Anda di halaman 1dari 14

Ulangkaji ISL EDUP3053

1. Huraikan lima perbezaan antara Model ASSURE dan model ADDIE.


ADDIE ASSURE
Proses generik yang perlu diubah suai Berasaskan BD membantu guru merancang
sebelum digunakan pengajaran-pembelajaran dengan baik
Mengandungi 5 peringkat ADDIE Mengandungi 6 langkah
Penambahbaikan berterusan berasaskan
maklum balas pada proses pembentukan
Menjimatkan masa. masala diatasi sebaik
sahaja dikenalpasti
MODEL ASSURE PER MODEL ADDIE
KAR
A
diperkenalkanoleh Heinich, PENG Model
Molenda, Russelpadatahun 1993. ASAS inidiperkenalkanolehRossetpadatah
Mengalamiperubahan yang un 1987
terbarupadatahun 2002
Untukmenyediakanpanduanmera TUJU untukmenghasilkanrancanga
ncang AN npengajarandanbahanpemb
mengendalikanpengajaran yang
elajaran agar
memerlukanpenggunaan media penyampaiansesuatupengaj
dalampengajaran. aranituakanmenjadilebihefek
tifdanefisien.

menjadiasaskepada model
rekabentukberarahan yang
lain.

Lebihtertumpukepadaperancanga CIRI- Setiaplangkahdalam model


npengajaranbilikdarjah(berasaska CIRI inimengandungisatu set
nbilikdarjah) soalan yang
jawapannyamenjadiasaskep
sesuaidijadikanpanduanuntukmer
adalangkah yang
ancangpenggunaan
seterusnya.
mediadanpnpdalampengajaran. dapatdiaplikasiuntukmenyedi

akanmodulatau program
latihan yang efektif.
Menjadiasaskepadakebanyakan
model rekabentukpengajaran
LANG
Mengandungi 6 langkahiaitu: Mengandungi 5 peringkatiaitu:
KAH
DALA
1. Analyse learner (Analisispelajar). 1. Analysis (Analisis)
M
Masalahpengajarandijela
2. State learning MODE
skan,
objectives (Nyatakanobjektifpemb L
objektifdanmatlamatpeng
elajaran).
ajaranditetapkan.

3. Select media and method (Pilih


2. Design (Rekabentuk)
media dankaedah).
Tumpuandiberikankepad

4. Utilise media and aobjektifpembelajaran,

method (Gunakan media alattaksiran, latihan,

dankaedah). isikandungan,
perancanganpnp,
danpemilihan media.
5. Require learner response
(Dapatresponspelajar). 3. Develop (Perkembangan)
Melibatkanpemilihandanp
Evaluate (Nilaibahan,
enyatuanisikandunganda
kaedahdanseluruh proses nteknologi.
pengajaran)
4. Implement (pelaksanaan)
Prosedurlatihandibent
uk

5. Evaluation (penilaian)
Merangkumiduabahagianiaitupenila
iansumatifdanpenilaianformatif.

ASSURE ADDIE
PERSAMAAN

1. Kedua-dua model memberi pendekatan yang sistematik bagi membina


pembelajaran yang interaktif, inovatif dan mementingkan prestasi.
2. Kedua-dua model berfokus kepada pencapaian pelajar dan perkembangan
guru.
3. Kedua-dua model dimulakan dengan analisis.
PERBEZAAN
-ASSURE lebih terperinci Pemilihan media/ -Kurang perincian dalam
dalam pemilihan Objek pembelajaran model ADDIE dalam
penggunaan media dan pemilihan media dan
bahan untuk pengajaran. bahan pengajaran.
-Pembelajaran -Pembelajaran
berpusatkan murid. berpusatkan guru/murid.
ASSURE menilai pelajar Penilaian Tiada proses penyemakan
dengan mengambil gaya selepas penilaian dibuat.
pembelajaran yang
terbaik untuk mereka
selepas proses
penyemakan.
Skala yang lebih kecil. Fokus Berskala besar dan
Berfokus kepada bersifat generik. Asas
pengajaran dan kepada pembangunan
pembelajaran di dalam reka bentuk pengajaran
bilik darjah. secara keseluruhan dari
segi mereka bentuk,
perkembangan dan
implementasi.
ASSURE memperincikan Penglibatan pelajar ADDIE tidak
cara penglibatan pelajar memperincikan cara
di dalam kelas. bagaimana pelajar
terlibat di dalam kelas
hanya cara reka bentuk
yang telah dibina itu
dilaksanakan
2. Huraikan lima kelebihan/ kekuatan yang boleh anda perolehi dari aspek penggunaan
media pengajaran dalam bilik darjah.
-membantu guru dalam meningkatan minat dan pemahaman pelajar terhadap
pembelajaran
-pembelajaran kendiri dan pendekatan berpusatkan pelajar dapat dilaksanakan.
-keplebagaian media melibatkan pancaindera memberi pengalaman belajar sebenar dan
mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna
-memudahkanproses pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas
yang cacat penglihatan dan pendengaran
-berperanan sebagai pembantu guru , pengganti guru dan penyebar ilmu

