Anda di halaman 1dari 19

MAKALAH

BATASAN AURAT MENURUT AL-QURAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam


Yang Dibimbing oleh Bapak Ahmad Muhasim, S.Ag., M.HI

DISUSUN OLEH :

Rahmatia Azzindani (A1C211123)


Gita Paranata (A1C211047)
Dedi Muslihadi (A1C011027)
Andi Sri Wulandari (A1C011009)
Baiq Ika Sufriawati (A1C011023)

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MATARAM
NOVEMBER 2011

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 1


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat
dan karuniaNya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
Di mana tugas ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul
penulisan Makalah, yang penulis sajikan adalah sebagai berikut :

BATASAN AURAT MENURUT AL-QURAN

Tujuan penulisan makalah ini dibuat sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata
kuliah Pendidikan Agama Islam program S1 Akuntansi. Sebagai bahan penulisan diambil
berdasarkan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari
bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan makalah ini tidak
akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan
terima kasih kepada bapak Ahmad Muhasim, S.Ag., M.HI yang telah memberi bimbingan
berupa materi, orang tua, serta teman-teman yang telah memberi saran, sehingga penulis
dapat menyelesaikannya.
Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya
penulisan ini. Akhir kata penulis mohon saran dan kritik yang membangun demi
kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini bermanfaat bagi
para pembaca terutama bagi pemakalah.

Mataram, November 2011

Penulis

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 2


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................... ii

DAFTAR ISI................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang....................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah.................................................................................. 1
1.3 Tujuan Makalah..................................................................................... 2

BAB II LANDASAN TEORI


2.1 Pengertian Aurat.................................................................................... 3
2.2 Manfaat Menutup Aurat....................................................................... 3

BAB III PEMBAHASAN


3.1 Pandangan Islam Terhadap Aurat Wanita.......................................... 4
3.2 Hukum Menutup Aurat Bagi Wanita................................................... 4

3.3 Dalil-Dalil yang Mendasari Perintah Untuk Menutup Aurat............ 4

3.4 Batasan Aurat Laki-laki dan Wanita Menurut Al-Quran................ 8

3.5 Batasan Aurat Laki-Laki dan Wanita Menurut Empat Madzhab... 10

BAB IV PENUTUPAN
4.1 Kesimpulan............................................................................................. 15
4.2 Saran........................................................................................................ 15

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................... 19

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 3


BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Telah kita ketahui bahwa aurat wanita alaha dari ujung kepala hingga ujung kaki kecuali,
wajah dan telapak tangan. Tetapi banyak wanita yang menyalah gunakan aturan itu. Banyak
diantara mereka yang enggan menutup seluruh bagian dari aurat mereka karena beberapa
alasan.
Kita tahu bahwa salah satu ciri yang dapat ditunjukkan wanita muslimah adalah menjaga
aurat atau menutup aurat. Tetapi dijaman sekarang ini banyak wanita yang enggan memakai
jilbab baik menutup kepala atau aurat. Mereka sudah terpengaruh oleh dunia model yang
semakin lama semakin mencemaskan bagi kaita semua.
Oleh karena itu, kondisi yang demikian ini merupakan suatu kemunduran bagi akhlak
wanita muslimah. Dalam masalah berjilbab atau menutup aurat ini para wanita banyak yang
mencari-cari alasan agar bisa terlepas dari syariat atau mennemukan pembenaran bahwa tidak
berjilbab itu boleh.
Perlu kita sadari bahwa menggunakan jilbab dan hijab untuk menutupi aurat bagi wanita
muslimah adalah wajib dan merupakan perintah Allah SWT. Tapi, banyak diantara wanita
yang enggan menggunakannya.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka kami dapat merumuskan
beberapa permasalahannya, diantaranya sebagai berikut:
Bagaimana pandangan Islam terhadap aurat wanita?
Bagaimana hukum menutup aurat bagi wanita?
Dalil-dalil apa saja yang mendasari perintah untuk menutup aurat?
Apa saja batasan aurat laki-laki dan wanita menurut Al-Quran?
Apa saja batasan aurat laki-laki dan wanita menurut empat Madzhab?

