Anda di halaman 1dari 33

Bab 1 Pengenalan Ilmu Ketamadunan

1.1 Konsep Ketamadunan


Kefahaman istilah tamadun: 1. Elak salahfaham atau keliruan
2. Memahami intipati daripada konsep

Istilah-istilah: -Pandangan semesta/ hidup/ dunia


-Worldview
-Tasawwur
-Weltanschauung

Plato (The Republic): POLIS [merujuk kepada kota atau bandar atau negara kota]
*Konteks masyarakat = tahap kemajuan dengan kewujudan sistem
politik dan institusinya dalam rangka jalinan
hubungan sosialnya

Pengajian Ketamdunan = membicarakan teori, konsep asas citi dan sifat tamadun
samada secara konseptual teoretikal atau abstrak, tidak
terikat kepada batasan/waktu/masa/zaman

Sejarah Tamadun = kajian mengenai masa lampau, pengalaman yang dilalui oleh
sesebuah tamadun termasuk pencapaian, jatuhbangun, kemajuan
dan kemundurannya, dibatasi oleh faktor masa

Takrif Tamadun = taraf pencapaian kemajuan rohani dan jasmani sesebuah masyarakat
khususnya dari sudut ilmu pengetahuan dan fizikal
*suatu cara hidup yang berkembang apabila manusia mula menetap di sesebuah
kota atau bandar di mana terdapatnya suatu organisasi sosial atau politik yang
dikenali sebagai negara
**PERSPEKTIF SEMASA = pencapaian tinggi dalam sains dan teknologi seperti yang kini
menonjol dalam tamadun Barat

1. MADDANA: perbuatan membuka kota atau bandar & perbuatan


memperhalus budi pekerti
2. MADANI: sesuatu yang berkaitan dengan satu cara hidup yang menzahirkan
kehalusan budipekerti yang terpuji

!!! Tamadun menekankan: PERBUATAN MEMPERHALUS BUDIPEKERTI &


PEMBANGUNAN PERBANDARAN

3. TAMADUN: Jurji Zaydan dalam bukunya Tarikh al-Tamaddun al-Islami


4. UMRAN: Ibnu Khaldun
-sebagai satu ilmu yang tersendiri
-menjelaskan hubungan sesama manusia, alam dan Pencipta
-menjelaskan hakikat bagaimana manusia dan alam perlu tunduk
dan patuh kepada suatu hukum yang ditentukan oleh Penciptanya
(sunnatullah)
-model keseimbangan dlm memenuhi tabii manusia, jasmaniah dan
rohaniah
-memperlihatkan proses yang dilalui masyarakat menuju peradaban
-menggariskan ciri-ciri penting yang ada dan perlu dimiliki oleh
masyarakat yang ingin berubah daripada B->H
-menggariskan unsur-unsur penting yang menjadikan satu
peradaban itu lemah dan merosot

*Teori Kitaran Sejarah Ibnu Khaldun:


Generasi 1: semangat juang dan semangat kekitaan dan solidariti
sosial yang tinggi
Generasi 2: keupayaan intelek, ilmu dan kemahiran
Generasi 3: mula lemah dan dilingkungi kemewahan, kehilangan
adab, akhlaq dan jatidiri

*Konsep Taawun dalam Umran


-Dalam proses B->H, timbul sifat kebergantungan antara satu
sama lain di kalangan anggota masyarakat
-Semakin maju masyarakat, semakin canggih dan kompleks
hubungan
-Persamaan = Teori sosiologi moden Division of Labour

5. MADANIYYAH: Muhammad Abduh


6. PERADABAN (BM)
7. BUDAYA: Sebelum kedatangan Islam, bertunjang kepada keluhuran nilai dan
kehalusan budi pekerti
8. CIVILIZATION: CIVITAS [bandar/kota in Latin], CIVIC [kehidupan kota]
*digunakan dalam 3 keadaan: 1. Gambaran tahap sesebuah masyarakat
atau budaya yang kompleks yang ditandai
dgn pencapaian ilmu dan teknologi,
aktiviti perekonomian, penyusunan
struktur politik dan kemasyraktan &
penempatan di kawasan perbandaran

2. Menggambarkan budaya berdasarkan


kompleksiti organisasi sosial melalui
aktiviti masyarakat

3. Masyarakat seluruhnya

Ciri-ciri Tamadun
1. Penempatan kekal
-tidak nomad, menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan, kawasan
lembah sungai, kewujudan kota atau bandar

2. Kehidupan berkualiti
-wujud revolusi pertanian, peningkatan kehidupan yang lebih sempurna, hasil
pertanian dan perternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri, penciptaan
peralatan lebih baik untuk meningkatkan produktiviti makanan
3. Stratifikasi Sosial
-wujud sistem pengelasan dalam masyarakt berdasarkan kelas dan status, berkait rapat
dengan pemilikan kekayaan, status berkaitan dengan gelaran, peraturan atau adat

4. Bahasa dan tulisan


-perantaraan komunikasi, perakam, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun
dalam pelbagai bidang ilmu, perkembangan ilmu, muncul kelas terpelajar, kemunculan
seni kreatif (puisi, epik & cerita rakyat)

5. Organisasi politik dan pemerintahan


-wujud sistem perundangan dan sistem nilai yang lebih teratur, kesatuan politik atau
budaya dapat menyatukan masyarakat dalam menentang orang luar, sistem politik dan
pentadbiran menjadi kompleks

6. Teknologi dan rekacipta


-perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi, pencapaian tahap kecekapan yang tinggi,
peningkatan daya reka, inovasi teknologi (alat pengangkutan)

7. Kreativiti
-kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati faslsafah, kesenian,
kesusasteraan dan nilai estika yang tersendiri

8. Kehidupan beragama
-golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan
kuasa-kuasa supernatural, unsur spiritual memberi kesan pada tingkah laku dan
pembinaan bangunan

*Kepercayaan, Agama dan Tamadun


1. Agama punya pengaruh terhadap tamadun (Arnold Tonybee, Edward Sullivan & Thomas
Berry)
Arnold Tonybee: in the course of its evolution, a civilisation produced, among other
things, a universal state and a higher form of religion

Thomas Berry: oriental cilization atau tamadun-tamadun di Timur hanya akan dapat
difahami dengan sempurna hanya setelah merujuk kepada agama-
agama besar Asia

Edward Sulliva: Muslim civilization is the product of Muslim Religion

Muhammad Abduh: Semua tamadun madaniyyat dibangunkan di atas dasar agama


Ali Shariati: Menekan persoalan peranan Islam sebagai faktor utama dalam
tamadun Islam
2. Agama tidak mempunyai pengaruh tamadun

*Tamadun dan Budaya


2 Ciri yang membezakan tamadun daripada budaya: 1. Pengaruh dan Natijah
2. Sempadan Negara dan batas
wilayah
Faktor-faktor Kebangkitan Tamadun: 1. Kedudukan Strategik
-memungkinkan penempatan masyarakat mendapat
sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan
kehidupan

2. Rangsangan Keagamaan dan Kerohanian


-mendorong penghayatan nilai murni dan suci
seterusnya kehidupan bertamadun
-berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan
kemanusiaan dan ketinggian budaya

3. Pembangunan Ilmu dan Penghayatan Nilai


-melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu dan nilai
murni

4. Peningkatan Nilai dan Penghasilan Teknologi


5. Persaingan dengan Tamadun Lain
6. Keteguhan Sosial
-cinta pada ilmu, kreative, tekun, rajin

7. Kemantapan Ekonomi
-wujud revolusi pertanian dan aktiviti perikanan
serta perdagangan

8. Toleransi terhadap Tamadun Lain


-sikap berbuka untuk menerima tamadun yang baik

9. Penghijrahan
-bertujuan membina tamadun [mencari ilmu,
meningkatkan kualiti kehidupan, membina strategi]

10. Kestabilan Pemerintahan


-sistem pentadbiran yang tersusun dan sistematik

Faktor-faktor Kemerosotan Tamadun: 1.Jurang Sosial


-perbezaan antara golongan kaya dan miskin

2. Kezaliman
-hak-hak kemanusiaan diketepikan sama sekali
-sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak
dihormati, dicabuli dengan sewenang-wenangnya
3. Keruntuhan Moral
-keruntuhan nilai dan moral dalam masyarakat
teruntamanya dalam kalangan pemimpin

