Anda di halaman 1dari 35

LABORTEC

!-LABORATOPIO
EMPRESA EspqctALteA.DA, EN Et]NULTifRA,
8ErAs ElvtLE! EERTtFttrAclN y ENeavos I)E
GrE

TECNICO
OE SUELO SuELFs, CoNaRETo y A,$FALTE
Y ASFALTO

-ES,ECALIZAOO
-CONCREO

CAPTACIX

i-.:r;t']::r..:a:: ,:i ;:,:,ij,,., f.j' 1!.t-1 I ilr;:i::.:i:


i:;; j:it . ii:i.; !lil,::i;{:;i:.:
!i::l\ i .r1i:1ar:i ,r

h'ti:ll .,il:ll; t:lrjrlr-i,f iitiltiiirti,::l,:itli'


[ABORTEC EMpRts.A EsF,Etrt,a,Ltz,A.t] A EN ErfNsuuona t)E EE'RA,
ErvtLEs, EERTtFrcAclN v ENsAyos DE SuELcrsi,
t _:L3F,?T^1.FflSJFEX';.S
AsFALro
EtfNERETT] Y A5F,A.LTE

-i;i'y

ENSAYOS DE CARGA PUNTUAL EN ROCA


( ASTM D 5731 )

PROYECTO : INSTAI-ACION DEI.. SISTI:N4A DE AGUA 1'()IAill.t,. ALCAN-l ARII-LADO Y L.l. IRINAS TIODICESTOR[:S Dl:1. ('C PP I)l] l'AMBII-LO CiRANDII. DISI t{lTO DE MARANO DAN4AS()
I]I--RAI-iN - LtrONCIO PI{ADO - ]lIJANUCO
SOLICITADO : N'ltlNl('IPAI.IDAD DIS] ItITAL DI: MARIANO t)i\ivlAS() []L:RAt-rN
UBICACIN : ('C PP DETAN,1tstl.1-OCI{ANDE. DlSlltll'O lllrl\4;\RIr\N() DAMASO IlEliALrN I-EONCIO PRADO . I II IANI I('( ) RE:\l.lZ.{DO: Tr,C' El-lo A. SAA\il:t)lt.\ (.\lllil RA
FECHA : ,\BRIL I)EI_ l0t-+ PER'l'l-\ E('li : CC. Pf' DE TAI\'l tllLLO (;lt.\\ l)t:

MUESTRA : ( -I

T tpo de GEOMETRIA DE LA MUESTRA Hreston ts rs(50) Oct 0c2

Progresiva Estructura Ensayo Ancho Largo Altura D.' Hidraulica Calculado Corregido
DiAJX (mm) (mm) (mm) p, (bar) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) kglcm2'
c-l ( AP'I ACION 64 00 49 90 70 00 5704.11 22 00 056 067 to. 152 6.9
c-l C'AP'I'A(]ION 56.00 44 00 57 30 4085.57 29 00 103 115 276 259 117
c-l C \PTACION 67 00 59.80 66 00 5630.27 26 80 0.69 0.83 19 9 187 B4

PROMEDIC 90

Ensayo: D=Diametral / A=Axial / X=lrregular

W** z
1F7--1::)

LABgrltf c
A rgu st g ffi
l-.&+.sl.+El-
-ktesio
f.i.q
<- *:
---=----=
-....."...-....."..'"'-.....--t

rpdtn Mmdom
iql{
TABORTEC TECNICO
EMPRE=I\ EATTECIALIZAG'A EN EETNULTCIRA DE
OERA GI\/ILES, CIERTIFIGAtrIN Y ENA,YEIE f)E
guELOS, EgtN6RtrO Y A,FALTO
DE SUErc
Y ASFALTO

-LABORATORIO
-ESPECIAUZAO
-CONCRETO

l-lirl*':;lrr
i;r-i rl iii,
ita:t"j
l:-:el
,
TABORTEC
reTLABORTORIO TECNICO
EMpRESA EsFcrALrz.a.rA tN EffNsuLrr:RA DE CeRAs
GtvtLEs, ErrtTlFltrAc. v EN,A,ycrE DE suELE,
L mEsPECt^LtZAD(] DE StJEt"O
ETf NtrrqETTf Y ASF.ALTCI
INCONCRETC) Y AsF/1LTO
}

ENSAYOS DE CARGA PUNTUAL EN ROCA


( ASTM D 5731 )

DE ]\'lARIANO DAIVlASO
PROYECTO : TNSIALACION DEL. SISI'F,t\4A IIE AGLIA P() lABl-F. Al,CANTAItlt,i-ADO Y LETRINAS BIODI(,1-.S l( )RLS DEL CC PP. I]E TAI\.,]BII,I-O CRANDE. DIST'RITO
I]ERAUN - LEONCIO PRAI)O III]ANUCO
SOLICITADO : N4l,r).IIClPALIDAD DISTRIIAI. Dt- l\4ARIANO DANlASO tsERAtJN
IIEAI-IZADO: TEC'. t,i.lO'\ SAA\ I:lrlt \ (.\BRF-RA
UBICACION : ('Cpp DEI'AMBILLOCiR;\Nt)l:. DIS'llilTODtrMARI/\NODAMASOI3IIRAUN-LEONCIOPRAD()-llL.lANt-rCo
P|.],RTENECE : CC PP Dtr I \\'llJll I O (iR.'\NDE
FECHA : AI]RIL DEL 2O]4
MUESTRA : (' I

GEOMETRIA DE LA MUESTRA Presin ls ls(50) oc1 Oc2


T tpo de
Progresiva Estrctura Ensayo Ancho Largo Altur D"' Hidraulica Calculado Corregido
DINX (mm) (mm) lmm) P.,,, (,bar) lMPa) (MPa) lMPat (MPa) kg/cm2l
aa
SFDIMEN'IADOIt 50.00 68.00 7619 07 15.00 029 0.37 BB 84
t BB.OO

( SEDIIVf EN'IADOR 73 00 55.00 67.00 6227 41 19.00 044 0.54 13 0 123 55


SEDIMF:NTADOIt 84 00 61 00 44 00 4705 89 19 00 059 067 16.2 la.z. 69
C-

PROIVIEDIO 54

Ensayo: D=Diametral / A=Axial / X=lrregular

F-

ffi;tffiffi;-=
c..P 6554
L/\tsrsftf6
EMFRa EsptcrALrzAD/\ EN coxsulrrlela oe
LABORTEC
TECNICO
aBRAs crvrt-Es, ERTrFrEAsrN v ENsavcls DE
SuELos, etfNtrRtro )r ASFALTa
OE SUELO

CORTE DIRECTO
FILTRO LEhTTO
EMPRESA ESPEBIALIZADA EN EENSiULTERII\ DE
LABORTEC TECNCO
(f BRAT ETVILES' EERTIFItrAtrIN Y ENSAYOS DE
SUELOS, EONERETE Y ASFALTE
MESPECIALIZADO DE SUELO
rCNCRET Y AqFALT

