Anda di halaman 1dari 11

NAMA : TING :

BAHAGIAN A [ 60 Markah ]
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan ( ) bagi maksud definisi reka bentuk dan teknologi yang betul
dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara


terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang
member impak kepada kehidupan.
Proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau
perkhidmatan yang baharu serta belum pernah wujud
sebelumnya.
Merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan
bahan secara terancang dengan mengaplikasian ilmu
sains dan matematik.

[ 3 Markah ]

2. Berikut adalah bidang dalam reka bentuk.

A Teknologi

B Seni

C Perkhidmatan

Padankan jenis bidang itu dengan produk yang betul dengan menulis A, B
dan C pada petak yang disediakan.

PRODUK JAWAPAN

Sistem pembelajaran

Seramik

Pakaian

[3 Markah]

Praktis Komprehensif 1
3. Maklumat berikut menerangkan jenis bidang reka bentuk

BIDANG

KONKRIT A
ABSTRAK B

Padankan jenis bidang itu dengan produk yang betul dengan menulis A
dan B pada petak yang disediakan.

PRODUK

Mesin Pengisar

Perkhidmatan Uber

Kerusi Urut

[ 3 Markah ]
4. Nyatakan tiga kepentingan reka bentuk dan teknologi yang dapat
memberikan keselesaan, kemudahan, dan kesenangan kepada manusia.

[ 3 Markah ]

5. Berikut ialah elemen reka bentuk.

GARISAN RUPA TEKSTUR


A B C

Padankan elemen itu dengan pernyataan yang betul dengan menulis A,


B dan C dalam petak yang disediakan.

Teknik yang memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat
atau menyentuh sesuatu permukaan pada objek atau lukisan.

Cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran ataupun


jarak.

Hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaanya.

Praktis Komprehensif 2 [ 3 Markah ]


6. Maklumat berikut menerangkan elemen reka bentuk.

Hasil pertemuan antara garisan dengan permulaannya


dan mempunyai permukaan yang rata dan garisan A
diluar sebagai sempadan yang mengelilinginya.

Sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang


B
dan jarak yang menunjukkan pergerakan arah.

Objek yang mempunyai ruang, isi padu dan


mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh C
dipegang.

Padankan maklumat itu dengan elemen reka bentuk yang betul dengan
menulis A, B, C pada petak yang di sediakan.

Elemen Reka bentuk Jawapan

Bentuk

Rupa

Garisan

[3 Markah]

7. Tandakan ( ) bagi tiga kriteria reka bentuk dan teknologi pada petak yang
disediakan.

Reka bentuk yang kompleks.

Reka bentuk yang asli dan mempunyai idea kreativiti.

Boleh dipasarkan dan mampu bersaing dengan reka bentuk


yang lain.

Reka bentuk yang unik.

Reka bentuk yang tidak selamat dan memudaratkan orang


ramai.

[3 Markah]
Praktis Komprehensif 3
8. Rajah berikut menunjukkan sepasang kasut.

Nyatakan tiga elemen yang terdapat pada rajah itu.

1.
2.
3.
[ 3 Markah ]

9. Tandakan ( ) tiga prinsip reka bentuk yang betul pada petak yang
disediakan.

Pengulangan

Kontras

Warna

Tekstur

Keringkasan
[ 3 Markah ]

Praktis Komprehensif 4
10. Tandakan ( ) kriteria reka bentuk yang betul dan ( X ) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.

Menjadikan produk itu unit dan lebih berdaya


saing daripada produk sedia ada dalam
pasaran

Menekankan kandungan unsur simbolik, emosi,


estetika, dan penampilan produk serta tidak
meniru produk sedia ada.

Pengubahsuaian terhadap produk yang sedia


ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan,
bertenaga, bermakna, dan mesra pengguna.

11. Rajah di bawah menunjukkan sebuah objek yang telah terbentuk menjadi
sebuah motosikal.

Nyatakan tiga teknik pembinaan objek bagi mendapatkan satu objek yang
baharu.

