Anda di halaman 1dari 7

SMK ELOPURA SANDAKAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4, 2017


Minggu/ Tema KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD NOTA
Tarikh PRESTASI
1 1.1 STRATEGI Menyatakan keperluan strategi penyelesaian 1.1.1 Menerangkan keperluan penyelesaian masalah TP1 & TP2
3 6 Jan PENYELESAIAN masalah dan ciri penyelesaian masalah berstrategi
MASALAH 1.1.2 Menjelaskan ciri penyelesaian masalah PROGRAM
berkesan
(3 MINGGU) berkesan JALINAN
Menerangkan dengan jelas proses penyelesaian
KASIH
masalah

2 Menggunakan proses penyelesaian masalah 1.1.3 Menggunakan proses penyelesaian masalah TP3, TP4, TP5
9 13 Jan dalam menyelesaikan tugasan yang diberi (i) Kumpul dan analisa data & TP6
3 Membuat perbandingan setiap penyelesaian (ii) Tentukan masalah
16 20 Jan yang dicadangkan (iii) Jana idea hapus halangan
Memberi justifikasi pemilihan penyelesaian (iv) Jana penyelesaian TAKLIMAT
dalam proses penyelesaian masalah. (v) Tentukan tindakan KERJA
(vi) Laksanakan penyelesaian KURSUS
Mencadangkan penambahbaikan terhadap
(vii) Buat penilaian
penyelesaian yang diberi.
(viii) Buat penambahbaikan

4 1.2 ALGORITMA Menulis atau melukis algoritma penyelesaian 1.1 Mengunakan algoritma untuk menyatakan TP1 & TP2
23 27 Jan (4 MINGGU) masalah yang betul. penyelesaian kepada masalah
Menerangkan jalan penyelesaian berdasarkan 1.2 Membina algoritma penyelesaian masalah
algoritma yang dibina. dengan menggunakan struktur kawalan dalam
pengaturcaraan (urutan, pilihan dan ulangan)

26 31 Jan Cuti perayaan Tahun Baru Cina


5 Melaksanakan pengujian bagi setiap algoritma 1.3 Menguji dan membaiki ralat dalam algoritma TP3, TP4 & TP5
30 3 Feb yang dibangunkan 1.4 Mengesan nilai pemboleh ubah pada setiap
6 Mencari dan membaiki ralat dalam algoritma tahap dalam algoritma
6 10 Feb yang dibangunkan
Menilai sama ada algoritma yang dibina betul,
cepat dalam penyelesaian, bersifat ekonomi
dalam penggunaan sumber juga mudah
dilaksanakan bagi situasi yang diberi.
7 Menghasilkan atur cara penyelesaian masalah 1.5 Mengenal pasti output yang betul dari TP6 GEMPUR
13 17 Feb berdasarkan gabungan algoritma algoritma berdasarkan input yang diberi MINDA 1 15-17
1.6 Menterjemah algoritma ke bahasa FEB
Pengaturcaraan.
8 1.3 PEMBOLEH Menerangkan perhubungan antara kapasiti 1.1 Menjelaskan hubungan antara jenis data, saiz TP1
20 24 Feb UBAH, ingatan komputer dengan setiap jenis data data dan kapasiti ingatan komputer.
PEMALAR DAN yang dipelajari. 1.2 Memilih dan menggunakan jenis data yang
JENIS DATA bersesuaian
(4 MINGGU) (i) Integer (int)
(ii) Nombor nyata (float, double)
(iii) Aksara (char)/ rentetan (String)
(iv) Boolean
9 Menyatakan keperluan melakukan 1.3 Membezakan pemboleh ubah sejagat (global) TP2 & TP3
27 3 Mac pengisytiharan pemboleh ubah atau pemalar dan setempat (local ).
dalam atur cara. 1.4 Mengisytiharkan, memulakan dan menetap-
Membina atur cara yang mempunyai penyataan kan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar.
umpukan dan aritmetik serta dapat 1.5 Menggunakan penyataan umpukan dan
memaparkan output yang betul dari input penyataan aritmetik.
yang diberi.