--LABORATOIiIO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


ECTO .INSIALACIONDELSISTEMAI)tTACLIAPOIAIII-E.ALCANIARILLADOYL[|IRINASBIODIGESIORESDEL('CPP DI:
'1
AM131L-LO (iiANI)E. DIS I I{l lO I)E l\4AtllANO I)AMASO tshltALlN - I.EONC'lO Pl{ADO - I'lLlANl.lC'O

ITADO : MLJNIC]IPALIDAD DISTRI I.At, DE MARIANO DAMASO I-]I]RAI.]N


: CC.PP, DE TAMB]LLO GRANDE. DISTRITO DE MARIANO DAMASO
IILJANLJCO
BERAL]N . I,I-,ONCIO PRADO - TCNICO : E.A.S.C
UESTRA :C O,I /M-I PROF(m) : O,(X) -2,00 FECHA :ABRILDEI,2(]I4
ESTRUCTURA: tiLl ll() LEN l()

]ONTENIDO DE HUMEDAD , ]ARACTERISTICAS


\. DE RECIPIENTE (Anillo) DIAMETRO (cm ) 600
rESO DEL ANILLO+SUELO HMEDO (gT.) 105 14 AREA (cm2.) 28 27
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (gT,) 101 30 VOLUMEN (cm3.) 30 81

PESO DEL AGUA (qr.) 384 DENSI DAD HMEDA (gr/cm3) 1.465
PESO DEL ANILLO (qr,) 60 00 DENSIDAD SECA (qr/cm3) 1.340
Q'
PESO DEL SUELO SECO (gr.) 41 30 CLASIFICACION SUCS
PORCENTAJE DE HUMEDAD (%) 93 FACTORANILLO I 0273 +0000

ESFUERZO NORMAL Kglcm2


EXTENSMETRO DEFORMACION ESFUERZO DE CORTE
DE CARGA TANGENCIAL (mm)

6.r.p 66554
LAbBftr(,
EMPRESA EsPEtrIALIZADA EN EE]NsULTERIA DE
LABORTEC
reLABRATCRiC TENI"
EBRAS EI\/ILE, EERTIFItrAIN Y ENSAYI]s DE
SUTLE,5' EONERETO Y ASFALTE
ffi 3fCIALIZA; CE 5iJ;LO
r-CON.ETO Y /\5FALO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


lAlvlllll-l.O (il{ANDl,. I)lS'l l{l'lO Dl: l\ir\l{lAN() I)AMASO lll,l{ALrN - LrONC'lO l']ltADO - lltlANLlC'o

ADO : IT4UNICIPALID/\I) DIS,I,RI'I.AL DE MAITIANO I)AMASO I]EI{AIJN


cAcloN : cc.pp Dh TAMBILLO GRANDE. DIS I'RITO DE MARIANo DAMASo
I]ERAL]N - LEoNCIO PRAI)O _ HI,IANTJC'O TCNICO : E,A,S.(
MUESTRA :C-04/M-l PROF(m) : 000-20(.) FECHA : AIlt{lLl)lrl2014
TRUCTURA: l-ll.TRO l.ENl o

]ONTENIDO DE HUMEDAD , CARACERSTICAS :

N" DE RECIPIENTE (Anillo) DIAMETRO (cm ) 6.00


rESO DEL ANILLO+SUELO HUMEDO (qr ) 105 14 AREA (cm2 ) 28.27
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (qT,) 101 30 VOLUMEN (cm3.) 30 81

PESO DEL AGUA (sr.) 3.84 DENSIDAD HUIVIEDA (qlcm3) 1 465


PESO DEL ANILLO (gr ) 60 00 DENSIDAD SECA (qlcm3) '1 340
PESO DEL SUELO SECO (gr ) 41 30 CLASIFICACION SUCS 51,
PORCENTAJE DE HUIVEDAD (%) 93 FACTORANILLO I 0273 +0000

ESFUERZO NORMAL Kglcm2


EXTENSOMETRO DEFORMACION ESFUERZO DE CORTE
DE CARGA TANGENCIAL (mm)

-) t,--
-
ff--": /"t-\
-,t- '"-.'t \
i1;tt;i6*
i'.' l,:,.fi
l:' j,'-& ii
-'t
----a------
i,: riug++stoffii
--1
C
...-.:; ?i&] f,llroua.roq,crr ot r!o 6(;lintl0 i l6;;,Ji
'sy+ I tlh
EMPRESA EsPEclALlzA.DA EN EoNsuLTERA DE
LABORTEC C]BRAS CIVILES' EERTIFIEAGIN Y ENSAYE5 DE
SUELES' ENtrRETtr Y ASFALTE
A reESPECilzADC;E
!coNCREro Y =!3:c
^=FALro

.rc
-

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


I AMIlll.l.O (;11..,\Nt)l:. l)lS l l(l'lO l)l: MAIi.lANO l)Al\1r\S(l Ilt;lt\LlN - l.f:ON( lO I'l{AIX ) - l ltlANLl( o

ICITADO : MtiNl( 11'Al.ll)AD DIS'l Rl'lAl. I)1, MAI{IANO t)AMASo I}ERALiN


,L:loN : c( .pp I)tr TAMBII-LO cRANDE. I)ls'tRI lo DE lARIANO DAMASo
I]L,[IAI]N _ III]ANL]C'O
I,I]ONCIO PRADO - TCNICO : [.A,S,C'
TRA :('-(),1 /M-1 PROF(m) : 0.00-2.00 FECHA : AtsRILI)EL20I1
ESTRUCTURA: FII-'l'ROLENTo

]ONTENIDO DE HUMEDAD: CARACTERiSTICAS :

\O DE RECIPIENTE (Anillo) DlMETRO (cm.) 6.00


)ESO DEL ANILLO+SUELO HUMEDO (qr )
'105 14 AREA (cm2 ) o tt
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (qr.) 101 30 VOLUMEN (cm3 ) 30 81
rESO DEL AGUA (qr.) 384 ]ENSIDAD HUMEDA (qr/cm3) 1 465

PESO DEL ANILLO (qr ) 60 00 DENSIDAD SECA (gr/cm3, 1 340

PESO DEL SUELO SECO (qT ) 41 30 ]LASIFICACION SUCS SC


PORCENTAJE DE HUMEDAD (%) 93 :ACTORANILLO | 0273 +0000

ESFUERZO NORMAL Kglcm2


DEFORMACION ESFUERZO DE CORTE
TANGENCIAL (mm)

Hffiffi
r9. hlrd4rel,rl r agitq{ ftutra ] 4!iiir[[
ffiffi:
F 1t^Ii--'rr"
EMF,FIES,A ESPEtrI.A,LIZADA EN ET]N5ULTEEE OE ESBRAS
LABORTEC /1TOI?IO TECNICO
ErvlLEs, EeerrtcaclN Y ENSAYES DE SUELOS,
EBNtrRETE Y ASFALTE
I-ESIIECIALIZADO DE SUEL-O
Y ASFALTO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