4. Jumud
-sikap tertutup, tidak mahu menerima perubahan
terutama dalam teknologi, struktur ekonomi, politik
dan sosial

5. Bencana Alam
-mengakibatkan kerosakan besar-besaran

Persamaan dan Perbezaan Tamadun: 1. Alam Sekitar [hidup secara harmoni dgn alam,
anugerah Tuhan]
2. Keluarga [pembentukan masyarakat kedudukan
lelaki-perempuan melalui hierarki
kuasa]
3. Masyarakat [saling berpegang dengan nilai dan
norma berasaskan agama dan
kepercayaan]
4. Kerajaan [falsafah moral/akhlak menjadi dasar
sesebuah kerajaan, peranan dan
tanggungjawab kerajaan = peranan
dan tanggungjawab pemerintah]
5. Ekonomi [aktiviti ekonomi boleh meningkat atau
menurunkan tahap akhlak seseorang]
6. Pendidikan [membina sifat mulia melalui proses
ilmu] (ISLAM: tauhid, HINDUISME &
BUDDHISME: ashramadharma)
7. Kesihatan dan Kesejahteraan

1.2 Interaksi Antara Tamadun


Kesan Positif: 1. Perpindahan Teknologi
-Teknologi dari Tamadun China ke India seperti teknologi membuat
kertas, bahan letupan dan penggunaan kompas
-Tamadun India ke Tamadun China: astronomi, pembuatan gula dari
tebu

2. Perpindahan Ilmu
-penambahan bahasa sanskrit dalam bahasa Melayu
-pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu

3. Peningkatan Hasil Kesenian


-pengaruh seni bina Islam ke dalam senibina Cina (masjid)
Kesan Negatif: 1. Wujudnya Jurang Perkauman
2. Wujudnya Jurang Ekonomi
3. Permusuhan dan Peperangan
-Buddha dan Konfuciius
-Penganut Islam dan Hindu
-Peperangan Salib antara Islam dan Kristian

*Interaksi Di Malaysia
1. India [Pemerintahan, Bahasa, Kesenian, Kesusasteraan]
2. China [Bahasa, Kehidupan, Kesenian]
3. Arab [Bahasa, Kesusasteraan, Budaya, Pendidikan, Seni Bina]

Interaksi Dengan India


1. Institusi Beraja
-konsep dewaraja
-istana dibina atas tanah tinggi
-pembinaan candi
-upacara pertabalan
-penggunaan bilangan pembesar dan hulubalang 4,16,32

2. Penggunaan gelaran
-Duli Yang Maha Mulia
-Seri Paduka Baginda
-Seri Agong Diraja (mengisytiharkan perlantikan Raja)
-Bendahara (menteri)
-Laksamana (ketua tentera)

Interaksi Dengan China


1. Makanan dan pakaian
2. Barang dagangan
3. Manusia dan ehwalnya
4. Rumah dan peralatan
5. Permainan (pakau, congkak, cukai dan mahjong)

Interaksi Dengan Arab


1. Bahasa
-Penambahan kosa kata Arab ke dalam bahasa Melayu (sabar/syukur)
2. Kesusasteraan
-Kisah Seribu Satu Malam
-Hikayat Pahlawan Islam

1.3 Dialog Antara Tamadun

Pengertian Dialog
Pakar Ketamadunan: menamakan zaman kini sebagai zaman dialog
Faktor: perkembangan S & T terutamanya IT
Konteks Barat: dialog perlu akibat kesedaran yang muncul tentang kepelbagaian latar
belakang bangsa dunia- budaya dan agama

Konteks Malaysia: mekanisme perpaduan yang berkesan perlu kepada pendedahan ilmiah
tentang tamadun masing-masing
-menyubur semangat muhibbah, membentuk konsep tamadun Malaysia
-saluran untuk berbincang perkara yang boleh atau perlu disepakati
-melalui pendekatan fitrah dan berasaskan fakta sejarah juga realiti
kehidupan

Prinsip-prinsip Dialog
1. Memahami tujuan utama dialog
2. Bermanfaat kepada kedua belah pihak secara intra dan inter tamadun
3. Dijalankan dengan ikhlas
4. Berupaya menjelaskan kepercayaan dan nilai pegangan masing-masing dengan
jelas
5. Cuba memahami persepsi rakan dialognya
6. Berhemah dalam mengemukakan pandangan
7. Tiada prejudis

Etika Dialog
1. Menghormati pihak lain
2. Penekanan kepada isu kesaksamaan, kekeluargaan
3. Sikap bersetuju untuk tidak bersetuju
4. Menghormati perbezaan, menghargai ketidakbolehan pihak tertentu untuk
menerima pandangan, keikhlassan, simpati, empati dan kesabaran
5. Medan pertemuan hati dan fikiran, bukan debat, ada kalah atau menang

Halangan Kepada Dialog


1. Bertukar agama
2. Rasa rendah diri
3. Sindiran sosial
4. Syak wasangka
Bab 2 Tamadun Islam
1. Pengenalan
-Islam = risalah Ilahi yang dibawa oleh semua Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam A.S.
sehinggalah kepada Nabi Muhammad S.A.W (Rasul yang terakhir)
|-> ISLAM = tunduk, patuh, menyerah diri dan sejahtera
*dalam Islam: maksud taat kepada Allah S.W.T dengan sepenuh hati tanpa ragu
serta tunduk dan patuh kepada segala perintah-Nya
-membawa manusia ke arah kesatuan akidah iaitu meletakkan kepercayaan dan
perhambaan hanya kepada Allah S.W.T yang esa tanpa sebarang keraguan
-peraturan hidup yang lengkap lagi sempurna bagi membina sistem kehidupan manusia dan
isi alam seluruhnya
-pelengkap kepada syariat yang diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu

2. Pandangan Semesta Tamadun Islam


-terkandung dalam ajaran al-Quran dan Sunnah
-tidak terbatas kepada sesuatu bangsa, suku, kaum, warna kulit dan sebagainya tetapi
meliputi semua aspek kehidupan manusia dan alam

Konsep Keimanan
-beriman kepada Tuhan Yang Esa iaitu Allah S.W.T. = asas kepada pembinaan tamadun
Islam
-terkandung dlm konsep TAUHID [memenuhi setiap ruang, kaedah dan kehidupan orang
Islam]
-aspek kepercayaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T. adalah dalam
lingkungan menurut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya

Konsep Kekuasaan
-Al-Quran menerangkan bahawa Allah S.W.T. adalah Pencipta, Penguasa dan Pemilik
mutlak kepada alam ini termasuk diri manusia
-manusia hanyalah sebagai khalifah atau pemegang amanah yang tidak mempunyai kuasa
mutlak dalam menguruskan alam ini
-mengikut ketetapan hukum-hukum Allah S.W.T dan prinsip-prinsip yang menjadi asas
hukum-hukum tersebut

Konsep Kemanusiaan
-manusia dari perspektif Islam adalah makhluk mukallaf iaitu makhluk yang diberi
tanggungjawab atau kewajipan-kewajipan tertentu yang diamanahkan
-kedudukan manusia lebih tingi daripada makhluk yang lain [manusia = roh + jasad]
-kemampuan manusia memenuhi keperluan maddi (makan, minum) tidak boleh dilihat
sebagai sesuatu yang sudah mencapai tahap kesempurnaan hakikat kemanusiaannya

Ukuran KEMULIAAN MANUSIA = ketakwaan

3. Konsep Tamadun Islam


-dibina atas AL-DIN (kerangka agama Islam itu sendiri)
-akidah diikat dengan syariah-syariah akhlak dan semua prinsip Islam
-UMRAN = bandar-bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan
penempatan, keadaan tinggal menetap, berkembang subur dan maju
-HADARAH = daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan
-Abu Nasir al-Farabi (as-Siyasah al-Madaniah): PERADABAN = pencapaian umat Islam di kota
yang berasaskan wahyu
(akidah, syarak dan akhlak)

-Jurji Zaidan (Tarikh at-Tamaddun al-Islami): PERADABAN = pencapaian umat Islam yang
berpusat di kota dalam bidang
kerohanian dan kebendaan
berasaskan agama

-Syed Muhammad Naguib Al-Attas: PERADABAN = keadaan kehidupan insan bermasyarakat


yang telah mencapai taraf kehalusan
tatasusila dan kebudayaan yang luhur
bagi seluruh masyarakatnya

-Malek bin Nabi: meletakkan keseimbangan antara aspek material dan moral bagi
memungkinkan segala kemudahan dan peluang kepada ahli-ahlinya
mencapai kemajuan
*PERADABAN = sejumlah syarat-syarat akhlak dan kebendaan yang
memberi peluang bagi masyarakat tertentu bahawa bagi
setiap individunya dalam setiap peringkat kehidupannya
sejak kecil hingga tua di mana mereka dibantu

-Sayyid Qutb: PERADABAN = sejumlah nilai, hubungan dan aturan


-dinilai dari dasar akidahnya, sistem nilai, tingkah laku, hubungan
dan aturan sosialnya