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 4


1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa tujuan,
yaitu sebagai berikut:
Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap aurat wanita
Untuk mengetahui hukum menutup aurat bagi wanita
Untuk mengetahui dalil-dalil yang mendasari perintah untuk menutup aurat
Untuk mengetahui batasan aurat laki-laki dan wanita menurut Al-Quran
Untuk mengetahui batasan aurat laki-laki dan wanita menurut empat Madzhab

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 5


BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Aurat


Aurat secara bahasa bermakna An-Naqsu yang berarti kurang atau aib adapun secara
istilah sesuatu yang tidak diboleh dilihat atau dipertontonkan. Menutup aurat wajib
hukumnya dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama baik klasik maupun kontemporer.
Hal ini berdasarkan hadist Nabi: Aisyah meriwayatkan, bahwa saudaranya yaitu Asma
binti Abubakar pernah masuk di rumah Nabi dengan berpakaian jarang sehingga tampak
kulitnya. Kemudian beliau berpaling dan mengatakan: Hai Asma! Sesungguhnya seorang
perempuan apabila sudah datang waktu haidh, tidak patut diperlihatkan tubuhnya, melainkan
ini dan sambil ia menunjuk muka dan dua tapak tangannya. (HR. Abu Daud dalam Fiqih
Islam Wa Adillatuh).
Adapun pengertian lain tentang aurat yaitu, Aurat diambil dari perkataan Arab 'Aurah'
yang bererti keaiban. Manakala dalam istilah feqah pula aurat diartikan sebagai bahagian
tubuh badan seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.
Aurat adalah kemaluan dan semua hal yang dapat menimbulkan rasa malu apabila
terlihat. Aurat merupakan perhiasan yang wajib ditutupi dari orang-orang yang tidak berhak
untuk melihatnya dan atau menikmatinya. Rasulullah SAW. pernah mengingatkan kepada
kita bahwa,


Wanita itu adalah aurat, jika ia keluar rumah, maka syaithan akan menghiasinya. (HR.
Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan ath-Thabrani dalam Mujamul Kabiir, dari Ibnu Masud RA.)

2.2 Manfaat Menutup Aurat


Manfaat menutup aurat, diantaranya yaitu:
Agar dapat menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahram
Memelihara wanita dan masyarakat dari kerusakan dan tindakan yang kejih
Untuk menutupi aurat wanita
Untuk memuliakan wanita
Untuk menjalankan perintah Allah SWT.

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 6


BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Islam Terhadap Aurat Wanita


Banyak wanita muslimah yang dengan sengaja atau lupa sehingga dengan mudah
melepaskan pakaian islami. Atau ada sebagian dari mereka mengenakan jilbab jika keluar
rumah, sedangkan jika didalam rumah ia berpakaian yang dapat memperlihatkan auratnya.
Padahal dalam al-quran di jelaskan bahwa wanita wajib memakai jilbab dan menutup aurat
kepada lelaki yang bukan mahram baik didalam maupun diluar rumah.
Sesungguhnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan perintah berjilbab bagi
wanita muslimah. Banyak pula hadits nabi yang meninggung masalah itu. Semua itu demi
kepentinagn mereka sendiri, yakni agar selamat dan terpelihara dari gangguan dunia dan
selamat dari ancaman neraka kelak.

3.2 Hukum Menutup Aurat Bagi Wanita


Dalam Islam, meutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib. Dalam keadaan apapun
maka wanita harus menutup auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram.