Praktis Komprehensif 5
12. Tandakan ( ) bagi keterangan elemen yang betul dan ( X ) bagi yang
salah pada petak yang salah yang disediakan.

Garisan ialah hasil pertemuan antara hujung garisan


dengan permulaannya.

Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan


mempunyai lebih dari satu permukaan.

Tekstur atau jalinan merupakan satu teknik yang


memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat
sesuatu permukaan pada lukisan .

[3 Markah]

13. Rajah di bawah menunjukkan lakaran reka bentuk hiasan dalaman sebuah
rumah.

Nyatakan tiga prinsip reka bentuk yang digunakan pada elemen reka
bentuk supaya ianya lebih menarik.

Praktis Komprehensif 6
14. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul mengenai kepentingan reka
bentuk dan teknologi, dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah.

Reka bentuk dan teknologi dapat menyumbangkan


kepada perkembangan teknologi moden

Reka bentuk dan teknologi dapat memenuhi keperluan


dan kehendak individu dan masyarakat.

Reka bentuk dan teknologi dapat memenuhi syarat untuk


bekerja pada masa akan datang..

[3 Markah]

15. Jadual berikut menunjukkan peranan reka bentuk.

INDIVIDU MASYARAKAT NEGARA

A B C

Padankan peranan reka bentuk dengan pernyataan yang betul, dengan


menulis A, B dan C dalam petak yang disediakan.

Memberikan kebebasan memilih kepada pengguna


mengikut kemampuan dan keperluan

Meningkatkan pendapatan negara.

Melahirkan masyarakat yang kreatif dalam


penggunaan sumber.

[3 Markah]

16. Nyatakan tiga gabungan warna asas yang memberi kesan terhadap objek
reka bentuk.

Praktis Komprehensif 7
17. Berikut adalah Etika dalam reka bentuk

Mesra alam sekitar


A

Selamat di gunakan
B

Jujur
C

Padankan Etika dalam reka bentuk dengan pernyataan yang betul,


dengan menulis A, B dan C dalam petak yang disediakan.

Harga produk yang berpatutan dan tidak membebankan


pengguna

Bahan yang di gunakan tidak mendatangkan kesan negetif


dan bahan yang digunakan boleh dikitarkan semula

Menghasilkan produk tanpa membahayakan pengguna dan


persekitaran

[3 Markah]

18. Jadual berikut menunjukkan kerjaya dalam bidang reka bentuk dan
teknologi.

SENI BINA PEREKA BENTUK


ARKITEK
LANSKAP FESYEN
A B C

Padankan kerjaya itu dengan bidang tugasnya yang betul, dengan menulis
A, B dan C pada petak yang disediakan.

Merancang reka bentuk dan pelan pembangunan

Mereka bentuk fesyen pakaian manusia dan haiwan


serta hiasan.

Mereka bentuk hiasan taman dan laman.

[3 Markah]
Praktis Komprehensif 8
19. Nyatakan tiga bidang yang menggunakan prinsip invensi dan inovasi.

[3 Markah]

20. Susunkan mengikut urutan langkah proses perekaan sesuatu produk


keperluan manusia dengan menulis 2, 3 dan 4 pada petak yang di
sediakan.

Langkah 1 di beri.

Inovasi

Idea mencipta

Invensi

Keperluan manusia
1

[3 Markah]

Praktis Komprehensif 9
BAHAGIAN B [ 40 Markah ]
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

21. Rajah di bawah menunjukkan sebuah tong sampah.

Berdasarkan rajah itu

a) Terangkan empat elemen yang terdapat pada rajah itu.

[8 Markah]
b) Terangkan empat prinsip yang terdapat pada rajah itu.

[8 Markah]
a) Nyatakan dua kriteria reka bentuk untuk menilai sesuatu reka bentuk pada
rajah itu.

10 [ 4 Markah]
Praktis Komprehensif
22. Berikut adalah beberapa bentuk asas reka bentuk geometri.

i) Gabungkan beberapa bentuk asas dengan mengaplikasikan


bentuk itu dengan menggunakan teknik pembinaan objek.

[ 20 Markah]

Praktis Komprehensif 11