(ASTM D-3080)
PROYECTO : -CONCRETO
INS'l'ALr\CiON DEL SSl fl\I.\ DI ACU,{ POTABt.[. ALCANTARILLADO Y LEI'ltlN'\S
BIODIC[SlORl:S DEl. CC PP DE T,{NIBILLO CR.ANDE. DISTRt'r0 DE ivfARI\NO D,\NIAS(] CARACTERSTICAS DE LOS ESPECN/ENES
BER\LtN i.UON(lO PR'\DO - HL.\NUCO
UBICACION : CC.PP. I)t:1{\lBILLO GII.\NDI:. DTSTRITO DE {ARIANO D.-\Nf ASO BER{UN - LEONCI()
PRADO - HI-I,,\Nl.ICO N"l ,".,
60
1,",r, I ,*,
93
lrs,/",r I r^o,",rr
SOLICITADO : l'Rll.\l Dl, \1.\RIANO D.\i\,1ASO llfrR.\tlN
N,IL.r\lCIPAl.lDAI) DlS 01 28 27 1.340 05
MUESTRA : C-0-t \l I PROF(m) :000-2.00 lreCNlcO : L.\S.C 02 6.0 28 27 93 1.340 10
ESTRUCTURA FILTRO LENl'O :ECHA : ..\BRit, DEL 20 l. 03 60 28.27 9.3 1 340 2.0
CLASIF SUCS LL:21 tP 8 /o f\tlENOR QUE MALLA N" 200 : 15.9

0.993
1.00 200


o
E, b
Y
!Y u-__
/5 v 150
tU uJ
H l-
!( q
o o
o (.)
lJ UJ
a o

c(
oso o
N
1.00
UJ q
l!
l{ 5
q tJ-
r{ q
IlJ

425 0.50

y=0.4318x+0.1294
i

o.oo I

1.0 'l 5 00 1.0 1.5

DEFORMACION fANGENCIAL (mm.) ESFUERZO NORMAL (Kg/cm2)

RESULTADOS DE ENSAYOS
cOHESION (Kg/cm2) 0.13 ANGULO DE FRTCCTON (") 23.4
#ffi iq*e;,;,dffi,ilffiH=
lI.i@1
:*twmwi!
a -=__"-.=-.=.-

r +r*.1rsr-elc t i' AEItt

---\-
LABORTEC
cNtco
TMFrITA ETGIALIZADA EN CCINIJLTCTRIA t)T
ctaR/\g EtvrLEsr EERTrfleAclN Y ENSAYCt Er
EiIELES, CclNCfrTTcl Y ASFALTE
SUELO

CORTE DIRECTO

L*IJ:A:
i{t':
{-r::ii
EMPRESA ESPEtrIALIZADA EN CENSULgRIA DE

'[
LABORTEC
ffi:ABC2relfo(flC IE(iliCO
EBRAS ElvtLEs, EERTtFltrAtrtN Y ENsAYos Dt
SUELES, GENtrRETT] Y ASFALTT]
magrl:ci*LrzAno DE 3iilo
Y
K<r)
\ -*' ^strAlTo

-ccNcPETO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


PROYECTO . INSIAI,ACION DEI, SIS'II]MA ]fE AGL]A I)O'fAt]t-E. ALC.AN,IARILI,ADO Y LE'T.RINAS I]IODI(.iLS,I,Ot{LS DI]I,, C,C,I,I,. DE
l AMBll.l.o GIlANDlr. DIS l l{l'fo l)F lVlARlANo DAMz\SO ill)llAUN - LLONCIO I)RAI)O - H UAN LICO

SOLICITADO : MLiNICll'}ALll)AD DIS fRll .Al. DI-- IVIARIANO DAN'IASO BhRAtlN


uBlcAclN : ('(' t,p I)t] t'AMIJt.l.o (il{ANI)r.. t)ts I l{t to l)t, \4AR.tA\to I)Ai\4ASo
IlF.liAtjN - I.l,(.)N(-lo PIi.AI)() - lllr\Nll(o TcNlco : EA S C'

UESTRA :C-0"1 /M-l PROF(m) : 000-l(X) FECHA : AllRll-DI1I.204


'['ANQLIE
: II\4tlOOF

CONTENIDO DE HUMEDAD CARACTERISTICAS


N" DE RECIPIENTE (Anrllo) DIAMETRO (cm.) 6.00
PESO DEL ANILLO+SUELO HUMEDO (qT,) 104 10 AREA (cm2 ) 28 27
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (qT,) 100 76 VOLUMEN (cm3 ) 30 81

PESO DEL AGUA (gr ) 3.34 DENSIDAD HUMEDA (qrlcm3) 1 431


PESO DEL ANILLO (gr ) 60.00 DENSIDAD SECA (gr/cm3) 1 323
PESO DEL SUELO SECO (gr.) 40 76 CLASIFICACION SUCS SC
PORCENTAJE DE HUMEDAD (%) 8.2 FACTORANILLO I 0273 +0000

ESFUERZO NORMAL Kglcm2


EXTENSOMETRO DEFORMACIN ESFUERZO DE CORTE
DE CARGA TANGENCIAL (mm) (Kg/cm2)

a--
)--\

ffi
-
-)

--tr-t \ "^-.*q.>-.

::-l--"::"--=--/
-Augu+e$anrtr-tC
Ej I i.o
ram nmnio
t r'
hgsn&rs-ffeffi
44554
lf, irii4Err0riti itr t!ii0i ,;,;,,tllt , rrr,,.r F-r+C#i'eP
LA&*ii a
EMPRESA EPECALIZADA EN EENSULTBR,A. DE
LABORTEC
ruLABO]?ATCPIO TECNICO
f]BRAs E'VILE, EERTIFItrAtrIN Y ENSAYES DE
SUELE' EONCRETE Y AgiF.ALTE
reE5|3ECIALIZAO DE EULO
Y AsFLTO

-IONCEAO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


I'AMI:}II,I,O GIiANDE. DIS'I RI'|O DE MAITIANO DAMASO BERAL]N - I,EONCIO PI{ADO - III]ANL]C]O

SOLICITADO : MUNICII']ALIDAD DIS IRI IAL DE MAttIANO DAMASO IIERAUN


UBICACIN : Drr'tAMSLL9 GRANDE. DTSTRITO DE MARIANO DAMASO
CtC.pp.
BERAL]N - LEONC'IO PR\DO - HLJANL]CO TCNICO : E.A.S.C
MUESTRA :C-{-i3/M-l PROF(m) : 0.00-2.00 FECHA :ABRII-l)El.2014
ESTRUCTURA: -I-ANQtJE lMltOOF

CONTENIDO DE HUMEDAD : CARACTERISTICAS


N" DE RECIPIENTE (Anillo) DIAMETRO (cm.) 6.00
PESO DEL ANILLO+SUELO HUMEDO (qT,) 104 10 AREA (cm2.) 28 27
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (qT,) 100 76 VOLUMEN (cm3 ) 30 81