3.3 Dalil-Dalil yang Mendasari Perintah Untuk Menutup Aurat


1) Firman Allah SWT.,
- Surat An-Nuur, ayat 31:

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 7


Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya,
dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)
nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan
janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau
Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-
putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang
mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka
memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah
kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS.
An-Nuur: 31)

Keterangan:
Ayat ini menegaskan empat hal, yaitu:
a. Perintah untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah SWT.
b. Perintah untuk menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram.
c. Larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak.
Para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan akan haramnya menampakkan
anggota badan tempat perhiasan tersebut. Sebab jika perhiasannya saja dilarang untuk
ditampakkan apalagi tempat perhiasan itu berada. Sekarang marilah kita perhatikan
penafsiran para sahabat dan ulama terhadap kata kecuali yang biasa nampak dalam
ayat tersebut. Menurut Ibnu Umar RA. yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan.
Begitu pula menurut Atho, Imam Auzai dan Ibnu Abbas RA. Hanya saja beliau (Ibnu
Abbas) menambahkan cincin dalam golongan ini. Ibnu Masud RA. mengatakan maksud kata
tersebut adalah pakaian dan jilbab. Said bin Jubair RA. mengatakan maksudnya adalah
pakaian dan wajah. Dari penafsiran para sahabat dan para ulama ini jelaslah bahwa yang
boleh tampak dari tubuh seorang wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan. Selebihnya
hanyalah pakaian luarnya saja.
d. Perintah untuk menutupkan khumur ke dada.
Khumur adalah bentuk jamak dari khimar yang berarti kain penutup kepala. Atau dalam
bahasa kita disebut jilbab. Ini menunjukkan bahwa kepala dan dada adalah juga termasuk
aurat yang harus ditutup. Berarti tidak cukup hanya dengan menutupkan jilbab pada kepala

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 8


saja dan ujungnya diikatkan ke belakang. Tapi ujung jilbab tersebut harus dibiarkan terjuntai
menutupi dada.
- Surat An-Nuur, ayat 60:


Dan perempuan-perempuan tua yang Telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang
tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian[1050] mereka
dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nuur 60)
[1050] Maksudnya: Pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat.
Ayat ini menunjukkan bahwa bagi para pemudihukumnya berkabalikan (tidak boleh
buka-bukaan).
- Surat Al-Ahzab, ayat 33:


Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu melakukan tabarruj[1216]
sebagaimana tabarrujnya orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1217] dan Dirikanlah shalat,
tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak
menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1218] dan membersihkan kamu sebersih-
bersihnya. (Qs. Al-Ahzab: 33)
[1215] Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada
keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah Ini juga meliputi segenap mukminat.
[1216] Tabarruj adalah perilaku mengumbar aurat atau tidak menutup bagian tubuh yang
wajib untuk ditutup. Fenomena mengumbar aurat ini adalah merupakan perilaku jahiliyyah.
Bahkan diriwayatkan bahwa ritual haji pada zaman jahiliyyah mengharuskan seseorang
thawaf mengelilingi kabah dalam keadaan bugil tanpa memandang apakah itu lelaki atau
perempuan.

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 9


[1217] yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum
nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan,
yang terjadi sesudah datangnya Islam.
[1218] Ahlul bait di sini, yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

Keterangan:
Konteks ayat di atas adalah ditujukan untuk istri-istri Rasulullah SAW. Namun
keumuman ayat ini mencakup seluruh wanita muslimah. Kaidah ilmu ushul fiqh mengatakan:
Yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafadz sebuah dalil dan bukan kekhususan
sebab munculnya dalil tersebut (al ibratu bi umumil lafdzi la bikhususis sabab).
- Surat Al-Ahzab, ayat 55:


Tidak ada dosa atas isteri-isteri nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak
mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara
laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan
hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. (QS. Al-Ahzab: 55)
Ibnu Katsir berkata: ketika Allah memerintahkan kewajiban berhijab bagi perempuan di
depan laki-laki bukan muhrim, maka kamudian Allah menjelaskan bahwa berhijab di depat
kerabat terdekat itu tidak wajib.
- Surat Al-Ahzab, ayat 59:


Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri
orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka".
yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di
ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59)
[1232] Jilbab ialah sejenis pakaian kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka
dan dada.

