Anda di halaman 1dari 97
Pengantar: Muhammad Ihsan Tanjung \ \ ae \ ; i j \ 9 / | \ E Pe eahekeah Teladan untuk Keluarga PENGASAH KECERDASAN SPIRITUAL Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) MULYANTO Kisah-kisah teladan untuk keluarga: pengasah kecerdasan spiritual/penulis; Dr. Mulyanto penyunting, Abdul Hakim;--cet.1 —Jakarta: Gema Insani Press, 2004. xii, 132hlm.; 27 cm ISBN 979.561-871-7 1.Akhlak I. Judul. II. Hanifah, Abu Pasal 2 (2) Hak cipta merupakan hak ckokltsf bagi pencipta ateu pemegang Hak Gipta untuk mengumumban alau memperbanyak ciplaanaya, Yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasin menurut peratwan perundang-undangan yang berlake. Pasal 72 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat(1) dan. ayat 2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda paling sedikt Rp 1,000.000,00 (satu jute eupiah), atau pidana penjare paling lama 7 tujuh) tahun dan/ atau dends paling banyak Rp 5.001.000.000,00 (Lima miliar napiah) (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memametkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang,hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terhait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima) tahun ddan/atau denda paling banyak Kp 500.000.0000 (lima ratus juta rupiah). [UU No, 19 Tahun 2002 KISAH-KISAH TELADAN UNTUK KELUARGA: PENGASAH KECERDASAN SPIRITUAL Penulis Dr. Mulyanto Penyunting Abdul Hakim Perwajahan Isi Muchlis Penata Letak Abu Nabilah Tustrasi Isi & desain sampul Edo Abdullah Penerbit GEMA INSANI Depok: Jl. Ir. H. Juanda, Depok 16418 ‘Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894 hitp://www.gemainsani.co.id _email:gipnet@indosat.net.id Jayanan SMS: 0815 86 86 86 86 Jakarta: jl. Kalibata Utara I No. 84Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391, 7984392, 7988593 Fax. (021) 7984388 Anggota IKAPI Cetakan Pertama, Dzulqa’idah 1425 H/ Deseriber 2004 M Cetakan Kelima, Ramadhan 1428 H/Oktober 2007 M Isi Buku Baju Besi Ali ria. cscs Pengeusuran Rumah Yahui Penggundulan Sang Badui.. Penyerbuan Samarkand . Keputusan yang Tepat..... ee Dialog Dua Dara... Jinaknya "Binatang Buz kK J 2 Pengukuhan Iman...... Sindiran untuk Sang Raj Apel Haram... Sakitnya Si Nenek Tua Pundi Emas di Ladang Baru... Lelaki Abli Surga Dr. Sa‘id an-Naijar SERA SOS S ee Perjanjian dengan Setan .... Di Mana Allah? Dua Tetes Air Mata Bubur Bayi... Kisah Sepotong Roti... Menanam Kentang Besar. Peperangan Alita...