PESO DEL,AGUA (qT,) 1, ? DENSIDAD HUMEDA (qlcm3) 1.431


PESO DEL ANILLO (sr ) 60.00 DENSIDAD SECA (qr/cm3) 1.323
PESO DEL SUELO SECO (gT.) 40.76 CLASIFICACION SUCS SC
PORCENTAJE DE HUMEDAD (%) _z FACTOR ANILLO I 0.273 + 0.000

ESFUERZO NORMAL Kglcm2


EXTENSMETRO DEFORMACION ESFUERZO DE CORTE
DE CARGA TANGENCIAL (mm)

ffi
li
,:f -BYe;rn*
;1. ;l*i.ffi#t
+:s$.i.:ry+m4
!,r,F qg4
L&n *,;FeB .'a(
lfit ,.i'lrlt'1hl fi dtfuii *llrll rru'f
EMPRESA EsPEEIALIZAI)A EN EONSULTERA DE
LABORTEC
ffiLABORATORIC TECNICO
OERAS EIVILES' EERTIFTAtrIN Y ENSAYBS DE
sutLf,ls, EENtrRETE Y ASFALTo
reE5PEC1ALIZAD DE SUELO
Y ASFALTO

-ITCN'RETO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


pROyECTO : INSTAI-ACION Il[L
SIS]EMA DII AGLIA POTABI.E AI.CIANI-At{lL.t-ADO Y LETRINAS BIODICESTORES DEL CC.PI' DE
TAMBILI-O GRAND[. DlS.l ltl-lo Dtr MAR]ANO DAMASO BERATJN - LEONCIO PRADO - IILiANLICIO

SOLICITADO : Ml.lNlC'll']ALIDAll DIS'I Rl IAL DE MAI{IANO DAMASO BERATJN


uBlcAclN : cc.pp DF. lAMur.r.o (irtANl)F.. I)rs r lu ro r)r- N,{AruANo I)AMAS()
uEtt^l.rN - I.LroN(',to I,R,^t)o - Lllr^Ntrco TcNlco : E A.s.c
MUESTRA :C-03/M-l PROF(m) : 0()0-21)0 FECHA :ABRILDEL2014
ESTRUCTURA: IA\IJI h IVHUUI

CONTENIDO DE HUMEDAD , CARACTERISTICAS :

N" DE RECIPIENTE (Anillo) DIAMETRO (cm.) 600


PESO DEL ANILLO+SUELO HUfVIEDO (qr.) 104 10 AREA (cm2., 28 27
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (qT,) 100 76 VOLUMEN (cm3 ) 30 81
a a DENSIDAD HUMEDA (gr/cm3)
PESO DEL AGUA (qT-) 1 431
1 141
PESO DEL ANILLO (qr.) 60.00 DENSIDAD SECA (qrlcm3)
PESO DEL SUELO SECO (qr ) 40 76 CLASIFICACION SUCS JU
PORCENTAJE DE HUMEDAD (%) .2 FACTORANILLO I 0.273 +0000

ESFUERZO NORMAL Kglcm2


DEFORIUACION DEFORMACION ESFUERZO DE CORTE
TANGENCIAL (mm) NORIV]AL

---*2

ffi
ffi@4ffi
r,&rffiemfts{-
Ve \'-' r-q4 a/
i fridi tilrB[ln , tf,i;'t
L4..............,bscii L,C
EMP?EsA ESPEBIALIZAE)I\ TN EtSNStJLToee^ Pe BEtRA
LABORTEC
LAE}ORATORIO TECNICC)
G tvt Lt, E rnrtr eact' Y ENSAY[f,Ei DT EiLJELE'
EIf NERTTE Y AF.ALTE]
reESPECIALIZAO DE SUEL(}
ICONCRETO Y ASFALTO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


(ASTM D-3080)
]ROYECTO : INS'IAI-A(]ION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. AICANTARILLADO Y LEIRINAS
BIODIC;ESIOI{I]S DEL CC.PP D[ I.AMBILI,O GRANDE. DISTRITO DL MT\RIANO DANIASC CARACTER|STICAS DE LOS ESPECIN/ENES
BT.ItAt.]N , LEONCIO PRADO - HUANIJCo

.ielctclr. : cc pp DF l
^N4BILLo
PRADO - Ht]ANI.]Co
(IRANDL. DtSt RITO DE MARIANO DAMASO BITRAUN - I-.E.oNCIO
N'| ,"n,., 1,",r, I ,"o, 1,nr",.., I I aaa
t*n,",rr
: MUNI('ll'AI-lDr\D l)ISTRITAL DE NARIANO
SOLICITADO DAMASO BERAUN 01 60 28 27 Z 0.5
MUESTRA : C-0t.il\{ I PROF(m) r0.00-200 rctco : EAsc 02 60 28.27 B2 1 323 10
ESTRUCTURA TANOtl L: I N'lHO()l FECHA : ABRII. DEt- l0l11 03 60 28.27 B2 I -11.1 2.0
CLASIF SUCS SC L.L: 15 lP: 10 /" IVENOR QUE N4ALLA N. 2OO : 16.7

2.00


o e,
ts Y
V 150
IIl
0.75 -ul
t- t-
q c(
o
o o
0.562 o
ut tJ
a
o
N
q
0.50 o
N
100
l c(
ul
ti- 0.360 f,
U, tL
tLl U,
tu

y = 0.4119x + 0.1526

10 1.5 1.0 15 20

DEFO RMACIO N TA NG E NC tA L (m m. ) ES F U ERZO NORMAL ( Kg/cm2)

RESULTADOS DE ENSAYOS
COHESIN (Kg/cm2) 0.15 ruculo DE FRtccrN (') 22.4
ffi
ffi'
--:--
-_*_"--*_^-_;;:*;=1:
h#s eMio
!:-t,F
-
fug*ndos Hodose

t4*$*|;+e;- 86554
EMpRrsA EsFEcraLrzJ\D\ rN EoNsuLronfa oe
LABORTEC ATOPI }ECNICO
OtsRAs ClvrLEs, ElTtFtc,AcaN y ENsAy(Is Dg
uELcrr CENERrrrf Y A,FALTa
trEUE6

M{JRO DE CO TTE}{CIONI

; t;;i:: l.;.: ! II,


l.-.:,fi"r,;1,r;,.;,_li :-i:_:i.:;r..:
l:*ir:l{tt : all:!:ir lti.lt{ii::;l:i
ilii;l . ;t{,1i;1i.1,i.
,' ,. . .
EMPRESA ESPEtrIALIZADA EN EENSULTOR4, E)E
TABORTEC
ffiM!AC,{:CAIC T E C N CO
I
E]BRA$ EI\/ILE' EERTIFAtr1N Y ENSAYES t)E
SUELES' EIfNERETII Y A5FALTE
|trlffi spcl ALIzAll DE
ffiCNCRETO =lE;
Y -qFAL-fO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


pROyfCrO : ttISTALACION DEL SISTEIVA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS BIODIGESTORES DEL
CC-PP, DE TAMBILLO GRANDE, DISTRITO DE IVARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO