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 10


Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa menutup seluruh tubuh adalah kewajiban setiap
mukminah dan merupakan tanda keimanan mereka, serta menjauhkan mereka dari perbuatan
yang keji..
- Surat Al-Araaf, ayat 22:


Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala
keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan
mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka
menyeru mereka: "Bukankah Aku Telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu" dan
Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu
berdua?" (QS. Al-Araaf: 22)
- Surat Thaahaa, ayat 121:

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan
mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada
Tuhan dan sesatlah ia[949]. (QS. Thaahaa: 121)
[949] yang dimaksud dengan durhaka di sini ialah melanggar larangan Allah karena lupa, dengan tidak
sengaja dan yang dimaksud dengan sesat ialah mengikuti apa yang dibisikkan syaitan. kesalahan Adam AS..
meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa sudah dinamai durhaka dan sesat, Karena
tingginya martabat Adam AS. dan untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pemimpin-pemimpin agar
menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang bagaimanapun kecilnya.

2. Hadis Rasulullah SAW., bahwasanya beliau bersabda:


Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya: Laki-laki yang
tangan mereka menggenggam cambuk yang mrip ekor sapi untk memukuli orang lain dan
wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang dan berlenggak lenggok. Kepalanya
bergoyang-goyang bak punuk onta. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak pula mencium

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 11


baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan
sekian. (HR. Muslim)
Keterangan:
Hadis ini menjelaskan tentang ancaman bagi wanita-wanita yang membuka dan
memamerkan auratnya. Yaitu siksaan api neraka. Ini menunjukkan bahwa pamer aurat dan
buka-bukaan adalah dosa besar. Sebab perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT.
atau Rasul-Nya dan yang diancam dengan sangsi duniawi (qishas, rajam, potong tangan dll)
atau azab neraka adalah dosa besar.

3. Hadis riwayat Aisyah RA., bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai
Rasulullah SAW. dengan pakaian yang tipis, lantas Rasulullah SAW. berpaling darinya dan
berkata:Hai Asma, seseungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid (akil
baligh) maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini, sambil beliau menunjuk wajah dan
telapak tangan. (HR. Abu Daud dan Baihaqi)

Keterangan: :
Hadis ini menunjukkan dua hal, yaitu:
a. Kewajiban menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan.
b. Pakaian yang tipis tidak memenuhi syarat untuk menutup aurat.
Dari kedua dalil di atas jelaslah batasan aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah
dan dua telapak tangan. Dari dalil tersebut pula kita memahami bahwa menutup aurat adalah
wajib. Berarti jika dilaksanakan akan menghasilkan pahala dan jika tidak dilakukan maka
akan menuai dosa. Kewajiban menutup aurat ini tidak hanya berlaku pada saat solat saja
namun juga pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain bisa melihatnya.

3.4 Batasan Aurat Laki-laki dan Wanita Menurut Al-Quran


Islam telah menggariskan batasan aurat pada lelaki dan wanita.Aurat asas pada lelaki
adalah menutup antara pusat dan lutut. Manakala aurat wanita pula adalah menutup seluruh
badan kecuali muka dan telapak tangan.
Aurat lelaki pada bila-bila masa dan apabila bersama-sama sesiapa pun adalah sama iaitu
antara pusat dan lutut. Tetapi bagi wanita terdapat perbedaan dalam beberapa keadaan antara
lain, yaitu:

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 12


1. Aurat Ketika Shalat
Aurat wanita ketika sembahyang adalah menutup seluruh badan kecuali muka dan
tapak tangan.
2. Aurat Ketika Sendirian
Aurat wanita ketika mereka bersendirian adalah bahagian anggota pusat dan lutut.
Ini bererti bahagian tubuh yang tidak boleh dilihat antara pusat dan lutut.
3. Aurat Ketika Bersama Mahram
Pada asasnya aurat seseorang wanita dengan mahramnya adalah antara pusat dan
lutut. Walau pun begitu wanita dituntut agar menutup mana-mana bahagian tubuh
badan yang boleh menaikkan syahwat lelaki walaupun mahram sendiri.
Perkara ini dilakukan bagi menjaga adab dan tatsusila wanita terutana dalam menjaga
kehormatan agar perkara-perkara sumbang yang tidak diingini tidak akan berlaku.
Oleh itu, pakaian yang labuh dan menutup tubuh badan dapat menutup syahwat
lelaki. Pakaian yang digalakkan walaupun semasa bersama mahram adalah pakaian
yang lengkap dan labuh.
4. Aurat Ketika Di Hadapan Lelaki Bukan Mahram
Kewajipan menutup aurat dihadapan lelaki bukan mahram adalah amat penting dan
perlu dilaksanakan oleh setiap wanita, bagi mengelak berlaku perkara yang tidak
diingini seperti rogol dan sebagainya.
Perkara ini terjadi disebabkan memuncaknya nafsu para lelaki akibat dari
penglihatan terhadap wanita yang memakai pakaian yang tidak senonoh dan
mendedahkan sebahagian tubuh badan mereka.
Wanita yang bersuami pula, dengan terlaksanakan kewajipan ini, akan dapat
membantu suami, yang mana dosa seorang isteri yang membuka aurat akan
ditanggung oleh suami.
Oleh itu, wanita-wanita perlulah memahami batas-batas aurat ketika berhadapan
dengan orang-orang yang tertentu dalam keadaan yang berbeda-beda.
5. Aurat Ketika Dihadapan Wanita Kafir
Aurat wanita apabila berhadapan atau bergaul dengan wanita bukan islam adalah
tutup keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan.
Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud: Abdullah bin
Abbas ada menyatakan, Rasulullah SAW. pernah bersabda yang maksudnya : " Tidak
halal kaum wanita islam itu dilihat oleh kaum Yahudi dan Nasrani".

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 13


6. Aurat Ketika Bersama Suami
Apabila seorang isteri bersama-sama dengan suaminya di tempat yang terlindung
dari pandangan orang lain, maka islam telah memberi kelonggaran dengan tiada
membataskan aurat pada suaminya.
Ini bererti suami dan isteri tiada sebarang batasan aurat terhadap mereka berdua.
Isteri boleh mendedahkan seluruh anggota badannya bila berhadapan dengan
suaminya.
Mu'awiyah bin Haidah mengatakan : "Aku pernah bertanya : Ya rasulullah,
bagaimanakah aurat kami, apakah boleh dilihat oleh orang lain?". Baginda menjawab:
"Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau hamba abdi milikmu". Aku bertanya
lagi :" Ya rasulullah , bagaimanakah kalau ramai orang mandi bercampur-baur di satu
tempat? " Baginda menjawab : "Berusahalah seboleh mungkin agar engkau tidak
melihat auratmu". Aku masih bertanya lagi: " Ya rasulullah, bagaimanakah kalau
orang mandi sendirian?" Baginda menjawab : " Seharuslah ia lebih malu kepada allah
daripada malu kepada orang lain". (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)

3.5 Batasan Aurat Laki-Laki dan Wanita Menurut Empat Madzhab


a. Madzhab Hanafi
Batasan aurat Menurut Mazhab Hanafi, aurat laki-laki mulai dari bawah pusar sampai
bawah lutut, hal ini berdasarkan masur (perkataan sahabat): Aurat laki-laki apa yang
ada diantara pusar dan lututnya atau apa yang ada dibawah pusar sampai lutut.
Sedangkan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
Firman Allah: Janganlah orang-orang perempuan menampakkan perhiasannya,
melainkan apa yang biasa tampak dari padanya (QS. An Nur :31). Menurut Ibnu Abbas
dan Ibnu Umar maksud perhiasan yang biasa nampak dalam ayat ini adalah wajah dan
telapak tangan.
Dalam kitab Almansukh karangan As-Syarkasyi dikatakan dan kepala wanita itu aurat
dan disebutkan pula disana wanita yang berikhram tidak boleh menutup wajahnya
oleh karenanya wanita hanya memakai pakaian berjahit yang menutup kepala namun
tidak menutup wajahnya.
Dan disebutkan pula dalam Kitab Fathul Qadir karangan Kamal bin Humam dikatakan bahwa
perbedaan antara laki-laki pada kepalanya sehingga harus membukanya. Dan ihram wanita pada