-Ibnu Khaldun: pencapaian hanya akan dianggap sebagai tamadun apabila perkara-perkara
yang berkaitan dengan asas (daruriyyah) dan keperluan (hajiyyah) telah
disempurnakan
*TAMADUN = satu tahap atau peringkat penyempurnaan (tahsiniyyah) yang
melengkapkan segala perkara yang diperlukan oleh manusia

4. Sumber Tamadun Islam


-bersifat mutlak (tidak berubah, sesuai sepanjang masa dan keadaan)
-AL-QURAN = kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. menerusi
perantaraan Malaikat jibrail
-HADIS / SUNNAH = segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. sama
ada perkataan, perubatan ataupun tingkah laku, sebelum dan juga
sesudah Baginda dilantik sebagai Rasul

-Ijtihad = peranan ulama atau cendekiawan Islam melakukan usaha secara maksimum
dengan seluruh daya rohaniah untuk mengolah hukum terhadap perkara-perkara
baru berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dengan merujuk kepada sumber
al-Quran dan Sunnah
sistem berfikir yang dinamik dan sama sekali bertentangan dengan sistem berfikir
tradisional yang statik

-Perkembangan tamadun Islam dihasilkan oleh: TENAGA NAQLI (wahyu) dan


TENAGA AQLI (akal)
-Sumber kepada tamadun Islam: Tamadun Greek, Tamadun India, Tamadun Parsi &
Tamadun China
*Greek: karya saintifik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab

5. Asas Tamadun Islam


-terbina atas DASAR AKIDAH dan diikat dengan SYARIAH & AKHLAK
-Akidah = kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai-nilai mutlak, tetap dan
kukuh dalam jiwa setiap orang Islam
-membebaskan diri manusia daripada tunduk dan patuh kepada sesuatu yang
bersifat makhluk samada dalam bentuk jirim atau roh
-membentuk personaliti yang unggul dalam diri manusia yang penggerak kepada
pembinaan tamdun Islam
-2 aspek: KEPERCAYAAN & KAEDAH

**Kepercayaan:
diasaskan kepada kebenaran yang mutlak bukannya kepada kesesatan atau
kebatilan
6 Aspek kepercayaan dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah:
1. Beriman kepada Allah S.W.T.
2. Beriman kepada Malaikat (angel)
3. Beriman kepada Rasul
4. Beriman kepada Kitab
5. Beriman kepada hari Akhirat
6. Beriman kepada Qadak (commandment) dan Qadar (fate)

**Kaedah:
pelaksanaan akidah itu sendiri dan bagaimana ia dapat bertapak serta
memainkan peranan bagi membentuk dan membangunkan tamadun Islam
3 prinsip kriteria asas akidah:
1. Kesatuan [kesatuan fikiran manusia, mempunyai matlamat kehidupan yang
sama -> mencari keredaan Allah S.W.T.]

2. Rasional [kepercayaan yang bersifat dogmatik, penggunaan akal fikiran logika


yang rasional]
-al-Quran menganjurkan agar manusia sentiasa menyelidik, mengkaji dan
memahami kejadian alam ini yang menjadi bukti keagungan Allah S.W.T
-menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti
-menolak segala bentuk pemikiran serta amalan yang bersifat khayalan,
tahyul, sihir, khurafat dan sesuatu yang berlawanan dengan akal fikiran
yang waras
-menolak pertentangan antara akal dengan wahyu, pembimbing dan
petunjuk kepada manusia untuk mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan
yang boleh membangunkan tamadun
-bersifat terbuka kepada penemuan baru dengan syarat:
*tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah serta akal
manusia
*tidak membawa kemudaratan dan kesengsaraan kepada makhluk
di alam ini
*tidak menjerumuskan manusia ke arah kemaksiatan dan
kebinasaan daripada segi moral dan tatacara hidup beragama
*dapat menjadi bukti keagungan Allah S.W.T. serta dapat
meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada-Nya

3. Toleransi [berlandaskan prinsip-prinsip akidah dan syariah]


*SYARIAH: undang-undang, aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan
Allah S.W.T.
->mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya,
hubungan manusia sesama manusia dan hubungan
dengan alam untuk mencapai kesejahteraan, keamanan
dan kedamaian di dunia bagi menjamin kebahagiaan
kehidupan yang abadi di akhirat kelak
-> mengatur kehidupan manusia atas asas makruf &
mengelak kemungkaran
1. Bersifat sempurna bagi memenuhi keperluan manusia dalam
semua bidang kehidupan
2. Lengkap dalam mengatur kehidupan manusia daripada perkara
yang paling besar bagi menjaga kesejahteraan manusia
3. Bersifat bersepadu kerana ia memiliki prinsip-prinsip
perundangan yang mengatur urusan keduniaan dan
keagamaan tanpa batasan antara satu sama lain
4. Bersifat universal, tidak tertakhluk kepada batasan kaum, iklim
atau sempadan geografi
5. Untuk mendapatkan keredaan Allah S.W.T.
6. Bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan sehingga hari
kiamat

bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara 5 perkara


yang menjadi asas kepada kehidupan manusia:
1. Memelihara Agama
2. Memelihara Nyawa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Kehormatan dan Keturunan
5. Menjaga Harta Benda

AKHLAK (dalam Islam) = sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku manusia
terhadap Allah S.W.T. terhadap diri sendiri dan makhluk lain
sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran
dan Sunnah
|-> bersifat universal, terperinci dan tidak boleh diubahsuai bagi memenuhi
kehendak manusia yang sentiasa berubah dan tidak sempurna

-(Arab: khuluq) = budi pekerti, tingkah laku dan tabiat


-Imam al-Ghazali: sifat yang tertanam dlm jiwa seseorg dan darinya
terbentuk perbuatan dgn mudah tanpa memerlukan
pertimbangan fikiran terlebih dahulu

-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah terbit drpda
jiwa
= asas perhubungan manusia & menjamin keselamatan, keamanan dan
kebahagiaan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara
-baik = mahmudah
-buruk = mazmumah
-membezakan manusia dgn haiwan
-penghubung yang erat antara keislaman seseorang
dengan keimanannya
ketinggian akhlak = ketinggian keislaman dan keimanan

6. Kelahiran, Perkembangan & Kemerosotan Tamadun Islam


-bermula sejak peristiwa turun wahyu 1st di Gua Hira pada bulan Ramadhan 620 Masihi
-cara hidup Islam berpandukan kepada al-Quran & al-Hadith
-meliputi aspek kehidupan: baik maddi (kebendaan) / maknawi (kerohanian)
-meliputi aspek individu, masyarakat, dunia dan akhirat
-membangunkan intelek & jiwa insan ke arah keredhaan Ilahi dan mengabdikan diri
kepada-Nya
-Muslim (mukmin) menegakkan aqidah dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Allah
S.W.T. & menandikan diri kepada-Nya

-Kecemerlangan & Kemajuan dimenifestasikan meliputi:


1. Seimbang aspek spiritual & aspek material (keperluan asasi & peribadatan )
2. Seimbang aspek individu & masyarakat (konsep taawun[tolong-menolong] &
mahabbah [kasih sayang])
3. Seimbang aspek intelektual & fizikal (kesihatan badan & pencarian ilmu
pengetahuan)
4. Seimbang aspek dunia & akhirat (mencari rezeki dgn tidak lupakan amalan
ritual)
7. Prinsip Tamadun Islam
-menekankan kepada pembangunan hidup manusia di dunia dan kesejateraan hidup di
akhirat
-prinsip tamadun Islam: 1. Pengabdian diri kepada Allah S.W.T. dlm seluruh
kegiatan hidup
2. Asas akidah
3. Keluhuran nilai kemanusiaan
4. Nilai kesucian dan keharmonian hidup
5. Tugas khalifah di bumi Allah S.W.T.

