM

Tujuan untuk melaksana dan memantapkan


perniagaan atau perusahaan yang diceburi
oleh koperasi sebagai usaha untuk membantu
koperasi mencipta kekayaan yang lebih
mampan.

Selaras dengan usaha kerajaan untuk


meningkatkan taraf hidup rakyat ke arah
mencapai pembangunan inklusif dan
membantu koperasi untuk sama-sama terlibat
dalam usaha kerajaan untuk memastikan
capital economy negara terus berkembang.
SYARAT-SYARAT KELAYAKAN
PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN
eFAST - SKM
Koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993;

Permohonan koperasi mendapat sokongan SKM Wilayah dan


Negeri;

Perjalanan koperasi mematuhi Akta dan Peraturan-Peraturan


Koperasi;

Pengurusan koperasi memuaskan (Mesyuarat


Agung/Anggota Lembaga diadakan, Akaun di audit, dll);

Projek yang dicadangkan berdaya maju dan memberi faedah


kepada anggota-anggota;
Syarat (SAMB)

Koperasi telah mengemaskini data maklumat koperasi


dalam sistem D-Koop dan INFOKOP SKM;

Koperasi telah mengenalpasti/mempunyai aktiviti ekonomi


yang boleh menjana pendapatan untuk dilaksanakan;

Aktiviti koperasi ada potensi dimajukan;

Koperasi tidak mempunyai keupayaan kewangan;

Koperasi mempunyai sistem pengurusan dan pentadbiran


yang baik; dan

Perakuan Jawatankuasa Bantuan Pembangunan Peringkat


SKM Negeri.
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
BANTUAN KEWANGAN eFAST - SKM
Perniagaan/Perusahaan selaras dengan Bidang Keberhasilan Ekonomi Koperasi dan
Entry Point Project (EPP) yang digariskan dalam Dasar Koperasi Negara (DKN) 2011-
2020 bagi enam (6) sektor berikut:-

o Sektor Perkhidmatan Kewangan meliputi aktiviti-aktiviti Ar-Rahnu, Wakil Khidmat


Bank, Francais;

o Sektor Pemborongan dan Peruncitan termasuk DC, Sub-DC, Pasaraya, Kedai


COOP 1M, Produk COOP 1M, Produk COOP, Stesen Minyak dan Pusat
Pengumpulan;

o Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri dan Kesihatan termasuk Homestay, Hotel


Bajet, SPA, Agen Pelancongan, Kraftangan;

o Sektor Pertanian dan Industri Asas Tani termasuk ternakan unggas, ternakan
ruminan, aqua kultur, hidroponik, makanan ternakan, tanaman kontan, tanaman
buah-buahan dan produk hiliran, bilik sejuk beku;

o Sektor Perladangan termasuk bekalan input pertanian dan nurseri; dan

o Sektor Hartanah termasuk pembangunan hartanah, perumahan, dan hotel.


FOKUS PEMBIAYAAN eFAST - SKM
Bidang fokus eFAST SKM adalah selaras dengan hala tuju
RMKe-11 iaitu:

Memberi keutamaan kepada koperasi kluster mikro dan kecil


Meningkatkan taraf isi rumah B40 ke arah masyarakat kelas menengah;

Bantuan perniagaan kepada Koperasi Komuniti Memperkasa


komuniti untuk membina masyarakat yang produktif dan sejahtera;

Koperasi yang berdaya maju dan business oriented di kawasan luar


bandar Mentransformasi luar bandar untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

Penglibatan perniagaan koperasi di seluruh negara terutama di Sabah


dan Sarawak Mempercepat pertumbuhan wilayah ke arah
keseimbangan geografi yang lebih baik; dan

Lebih 80% koperasi berdaftar adalah bertaraf Bumiputera


Memperkukuh peluang Komuniti Ekonomi Bumiputera (BEC) untuk
KATEGORI BANTUAN KEWANGAN eFAST - SKM

BANTUAN
KEWANGAN FAST

PROGRAM PROGRAM PROGRAM TABUNG BANTUAN


PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMODENAN KEDAI KECEMASAN
PERNIAGAAN KOPERASI KOPERASI KOPERASI

MENTORING/ TRANSFORMASI BANTUAN


START-UP SCALING-UP ADVANCE COACHING KEDAI RUNCIT KECEMASAN
(TUKAR) KOPERASI

BANTUAN
BANTUAN BANTUAN BANTUAN BANTUAN
PEMBANGUNAN
PERNIAGAAN PEMBANGUNAN PENGUKUHAN/ PEMASARAN/
INDUSTRI HULUAN
KOPERASI FIZIKAL PEMANTAPAN PERKHIDMATAN
& HILIRAN/ CSR
BANTUAN PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN PERNIAGAAN MELALUI


KOPERASI

START UP SCALING UP ADVANCE


(MAX RM50,000.00) (MAX RM150,000.00) (MAX RM300,000.00)

PERNIAGAAN PEMBANGUNAN PENGUKUHAN/ PEMASARAN/


R&D/INKLUSIVITI
KOPERASI FIZIKAL PEMANTAPAN PERKHIDMATAN

12
KATEGORI BANTUAN KEWANGAN eFAST - SKM

(i) START-UP program/projek perniagaan koperasi


(a) bantuan perniagaan koperasi
(b) bantuan pembangunan fizikal

(ii) SCALING-UP perniagaan/perusahaan koperasi


(a) bantuan pengukuhan/pemantapan perniagaan
(b) bantuan pemasaran/perkhidmatan

(iii) ADVANCE perniagaan


(a) bantuan pembangunan industri huluan &
hiliran/inklusiviti

B. TABUNG BANTUAN KECEMASAN KOPERASI


BANTUAN KECEMASAN KOPERASI
(i) START-UP program/projek perniagaan koperasi

(a) BANTUAN PERNIAGAAN KOPERASI

Bantuan diberikan sebagai galakan dan


insentif bagi membolehkan koperasi
memulakan sesuatu projek/aktiviti
perniagaan.
START-UP program/projek perniagaan koperasi

