Anda di halaman 1dari 85

ASFALTNI SLOJEVI

(Plavo je oznaeno ono to je vano i to Vas mogu od


asfaltnih mjeavina pitati na usmenom. Ne uite
napamet brojke osim onih koje su oznaene u
tablicama. Osim toga, u razliitim su tablicama
oznaene iste stvari, pa obratite i na to panju.)

1
ASFALTNI SLOJEVI

1. DEFINICIJE
Asfalt po vruem postupku dobiva se umjeavanjem vrueg bitumena u vrui kameni materijal.
Asfaltbeton je vrsta bitumenske mjeavine sastavljena po principu najgueg sloaja zrna smjese
agregata, tehnikih svojstava specificiranih harmoniziranom normom HRN EN 13108-1.
Asfaltni kolniki zastor je zavrni dio kolnike konstrukcije, a sastoji se od veznog i habajueg,
odnosno samo habajueg asfaltnog sloja.
Granulometrijski sastav je raspodjela veliine zrna izraena masenim udjelom u postocima
prolaza kroz odreeni niz sita.
Pokusna dionica je dio ceste u gradnji na kojem se dokazuje osposobljenost izvoaa radova za
izvedbu pojedinog asfaltnog sloja kolnike konstrukcije sukladno propisanim zahtjevima kvalitete.
Porozni asfalt je bitumenska mjeavina sastavljena preteno od monozrnatog krupnog agregata sa
upljinama preko 20 %(V/V).
Prethodni sastav bitumenske mjeavine je laboratorijski dokaz da je s odabranim materijalima i
odabranim sastavom mogue postii eljenu kvalitetu bitumenske mjeavine.
Radni sastav je sastav bitumenske mjeavine proizvedene u proizvodnom pogonu u sklopu poetne
proizvodnje, temeljem parametara prethodnog sastava bitumenske mjeavine.
Razred je razina svojstva agregata izraena kao raspon vrijednosti ili granina vrijednost.
SMA je bitumenska mjeavina diskontinuiranog sastava sastavljena tako da su upljine koje ini
skelet od krupnog agregata popunjen bitumenskim mortom.
Ugovoreni radni sastav bitumenske mjeavine je dokaz da je na odabranom asfaltnom postrojenju
mogue proizvesti asfaltnu mjeavinu kvalitete postignute prethodnim sastavom.
Vezni sloj je dio asfaltnog kolnikog zastora i polae se na asfaltni nosivi sloj kolnike
konstrukcije, a izvodi se od asfaltbetona i SMA.
Zatitni sloj je asfaltni sloj za zatitu hidroizolacije kolnikih ploa cestovnih objekata, a izvodi se
od asfaltbetona, SMA, lijevanog i poroznog asfalta.

Materijali
Agregat je granulirani materijal koji se upotrebljava u graenju. Agregat moe biti prirodan,
industrijski proizveden ili recikliran.
Prirodni agregat je agregat iz mineralnih nalazita koji je podvrgnut samo mehanikoj obradi.
Industrijski proizveden agregat je agregat mineralnog podrijetla koji je rezultat industrijske
prerade ukljuujui termiku ili drugu obradu
Reciklirani agregat je agregat dobiven preradom anorganskih materijala prethodno koritenih u
graenju
Frakcija agregata je oznaka agregata prema donjoj (d) i gornjoj (D) veliini sita izraena kao d/D
Krupni agregat je oznaka za vee frakcije agregata s D veim ili jednakim 4 mm i d veim ili
jednakim 2 mm
Sitni agregat je oznaka za manje frakcije agregata s D manjim ili jednakim 4 mm

2
Sitne estice su frakcija agregata veliine zrna koja prolazi kroz sito 0,063 mm
Mijeani agregat je agregat koji se sastoji od mjeavine krupnog i sitnog agregata
Punilo je agregat kojeg veina prolazi kroz sito 0,063 mm, koji se moe dodati graevnim
materijalima da se osiguraju odreena svojstva
Dodano punilo je punilo mineralnog porijekla proizvedeno zasebno
Bitumen je crna ljepljiva, na normalnoj temperaturi poluvrsta ili vrsta masa, koja se sastoji od
ugljikovodika i njihovih nemetalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u prirodi ili se dobiva
preradom nafte.
U bitumenskim mjeavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva.
Bitumenska emulzija je disperzni sustav od bitumena dispergiranog u vodi, koji sadri
emulgirajue sredstvo.
Cestograevni bitumen upotrebljava se za proizvodnju asfaltnih mjeavina, a dobiva se iz ostatka
vakuumske destilacije nafte.
Polimerom modificirana bitumenska emulzija je disperzni sustav od polimerom modificiranog
bitumena ili lateksa dispergiranog u vodi, koja sadri emulgirajue sredstvo.
Polimerom modificirani bitumen (PMB) je smjesa cestograevnog bitumena i raznih vrsta
polimera (elastomera, plastomera, duromera, terpolimera).