-menekankan aspek hubungan manusia:


1. Hubungan manusia dengan Allah S.W.T. = dizahirkan melalui iktiqad dan
perlaksannan ibadah, melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala
larangan
2. Hubungan manusia dengan manusia = berlandaskan syariat yang
ditetapkan, mengehendaki umatnya saling menghormati sesama manusia dan hak-
hak yang ditentukan
3. Hubungan manusia dengan alam = sebagai khalifah manusia
bertanggungjawab memelihara alam ini, diberikan panduan-Nya bagaimana
hubungan yang sepatutnya berlaku antara mereka dengan alam

8. Ciri-ciri Keistimewaan Tamadun Islam


-Rabvani (bersifat ketuhanan)
-Syumul (sempurna)
-Umum
-Seimbang dan sederhana
-Tetap dan anjal
-Jelas
-Ideal dan realistik
-Balasan dunia akhirat

9. Sumbangan Tamadun Islam


1. Sains Tulen
-perubatan: gemilang pada zaman Bani Abbasiyyah
-Ibnu Maskawih (243H)
-Ar-Razi (ketua doktor di Baghdad 320H)
-Ibnu Sina (428H)

2. Farmasi & Kimia


-gemilang zaman Bani Abbasiyyah
-Ibnu Baithar hasilkan: kitab al-Mughni (berkaitan farmasi) & Mizan at-Tib
(panduan doktor)

3. Astronomi
-Abu Mansur Al-Falaki (272H) & Jabir Batani (319H) cipta teropong
bintang
-Raihan al-Biruni (440H) karang falak Tarikh al-Hind

4. Matematik & Kejuteraan


-kemuncak pada zaman Bani Abbasiyyah
-Thabit bin Qurrah al-Hirani (221-288H) karang kitab Hisab al-Ahillah
-Abdul Wafa Muhammad (328H)
10. Jihad Dalam Islam
-jihad = setiap usaha yang memerlukan pengorbanan tenaga, pemikiran dan segala
keupayaan untuk menegakkan kebenaran dan memartabatkan Islam
-meliputi aspek: jihad nafsu, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad politik
Bab 3: Tamadun Melayu
1. Pengenalan
-dibentuk oleh sekelompok manusia yang secara luasnya digolongkan sebagai kumpulan
orang Melayu, tertumpu kepada suatu wilayah di Asia Tenggara
-tanah Melayu dikenali dgn pelbagai nama: 1. Gugusan Kepulauan Melayu (Malay
Archipelago)
2. Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia
Nusantara
3. Alam Melayu
4. Tanah Jawi
-mewamai tamadun Melayu = Bahasa Melayu (lingua franca) & agama Islam
-penemuan Orang Perak (Perak Man) pada 1991 menafikan ketidakwujudan manusia di
Alam Melayu pada zaman Paleolitik (Gua Gunung Runtuh, Bukit Kepala Gajah, Lembah
Lenggong, Hulu Perak)

2. Konsep Melayu
-merujuk kepada 3 pengertian / dimensi: ras (gentetik/biologi), kebudayaan & bahasa
-Ras Melayu = sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri genetik yang sama dan yang
berasal dari alam Melayu
-Kebudayaan Melayu = pegangan dan amalan yang didasarkan kepada agam Islam dan adat
resam masyrakat Melayu
-Bahasa Melayu = bahasa yang dituturkan di seluruh Kepulauan Melayu
*merangkumi subkeluarga: bahasa Jawa, Sunda, Madura, Acheh,
Minangkabau, Sasak, Melanau, Iban, Bajau, Murut, Bugis dan Sulu

3. Alam Melayu
-merangkumi kawasan kepulauan yang merentasi seluruh Asia Tenggara sehingga
sempadan Australia
-amalan merantau: bergerak beas dalam lingkungan kepulauan Melayu
-merantau ke luar Kepulauan Melayu = Melayu Diaspora

4. Melayu Dalam Perlembagaan Malaysia


-dalam Perkara 160 Perlembagaan Malaysia, org Melayu =
1. Secara lazimnya berbahasa Melayu
2. Secara lazimnya mengamalkan adat istiadat Melayu
3. Beragama Islam
|-> kaedah menentukan warganegara Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah
Melayu dan kemerdekaan
-kaum Bumiputera merangkumi pelbagai kumpulan etnik asal yang terdapat di Sabah dan
Sarawak

5. Asas-asas Tamadun Melayu


-Tamadun Melayu = masyarakat yang mempunyai susunan struktur sosial yang kompleks
dengan raja sebagai pemimpin, golongan ulama, pembesar dan petani
5000 tahun dahulu penguasaan teknologi pertanian kemunculan tamadun & kesusunan
masyrakat kompleks
-perubahan teknologi yang berteraskan tempat tinggal tetap sepanjang tahun dan
pertanian tetap untuk menghasilkan makanan yang mencukupi sepanjang tahun
-Amalan bermesyuarah = menekankan nilai kesaksamaan antara ahli-ahlinya
|-> diamalkan dalam kalangan masyarakat desa
-terbuka kepada idea-idea baru untuk memantapkan lagi tamadun Melayu
-kebolehan menyesuaikan nilai-nilai luar dengan nilai tempatan

i. Kemunculan Tamadun Melayu hasil Penguasaan Laluan Perdagangan


-kerajaan Melayu wujud seawal 2,500 tahun dahulu di Lembah Bujang, Kedah & di Kuala
Selinsing, Perak
-terdapat perlabuhan mengendalikan perdangang jarak jauh yang melalui Selat Melaka
-penguasaan perdagangan jarak jauh oleh kerajaan = petanda kewujudan susunan
masyarakat kompleks
-nilai Melayu berteraskan aktiviti ekonomi perdagangan = 1. Kebolehan berinteraksi
dengan masyarakat luar
2. Bersifat terbuka
3. Menghormati undang2
tempatan
4. Mengambil kira pandangan
orang lain
ii. Pembentukan Empayar Melayu Sebelum Islam
-masyarakat Melayu menghasilkan tamdaun awal di rantau Asia Tenggara melalui
penguasaan teknologi maritim
-kerajaan Melayu awal menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha
*Candi Lembah Bujang -
*Candi Borobodur di Jogjakarta |---->menunjukkan kebijaksanaan tempatan
*Angkor War di Kemboja - mengolah hasil kerja seni
-2 empayar besar = Empayar Funan & Empayar Srivijaya
|->menguasai laluan perdagangan di kws mereka

iii. Tamadun Melayu Selepas Kedatangan Islam


-agama Islam dibawa ke Alam Melayu melalui:
1. laluan perdangan laut dari tanah Arab dan Parsi
2. laluan perdaganan darat ke benua kecil India dahulu sebelum sampai ke kawasan
Asia Tenggara
3. laluan Sutera (perdaganan darat) ke Tanah Besar China dan perdagangan laut ke
kawasan Asia Tenggara
-Kesultanan Melayu Melaka, Acheh, Pasai, Perlak, Patani dan Johor-Riau-Lingga = pusat
keintelektualan dan persuratan Melayu
-karya zaman itu: 1. Hikayat Raja-Raja Pasai
2. Hikayat Amir Hamzah
3. Hukum Kanun Melaka
4. Undang-Undang Laut Melaka
5. Adat Raja-Raja Melayu
6. Hikayat Hang Tuah
7. Sulalat al-Salatin (Sejarah Melayu)

-tokoh-tokoh alim ulama: 1. Hamzah Fansuri


2. Arshad al-Banjari
3. Syeikh Daud al-Fatani
4. Yusuf al-Makasari
5. Abdul Samad al-Falimbani
6. Wali Songo
7. Raja Ali Haji

-istana & masjid = pusat pengembangan ilmu dan agama Islam


-tamadun Melayu Islam = kegemilangan tamadun Melayu
-empayar Melaka = kemuncal pencapaian tamadun Melayu
-bahasa Melayu = lingua franca, bahasa agama &bahasa ilmu
-Hukum Kanun Melaka & Undang-undang Laut Melaka = berlandaskan sistem
perundangan Islam dan adat resam Melayu
-Batu Bersurat Trg = kerajaan & sistem perundangan Islam wujud di Tanah Melayu
seawal 1303M.