10 Memilih jenis data yang sesuai bagi aturcara 1.6 Menulis atur cara untuk memasukkan input TP4, TP5 & TP6
6 10 Mac yang dihasilkan. dari papan kekunci dan memaparkan output.
11 Menentukan samada aturcara yang dihasilkan
13 17 Mac betul, cepat dalam penyelesaian, bersifat
ekonomi dalam penggunaan sumber juga
mudah dilaksanakan.
Menghasilkan atur cara bebas ralat yang kreatif
menggunakan kesemua jenis data yang
dipelajari beserta set data untuk ujilari.
18 26 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12 1.4 STRUKTUR Mengenalpasti atur cara aliran struktur kawalan 1.1 Menerangkan aliran struktur kawalan pilihan TP1, TP2 & TP3
27 31 Mac KAWALAN pilihan dan aliran struktur kawalan ulangan (i) if-else
(2 MINGGU) Menerangkan jalan penyelesaian bagi aturcara (ii) switch-case
yang mengandungi struktur kawalan pilihan 1.2 Menulis atur cara menggunakan struktur
dan ulangan yang diberi kawalan pilihan dengan menggabungkan
Membina atur cara penyelesaikan masalah yang operator hubungan dan operator logical.
menggunakan struktur kawalan

13 Mengesan nilai pemboleh ubah dalam bahagian 1.3 Menerangkan aliran struktur kawalan ulangan. TP4, TP5 & TP6
3 7 Apr tertentu atur cara (i) for
Menilai samada aturcara yang dihasilkan betul, (ii) while
cepat dalam penyelesaian, bersifat ekonomi (iii) do-while
dalam penggunaan sumber juga mudah 1.4 Menulis atur cara menggunakan struktur
dilaksanakan. kawalan ulangan yang melibatkan.
Menghasilkan atur cara bebas ralat yang kreatif (i) operator increment (++)&decrement (--)
menggunakan struktur kawalan pilihan dan (ii) class Math (method random)
ulangan beserta set data untuk uji lari. (iii) Boolean

14 1.5 AMALAN Menyatakan jenis-jenis ralat dalam aturcara dan 1.1 Membezakan jenis ralat dalam aturcara TP1- TP6
10 14 Apr TERBAIK cara mengesan setiap satu. (sintaks, masa larian dan logik) .
PENGATUR- Menerangkan faktor yang mempengaruhi 1.2 Mengesan, mengenalpasti, menterjemah mesej
CARAAN kebolehbacaan kod atur cara ralat dan membaiki ralat .
(1 MINGGU) Mengemas kini kod atur cara bagi memudahkan 1.3 Mengenalpasti nilai bagi pembolehubah pada
pengaturcara lain membaca dan memahami bahagian tertentu atur cara .
1.4 Menghasilkan atur cara yang mudah dibaca
Mengesan dan membaiki ralat dalam aturcara
dengan menggunakan gaya yang baik (komen,
yang dibangunkan
nama pembolehubah yang bermakna, inden) .
Menilai jenis ralat dalam atur cara dan
mencadangkan penyelesaian
Menghasilkan atur cara bebas ralat yang rapi
dan mudah dikemaskini beserta set data
untuk ujilari aturcara.
15 1.6 STRUKTUR Mengenalpasti struktur tatasusunan dan subatur 1.1 Menerangkan struktur tatasusunan (array) TP1 - TP6
17 21 Apr DATA DAN cara dalam atur cara yang diberi. satu dimensi.
MODULAR Menerangkan jalan penyelesaian berdasarkan 1.2 Isytihar nilai
(2 MINGGU) atur cara yang mengandungi tatasusunan dan 1.3 Umpukan nilai awal
bermodular.

16/17
24 5 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
18 Menghasilkan atur cara yang mengandungi 1.4 Menggunakan subatur cara dan memahami
8 12 Mei struktur tatasusunan dan bermodular. konsep menghantar parameter ke subatur
Mengesan nilai pemboleh ubah dalam bahagian cara dan mengembalikan data.
tertentu atur cara. 1.5 Membezakan antara function dan procedure
Mencadangkan subatur cara baharu dari atur pada subatur cara.
Menulis atur cara bermodular yang
cara yang dibincangkan dan boleh
mengandungi struktur tatasusunan.
menyelesaikan masalah yang sama .
Menghasilkan atur cara yang mengandungi
struktur tatasusunan dan bermodular yang
menyelesaikan masalah.

19 1.7 PEMBANGUNAN Membangunkan aplikasi 1.1 Menghuraikan setiap fasa dalam kitaran T1 T6
15 19 Mei APLIKASI Menghasilkan aplikasi hayat pembangunan sistem (SDLC).
20 (PROJEK) - yang mengandungi subatur cara atau 1.2 Menganalisa masalah bagi menentukan
22 26 Mei (3 MINGGU) tata susunan dengan menggunakan keperluan
penyataan umpukan atau aritmetik dan 1.3 Mereka bentuk penyelesaian
stuktur kawalan dalam menghasilkan output 1.4 Melaksanakan penyelesaian
berdasarkan input yang diberi. 1.5 Menguji dan menyah ralat
1.6 Mendokumentasi
Menghasilkan aplikasi penyelesaian masalah
Menghasilkan aplikasi penyelesaian masalah
secara sistematik.
- yang mengandungi subaturcara dan
tatasusunan dengan mengabungkan
beberapa struktur kawalan. Aplikasi
menggunakan pelbagai jenis data input
dalam menyelesaikan masalah yang
melibatkan penyataan umpukan dan
aritmetik bagi menghasilkan pelbagai jenis
data output.