SOLICITADO : l\/UNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAIVASO BERAUN


UBICACION : CC.PP. DE TAN/BILLO GRANDE, DISTRITO DE MARIANO DAN/ASO
BERAUN-LEONCIOPRADO-HUANUCO TECNICO: LASC
STRA : C-05 /M-01 PROF (m) : 0 00 2 00 FECHA : ABRIL DEl2014
ESTRUCTURA: MURO DE CONTENCION

CONTENIDO DE HUMEDAD : ]ARACTERISTICAS


\o DE RECIPIENTE (Anillo) DIAN/ETRO (cm.) 600
PESO DEL ANILLO+SUELO HUMEDO (qr.) 11046 AREA (cm2 ) 28 27
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (qr ) 106.63 VOLUMEN (cm3 ) 30 81
PESO DEt AGUA (qr.) 383 DENSIDAD l-IUMEDA (gr/cm3) 1.605

PESO DEL ANILLO (qr.) 61 00 DENSIDAD SECA (gr/cm3) 481

PESO DEL SUELO SECO (sr ) 45 63 CLASIFICACION SUCS GP

PORCENTAJE DE HUI\EDAD (%) 84 FACTORANII lO | 0275 r0000

ESFUERZO NORMAL Kglcm2


EXTENSMETRO DEFORIVACION ESFUERZO DE CORTE
DE CARGA IANGENCIAL (mm)

qffi
1bYffiffi"
&nffift#&
lhmnStouio
LA3^ i tsl !.t,F
l:X,9r!FTFs
EMPRE5A EsPEtr}ALIZAI)A EN ETTNSULT(fRiA DE
TABORTEC
ErcLAECPATCtrIO TE'NICD
OBRAS ElvrLEs, EERTTFTtrAErN v ENsAvEE DE
SuELtf, EctNcIeETo Y ,ASFALTE
reE3P:CiALIZAO CE SUE|-O
rcCCNCAEAC Y ASFLTC

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEIVA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS BIODIGESTORES DEL
CC.PP, DE TAIV1BILLO GRANDE, DISTRITO DE VARIANO DAN/ASO BERAUN - LEONCIO PRADO. HUANUCO

SOLICITADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAIVIASO BERAUN


UBICACIN : CC,PP, DE TAMBILLO GRANDE, DISTRITO DE I\,IARIANO DAMASO
BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO TEcNIco : E.A,S,C

STRA : C-05 /M 01 PROF (m) : 0.00-2.00 FECHA : ABRIL DEL2014


ESTRUCTURA: MURO DE CONTENCION

CONTENIDO DE HUMEDAD CARACTERISTICAS


NO DE RECIPIENTE (Anillo) DIAMETRO (cm ) 600
PESO DEL ANILLO+SUELO HUMEDO lor ) I1046 AREA (cm2 28 27
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (qr.) 106 63 VOLUMEN (cm3 ) 30.81
PESO DEL AGUA (qT.) 3.83 DENSIDAD HMEDA (gr/cm3) 1 605
PESO DEL ANILLO (qr ) 61 00 DENSIDAD SECA (qr/cm3) 1 481
PESO DEL SUELO SECO (gr.) 45 63 CLASIFICACION SUCS GP
PORCENTAJE DE HUN/EDAD (%) 84 TACTOR ANll lO I 0.275 0 000
'
ESFUERZO NORMAL Kglcm2
EXTENSOMETRO DEFORMACION ESFUERZO DE CORTE
DE CARGA TANGENCIAL (mr

--------i.'---t===]>_
emdokseadoauff
-.-......^..-"...."......'...------
:t --"*-ry.YBA
,r rl:All[!rrl4 or d!{4 $st!
V .4.1:9 66554
{itIHr
EMPRESA ESPEtrIALIZADA EN EENSULTORlA DE
LABORTEC
xffiLABOi?ATOR:O TEtllao
tf BRA$ EtvlLEE! EERTIFItrAEIN Y ENSAYES oE
SUILES, EENGRETE Y A=FALTE
ffi PECIA;IZADC DE ;IELO
ECCQET' Y Si:ALTO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO


UAPoTABLE,ALCANTARltLADoYLETRlNASBloD|GESToRESDEL
CC.PP, DE TAMBILLO GRANDE, DISTRITO DE IVARIANO DAIVASO BERAUN - LEONCIO PRADO HUANUCO

ADo : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAIVASO BERAUN


iACION : CC,PP, DE TAMBILLO GRANDE. DISTRITO DE N/ARIANO DAN/ASO
BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO TECNICO : E.A S C

STRA : C-05 /M-01 PROF (m) : 0 00-2 00 FECHA : ABRIL DEL2014


ESTRUCTURA: MURO DE CONTENCION

CONTENIDO DE HUMEDAD : CARACTERiSTICAS

N" DE RECIPIENTE (Anillo) DrMETRO (cm ) 600


PESO DEL ANILLO+SUELO HUMEDO (gT.) 110 .46 AREA (cm2.l t.2I
PESO DEL ANILLO+SUELO SECO (qT.) 106 63 VOLUMEN (cm3 ) 30.81

PESO DEL AGUA (qT,) 383 DENSIDAD HUMEDA (qrlcm3) 1 605

PESO DEL ANILLO (qr.) 61.00 DENSIDAD SECA (qIcm3) 1 481

PESO DEL SUELO SECO (sr ) 45.63 CLASIFICACION SUCS GP

PORCENTAJE DE HUIVEDAD (%) 8.4 FACTOR ANILLO I 0.275 + 0.000

ESFUERZO NORMAL Kglcm2


EXTENSOMETRO DEFORIV]ACION ESFUERZO DE CORTE
DE CARGA

frffi
slffi *flE ffi
:e-:#Xrce
i*;.Fryffi
'.S***.sre-& ehub kgadis Udosn*--=.
t,l:P !i6$4
,{,b{a}iTEC
LABORTEC ATORIO TECNICC)
EMpRtEA EEF,tat.ALtzADA tN EErNsuLrlfRA ot 3BFIA
ErvrLEs, EERTtFttrActN y ENs.Ay[fs DE Sl-rtt.ff,,
ETfNtrcETB Y .ASFALTE
ALtz^Do DE SUE|.-()
TEICONCRETO Y ASFALTO

ENSAYO DE CORTE DRECTO


(ASTM D-3080)
PRoYEcro : INSTALACtoN DEL stsrEtvlA DE AGUA PoTABLE. ALCANTARILLADO Y LETRINAS
BIODIGESTORES DEL CC PP. DE TAIIIBILLO GRANDE DISTRITO DE MARIANO DAI\IASO CARACERSTICAS DE LOS ESPECIMENES
BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO
UBTCAIN : CC.pp. DE TArllBlLLO GRANDE, D|STR|TO DE NIARIANO DAI\ASO BERAUN - LEONCIO
PRADO - HUANUCO I\IUESTRA DIAI\IETRO AREA CONT, HU[J] DENS. SECA ESFUERZO NORIVAL