6. Pandangan Semesta Tamadun Melayu


-banyak berteraskan unsur-unsur akidah Islam
-ungkapan-ungkapan Melayu (peribahasa & pepatah-petitih) & amalan kehidupan seharian
bermatlamatkan kesejahteraan dunia dan akhirat
-akidah Islam
-ketaatan kepada Sultan dan menghormati pemimpin
-berpegang teguh kepada adat resam
-memuliakan orang tua
-mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim
-saling menghormati
-meraikan tetamu
-bertimbang rasa
-bersopan santun, berbudi bahasa
-bermesyuarah/bermuafakat
-bergotong-royong

7. Pencapaian Dalam Pelbagai Bidang


i. Kerajaan dan Sistem Pemerintahan
-kerajaan & sistem pemerintahan = tonggak sebuah masyarakat & peranan penting dlm
pembinaan tamadun
-setiap kerajaan mempunyai sistem pemerintahan masing-masing yang berasaskan
undang-undang Islam

ii. Ekonomi
-pelabuhan2 Alam Melayu = pusat import-eksport yang maju di rantau Asia
-kemunculan bandar dan kota yang lengkap dengan prasarana
-cemerlang dengan penggunaan mata wang
iii. Pendidikan
-terbahagi kpd 2: 1. Pendidikan formal
2. Pendidikan tidak formal
-pendidikan formal = berteraskan bidang pengajian Islam:
*tauhid
*fiqah
*akhlak
*tafsir
*sejarah Islam

-pendidikan tidak formal = pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan


bermasyarakat yang berbentuk kemahiran berfikir, berusaha, berbudi pekerti dan bijak
membuat tindakan
-pencapaian: 1. Kewujudan institusi pendidikan agama Islam
2. Kecenderungan sultan menguasai pendidikan Islam
3. Kemunculan golongan intelektual Melayu
4. Kelahiran naskhah-naskhah Melayu atau manuskrip Melayu

iv. Komunikasi
-rantau Alam Melayu terjalin melalui hubungan perdagangan diplomatik & budaya
-menjalin interaksi antara rumpun Melayu di seluruh wilayah Alam Melayu dgn
semangat persahabatan
-pemerintah Melayu mengadakan interaksi antara kaum bukan Melayu, terutamanya
dgn kuasa Eropah

v. Sastera
-berbentuk prosa dan puisi
-prosa = karaya dlm bentuk esei atau karangan utk menjelaskan suatu perkara
-puisi = karya memaparkan kemahiran bahasa dan penggunaan kata yang indah melalui
rima bunyi yang tertentu

vi. Kemahiran Pembuatan


-terkenal dgn pelbagai kemahiran pembuatan barang2 keperluan
-hasil kemahiran mengandungi niali falsafah Melayu yang berteraskan agama Islam
Bab 4: Tamadun India
1. Pengenalan
-tamadun yang berpusat di lembah Sungai Indus
-bermula di benua India
-dianggap tertua, namun sesuai kpd manusia sejagat

2. Konsep & Takrif


-merangkumi 2 bahagian utama benua kecil India: A. Indo-Arya (utara India)
B. Dravida (selatan India)

3. Wilayah
-benua kecil India terletak di antara Lautan Hindi dgn Pergunungan Himalaya
-terbahagi kpd 2 wilayah utama oleh pergunungan Vindhya: A. India Utara
B. India Selatan
-India Utara terbentang sehingga ke kawasan Himalaya
-India Selatan terbentang ke Kannyakumari
-disempadani oleh Tamadun Parsi di Barat
-disempadani oleh Tamadun China di Timur

-Masyarakat Indo-Arya: 1. berbahasa Sanskrit (bahasa utama Indo-Arya)


2. 4 buah Veda (Rig, Yajur, Sama & Atharva)
|-> mencerminkan aspek pemikiran, kepercayaan,
amalan dan kehidupan masyarakat Indo-Arya

-Masyarakat Dravida: 1. berbahasa Tamil (bahasa asas Dravida)


2. kepercayaan, pemikiran dan amalan berasaskan ajaran
mazhab Saivisme & Vaisanavisme yang dibicarakan dlm
puisi klasik Sangam

4. Masyarakat dan Budaya


i. Sistem Keluarga
-susun lapis masyarakat mengikut Veda Ashrama Dharma
|-> 4 peringkat kehidupan: 1. Brahmacarya (kecil ke 24 tahun)
2. Grahasta (kehidupan berkeluarga)
3. Vanaprasta (kerohanian)
4. Sannyasa (meonolak kehidupan duniawi)
-wanita mempunyai kebebasan terhad

ii. Sistem Kasta


-menitikberatkan idea kelas dlm masyrarakat (stratifikasi sosial)
*Brahmin (golongan pendidik)
*Ksatriya (golongan pemerintah)
*Vaisya (golongan peniaga)
*Sudra (golongan pekerja)

iii. Bahasa & Kesusasteraan


-kitab Veda ditulis dlm bahasa Sanskit
-tafsiran2 falsafah ditulis dlm bahasa Sanskrit
-bahasa Sanskrit = asas bahasa Hindi
-karya epik Mahabhrata & Ramayana
-bahasa Dravida penting: Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada
-Epik Ramayana ditulis oleh Valmiki = menekankan kebaikan akan sentiasa mengatasi
kejahatan
-Epik Mahabhrata ditulis oleh Pujangga Vyasa = karya puisi terpanjang di dunia
|-> mengajar manusia berpegang pada janji & menjauhi sifat & amalan
negatif
-Bhagavadgita = sebhgn drpd epik Mahabhrata yg mengandungi ajaran agama dlm
bentuk falsafah
|-> perkara penting ditekankan:
1. Menjalankan tanggungjawab tanpa mengharapkan sebarang
balasan
2. Menyerah diri kepada Tuhan
3. Mendisiplinkan rohani dan jasmani
4. Mengawal hawa nafsu, kemarahan, haloba, dengki &
sebagainya

-Sangam mengandungi 2 koleksi: 1. Ettutokai


2. Pattupattu
-Ettutokai = antologi 8 buah teks yang temanya terdiri drpd akam (dalaman/batin),
puram (luaran/zahir)
-Tirukkural dikarang oleh Tiruvalluvar = sastera klasik yang penting & tertua dlm
kesusteraan Tamil
|-> kitab pegangan hidup masyarakat Tamil
-> Raja-raja Tamil Nadu menganggapnya sebagai sumber inspirasi dlm menjalankan
pemerintahan secara adil dan bijaksana
-> melambangkan nilai kemanusiaan yang membicarakan persoalan tentang sikap
manusia terhadap dirinya dan alam

5. Pandangan Semesta Tamadun India


-bergantung pada falsafah dan pegangan agama masyarakat
-Hinduisme merangkumi idea-idea agama, falsafah dan budaya
|-> amalan bersifat kepercayaan kepada kelahiran semula
-> Tuhan yang mutlak
-> peraturan sebab dan akibat
-> mengagungkan keadilan dan keinginan untuk melepaskan diri
dari kelahiran dan kematian

6. Kepelbagaian Agama Tamadun India


-agama terbesar: agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama Sikh
|-> agama lain: Jaina, Bahai, Zoroaster

**Agama Hindu
-cara hidup yang sering disebut dengan istilah Sanatana dharma bermaksud agama yang
kekal abadi
-pengasas dan tarikh permulaan tidak diketahui
-terdapat 6 mazhab bergantung pada dewa atau dewi yang disembah
Mazhab Dewa Dewi
1. Saivisme Shiva
2. Vaisnavisme Vishnu
3. Sakhta Sakthi
4. Kaumaram Muruga
5. Ganapatiyam Ganesha
6. Sauram Surya

-terdapat 5 prinsip utama: 1. Kewujudan Tuhan yang tunggal


2. Manusia itu suci
3. Perpaduan melalui percintaan
4. Harmoni agama
5. Pengetahuan tentang sungai yang suci, kitab yang suci
dan mantera yang suci

-10 disiplin bersifat sejagat: 1. Kejujuran (satya)


2. Kesederhanaan (ahimsa)
3. Tidak berzina (brahmacharya)
4. Tidak merompak (asteya)
5. Kesucian (aparigraha)
6. Kebersihan (shaucha)
7. Kepuasan (santosh)
8. Mengaji kitab (swadhyaya)
9. Penjimatan (tapas)
10. Doa (pooja)

**Agama Buddha
-diasaskan oleh Siddhartha Gautama (563 483 S.M.) [putera Raja Suddhodan Gautama]
|-> suku bangsa Shakya
-Beliau menerima kesedaran bertapa buat sekian lama di bawah pokok bodhi semasa
berumur 29 tahun
-Buddha = perkataan Sanskrit budh [yang mendapat kesedaran]
-mengutamakan Dhamma (bahasa Pali) / Dharma (bahasa Sanskrit)
-menerangkan 4 Kebenaran Mulia & 8 Jalan Mulia utk mengatasi samsara (sengsara)
kitaran kelahiran semula
-seseorg harus menghindari karma dgn menjauhi diri drpd perbuatan jahat

*4 Kebenaran Mulia: 1. Penderitaan itu universal (dukkha)


2. Ada punca segala penderitaan (dukkha samudaya)
3. Penderitaan itu boleh diatasi (dukkha nirodha)
4. Ada cara utk mengatasi penderitaan (dukkha nirodha
marga)
*8 Jalan Mulia: 1. Pandangan yang betul (kefahaman)
2. Aspirasi yang betul (cita-cita)
3. Pertuturan yang betul (komunikasi)
4. Kelakuan yang betul (aksi)
Mencapai nirvana
5. Kehidupan yang betul (sara hidup)
6. Usaha yang betul (daya usaha)
7. Minda yang betul (mental)
8. Konsentrasi yang betul (meditasi)