27 11 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21 Menghasilkan aplikasi penyelesaian masalah 1.7.7 Mencipta aplikasi (seperti aplikasi mudah alih)
12 16 Jun secara sistematik dengan persembahan atau aplet dengan antara muka bergrafik
yang jelas. menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipelajari
Mencipta aplikasi penyelesaian masalah secara mengikut SDLC untuk menyelesaikan masalah.
sistematik dengan persembahan yang jelas
dan kreatif.

22 2.1 PANGKALAN Menunjukkan entiti dan atribut dari 2.1.1 Menjelaskan kepentingan integriti data, TP1 - TP6
19 23 Jun DATA pangkalan data yang diberi. ketekalan data dan kelewahan data.
HUBUNGAN Menjelaskan kekardinalan bagi set 2.1.2 Membezakan model-model pangkalan
(2 MINGGU) hubungan yang ditunjukkan. Data.
Membanding beza model-model (i) Hiraki
pangkalan data yang dipelajari. (ii)Rangkaian
(iii)Hubungan (Relational)

(iv)Berorientasi objek (Object
oriented)

26 30 Jun
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24 Mengkategorikan permasalahan 2.1.3 Mengenalpasti entiti, atribut, set
3 7 Jul pangkalan data yang diterima kepada integriti hubungan dan kekardinalan (satu ke
data atau ketekalan data atau kelewahan data. satu, satu ke banyak dan banyak ke
Membuat justifikasi kelebihan dan banyak) berdasarkan keperluan
kekurangan beberapa model pangkalan data pengguna.
yang dipilih.
Membina gambar rajah terhubung yg
mempamerkan entiti dan atribut juga
kekardinalan bagi satu sistem
25 2.2 Reka Bentuk Menyatakan kepentingan kunci primer dalam 2.2.1 Mengenalpasti medan (field), rekod, jadual TP1 & TP2
10 14 Jul Pangkalan Data pangkalan data. (table) dan kekunci bagi pangkalan data
Hubungan Menerangkan konsep kebergantungan fungsi yang akan dibangunkan.
(2 MINGGU) sepenuh, kebergantungan fungsi separa dan 2.2.2 Menentukan kunci primer dan/atau kunci
kebergantungan fungsi transitif. asing yang sesuai bagi setiap entiti.
2.2.3 Menghasilkan gambar rajah perhubungan
entiti (ERD) untuk memodelkan data
hubungan.
26 Mereka bentuk pangkalan data hubungan dari 2.2.4 Mereka bentuk pangkalan data hubungan TP3, TP4, TP5
17 21 Jul situasi yang diberi. dengan menukar ERD ke skema hubungan. & TP6
Mengenalpasti skema hubungan yang belum 2.2.5 Menjelaskan konsep kebergantungan fungsi
ternormal. sepenuh, kebergantungan fungsi separa dan
Mencadangkan bagaimana kesilapan dalam kebergantungan fungsi transitif.
mereka bentuk dan pembinaan pangkalan 2.2.6 Melaksanakan proses penormalan data
data dapat dielakkan. sehingga 3NF terhadap skema hubungan.
Menghasilkan satu sistem pangkalan data yang
telah ternormal.
27 2.3 PEMBANGUNAN Membina jadual yang sesuai bagi sistem 2.3.1 Membina jadual berpandukan skema TP1-TP3
24 28 Jul PANGKALAN pangkalan data yang akan dibangunkan. hubungan menggunakan perisian pangkalan
DATA Menerangkan pemilihan jenis data bagi atribut data hubungan.
HUBUNGAN yang dihasilkan. 2.3.2 Mencipta borang yang berkaitan dengan
(3 MINGGU) Membina sistem maklumat dan borang yang kandungan jadual.
mempunyai fitur untuk pengesahan data. 2.3.3 Memasukkan data dalam jadual melalui
borang.

28 Membina query dan menghasilkan laporan 2.3.4 Menghasilkan query untuk mendapatkan TP4
31 4 Ogo yang tepat dan menarik berdasarkan semula maklumat yang diperlukan
permasalahan yang diberi. daripada:.
(i) satu jadual menggunakan lebih dari
satu kriteria.
(ii)dua jadual menggunakan satu kriteria.
Menjana laporan berdasarkan hasil query.
7 9 Ogo
GEMPUR MINDA 2
29 Menghasilkan satu sistem pangkalan data bebas 2.3.5 Menghasilkan satu sistem maklumat mudah TP5 & TP6
7 11 Ogo ralat, mesra pengguna dan melalui makro menggunakan menu
mendokumentasikan laporan berdasarkan (switchboard) yang mengandungi.
situasi yang diberi. (i) Borang
Mencipta satu macro baharu yang dapat (ii) Laporan
memudahkan lagi pengguna menggunakan (iii)Keluar dari sistem
sistem pangkalan data yang dibangunkan. 2.3.6 Mendokumentasi hasil kerja.