Perancangan pengajaran sistematik dan praktikal


Penggunaan media mengikut cara yang betul
Teknik pengajaran menyeronokkan
Strategi penyampaian guru sesuai dengan gaya pembelajaran murid
Media yang mesra pengguna

3. Huraikan lima garis panduan yang boleh digunakan untuk menilai sesuatu media
pengajaran yang baik.(poster, bahan 2D)

Isi atau teks = dalam poster.. teks harus ringkas dan padat, jelas, besar dan
nampak (jangan haluih kemetot)
Reka bentuk (design) = penggunaan warna yang menarik perhatian (jangan
macam warna DEEPAVALI sangat nanti orang pening dan hilang tumpuan
untuk faham poster )
Penggunaan Gambar = gambar perlu berkaitan dengan tujuan poster itu
dihasilkan (jangan la poster pasal rokok , tapi letak gambar ayam kfc )
Tujuan Penyampaian / ketersampaian tujuan poster (akux tahu ayat spesifik)
=adakah poster yang kita buat tu , bila orang tengok ja terus faham apa yang kita
nak sampaikan,. Adakah poster tu boleh timbulkan kesedaran?
4. Huraikan lima prinsip yang perlu diambilkira dalam menghasilkan suatu grafik/visual
yang berkualiti dan menarik.(2011 Esei) CASPER

Simspisiti. Rekaan haruslah memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas


Dominan. Objek atau item utama mestilah ditonjolkan agar dappat dilihat dan dibaca
Pola. Berkaitan dengan soal susunan item dalam sesuatu rekaan suaya pergerakkan
mata kepada keseluruhan visual dalam arah yang betul
Seimbang. Elemen disusun supaya beratnya seimbang dalam setiap bahagian anatar
kiri dan kanan mahupun atas dan bawah
Variasi. Pelbagaikan elemen yang digunaan supaya dapat meningkatkan daya tarikan
penonton.
Harmoni. Elemen perlu menunjukkan kesinambungan ideal.

5. Apakah media pengajaran (apa yang boleh digunakan oleh guru untuk sampaikan PDP)
yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran. Berikan contoh penggunaan
yang berkesan.(2009)
i. Kemahiran psikomotor
BBB atau BBM yang memerlukan pergerakan dalam mencapai matlamat
hasil pembelajaran . contohnya, seperti video animasi yang memerlukan
pelajar mengikuti pergerakan animasi di dalam video.

ii. Kemahiran kognitif


BBB atau BBM yang memerlukan pelajar berfikir dalam menyiapkan sesuatu
tugasan atau menyediakan pelajar kepada fasa pencetusan idea.Contohnya,
seperti PUZZLE. Bagi subjek sains, jika guru ingin mengajar tentang planet-
planet di sistem suria, guru boleh menyediakan bbm PUZZLE yang berkaitan
dengan perkara yang ingin diajar. Guru boleh menggunakan gambar
angkasawan sebagai PUZZLE untuk diberikan kepada murid sewaktu sesi
pemadanan cebisan puzzle. (ambik gambaq angkasawan, kerat sendiri la
cikgu , pastu bagi kat budak2, then tanya budak gambar ape tu? .. budak
jawab angkasawan, cikgu CIKGU : okay jom kita jadi angkasawan ..kita
nak tgok apa yng ade dekat sistem suria.
iii. Kemahiran lisan
BBB atau BBM yang memerlukan pelajar untuk mengeluarkan suara atau
perkataan dari pita suara mereka.
Contohnya, BBM elektronik yang mengeluarkan bunyi dan suara .
kemudian ,.. ade yang boleh rekod suara pelajar tu untuk dengar betul atau
tidak perkataan yang diulang oleh pelajar tu.
6. Nyatakan jenis-jenis bahan visual. Berikan contoh bahan visual.
Apakah peranan bahan visual dalam PdP dan bagaimanakah guru harus
menggunakan visual untuk memastikan PdPnya berkesan.(Esei 20 markah)

Jenis bahan Visual kombinasi gambar-gambar, lambang-lambang,


simbol-simbol, huruf-huruf, angka, perkataan, lukisan,
lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi
konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya
dalam proses menyampaikan maklumat
Peranan bahan visual Visual membantu menyediakan panduan konkrit
sesuatu idea..
Visual manya membantu ingatan untuk
menghubungkan idea
Visual memotivasikan pelajar dengan cara menarik
perhatian, mengekal perhatian dan menghasilkan
maklum balas emosi.
Visual dapat menghuraikan maklumat yang sukar
difahami.
Visual juga dapat menggambarkan perkaitan antara
unsur-unsurberlainan.