-pandangan yang betul tentang amalan & perbuatan yg membawa kebaikan


harus diketahui
-pertuturan hendaklah benar & jgn sesekali membohongi org atau
menfitnahkan org lain

-2 mazhab utama: 1. Hinayana


2. Mahayana

*Hinayana = disebut Theravada [Thera: org terdahulu, vada: doktrin]


-menegaskan kehidupan ascetic
-tersebar di kws selatan: India Selatan, Sri Lanka, Myanmar, Negeri Thai &
Asia Tenggara

*Mahayana = pembebasan hanya dapat dicapai melalui Bodhisattva / guru sbg org
Perantraan
-tersebar ke Tibet, Mongolia, Korea, China & Jepun

**Agama Sikh
-diasaskan oleh Guru Nanak (1469 - 1539) & diteruskan oleh 9 org Guru Sikh yang
termaktub dlm kitab suci Guru Granth Sahib
-mesej Guru Nanak menyentuh kod moral dan kerohanian serta semangat kemanusiaan
tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan gender dlm masyarakat
-agama monoteisme
-kepercayaan utama = Tuhan bersifat nirankar (tdk berbentuk), abadi, amat berkuasa &
manusia tdk dpt menghuraikannya
-percaya bahawa Tuhan wujud di mana-mana jua & Tuhan sajalah yg mempunyai segala
sifat kesempurnaan
-menyebut nama Tuhan dgn perkataan Waheguru [Tuhan yang menakjubkan]
-Gobind Singh = Guru terakhir dlm sejarah Sikh
|-> memperkenalkan persaudaraan khalsa bertujuan memperkasa identiti Sikh dgn
memakai 5 simbol utama yg dikenali sbg 5K:
1. Kesh (rambut panjang)
2. Kangha (sikat) Menghormati simbol 5K
3. Kara (gelang besi) demi kesejahteraan hidup
4. Kirpan (pedang kecil) & penerimaan agama Sikh
5. Kachera (seluar jerut)
7. Peranan Islam Dalam Tamadun India
-menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa yang berpusat di Delhi (kesultanan Delhi)
-melahirkan bahasa baharu (bahasa Urdu)
-seni bina (Taj Mahal, Kota Agra, Qutb-Minar)
-mewujudkan pusat-pusat pengajian yang penting dan terkenal sehingga kini
-memperkenalkan sistem kemasyarakatan tanpa kasta
-memartabatkan kedudukan wanita dgn menghapuskan dowri [membeli wanita sbg
isteri ]dan amalan sati [pembakaran isteri bersama dgn suami yang meninggal]

8. Pencapaian Dalam Pelbagai Bidang


i. Kesenian, Sains & Teknologi Seni Halus
-3 aspek dlm seni halus: 1. Tarian Natya Sastra karya Bhrata
2. Muzik menerangkan semua jenis
seni halus
3. Drama
-tarian klasik (Bharata Natyam & Kathak) dipersembahkan serentak dgn muzik dan
drama
*mempunyai persamaan dgn muzik di utara India & Karnatka
*bukan sekadar hiburan tetapi unsur-unsur keagamaan
*Siva, Krishna dan Ganesha dikaitkan dgn tarian
*Tarian Kosmik = membayangkan Tuhan Siva
*perkara penting dlm tarian = muzik, pakaian, gerakan, ekpresi & emosi

-Bhrata Natyam = tarian klasik India dipersembahkan di kuil-kuil selatan India


-Irama (tala) & melodi (raga) = 2 kombinasi yg digunakan serentak
-Alat muzik: 1. Utara = sitar, shanai, tabala
2. Selatan = veena, natasvaram, mirdanga
-Irama ghazal & qawwali diperkenalkan oleh org Islam India
-Tarian Bhangra popular di kalangan org Sikh

ii. Seni Bina


-ditentukan oleh perancangan, pemilihan tapak, mitilogi & astronomi
-terdapat 2 bentuk (bulat & empat segi)
-kuil = 1. Tempat ibadat
2. Tempat suci
3. Pusat menghimpunkan rakyat dari aneka lapisan
-struktur penting: 1. Shihkara (bentuk kereta kuda)
2. Vimana (menara piramind)
3. Ratha (bentuk binatang/burung)
4. Gopuram (pintu masuk kuil)

-jenis seni bina Buddha: 1. Stupa Buddha (bentuk separuh bulat yg diukir
kata pd batu)
2. Stambhas (bentuk tiang yg diukir dgn ayat suci
Buddha)

-seni bina gua = dindingnya dihiasi dgn ukiran yg menggambarkan kehidupan


Buddha
*Vedika Batu (pagar yg mengelilingi stupa Buddha dikur dgn sejarah
kehidupan Buddha)
*Torana Buddha (pintu gerbang yg diperbuat drpd batu diukir hikayat
Buddha pd permukaan)

-seni bina Islam: Qutb-Minar (menara besar) ditulis dgn ayat suci pd hadapannya
*Taj Mahal di Agra

iii. Seni Ukir


-berkait rapat dgn agama merangkumi pembuatan patung, tiang berukir & seni
pahat
iv. Seni Lukis
-candi dan kuil dihiasi dgn lukisan menggambarkan unsur keceriaan & keagamaan

v. Sains dan Teknologi


-menekankan 2: fungsi & kepentingan secara menyeluruh
-matematik, astronomi, fizik, kimia
Bab 5: Tamadun Cina
1. Pengenalan
-salah sebuah tamadun tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini

2. Konsep dan Takrif


-bangsa Cina terdiri drpd 5 gabungan kaum besar yg dikenali Zhonghua Minzu (bangsa
Tionghua)
-peringkat awal bangsa Cina = bangsa Huaxia Han (dinasti Han) Tang (dinasti Tang)
-etnik besar Cina = Han, Hui, Manchu, Mongol, Zang (Tibet)
-Zhong Guo (Tiongkok) = Negara Tengah
-Zhong Hua (Tionghua) = Zhuong Guo + Hua Xia (wilayah tanah jajahan pemerintahan
dinasti Cina yg mengamalkan budaya Zhong
Yen)
-Negara (Guo Jia) = mengkeluargakan seluruh unit kenegaraan
-Konsep Zhong (taat) = asas sistem kenegaraan
-Konsep Xiao (berbakti) = sistem kekeluargaan
-sistem kekeluargaan = sistem kenegaraan

3. Wilayah
-pusat pertumbuhan tamadun Cina: 1. Huang He (Sg. Kuning) = utara
2. Chang Jiang = selatan
-tanda tamadun paling awal berdasarkan kebudayaan masyarakat:
*Yangshao: wilayah Shanxi
*Longshan: wilayah Shandong

4. Masyarakat & Budaya


-menekankan nilai & etika serta kuasa bapa
-sistem politik: kuasa raja = mutlak
-Sistem Sangkang (): 3 hubungan
1. Raja dan pembesar
2. Ayah dan anak
3. Suami dan isteri

-Wuchang (): 5 nilai utama


1. Ren (kemanusiaan)
2. Yi (kesaksamaan)
3. Li (kesopanan)
4. Zhi (kebijaksanaan)
5. Xin (amanah/kepercayaan)

-fahaman Konfusianisme tebal dlm masyarakat Cina dlm kehidupan, etika, budaya, politik,
masyarakat, negara

5. Bahasa & Sistem Tulisan


-pertuturan = Hanyu (bahasa)
-pertulisan = Hanzi (tulisan)
-Pinying = sebutan berdasarkan ejaan yang dirumikan
-sistem tulisan Cina dibentuk berdasarkan kombinasi 3 unsur (makna, bunyi & bentuk)
-tulisan Cina digunakan oleh bangsa lain (Jepun, Vietnam, Korea)
6. Pandangan Semesta Dalam Tamadun Cina
i. Konsep Tian
-dirujuk kpd langit (dewa utama)
-dinasti Chou: Tian = makhluk unggul mempunyai kuasa, menguasai hidup dan
menentukan nasib yg mendapat mandat dari syurga
-4 fahaman utama: 1. Sumber kewujudan kpd seluruh makhluk
2. Maha agung mengatasi segala sesuatu
3. Kuasa penentu nasib sesebuah dinasti
4. Penentu bahagia dan sengsara
-raja-raja Chou = wakil Tuhan
-mempunyai tanggungjawab jaga keamanan, lindungi rakyat & menghukum
pesalah
-mandat ditarik jika raja berlaku zalim
-Konfusius: Tian = tuhan terunggul yg menentukan nasib seseorg

ii. Konsep Di / Ti
-merujuk kpd bumi
-Teori Yin Yang: Tian = proses penciptaan makhluk
Di = bertindak menjaganya
-masyarakat bawahan: Di = dewa tertinggi & menguasai dewa-dewa lain

iii. Dao / Tao


-Dao = sesuatu jalan / cara kelakuan atau tabiat sama ada baik / buruk
-Kung Fu-Tze: peraturan yg mesti dipatuhi
-Kitab anjaran Dao: asas kpd punca segala benda wujud, termasuk Tian dan Di
-mencipta sesuatu adalah secara spontan dan tidak bertindak dgn apa-apa tujuan

iv. Zhongyong ()
-kesederhanaan & keseimbangan
-tidak bersetuju suatu konflik yg melibatkan manusia diselesaikan melalui kekerasan
tetapi melalui perundingan atau tolak ansur

v. Taiji
-sesuatu bersifat universal
-digunakan menjelaskan perubahan dunia serta kewujudan benda
-semua benda selalu berada dlm keadaan bertentangan (Yin [negatif] & Yang
[positif])

vi. Yin Yang


-dianjurkan oleh pendukung Taoisme
-dlm kehidupan wujud pertentangan

vii. Datong
-diibaratkan sbg jalan agung
-dicapai apabila segala objek / benda di dunia ini dikongsi oleh semua pihak secara
adil, tanpa membazir & digunakan demi kepentingan umum
-yang muda dipelihara, yang tua dijaga