SOLICITADO : IVUNICIPALIDAD D STRITAL DE MARIANO DAN/ASO BERAUN N' (cm) (cm2) (%) (q rlcm 3) lKo/cm2)

MUESTRA : C_05 /l\i1_01 PROL (rJ 0 00-2.00 TCNICO : E,A,S,C 01 6.0 31.27 8.4 1.441 0.5
'1
ESTRUCTURA : IVURO DE CONTENCION FECHA : ABRIL DEL 2014 a2 60 31 27 8,4 1 481 0

03 6.0 31.27 a4 481 2.O

CLASIF SUCS : GP L.L: 19 lP:NP % MENOR QUE IV]ALLA N" 2OO : 11,9

2.O


o
h ,
:
tu
o75
Y
v
IJJ
15
F l-
q q
O
0.537
o
UJ IIJ
a a
o o
N 050
1.0
N
a(
UJ t
UJ
tL f,
tJ-
U)
ul 0.282 U)
IIJ

a25 05

0.00
0.0 04 0.8 1 .2

DEFORMACTON TAN G ENC IAL (n m.) ES F UERZO NORMAL (Kg/cm2)

RESULTADOS DE ENSAYOS
COHESION (Kg/cm2) 0.01 uculo DE FRtcctN (") 27.9

ffi
l-dr{iEhsrEp
[MMoiokgandonaMendma
.t"P 66554
EMPREBA EAPEGIALIZADA EN CONSULTORIA DE
LABORTEC TECNICO
ftBRAa Ervrl.t, EEarFrtratrtN y ENsAycts oE
guELosr EENERETE Y AF/\LTcr
oE SUELO
fO Y ASFALTO

PA}{EL FOTOGRAFICO

l*j;iir.fa:i_tt. .jr. I i:it:i i*" 111 i i'tl.:,ltl:..:t.;1-)


ll*ir.:l;::: :,i-:i2; iiiiil*rrilil
!;i,' -,:'."-r
'rr-r*ii ii;:aj-r.\i::i,'r:.:ti]r.lil il::::.::'.:t,.'
EMFRESA EspEarALrzAE)A EN Er:Nsulroen oe
LABORTEC
ELAEOAAfOI?IO TECNICO
rfBRAS ETVTLES, EERTIFItrAlN v EtsaYftrs DE
gUELE5, EENtrsrETE! Y AFALTEI
DE SUELO
Y ASFALO

INETALAtrIEN DEL EIEiTEMA DE AEiUA PI]TAELE,


ALtrANTARILLADC] Y LETFIINAE EIIEDIEEETEIREE DEL trtr.P'
DE TAMEIILLC ERANDE, DIETRTC! DE MARIANtr DAMAstr
-EsFECALIZAOO
-CNCRETO
BER.AUN. LEENtrIE PRADcl. HUANUtrI]

'i {
"i. "
1 ,/- i'l"l ,!
i ] ;' i
l-l j':[. It,_l .r'r'--t ' i-',' I l "-l I i:
) '.t.] ,',i '\ ,i .j \..
I \ J) \ i l

;,ffi'du

vrsrA p'orognFrtrA DE LA trALttrATA NE tll


TAMBILLTf GRANDE

Hffi
HSJ#rcm'
ETgffiW !;lij tjl,[ilJ
;t[ ;:.0e;10LIi 0l , ,,,".11

r&,r4n I l:
EM"REsiA EspEtrrAlrzAr:A EN Eorrlsuurcna oe
LABORTEC TECNICO
I]BRA5 CIVILES, EERTFItrAtrIN v EtSIYTf,S DE
S;UELOS, EONtrRETE Y ASFALT(]
MESPECIAL]ZADO DE SUELO
Y A5i]ALTO

INSTALAtrIEN DEL EiIETEMA DE AEUA POTAELE,


ALtrANTAFIILLA)II
-LA3CRATCRIO
Y LETRINAE BCIt,ITESTCf,eEEi DEL tr.PP.
DE
-CONCtrETC TAMEilLL(] GRANDE, D!EiTR|TE DE MARTANO DAMAEE!
BERAUN - LEONtrIE PR.AD[]. HUANUtrE

i' :'"'"':""''
,l 1! I
l
ll 'I tiifi
I
I
i) r
1]
I
lr':ll
i_' I i i
i:
\i
.rr
:::::::::::::::l

VISTA FtrTEERFIEA DE LA trAL]trATA NO E2


TAMElILLtr ERANDE

--'-7->*
Hrss kto{& fugddrg t{rdora
l,t:? 6$F
IEc,. rfleqr.leflliTi li Siili iil.;iilu ' is,"Jl Ili5tLl-irF
LAI@Iitt;
EMpREs.A EspEtrra.tzADA EN Et:.suurone og
LABORTEC TECNICO
[f,BRAs ErvtLEs, EERTtFttrAtrlN Y ENsAYffg DE
EUELT]s, EETNtrRETE Y ASFALTO
DE SUELO
'sPECIALIZADO
ECONCRETO Y AsALTO

INEiTALATIEN E,EL SISTEMA DE AGUA PETAELE,


ALtrANT.ARILLADCI Y LETFIINAE BIElDItrEEiTf]FQTS DIT. CE.P}'.
-LABCI?AfCAIO
DE TAMtsILLff ERAN[)E' DITRITE DE MARIANI DAMAEE
BERAUN. LEONtrIE PRADCI . HUANUtrC

l;-* i-- ,. ,- '"-,*-, " r----:*-- '/- ' "/*


I , ', { i
IIt jti,ti i,j
::;;::ff :;;:.:::;:::i;:;::=ffi
, j "( i :::x;::::
' i i ,-.-i
I i r' I r ',, il i ' ; . .,',. ) l

vrsrA rornepFttrA DE LA trALttrATA No ua


TAMBILLtr ERANDE

__)-.)
- "\
,_
$ffi
nffi EI
--t"t" )
mm
4=;*
aotn*iu *gn*doiu H"d*
Ew'w ,;;. ''",,ui.ln 0' ,,il'! sv"gil lu r rr"u il
8 l.F 86554
-,.*.Crc i Cv r !E*..FTEf"
EMPRESA ESPEGIALIZADA EN EE]N5ULTff,RA t)E
LABORTEC
ETLABCRATORIO TE{qICO
f,JBRAs EIVILES' CERTIF'IAtrIN Y ENSAYI] DE
UEL(]s, GONERET(f Y ASFALTT]
DE SUELO
v ASiALto

NETALAtrIEN DEL EiIETEMA DE AGUA PETABLE'


ALtrANTAFIILL.ADff, Y LETRINAE tsIEDIEiEETf]REE DEL trtr.PP.
DE TAMBILLE EiRANDE, DISiTR'ITCI Dt MAFlANtr DAMAEiE
-E5PCIAL]ZADO
-coNceEfo
BERAUN - LEEINclItr PRADtr - HUANUGT]

::..i
!r

..
. .i.j
{,-::
.:ai*|./
r:1:
'
,-
.
j j*l
:;,f
,-:- j, L:li :,,: ,-i::

,i.ll:i!i:, .l:r, l.