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 14


wajahnya hingga ia harus membukanya. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa imam madzhab hanafi
berpendapat bahwasannya aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan

b. Madzhab Maliki
Mazhab Maliki, membagi aurat lelaki dan wanita ketika shalat dan diluar shalat
kepada dua bagian. Pertama, aurat berat (mughallazah) dan aurat ringan (mukhaffafah).
Aurat berat pada lelaki adalah kemaluan dan dubur, sedangkan aurat ringan selain dari
kemaluan dan dubur adalah Fahd (paha) menurut mazhab ini bukanlah aurat, mereka
berdalil dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.: Pada perang Khaibar
tersingkaplah pakaian Nabi dan nampaklah pahanya. (HR. Bukhori dan Ahmad).
Namun pendapat ini di rodd oleh para ulama lain karena banyak dalil lain yang lebih
kuat dan tsiqoh. Aurat berat wanita seluruh badan kecuali ujung-ujung badan dan dada.
Yang dimaksud ujung badan adalah anggota ujung badan seperti tangan, kepala dan kaki.
Semua ujung badan itu tidak dianggap aurat berat ketika sembayang. Mazhab Maliki
membataskan apa yang dianggap aurat ringan pada wanita termasuk dada, lengan, leher,
kepala dan kaki. Sedangkan muka dan dua tapak tangan tidak dianggap aurat langsung
pada mazhab ini, pendapat mazhab ini banyak diikuti negara-negara Arab di Afrika
Utara dan negara-negara Afrika.
Termuat dalam Almuwattha, suatu ketika Imam Malik ditanya, bolehkah wanita
makan bersama pria yang bukan mahromnya atau pembantu laki-laki?, lalu imam
Malik menjawab, tidak apa-apa kalau hal itu dilakukan dengan cara yang dikenal wanita
untuk makan bersama laki-laki. Beliau berkata dan kadang wanita makan bersama suaminya dan orang
lain teman suaminya Menurut Abul Qasim: perkataan ini membolehkan wanita
menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya kepada lelaki asing, sebab tidak tergambarkan
keadaan makankecuali dengan menampakkan wajah dan tangan.
Disebutkan dalam kitab Almudhawanatul Kubro Imam Malik berkata: jika wanita
melakukan shalat sedangkan rambutnya tampak atau dadanya tampak, atau punggung kakinya
tampak maka hendaklah ia mengulang selama masih dalam waktunya.
Pernyataan imam malik yang tidak menyebutkan wajah termasuk anggota tubuhmenunjukkan
bolehnya menampakkan wajah.

c. Madzhab Syafii
Menurut Mazhab Syafii, aurat pada laki-laki terletak di antara pusat dan lutut, baik
dalam shalat, thawaf, antara sesama jenis atau kepada wanita yang bukan mahramnya,

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 15


hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al Khudri; Aurat seorang
mukmin adalah antara pusar dan lututnya". (HR Baihaqi). Dalam hadist lain dikatakan;
"Tutuplah pahamu karena paha termasuk aurat. (HR Imam Malik).
Batas aurat wanita termasuk seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan di
bagian atas dan bagian bawahnya. Dalil mazhab ini adalah firman Allah: Janganlah
orang-orang perempuan menampakkan perhiasannya, melainkan apa yang biasa tampak
dari padanya (QS: An Nur :31). Hadist Nabi mengatakan: "Rasulullah melarang wanita
yang sedang ihrom memakai qofas (sarung tangan) dan niqob (tutup muka)". (HR
Bukhari).
Disebutkan dalam kitab Al-Umm, dan tidak boleh pria dan wanita melakukan shalat
kecuali dengan menutup aurat. Aurat laki-laki ialah apa yang ada dalam pusar hinggalutut dan wanita
harus menutup seluruh tubuhnya ketika shalat selain kedua telapak tangan dan wajahnya.
Disebutkan pula dalam kitab Al-Muhadzadzab karangan Asy-Syairozi adapun wanita
merdeka maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan,mengingat firman
Allah yang menyatakan:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak
dari padanya. (QS. An-Nuur: 31)