7. Falsafah dan Agama Tamadun Cina


i. Konfusianisme
-Pengasas = Kung Chiu
-berasal drpd tulisan klasik yg diterbitkan atas nama Konfusius
-menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yg mulia
1. Ren (Kemanusiaan)
2. Li (Kesusilaan)
3. Xiao (Taat kpd ibu bapa)
-moral baik membentuk pemerintah yg baik
-manusia asasnya baik

ii. Buddhisme
-diasaskan oleh Siddharta Gautama Buddha
-mengalami pengubahsuaian sehingga menyerap ciri-ciri kecinaan Buddhisme
Cina
-penderitaan berpunca drpd nafsu yg berakar dlm diri manusia
-nafsu dpt dihindarkan mengikuti 8 Jalan Mulia
*Panna (Kebijaksanaan)
1. Pemahaman yang betul
2. Pemikiran yang betul
*Samadhi (Penumpuan)
3. Pengucapan yang betul
4. Tindakan yang betul
5. Cara hidup yang betul
*Sila (Moral)
6. Usaha yang betul
7. Pertimbangan yang betul
8. Tumpuan yang betul

iii. Daoisme
-diasaskan oleh pemikir agung Cina [Lao Zi & Zhuang Zi]
-Lao Zi: dunia manusia adalah buruk & menyeru ke arah keadaan semula jadi
-menekankan pembinaan perwatakan manusia
-kerajaan baik = kerajaan memerintah dgn kurang

iv. Moisme
-diasaskan oleh Mo Zi
-konsep pemikiran: 1. Kasih sayang sejagat
2. Mengecam sikap suka berperang
3. Menyerah kpd nasib
4. Mengutamakan golongan cerdik pandai
-setiap org harus mencitai semua org seperti mencintai diri sendiri & menekankan
persamaan agar mengelak jenayah
-pemimpin kerajaan = berkebolehan & baik
-melarang hidup mewah ttp sederhana
-elakkan pembaziran sperti adat pengkebumian secara besar-besaran
-melarang muzik kerana melalaikan

v. Legalisme (Fajai)
-diasaskan oleh Xun Zi
-manusia asasnya bersifat jahat & perlu melihat diri sendiri
-undang keras & hukuman berat = membawa keamanan bg negara & mengajar
manusia ke arah sikap baik
-menentang dunia feudal
-golongan bangsawan perlu diganti dgn hirarki tentera
-muzik, sejarah & falsafah dianggap racun
-pertanian & peperangan = asas kuasa negara

vi. Islam
-sampai ke China seawal 7M melalui jalan darat & laut
-pedagang Arab-Parsi mendirikan masjid di Guangzhou & Quanzhou
-pendakwah Islam yg melalui jalan darat (jalan Sutera) membentuk masyarakat
Islam di Xian
-ahli pelayaran Islam Cina (ZhengHe) = mengelilingi dunia termasuk Alam Melayu

8. Sistem Politik & Pemerintahan


-Konfusianisme: pemerintahan berdasarkan akhlak
-Daoisme: pemerinthana berdasarkna kebajikan
-Legalisme: pemerintahan berdasarkan perundangan
-Daoisme: pemerintahan berdasarkan tabii

-berdasarkan dinasti yang bersifat feudal


-setiap dinasti merujuk satu aliran falsafah

9. Sistem Kekeluargaan
-anak diajar 5 hubungan asas manusia:
1. antara suami dgn isteri
2. antara bapa dan anak
3. antara adik beradik
4. antara pemerintah dan rakyat
5. antara kawan-kawan
-golongan tertinggi harus menjaga orang bawahan & golongan bawah perlu menurut
perintah
-ketaatan anak kpd ibu bapa = mengekalkan keturunan keluarga yang baik
-tidak menjaga diri dari kecelakaan atau kesalahan seolah tidak menghormati ibu bapa

10. Pencapaian Dalam Pelbagai Bidang


*Kesusasteraan
-tokoh sasterawan: Lu Ji, Zuo Si, Li Bo, Du Fu
1. Puisi
-anologi puisi terawal (305 nyanyian kuil, istana & rakyat)
-selain Shi Jing (Classic of Song), Yi Jing (Klasik Perubahan), Shu Jing (Klasik
Sejarah), Li Ji (Rekod Ritual) & Chu Qiu (Klasik musim bunga & luruh)
2. Prosa
-prosa klasik (guwen ) = dominan
-berdasarkan stail karya pakar zaman purba
-bahasa klasik = medium hampir semua penulisan prosa, bahasa
peperiksaan rasmi
-menyampaikan moral & etika
-Zhuang Zi = prosa Qin & Shi Ji = karya Sima Qian (buku sejarah dinasti Han)
3. Drama
-bersemarak pd zaman dinasti Yuan (1279 1368 M)
-drama yg paling menarik = jenis zaju
|-> menyatakan rasa tidak puas hati / alat kritikan
*Douer Yuan karya Guan Hanqing: kritik
kelemahan pegawai Mongol yang rasuah sehingga
seorg surirumah dihukum mati tanpa sebab
*Xixiang Ji karya Wang Shifu: cinta bebas dan
menentang tradisi lama dlm perkahwinan
-byk menyokong nilai Cina tradisional: 1. Zhong
2. Xiao
3. Jie (kesucian wanita)
4. Yi (keadilan)
-Chuan Qu: mengandungi 30-40 babak & fleksibel dari segi muzik & nyanyian
-Kun Qu: digemari oleh golongan pujangga kerana stail nyanyiannya halus &
muziknya bergaya

4. Fiksyen
-dlm istilah Cina = xiaoshuo (percakapan kecil / percakapan sia-sia)
-gemilang pada dinasti Yuan (1279 - 1368), dinasti Ming (1368 - 1644) & dinasti
Qing (1644-1911)
-karya: 1. Sanguo Yanyi
2. Honglou Meng
3. Shuihu Zhuan
4. Xijou ji

11. Kesenian Cina


*Muzik Klasik
-alat muzik deperbuat drpd logam, batu, tanah liat, kuli, sutera, kayu, labu & buluh
-alat dlm bentuk meniup, genderang, memetik & menggesek
-Konfusius: muzik teragung = muzik yg harmoni dgn alam sekitar

*Kaligrafi
-membayangkan kualiti seorg ahli kaligrafi dari segi personaliti
-salinan spesimen kaligrafi dari pakar akan dibukukan utk ditiru oleh pelajar
-dlm bentuk skrol & pada batu bersurat di pintu tembok, kuil, papan tanda, pintu
gerbang, tiang bangunan
-bahan membuat kaligrafi: dakwat, berus, kertas & sutera
-bulu berus: kambing, rusa, serigala
-4 stail: Kaishu, Lishu, Xingshu & Caoshu

*Seni Lukis
-kait rapat dgn kaligrafi & puisi
-seni puisi + kaligrafi + lukisan + ukir cap
-terbahagi 2: Xieyi (freehand brushwork) & Gongbi (menggunakan garis halus &
teliti)
-jenis lukisan = landskap, tumbuhan, binatang, potret & figura
-simbol popular = orkid, konfusius, bunga plum, pokok pain tua
-membayangkan personaliti, perasaan & jiwa seseorg pelukis