2. PRIJEVOZ I UGRADNJA
PRIJEVOZ
Bitumenska mjeavina prevozi se do mjesta ugradnje kamionima kiperima. Sanduk kamiona mora
biti ist i bez nakupina praine, blata ili nekog drugog materijala. Radi sprjeavanja lijepljenja
bitumenske mjeavine, potrebno je poprskati dno i stranice sanduka kamiona odgovarajuim
antiadhezivnim sredstvom. Nije doputeno prskanje naftnim derivatima.
Pri prijevozu se asfaltna mjeavina mora na pogodan nain uinkovito zatititi od hlaenja, kie i
neistoe bez obzira na vremenske uvjete.

UGRADNJA
Podloga
Podloga na koju se polae asfaltni sloj moe biti:
nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala,
nosivi sloj od zrnatog materijala stabiliziranog hidraulinim vezivima i
asfaltni sloj.
Polaganje asfaltnog sloja na nosivi sloj od nevezanih mjeavina
Bitumenska mjeavina moe se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni
inenjer. Vremenski razmak izmeu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najvie 24 sata i za to
vrijeme treba zabraniti gradilini promet po ispitanoj podlozi.
Ako je podloga povrinski oteena zbog vremenskih nepogoda, ili iz bilo kojeg drugog razloga,
mora se popraviti prije ugradnje bitumenske mjeavine.
Polaganje asfaltnog sloja na nosivi sloj od hidraulinim vezivom vezanih mjeavina
Bitumenska mjeavina moe se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni
inenjer.
Polaganje asfaltnog sloja na nosivi sloj koji je stabiliziran hidraulinim vezivima smije zapoeti
najmanje sedam dana nakon izvedbe nosivog sloja. Uz suglasnost investitora i nadzornog inenjera,
polaganje asfaltnog sloja moe zapoeti i ranije ako se laboratorijskim ispitivanjem utvrdi da nee

3
nastati nikakve tetne posljedice u izvedenim slojevima. Stabilizirana podloga mora biti suha i ista,
a sav nevezani materijal mora biti uklonjen s povrine.
Vremenski razmak izmeu preuzimanja podloge i ugradnje smije biti najvie 24 sata i za to vrijeme
treba zabraniti gradilini promet po ispitanoj i preuzetoj podlozi.
Sloj izraen na bazi hidraulinih veziva treba poprskati bitumenskom emulzijom u koliini od
najmanje 0,5 kg/m2 najmanje 24 sata prije polaganja asfaltnog sloja. Podloga se prska kationskom
bitumenskom emulzijom. Prije poetka prskanja bitumenskom emulzijom, podloga mora biti suha
ili prirodno vlana.
Prskanje bitumenskom emulzijom provodi se iskljuivo motornim prskalicama, koje omoguavaju
jednoliku raspodjelu bitumenske emulzije po povrini. Runo prskanje nije doputeno, izuzev na
mjestima koja nisu dostupna motornoj prskalici i uz suglasnost nadzornog inenjera.
Prskanje sloja bitumenskom emulzijom nije doputeno za vrijeme kie, odnosno pri relativnoj
vlanosti zraka veoj od 75 % i pri temperaturi zraka i podloge nioj od 5 C.
Povrinu obraenu bitumenskom emulzijom potrebno je zatititi od gradilinog prometa.
Polaganje asfalta moe zapoeti tek nakon to se bitumenska emulzija razbije, odnosno iz
emulzije ispari sva voda.

Polaganje asfaltnog sloja na asfaltnu podlogu


Polaganje asfaltne mjeavine na podlogu od asfaltnog sloja moe zapoeti kada je podloga oiena,
suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje mora zapoeti najmanje 3 sata prije polaganja
asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu.
Prethodno izvedeni asfaltni sloj prska se polustabilnom kationskom bitumenskom emulzijom u
koliini od 0,15 do 0,35 kg/m2, to ovisi o oneienosti i istroenosti podloge. Ukoliko se asfaltni
slojevi izvode od asfaltne mjeavine spravljene na bazi polimerom modificiranog bitumena, asfaltna
podloga prska se polustabilnom ili nestabilnom kationskon polimernom emulzijom u koliini od
0,15 do 0,35 kg/m2, ili vruim bitumenom u koliini od 0,1 do 0,2 kg/m2.
Prskanje podloge bitumenskom emulzijom nije doputeno za vrijeme kie, odnosno pri relativnoj
vlanosti zraka veoj od 75 % i pri temperaturi zraka i podloge nioj od 5 C.

