Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN MENGAJAR BAHASA MELAYU

Tarikh : 6 Mac 2012

Masa : 30 Minit

Tahun :4

Bilangan Murid : 30

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tema : Pemakanan Sihat

Tajuk : Piramid Makanan

Hasil Pembelajaran:

Fokus Utama:

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 : Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan


penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

Fokus Sampingan:

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Aras 1 : Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.

Objektif:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

1 Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.


2 Menyatakan lima isi penting daripada teks yang dibaca.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa : Sintaksis ayat tanya.

Kosa Kata : khasiat, karbohidrat, protein, serat, mineral.


Pengisian Kurikulum:

Ilmu Sains

Nilai Kebersihan dan kesihatan

Kemahiran Berfikir Menjana Idea

Belajar Cara Belajar Perbincangan

Bahan Bantu Mengajar:

Video, buku teks, bahan cetak dan lembaran kerja.

Pengetahuan Sedia Ada Murid:

Murid pernah mempunyai pengalaman makan makanan berkhasiat.

Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Set Induksi Video Pemilihan 1 Guru menayangkan video tentang pemilihan m
(3 Minit) Makanan Sihat sihat.
2 Murid diminta menonton dan menghayati vid
ditonton.
3 Dengan bimbingan guru, murid diminta menge
jenis-jenis makanan yang terdapat di dalam vid
dipaparkan.
4 Guru mengaitkan jawapan murid dengan taju
hari ini.
Langkah 1 Teks Piramid Makanan 1 Guru meminta murid membuka Buku Teks
(8 minit) Kosa kata: Melayu Tahun 4 halaman 93.
Khasiat, karbohidrat, 2 Murid diminta membaca secara senyap.
mineral, serat, protein. 3 Murid kemudiannya diminta membaca teks itu
beramai-ramai.
4 Beberapa orang murid kemudiannya dipilih
rawak untuk membaca teks secara individu.
5 Guru memberi bimbingan dan membetulkan k
(jika ada).
6 Murid mengariskan beberapa kosa kata penting
Langkah 2 Perbincangan 1 Guru membahagikan murid kepada empat kum
(8 Minit) kumpulan: Mengenal 2 Setiap kumpulan dinamakan dengan nam
pasti maklumat penting. kategori piramid makanan.
Contoh maklumat 3 Guru mengedarkan...
penting: 4 Setiap kumpulan diminta untuk mencatatkan
i penting berdasarkan petikan yang dibaca.
5 Tamat perbincangan, wakil kumpulan
membentangkan hasil perbincangan.
Langkah 3 Soal jawab berdasarkan 1 Guru bersoal jawab dengan murid tentang m
(8 minit) senarai soalan yang yang diperoleh daripada teks.
disediakan. 2 Murid diminta menjawab soalan yang dikem
1 Mengapakah oleh guru secara lisan.
tubuh badan kita 3 Murid lain diminta untuk memberi pandangan
memerlukan jawapan rakan mereka.
mineral dan 4 Guru mencatat jawapan murid di papan tulis.
vitamin?
2 Apakah contoh-
contoh makanan
dalam kumpulan
ketiga?
3 Mengapakah kita
perlu makan
makanan
daripada
kumpulan ketiga
sedikit sahaja?
4 Apakah nilai yang
diperolehi
daripada teks
yang dibaca?
Penutup Rumusan : Kognitif 1 Guru membimbing murid untuk membuat r
(3 Minit) Aktiviti susulan : latihan tentang pelajaran hari ini.
2 Guru mengedarkan latihan sebagai kerja rumah
Refleksi: