Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Berkhemah di Laman Idaman
Standard 1.2
Kandungan
Standard 1.2.6
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis
ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.
Aktiviti 1. Murid mendengar dan memahami perbualan
2. Murid menyebut pelbagai jenis ayat berdasarkan
perbualan dengan bimbingan guru
3. Murid menulis dialog tentang perbualan di atas
Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral
Kurikulum
Nilai Murni Kasih sayang, Berkerjasama
EMK Kreativiti dan Inovasi, TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..
za

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Berkhemah di Laman Idaman
Standard 2.2
Kandungan
Standard 2.2.3
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks
2. Murid mengenal pasti ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan
3. Murid mencari maksud ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan menggunakan kamus
Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral
Kurikulum
Nilai Murni Kasih sayang, Berkerjasama
EMK Kreativiti dan Inovasi, TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema AKTIVIT KELUARGA
Tajuk Berkhemah di Laman Idaman
Standard 3.2
Kandungan
Standard 3.2.6
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis
dengan betul dan kemas.
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks
2. Murid menulis catatan dengan kemas dan betul
3. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
yang diberikan oleh guru
Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral
Kurikulum
Nilai Murni Kasih sayang, Berkerjasama
EMK Kreativiti dan Inovasi, TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Aspek Tatabahasa
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Berkhemah di Laman Idaman
Standard 5.1
Kandungan
Standard 5.1.1
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit
dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut
konteks.
Aktiviti 1. Murid menegnal pasti kata nama am konkrit ( tempat ,
orang , benda , binatang) dan membina ayat
2. Murid bercerita tentang foto di atas menggunakan ayat
yang mengandungi wacana
Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral
Kurikulum
Nilai Murni Kasih sayang, Berkerjasama
EMK Kreativiti dan Inovasi, TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Aspek Tatabahasa
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Berkehmah di Laman Idaman
Standard 5.1
Kandungan
Standard 5.1.3
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk
dengan betul mengikut konteks.
Aktiviti 1. Murid mengenal pasti kata ganti nama tunjuk dalam teks
2. Murid bertutur menggunakan kata ganti nama tunjuk
berdasarkan gambar
3. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
yang diberikan oleh guru
Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral
Kurikulum
Nilai Murni Kasih sayang, Berkerjasama
EMK Kreativiti dan Inovasi, TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Seni Bahasa
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Berkehmah di Laman Idaman
Standard 4.1, 1.4
Kandungan
Standard 4.1.1, 1.4.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.

2. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi


yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.

Aktiviti 1. Murid membaca senikata lagu.


2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral
Kurikulum
Nilai Murni Kasih sayang, Berkerjasama
EMK Kreativiti dan Inovasi, TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..