30 2.4 PEMBANGUNAN Menghasilkan satu sistem pangkalan 2.4.1 Menghasilkan sebuah pangkalan data yang TP1 - TP6
14 18 Ogo SISTEM tanpa primary key dan jadual yang belum ternormal.
31 PANGKALAN ternormal. 2.4.2 Membangunkan sistem pangkalan data
21 25 Ogo DATA beserta jadual yang menunjukkan sekurang- dengan antara muka bergrafik menggunakan
PROJEK kurangnya 2NF. perisian pembangunan sistem pangkalan
(4 MINGGU) beserta dokumentasi yang menunjukkan proses data mengikut SDLC untuk menyelesaikan
pernormalan 3NF mengikut kehendak masalah.
pengguna.
26 3 Sept
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
32 Menghasilkan satu sistem pangkalan 2.4.3 Menghasilkan sebuah pangkalan data yang TP1 - TP6
4 8 Sept tanpa ralat beserta dokumentasi yang ternormal.
33 menunjukkan proses pernormalan 3NF 2.4.4 Membangunkan sistem pangkalan data
11 15 Sept mengikut kehendak pengguna dengan dengan antara muka bergrafik menggunakan
persembahanyang sederhana. perisian pembangunan sistem pangkalan
yang meyakinkan. data mengikut SDLC untuk menyelesaikan
tanpa ralat yg menarik dan kreatif beserta masalah.
dokumentasi yang menunjukkan penghasilan
skema hubungan 3NF merangkumi gambar
rajah perhubungan entiti (ERD) yg lengkap,
sesuai, teratur dan kemas mengikut kehendak
pengguna dengan persembahan yang jelas dan
teratur.
34 3.1 REKABENTUK Menyenaraikan prinsip asas reka bentuk 3.1.1 Mengkaji keperluan interaksi antara TP1 TP3
18 22 Sept INTERAKSI interaktif yang digunakan. manusia dan komputer.
(2 MINGGU) Menerangkan kepentingan prinsip asas reka
bentuk dalam pembangunan aplikasi.
Menggunakan prinsip asas reka bentuk
interaktif dalam membangunkan aplikasi.
35 Membuat penilaian samada aplikasi yang 3.1.2 Menilai produk interaktif berdasarkan tujuan TP4 TP6
25 29 Sept dibangunkan memenuhi tujuan dan prinsip dan prinsip asas reka bentuk interaktif
asas reka bentuk interaktif.
Membuat perbandingan beberapa prinsip asas
reka bentuk interaktif dan menyatakan
kesesuaian penggunaan setiap satu.
Mencadangkan penambahbaikan prinsip asas
reka bentuk interaktif yang digunakan.
36 3.2 PAPARAN Menyatakan proses reka bentuk interaksi dalam 3.2.1 Mengaplikasi proses reka bentuk interaksi TP1 TP6
2 6 Okt DAN REKA atur cara yang dibangunkan. dalam atur cara yang dibangunkan.
BENTUK Menerangkan proses reka bentuk interaksi dan 3.2.2 Menghasilkan prototaip paparan dan reka
SKRIN kriteria utama dalam membina instrumen bentuk skrin.
(2 MINGGU) penilaian paparan dan reka bentuk skrin.
Membina instrumen penilaian paparan dan reka
bentuk skrin

37
9 13 Okt PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
38 Menguji paparan dan reka bentuk skrin pada 3.2.3 Membincangkan laporan dari penilaian
16 20 Okt prototaip samada menepati instrumen kuantitatif terhadap paparan dan rekabentuk
penilaian. skrin.
Menilai samada paparan dan reka bentuk skrin
yang dipilih memenuhi instrumen penilaian
& mencadangkan
penambahbaikan.
Menghasilkan prototaip yang melalui proses
reka bentuk interaksi dan memenuhi
instumen penilaian.

39
23 27 Okt
40
SEMAKAN TERAKHIR PENTAKSIRAN KERJA KURSUS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4
30 3 Nov

41
6 10 Nov
42
PROGRAM AKHIR TAHUN 2017 (1M1S, AKTIVITI PANITIA DLL)
13 17 Nov
43 PROGRAM AKHIR TAHUN 2017 (1M1S, AKTIVITI PANITIA DLL)
20 24 Nov
25/11 31/12 CUTI AKHIR TAHUN