:, "r.

V]STA FETOERFItrA DE LA trAL]trATA NA E4


TAMBILLg ERANDE
\--
- ) .---\r i

Li"t{i eti
;t
-."7'
__-,_t:--:_-__""*
gl.Lo_ru&us+fudFa
,lari0t41: 1: fi,it0j;j;,JUU ,
C
f,^,,.,
)
ffi
L.frlngi.+EE
.r.P 66554
----:EF-
-l--_r+=> -f---:"-

&mo ktonio kgudoos


-

Hendor
EMPRESA EBPEGIALIZADA EN EONSUU.rOCI
TABORTEC RIO fECNICO
ETBRAS ETVTLES, EERTTFItrACrN v ENSaYES DE
EuELff,si, Ct]NtrRETo Y ASFALTo
OC

AOO DE SUELO
Y A5FALTo

INEiTALAtrIEIN DEL EIETEMA DE AEiUA PBTAEILE,


ALTANARILLAEICI Y LETRINAgi BIEclIGEETOFIES DEL Ctr.PF,
DE TAMETLLC GFIANDE, D|EiTFt|Tc DE MAR|ANE! DAMAE
-CoNcREfo
BERAUN . LEEINtrIE PRADE . HUANUtrE

T1
) /-t
.,-
J\Jlt) ) Ill
t, TrrF[
J'\rJ T-a a{j tTTT(;ft
\,i \jJ\/lJ'j\-,\)
." .-".--.J

-_-'-'

f .hr-
L -U5

'"j ,,

{-.{
'| - ''I
^"1
t

"*i

!i.*i
- :.;+;]
.,1

,",,, ; I.IT
t,,
.*kF*. r

' r ,':.:+
'l

vrsirA rorogrrFrtrA DE LA trALltrATA No ES


TAMElILLE] GRANDE

LABrr{+bb
f[ l)ine[tnf,lct lf (illl03
tiX0 ,
aC
fS;",,
tffi*F,ffi-
Hry*r
f-^jt irii:g J
"\
I
l.l,l e6SS4

)
L

-\-
EMpREEA EsFEcTALZAc,A EN Eosulront oe
TABORTEC TCNICO
rfBRAS GrvLEs, EERTIFttrAErN v ENsyffs t)E
ETJELI]S, EBNtrRETo Y ASFALT(f,
DE SUELO
Y ASFALIO

INEiTALAtrIEIN DEL gIETEMA DE AGUA PETABLE,


ALtrANTAFrILLADC
-LABOAATORIO Y LETRINAS EIEIE,IGESTEFtEg DEL trtr.PF,
DE TAME!LLO
-EsPGC]ALIZADO
-CONCRETO EQANDE, DIETFIITE DE MARIANEI DAMAEE
E ERAUN - LEENtrIE PRADE. HUANUtrO

/
1

IiT\ lT )'f{-;(-\
y{" f,ij-t]-.,r'( jr'(-) l.rl (/: I 1l r _z\ )

vrsrA roroe nFttrA DE LA trALrtrATA No 86


TAMBILLE ERANDE

LAttfitts
ffi
l-t!r{rg,f E P
--"-3:::"
&mo ehneo ugrn*tn lledoaa
3:r'! q554
EMpctEs.a EsPEBlALtzADA EN ErNsuurt]nl oe
LABORTEC
LABORATORIO TECNCO
IIBRAS clvlLEs, ERTtFttraclN v EusaYtf,s
SUELT], CBNtrRETIf Y ASFALTIf,
DE

I-ESPECIALIZADO DE SUEL$
Y AsALTO

INEiTALAtrtEN E,EL gIEiTEMA DE AGUA PETABLE'


ALtrANTARILLAI}O Y LETRINAEi E!trII,IEiEETCRE5 DEL Gtr.PP'
DE TAME|LLI GRANDE, DIEiTRITCI DE MARIANO DAMAEf
-CONCATO
BERAUN . LEENtrIO PRADf] ' HUANUtrcl
I
liT'r'T-
r
T ft
),1,,j\Jr.l Ji[,i '-li
F,{ a:l {, |[l'n
] \J\t_t\lj ),)\_,\r
r:::"ffi
&Sr'
ry-
qftSio* las.., i"
"- r.if
:

I1! *-ffi

vrETA rorognFltrA DE LA trALltrATA No E7


TAMEllLLI] EiRANDE

LA&it*i{tEc,
Iti. r4flnlrTnnlT l)r ltttis CiltiT'l lii-l{
ffi
t-r/Tis.Jii*Ei
Anteoio
5'i'P
&pdonHendoaa
66554
EMpRrsa Est'ErALrzaDA EN EIftsulrone oe
TABORTEC TE'NICO
BBR{S ErVrLEs, CERTTFTCAtr|X v ENsYEt DE
gUEL6, E(]NtrRETT3 Y I\SFALTO
DE 5UEi.O
ECCNCACTO V AS.-ALTO

INETA,LAtrItfN DEL BETEMA DE AEUA PETAEILE,


ALtrANTAR!LLADE
-LABORATORIO
Y LETRINAg ElI[f DIEESTCIRET DEL trtr.TP.
E,E TAMEILLO ERANDE, E,IETRTCI DE MARIANE! DAMAiO
-ESFECJALIZADO

BERAUN - LECINCO PRADO. HUANUGO

-'''i
il,l
!.tt,
i,i
I ',i, \
--. ,''
i ', 1;
')) I I ,l ,.] i
I
ii i '
i \. -lt'.
i
.l

(
-r

;:-i ., Fr
li' r

a"e

. . t'

L.,''J
'l
VISTA FtrTEERFItrA DE LA CALItrATA NB trEI
TAMBILLT] ERANDE

+-----ll--.-
______--_-;;;;:=
&w Aatodo kPndona l[endora
fi..P 66554
nf ffllli llllifrrl I liir.lr
EMPREEiA TgiPEEIALIZAI)A EN Ef]NSULTERA DE

d
TABORTEC trlBRAS EtvrLtsi, EERTrFrtrarN Y ENSAYES DE
SuELES, E]NtrRETEt Y ASFALTO
I EESPECTALTZADoDE SutLo

ruZ
I r a=:ts:,v

INSTALAtrIEN DEL EISTEMA DE AGUA PI]TABLE,


--..{!.{=rf,
ALtrANTARILLADEI
-LABoRATCroreCNrco Y LETRINAEi ElIEEIGIEETEREEi t)EL trtr.PP.
DE TA,MBILLE ERANDE, DETFITEI DE MARIANC D.AMASiEI
EERAUN. LEENtrC] PFADE - HUl\NUtrEI

'r-r { \
| ./ /, i'
) l'i )

