Anda di halaman 1dari 3

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVITIS

PIAGET

VYGOTSKY

Teori Belajar Konstruktivisme

Di definisikan sebagai pembelajarab yang bersifat generatif (tindakan mencipta


sesuatu makna dari apa yang dipelajari).Merupakan proses mengasimilasikan dan
mengkaitkan pengalaman sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan.

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN SECARA KONSTUKTIVISME

Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru.,Menganggap


pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran.
selain itu,menyokong pembelajaran secara koperatif dan menggalakkan dan menerima
daya usaha dan autonomi murid. Memberi peluang kepada murid untuk membina
pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi
dunia yang sebenar. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen.
Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea.
Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid. Menggalakkan
soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan
merancang pengajaran.

PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan dibangun oleh pelajar sendiri. Pengetahuan tidak dapat


dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan ke aktifan murid sendiri untuk
belajar.Guru hanya membantu menyediakan bahan dan situasi agar proses kontruksi
berjalan lancar.Menghadapi masalah yang relevan dengan pelajar dan struktur
pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan juga Mencari dan
menilai pendapat pendapat. Menyesuaikan kurikulum selaras dengan pelajar.
TEORI KONSTRUKTIVISME JEAN PIAGET menyatakan ilmu pengetahuan
dibangun dalam fikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai
dengan skemata yang dimilikinya.

PROSES KONSTRUKTIVIS JEAN PIAGET

Skemata

Sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan


lingkungan disebut dengan skemata.Sejak kecil anak sudah memiliki struktur
kognitif yang kemudian dinamakan skema (schema). Skema terbentuk oleh
pengalaman. Semakin dewasa anak, semakin sempurnalah skema yang dimiliki.
Proses penyempurnaan sekema dilakukan melalui proses asimilasi dan
akomodasi.

Asimilasi

Merupakan salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan


mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru pengertian orang itu
berkembang.

Akomodasi

Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang sesuai dengan


rangsangan yang baru atau memodifikasi (memperbaiki) skema yang telah ada
sehingga sesuai dengan rangsangan itu.

Keseimbangan

Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sedangkan


diskuilibrasi adalah keadaan dimana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan
akomodasi.Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar
dengan struktur dalamnya. Menurut Vygotsky, tahap perkembangan murid-murid kita
boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu tahap perkembangan sebenar dan
tahap perkembangan berpotensi. Kanak-kanak utamanya membina ilmu dan
menguasai kemahiran melalui interaksi sosial dan aktiviti sosiobudaya. Zon
perkembangan proximal merupakan tahap perkembangan kognitif kanak-kanak di
mana ilmu dan kemahiran yang lebih tinggi dapat dibina ilmu dan kemahiran yang
lebih tinggi dapat dibina dengan bimbingan guru atau rakan darjah yang lebih maju.
Bahasa memainkan peranan utama dalam membentuk pemikiran untuk membina
ilmu dan kemahiran. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membantu murid
belajar.

Kesimpulannya, guru yang memiliki pengetahuan dan penguasaan teori


pembelajaran mampu menyumbang kepada pembelajaran yang efektif, meyeronokkan
dan dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi,
guru hendaklah mengimplikasikan teori-teori pembelajaran yang sesuai dalam proses
pengajaran dan pembelajaran supaya murid berminat dan berseronok untuk belajar
pengetahuan baru.