Ibnu Abbas berkata maksud daripada kata disamping, yang dimaksud dengan
yang nampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena itu nabi
melarang wanita yang berihram memakai cadar dan kaus tangan. Dan keran kebutuhan, mendorong
untuk menampakkan wajah dalam jual beli, dan telapak tangan untuk mengambil danmemberi, maka
yang demikian itu tidak dijadikan aurat.
Dan pada tempat lain disebutkan, jika seorang hendak menikahi seorang wanita,
maka bolehlah ia melihat wajah dan telapak tangannya. Dan tidak boleh melihat selain keduanya, karena
kedua hal itu aurat.

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 16


d. Madzhab Hanbali
Menurut Mazhab Hambali, aurat pada laki-laki terletak di antara pusat dan lutut dalil
mazhab ini sama dengan yang digunakan oleh mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.
Adapun aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, hal
ini berdasarkan firman Allah dan hadist-hadist diatas.
Disebutkan dalam Almukhtasor karangan Al-Khiraqi mengatakan: maka jika adasesuatu selain
wajah yang terbuka dari wanita maka ia harus mengulang shalatnya. Disebutkan pula dalam
kitab AlHidayah karangan AlKhaludzani aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya
kecuali wajahnya, sedangkan mengenai kedua telapak tangan ada dua riwayat.
Dalam kitab Alifshah An maanis hadish shahih karangan Ibnu Hubirah dan Ahmad berkata
dalam salah satu dari dua riwayatnya, semuanya adalah aurat kecuali wajah dan telapak
tangannya. Dalam riwayat lain disebutkan semuanya adalah aurat kecuali wajahnya
saja. Dan itulah yang masyhur dan pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Dan tidak ada
perselisihan diantara para ahli ilmu fiqih tentang bolehnya melihat wajah, yang demikian karena wajah
bukan aurat dan merupakan pusat keindahan dan termpat pandangan, ibnu Qudamah mengemukakan
hadits sesungguhnya wanita itu jika sudah dewasa, tidak boleh dilihat darinya kecual ini dan
ini(nabi Muhammad SAW berisyarat ke wajah dan kedua telapak tangan). Kemudian Imam
Ahmad bin Hambali akhirnya berhujjah kepada ini.

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 17


BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Setelah memperhatikan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa menutup aurat baik bagi laki-laki maupun wanita hukaumnya wajib. Baik dalam
keadaan yang mendesak sekalipun. Karena dengan menutup aurat kita dapat terhindarkan dari
kemaksiatan dunia dan neraka di akhirat kelak.
Selain itu, dengan menutup aurat kita dapat menjaga kehormatan diri kita sebagai umat
Islam.

4.2 Saran
Sebagai umat Islam, khususnya wanita muslimah, kita harus selalu menutupi aurat kita
dengan mengenakan pakaian yang sopan dan layak untuk dipakai. Meskipun dalam keadaan
apapun kita harus tetap menutup aurat kita dan tidak memperlihatkan aurat kita kepada lelaki
yang bukan mahram.
Oleh karena itu, untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya selalu menutup
aurat dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena itu dapat menjaga kehormatan kita.

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 18


DAFTAR PUSTAKA

Internet :
http://fashihah-11.blogspot.com/2011/02/makalah-islami.html
http://assunah.wordpress.com/2008/09/05/menutup-aurat-yuk/
http://ilhammustafa.blogspot.com/2011/05/batasan-aurat-laki-laki-dan-
perempuan.html
http://www.acehforum.or.id/showthread.php/104-Batas-batas-aurat-dalam-
Islamhttp://muslimah.or.id/fikih/aurat-wanita-di-depan-mahramnya-bagian-2.html

Al-Quran Terjemahan

Yayasan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram

Makalah Agama Islam Batasan Aurat menurut Al-Quran 19

Anda mungkin juga menyukai