"f

,
,r, {
,

VISTA FtrTtrERFItrA DE LA trALItrATA NO trg


TAMBILLT] EiRANDE

riu *,ut ltilltl I tii 'lt ffi4-;im*;;;#


',,
65s4

)
---\
)
EMpREgA EspEctALrzADA EN Eollsuulone oe
TABORTEC TE'NICO
EfBRAS crvrLEs, ErRTrFttrAclN v ENsayos I)E
SUELEs. ETSNRETIf Y ASFALTI]
DE sUELO
ECONCRETO Y ASFALTO

INETALAtrIEN DEL EiIETEMA DE AGUA PETAEILE,


ALtrI\NT.ARILLAc'If Y LETRINAEi BIEE}IGESiTERES t)EL Etr.PP.
-LACRATAAIO
DE TAMEIILLC GRANDE, DIETRIT DE MARI.ANE DAMAgct
-E5tr8'IAL!ZADO
EIEFIAUN - LEBNtrE PFIADE. HUANUtrE

'l-.,,! I t-r-; {'


i t\
.t ,;.
i,L

ffi:::;:*T
I
1

iii "

.,.,
+:,,
t "-...,
t:i'!''';
,,..-. '"1i

";h'r,,
"^t"\s*i'#:{
. .-1N.1.8
.\.{-'r
' , r*lr

vrsrA rorggRFrtrA DE LA trALlBATA NE r o


TI\MBILLtr ERANDE

ffi
ffiffi#ffi
ffiffi
rorgw*ritr
lLirffi iiirr*i ilriirufll i liidr( Lun&*cp t"1.? 0$54
EMPRESA Egf,EctALlzADl\ EN EoNsulrona oe
LABORTEC IECNICO
BRAS ElVtLESr EERTIFItrA|N V EtSnYES DE
f,f
SUELTfS' EBNtrRETf] Y AgFI\LTE
DE SUEL
Y ASIALTO

INETALAtrIEIN DEL EIETEMA DE AGUA PETABLE'


ALTANTARILLADtrt Y LETFIINAS ElIEDIEESTTIREE DEL trtr'PP.
DE TAMEIILLtf, ERANDE, DIETR|TE! DE MA.RIANEl DAMAEl
-CONCAGfO
EERAUN - LEENtrICt PRADEI . HUANUtrO
{
I I I'
) i: I'jEf, il'iT'( ) (,if{ l?j ,(l

w,
i
rlr
i!
I

i
rfu
t vlsrA porogRFlE,A DE LA trALtrATA No I I
TAMBILLtr EiRANDE

ktonioArpoulfeldom
0.1.p s554
EMPFIEsA ESPEtrIA.LIZADA. EN ET:SUI-rOCE OE
TABORTEC E'RAS EtvrLES, EERTtFltrAtrtN Y ENsaYos DE
Ef
SUELAS, CBNtrRETO Y ASFALT(f
ADO DT EUELO
V A5:AI-O

INETALAEIEIN DEL EIETEMA DE AE;UA POTABLE,


ALtrANTARILLADCI Y LETRINAT ElIElDIGESTEREE DEL trtr.PP.
DE TAMEILLO GRANDE, DIETRITI] DE MARIANE DAMAEiE
-CL)NCTTC
BERAUN. LEENtrIE PRADO. HUANUtrE

c_lX, " ;!.'.t!


'tL.',1
dl
i..rT
4 - rL :ir
iffi;i
:+!.'
:,?.1
di,i
.-i,t"t

't
.rr

vrsrA, rr:rognFrtrA DE LA trALltrATA No r z


TAMBILLB ERANDE

&oAn{soio
Pl1 |]6584

rASr;a I (.t-
EMPfeESA ESPEtrIALIZAEA EN EONSULTERiA DE
LABORTEC TECNICO
E]BRAEi EtVTLES, ETRTTFTCACIN Y ENSAYOEi DE
gUELEs, EI]NtrRETB Y AEFALTI]
ZADO DE SiJILO
Y A5.-ALTO

NETALAtrIEN DEL EIETEMA DE AEUA PETAE'LE,


ALtrANTARILLADE
-LASCRATCRIO Y LETRINAE EIT]DIGEETEraES DEL trE.FP.
DE
-E5trEC,AL
-CONCRETO TAMBILLE ERANDE, DIETRITT DE MARANEI DAMAEI]
BERAUN - LEENtrIB PRADE. HUANUtrEI

T-*; r- ir
I I l:
'r'-
i', "/I '. t'
I.r\,t').)\ llr
,l
i,'
l
I,"'", I ;i'i-j\ i' 'i'
,i,
t

.i .t:: ]' )

..r#Jii. "

VIBTA FETtrERFItrA DE LA trAPTACIEN


TAMEIILLE ERANDE

Hffi
Hffi.
tr>

4bttwts
Li,i*+e*
EMPRESA EspEtrlALrzaDA EN Eo.sulrt]n oe
TABORTEC TECNICO
IIBRAS ErvrLEs, EERTlFrcAtrlr. v ENsayos DE
siljELff,s, EElNtrRETo Y ASFALT(f
DESU=LO
Y ASFALTO

INETALAtrItrlN DEL EIETEMA DE AGUA PETAEILE,


ALtrANTARILLADB
-LABORATCEIO Y LETRINAg BIEDIEESTEREI DEL Gtr.FP.
DE TAMBILLT]
-ESPECAL]ZADO
-CONCtrE'TO ERA,NDE, I,IETFTITE DE MAFIANI] DAMAEB
BERAUN - LECfNtrB PRADE - HUANUtrO

l'if J't jl;[, ]f( l 'l ("*i I , l,) (',()


)
I
I

*tlt

,.t

!ffi fl {F %r Y rffliE' .,{sdF i{rc'.."-6T


.
:

"'i
r, ffi ,I
vrsrA rorognFrtrl\ DE LA LINEA DE EoNDUtrtrloN
TAMBILLB ERANDE

-ffii;fu=frffi
rrL.1.,"h":-,ui J,rru uurq,.Id , ," t.$lilr*Ep .1.P 66554
t,
EMPRESA EsPEcIALIZADA EN EENSULTERA DE
LABORTEC TECNICO
EBRAS EtvtLES, cERTlFltrAtN v ENslYBs DE
SUELOS, ENGRST(f, Y ASFALTI]
MEsPECIALIZADO DEsUELO
r-CoNCEfO Y ASFALTO

INEiTALATIEIN DEL EIEiTEMA DE AEUA POTAELE'


ALtrANTI\RILLAEIIf Y LETRINAs EIETE}IEETTEFtEEi DEL trtr.PP.
-LABOAATCIIO
Dr TAMEIILLIf EiRANDE, DETRTE DE MARIANET I)A,MAECI
BERAUN. LEENtrIO PRADE. HUANUtrO

J-'i i',jlj , ITil T'fJ f+i{ ,A ltj"[if]

if

jl,;
J.. 1
!: ih
.* ,J:".

{d*
vrsrA rstoseFttrA DE LA LNEA DE trENDUtrtrlEN
TAMBILLT] GR.A.NDE

ffi
Lat.rf t r
Hffiffi
ffi
lJ{,i****r:te}2
WUmltUgrdouUt'd*
g.l.i) $6554