*Seni Bina
-mengambilkira kedudukan & susunatur berpandu kpd teori fengshui (kuasa alam)
-tembok = pertahanan & keselamatan
-binaan kayu diperbuat drpd kayu berkualiti & mempunyai rangka yang berbentuk
tiang & ambang
-bumbung = menonjol, bercerun curam & melengkung, dipasang tembikar
-ciri bentuk = pavilion & pagoda

12. Sains & Teknologi


-merangkumi pertanian, matematik, astronomi, kalendar, farmakologi, geologi, fizik, kimia,
biologi, seni bina, perlombongan & pelayaran
*Bidang Astronomi:
-menyediakan katalog bintang
-rekod gerhana & komet
-menghasilkan peralatan astronomi
-menyelenggara rekod astronomi
-memperkenalkan sistem kalendar

*Bidang Matematik
-penggunaan sempoa (abacus)
-karya matematik [Jiuzhang zuanshu] oleh Zhang Cang (catatan mengenai
kuantitif negatif)
-mengenal pasti nilai pi, sistem pecahan & sistem perpuluhan

*Bidang Perubatan
-akupuntur & moxibustion (membakar daun moxa) [memperbetulkan
peredaran darah]
-penggunaan bahan ubatan drpd herba, binatang & sumber galian sgt luas
-buku perubatan terkenal: 1. Huangdi Neijing ()
2. Bencao Gangmu ()

*Bidang Teknologi
-4 penciptaan agung: 1. Teknik membuat kertas [oleh Cai Lun, fiber
tumbuh-tumbuhan]
2. Pencetakan [dinasti Tang]
*buku terawal dicetak = Jingang Jing
(kitab sutera diamond)
3. Bahan letupan [oleh ahli kimia Daois utk bunga
api]
4. Kompas
Bab 6: Isu-Isu Semasa & Masa Depan
1. Pengenalan
-memperlaya pemikiran, sikap dan tingkah laku dlm melihat kewujudan tamadun sendiri di
tengah-tengah pelbagai tamadun lain
-membuat penilaian yg lebih tepat

2. Dunia Berbilang Tamadun


*Pengajaran utk Dunia Barat drpd Tamadun Islam & Tamasun Asia
Masyarakat Timur menunjangkan nilai toleransi dan persefahaman

3. Cabaran Globalisasi
i. Dampak Budaya Kebendaan Barat
-dampak menghilangkan ciri-ciri jati diri seseorg Islam atau Asia sama ada
peringkat individu, budaya & tamadun
-dunia ini bersifat hegemoni yg memperlihatkan identiti tamadun Barat
-sejarah penjajahan memberi kesan kpd masyarakat Islam & Asia dari ekonomi,
institusi politik & nilai budaya
-tamadun barat dijadikan piawai utk menilai pencapaian ketamadunan manusia
-negara yg tdk memiliki kebebabasan dikongkong oleh Barat dlm bentuk dominasi yg
baru

ii. Dominasi Politik


-terdpt negara yg dikatakan merdeka ttp masih terikat dgn telunjuk Barat / negara
kuasa besar dlm membuat keuptusan politik
-PBB didominasi oleh kuasa beasar (US, Russia, UK, France, China)
-keputusan dibuat oleh PBB dipengaruhi oleh US yg mempunyai kepentingan
-US bertindak sendirian dgn membelakangkan Majlis Keselamatan PBB
*pengeboman atas Sudan & Afghanistan (1998) dan Iraq (2003)
-US mendominasi kuasa politik dunia sebab memiliki kekuatan ketenteraan

iii. Dominasi Ekonomi


-penjajah barat mendominasi sumber semula jadi wilayah jajahan
-syarikat multinasional Barat menguasai perdagangan antarabangsa dgn
mendominasi sumber alam, perindustrian, sains dan teknologi & sistem kewangan
-pola ini disokong oleh International Monetary Fund (IMF), World Bank, World
Trade Organization (WTO)
-kesan perdagangan bebas & tanpa sempadan yg didominasi Barat

iv. Dominasi Media


-Barat mendominasi penyebaran berita antarabangsa melalui teknologi komunikasi
& maklumat
-media cetak & elektronik = dikuasai syarikat besar dunia (CNN, BBC, Bloomberg,
Reuters)
-sesuatu peristiwa yg berlaku sering dipesongkan / dimanipulasi atas tujuan /
kepentingan tertentu

v. Dominasi Budaya
-gaya hidup Barat berteraskan hedonisme melalui filem, muzik, nyanyian, kartun
tersebar ke seluruh dunia
-rancangan televisyen ditiru oleh kebanyakan stesen TV
-jenama Barat (McD, Levis, Pepsi) menjadi sebahagian gaya hidup global
4. Teori Petembungan Tamadun
-Francis Fukuyama [The End of History]: dunia akan menjadi homogen dgn dicirikan oleh
pemikiran liberalisme & demokrasi Barat
-Samuel P. Huntington [The Clash of Civilizations, 1993]: menjangkakan akan berlaku
pertembungan antara tamadun Barat dgn tamadun-tamadun lain yg akan mencorakkan
politik sejagat
Remaking of World Order, 1996
3 andaian utama: 1. Perbezaan plg ketara antara masyarakat = budaya
2. Tamadun = entiti budaya yg terbesar, konflik yg
bakal timbul disebabkan perbezaan antara
budaya yg membawa kpd pertembungan antara
tamadun
3. Teras utama kpd isu yg berkaitan dgn agenda
antarabangsa berkaitan dgn perbezaan yg wujud
antara pelbagai tamadun

pertembungan tamadun tdk dpt dielakkan lagi


petanda awal = Perang Teluk (1990)
dampak peristiwa 11 September

5. Dialog Perabadan sebagai Mekanisme Menghadapi Cabaran


-Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mengisytiharkan tahun 2001 sbg Tahun Dialog
Tamadun seperti yg dicadangkan oleh Presiden Iran (Mohammad Khatami)
-kepincangan, ketidakadilan, penindasan, jurang komunikasi, prejudis
-rasa curiga di kalangan sesetengah pihak disebabkan perbezaan
-manusia mesti sedar bahawa setiap agama, budaya dan tamadun masing-masing
mengandungi nilai dan pandangan semesta yg menekankan kesatuan, kejujuran, maruah &
kebebasan manusia

6. Pemupukan Niali-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun


-mengadakan dialog dlm semua peringkat masyarakat (universiti, institusi pengajian tinggi
& sekolah-sekolah)
-pengajian mengenai tamadun Islam & tamadun Asia dimasukkan dlm kurikulum di
peringkat sekolah
-pertubuhan agama & budaya menjadikan dialog sebagai agenda utama dlm kegiatan-
kegiatan mereka
-akhbar & majalah popular memperkenalkan ruang-ruang yg ditumpukan kpd dialog
peradaban
-program di radio & TV membicarakan tema itu
-menghidupkan situasi manusia yang berbilang kaum bergaul, berkenalan & memahami
serta berkongsi kegembiraan & kedukaan, harapan & kebimbangan antara satu sama lain =
dialog dlm kehidupan

7. Isu-isu Dalam Dialog Tamadun


i. Keganasan & ketidakadilan
ii. Perebutan kuasa politik & ekonomi [E.G: perebutan telaga minyak di Teluk Parsi]
iii. Kejahilan tentang Tamadun Lain
iv. Layanan buruk

8. Dialog Tamadun: Dimensi Dalaman dan Dimesi Luaran


-perkara yg perlu diberi perhatian: 1. Persefahaman antara kaum berasaskan nilai
budaya & tamadun sepunya
2. Rukun Negara sebagai asas tamadun Malaysia
3. Mengambil kira kepercayaan dan amalan setiap
budaya dan tamadun di Malaysia

-Semasa The Islamic Symposium on Dialog 1999, Pertubuhan Negara-negara Islam


menerbitkan sebuah deklarasi mengenai dialog peradaban
*diterima sbg 1 resolusi semasa Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu 53/22
yg mengisytiharkan tahun 2001 = Tahun Dialog Antara Peradaban Sedunia
*dipandu oleh ajaran-ajaran & nilai-nilai agama
|-> keadilan, toleransi, meraikan kepelbagaian,
kesalingfahaman, saling menghormati

-dialog = menyuburkan rasa penghargaan, pemahaman & penerimaan yg sebenar


kepelbagaian tamadun, budaya & agama di dunia ini

-perkara diambil kira antara dialog Tamadun Barat dgn TITAS:


1. Nilai-nilai sepunya
2. Menghormati realiti dunia berbilang tamadun
3. Saling bergantungan dlm pembangunan ketamadunan
4. Memahami isu-isu yg memisahkan antara Tamadun Barat & Tamadun Islam
5. Memahami isu keganasan bukan sahaja dari perspektif Barat ttp juga dari
perspektif masyarakat Islam & Asia