Vremenski uvjeti
Asfaltna se mjeavina ugrauje samo u povoljnim vremenskim prilikama. Ugradnja asfaltne
mjeavine po kii i na mokru podlogu nije doputena. Prilikom izrade habajueg sloja temperatura
podloge i/ili zraka mora biti via od 10oC kada se ugrauje bitumenska mjeavina s polimerom
modificiranim bitumenom, odnosno via od 5oC kada se ugrauje bitumenska mjeavina sa
cestograevnim bitumenom. Ugradnja veznog sloja doputena je kod temperature zraka i/ili
podloge od najmanje 5oC, a ugradnja nosivog sloja kod temperature zraka i/ili podloge od najmanje
0oC.
U posebnim vremenskim uvjetima (npr. jak vjetar), nadzorni inenjer moe obustaviti izradu
asfaltnog sloja i pri temperaturama koje su vie od minimalno propisanih, ako postoji opravdana
sumnja da se pod takvim uvjetima asfaltna mjeavina nee moi valjano ugraditi.

Temperatura asfaltne mjeavine pri ugradnji


Temperatura bitumenske mjeavine na mjestu ugradnje ovisi o vrsti upotrijebljenog bitumena i bez
obzira radi li se cestograevnom ili polimerom modificiranom bitumenu, najniu temperaturu svake
bitumenske mjeavine na mjestu ugradnje mora deklarirati proizvoa bitumenske mjeavine.

Strojevi za ugradnju
Za izradu asfaltnih slojeva na gradilitu su potrebni ovi strojevi:
finier,
garnitura valjaka sastavljena od:

4
- valjka na gumenim kotaima, ili kombiniranog valjka
- vibracijskog valjka i
- valjka sa statikim djelovanjem
- valjka s oscilatornim djelovanjem,
autocisterna za gorivo,
autocisterna za vodu,
stroj za prskanje bitumenske emulzije,
stroj za zagrijavanje radnih spojeva,
motorni ispuhiva i
motorna etka.
Openito, na gradilitu se mora upotrebljavati, po vrsti i opremljenosti, dovoljan broj strojeva, kako
bi se omoguio optimalan rad na ugradnji asfaltne mjeavine. Uinkovitost rada strojeva dokazuje
se izradom pokusne dionice.

Razastiranje i zbijanje bitumenske mjeavine


Bitumenska se mjeavina u pravilu ugrauje strojno, pomou asfaltnog finiera na nain da se
osigura kontinuirana ugradba, bez zastoja. Asfaltni finieri moraju omoguiti postizanje jednolikog
stupnja pretkomprimacije, i to najmanje 88% u odnosu na optimalnu gustou asfaltnog sloja.
Ako se bitumenska mjeavina ugrauje s pomou dva ili vie finiera, finieri smiju biti uzduno
razmaknuti najvie do 30 m kako bi se omoguilo vrue spajanje rubova i moraju imati jednake
radne karakteristike, tako da se sloj na cijeloj irini moe ugraditi jednoliko s obzirom na stupanj
zbijenosti i teksturu povrine.
Kada projektom nisu predviene rubne trake i rigoli, asfaltni slojevi kolnika moraju se polagati tako
da je rub svakog sloja u odnosu na prethodni pod kutom od priblino 45o.
Ako zbog zastoja u dopremi ili proizvodnji doe do zastoja u ugradnji asfaltne mjeavine, tako da
temperatura padne ispod najnie doputene, mora se prekinuti s daljnjom ugradnjom. Na tom se
mjestu treba izvesti pravilan popreni radni spoj.
Na usponima se asfaltna mjeavina razastire kretanjem finiera od nieg prema viem poloaju.
Bitumenska mjeavina proizvedena na razliitim asfaltnim postrojenjima smije se ugraivati
istovremeno istim finierom na istoj graevini samo ako su svojstva proizvedenih bitumenskih
mjeavina identina.
Istovremena ugradnja istim finierom na istoj graevini bitumenske mjeavine proizvedene na
razliitim asfaltnim postrojenjima temeljem agregata iz razliitog izvora nije doputena.
Na povrinama gdje ugraivanje finierom nije mogue, asfaltna se mjeavina moe, uz odobrenje
nadzornog inenjera, razastirati runo, uz uvjet da se postigne propisana kvaliteta izvedenog
asfaltnog sloja.
Osim propisanom tekuom kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kvalitetu izvedenog sloja i
odmah otklanjati mogue grube neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena debljine
ili visine sloja i sl.).
Razastrta asfaltna mjeavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti. Izvoa radova
obvezan je od nadzornog inenjera zatraiti suglasnost o predloenoj garnituri valjaka i reimu
valjanja.
Valjci s gumenim kotaima moraju imati sve kotae istih dimenzija i promjera. Mora biti
omogueno podeavanje tlaka u gumenim kotaima radi djelotvornije prilagodbe vrsti i debljini
asfaltnog sloja.
Standardni valjci s vibracijskim djelovanjem imaju u odnosu na statike valjke veliko dubinsko
djelovanje. Najpovoljnije frekvencije odreuju se ovisno o debljini sloja i vrsti asfaltne mjeavine
izradom pokusne dionice.
Za ugradnju tankih asfaltnih slojeva koriste se i valjci s horizontalnim oscilacijama.