(b) BANTUAN PEMBANGUNAN FIZIKAL

Bantuan bagi membolehkan koperasi membuat perolehan


peralatan/bangunan/mesin bagi projek/aktiviti perniagaan
koperasi. Bantuan ini termasuk pengubahsuaian kedai,
penyediaan rak-rak baru, menyiapkan bangunan
terbengkalai, gril keselamatan dan bantuan-bantuan
berbentuk barangan seperti cash register, komputer
(termasuk perisian asas), peti sejuk, kaunter dan
sebagainya.
SCALING-UP perniagaan/perusahaan koperasi

(a) Bantuan Pengukuhan/Pemantapan Perniagaan

Bantuan kepada koperasi yang telah/sedang menjalankan


projek/aktiviti perniagaan bukan fizikal untuk mempertingkat
atau memperbesarkan aktiviti sedia ada yang merangkumi
penyediaan infrastruktur asas, pengubahsuaian tempat
perniagaan, pembelian peralatan perniagaan, mesin dan
lain-lain kemudahan selaras dengan aktiviti yang dijalankan.
SCALING-UP perniagaan/perusahaan koperasi

(b) Bantuan Pemasaran/Perkhidmatan

Bantuan kepada koperasi yang menjalankan aktiviti


pemasaran produk dan perkhidmatan. Bantuan diberi untuk
membolehkan koperasi membuat promosi atau pengiklanan,
pengumpulan dan pemasaran produk secara sistematik
melalui penjenamaan, pembungkusan (packaging), persijilan
halal serta image building sehingga produk koperasi dapat
menembusi pasaran yang lebih meluas.
ADVANCE perniagaan dan tanggungjawab sosial
koperasi

(a) Bantuan Pembangunan Industri Huluan dan Hiliran/


Inklusiviti

Bantuan membantu koperasi mempertingkatkan industri


huluan/hiliran aktiviti/perniagaan dijalankan. Bantuan
termasuk pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan (R &
D) oleh konsultan seperti SIRIM, MARDI, DDEC atau IPT.
Selain itu, bantuan adalah bagi koperasi membangunkan
perusahaan berasaskan komuniti dan sosial seperti pusat
asuhan dan jagaan kanak-kanak, pusat tuisyen dan rumah
anak yatim serta bagi meningkatkan pendapatan isirumah
B40 di kawasan bandar.
BANTUAN KEWANGAN eFAST - SKM

KRITERIA

Matching Grant untuk memulakan perniagaan


Start Up Perniagaan yang viable, berkaitan dengan EPP,
ada linkages dengan lead sector

Perniagaan telah beroperasi berkaitan dengan


Scaling Up EPP dan bertujuan untuk mengembangkan
perniagaan, dalam bentuk matching grant

Matching Grant bagi pembangunan perniagaan


Advance industri huluan & hiliran / inklusiviti
R&D
Bantuan Kecemasan Koperasi

Bantuan membiayai kerosakan premis, aset@produk yang


dialami oleh koperasi akibat daripada bencana alam dan faktor
luar kawalan;

Membantu koperasi membangunkan semula aktiviti ekonomi


yang terjejas akibat bencana alam@faktor luar kawalan;

Bencana alam termasuklah banjir, ribut, kilat, tanah runtuh,


puting beliung, gempa bumi & bencana alam lain; dan

Faktor luar kawalan termasuk serangan serangga ke atas


tanaman, penyakit kaki & mulut, penyakit-penyakit lain yang
boleh merosakkan tanaman@haiwan, renjatan elektrik &
kebakaran.
PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN
eFAST SKM YANG TIDAK BOLEH
DIPERTIMBANGKAN

Pembiayaan untuk modal pusingan;

Pembelian peralatan pejabat/sewa pejabat/ubahsuai


pejabat/kos pengurusan seperti pembayaran gaji;

Mempunyai tunggakan:

Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK);


Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi;
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi;
Fi Audit; dan
Kompaun.
SEKTOR
PERKHIDMATAN
KEWANGAN
22
23
Wakil Khidmat Bank Rakyat

24
SEKTOR
PEMBORONGAN
PERUNCITAN
25
26
27
KEDAI COOP1M

28
PUSAT PENGEDARAN

29
PROGRAM PEMODENAN KEDAI KOPERASI (TUKAR)

30
PROJEK SMART STREAM

31
PASARAYA KPKB

32
Sektor Pelancongan,
Penjagaan Diri dan
Kesihatan

33
Hotel

34
Hotel

35
Inap Desa (Homestay)

36
VAN (AMBULAN) PERKHIDMATAN
PUSAT HEMODIALISIS

37
Hemodialisis

38
KILANG MEMPEROSES AIS
PULAU PERHENTIAN

39
Sektor
Pertanian dan
Industri Asas
Tani
40
Ternakan Ruminan

41
Ternakan Ayam Pedaging

42
SEKTOR
PERLADANGAN

43
Tanaman Padi

44
TANAMAN KELAPA SAWIT

45
TANAMAN KELAPA SAWIT

46
SEKTOR
HARTANAH

47
Perumahan Koperasi

48
Apartment

49