Bagaimana menggunakan Tipografi-stail dan saiz fon


Warna
Autentik
Menunjukkan sitiasi sebenar
Mudah difahami
Teknikal-fokus betul dan jelas
Menarik minat dan perhatian pelajar
Besar dan jelas
Relevan untuk topik
Memberi rangsangan
Perincian visualdipilih memudahkan pemahaman
topik dalam mata pelajaran
Menggunakan pada peringkat pengajaran yang
sesuai
Sesuai dengan perkembangan murid

7. Anda sebagai seorang juru audio, terangkan langkah langkah yang perlu anda lakukan
untuk menghasilkan satu rakaman audio yang berkualiti.
Mak matlamat
Basuh sediakan bahan
Patung Pemblihan bahan
Saya skrip
Agar sediakan alatan
Rasa buat rakaman
Paling prebiu
Gempak guna audio
Peh penilaian
Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran
Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta, kesan bunyi dan muzik lataryang sesuai.
Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yangakan dimainkan
nanti.
Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai denganformat
penghasilan audio.
Menulis skrip dalam format papan cerita(story board) yang mudah.
Membuat rakaman dan penyuntingan.
Uji hasil rakaman.
Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content)dan teknikal.
Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio,kaset atau fail klip
audio.
Penggunaan bahan audio.
Maklum balas dan penilaian daripada pengguna

8. Bandingkan lima perbezaanperisian pemprosesan perkataan dengan hamparan


elektronik dari aspek penggunaannya.

PEMPROSESAN PERKATAAN HAMPARAN ELEKTRONIK


Menyimpan dokumen untuk kegunaan harian Menyimpan rekod
dan masa akan dating
Memadam dan memasukkan teks Memadam rekod dan mengedit rekod
Menggerakkan dan menyalin teks Membuat pengiraan matematik, statistic,
kewangan dan kejuruteraan berdasarkan
formula dan function
Dapat menghasilkan rancangan pengajaran, Menghasilkan lampiran markah dan
lembaran kerja, kertas ujian mmenganalisa markah
Membantu pelajar membaiki hasil penulisan Menghasilkan jadual waktu, jadual bertugas,
dengan menggunkan ciri spelling dan senarai kandungan dan sebagainya
grammar dan thesaurus
Menggunakan ciri gabungan emel untuk Memplot graf yang mewakilkan sesuatu data
menghasilkan boring maklumat, surat atau dan maklumat
senarai alamat
Menghasilkan penerbitan destop seperti Menggunakan fungsi formula untuk operasi
risalah, brosur dan kad jemputan matematik

9. Pilih aplikasi internet dalam talian yang boleh digunakan untuk PdP bilik darjah.
Huraikan cara penggunaannya di bilik darjah.(Kuiz online,frog VLE, youtube,
wordpress)

Saya memilih Teknologi Web 2.0. dalam aplikasi ini, guru boleh meminta murid menulias jurnal
atau diari mereka dengan menggunakan blog web. Blog web adalah satu teknologi Web 2.0
yang amat berkesan untuk perbincangan, penyampaian idea, serta platform untuk mrmberi
pandangan, komen, cadangan dan penambahbaikan. Contoh Blog Web ialah Wordpress,
Multiply dan Blogger. Penggunaan blog web dalam mata pelajaran Bahasa Melayu contohnya
sangat sesuai kerana apabila murid kerap menulis, bahasa mereka akan bertambah baik.
Biasanya murid tidak berapa suka menulis karangan yang mana tajuk diberikan oleh gutu.
Tetapi apabila mereka menulis pada blog, mereka bebas menulis apa yang disukai. Oleh itu,
blog web merupakan satu platform untuk murid melatih penulisan dan bahasa mereka. Guru
juga boleh membetukan kesilapan bahasa murid serta membimbing murid menulis karangan
yang lebih mantap, kritis dan kreatif.

10. Bagaimanakah sesebuah organisasi mengawal keselamatan dan kerahsiaan maklumat


di organisasi masing-masing?
Memasang anti virus dan firewall untuk menapis trafik masuk dan keluar
Memasang update atau patch sebaik sahaja ia dibekalkan
Gunakan kata haluan yang unik dan komplek untuk setiap akuan
Gunakan enkripsi kuat untuk melindung rangkaian wayarless
Kerap back up data kritikal dalam computer
Kesedaran tentang kewujudan skim haram atas tarlian terbaru seperti phishing melalui
emel dan penipuan melalaui lelonganinternet
Jangan biarkan computer bersambung pada internet jika ianya tidak digunakan
Jangan buka atau memuat turun fail lampiran emel daripada orang yang tidak dikenali

11. Apakah kepentingan perlindungan terhadap harta intelek?


Melindungi hasil buah fikiran (kreativiti dan inovasi) seseorang dalam menghasilkan
sesuatu produk
Mengelakkan pihak lain mengeksploitasi produk atau paten yang telah dijadikan hak
eksklusif diri sendiri
Menghalang pihak lain meniru produk yang telah dipatenkan oleh syarikat tertentu