5
Svi valjci s elinim platom moraju imati jednostavan funkcionalni ureaj koji omoguuje da plat
kotaa bude jednolino obavijen filmom vode. Nije doputena uporaba naftnih derivata.
Svi valjci, bez obzira na vrstu, moraju biti takvi da rade bez trzanja pri promjeni smjera kretanja, te
da se njihovom vonjom moe ispravno upravljati.

Izrada spojeva i rubova


Uzduni spoj je paralelan s osi s ceste i u pravilu se izvodi kao vrui spoj.
Popreni radni spoj okomit je na os ceste. U pravilu su to radni spojevi nainjeni na mjestu prekida
rada.
Broj i duljina poprenih i uzdunih spojeva mora se svesti na najmanju mjeru, jer su spojevi
potencijalno slaba mjesta u kolnikoj konstrukciji.
Uzduni i popreni spojevi moraju se propisno izraditi i asfalt na spojevima mora imati priblino
istu gustou i svojstva kao i na ostalim dijelovima povrine.
Rubovi spojeva moraju biti vertikalno odrezani, a ako nisu moraju se zasijecati prije polaganja
druge trake (hladni uzduni spojevi) ili u nastavku rada (popreni spojevi) na mjestu pune debljine
sloja.
Vertikalna povrina na hladnim spojevima mora se dobro premazati vezivom kako bi se osigurala
to bolja veza izmeu prethodno i novopoloenog asfaltnog sloja.
Spojevi se premazuju vruim bitumenom ili nanoenjem odgovarajuih bitumenskih masa u koliini
od priblino 50 g/mza jedan centimetar debljine asfaltnog sloja.
Kod vieslojnih asfaltnih kolnika spojevi se ne smiju preklapati, nego moraju biti razmaknuti za
najmanje 150 mm. Uzduni spoj zavrnog sloja mora se poklapati s osi ceste.
U voznim se trakama ne smije raditi uzduni radni spoj.

Putanje u promet
Zavreni asfaltni sloj smije se otvoriti za promet tek nakon to se potpuno, cijelom debljinom sloja
ohladi na temperaturu okolia. Hlaenje asfaltnog sloja moe se ubrzati prskanjem sloja hladnom
vodom.
Asfaltni slojevi od SMA i poroznog asfalta moraju se hladiti i stabilizirati najmanje 12 sati, najbolje
preko noi.

3. NOSIVI I NOSIVO-HABAJUI SLOJ


OPIS
Za izvedbu nosivih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se sljedee bitumenske mjeavine
od asfaltbetona:
AC 16-N,
AC 22-N,
AC 32-N.
Za izvedbu nosivo-habajuih slojeva upotrebljava se asfaltbeton AC 16-NH.
Primjena asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve proizvedenog s razliitim vrstama
bitumena i agregata, te razliitih fizikalno-mehanikih svojstava, u ovisnosti kategorije prometa,
navedena je u tablici AM.1.
Tehnoloke debljine nosivih i nosivo-habajuih slojeva u ovisnosti maksimalnog zrna agregata u
asfaltbetonu navedene su u tablici AM.2.

6
Tablica AM.1. Primjena asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve u ovisnosti kategorije
prometa
Kategorije prometa Asfaltbeton za nosive i nosivo-habajue slojeve

Grupa Vrsta bitumena Oznaka


Veliina prometa, Vrsta Tip bitumenske
Grupe javnih cesta prometnog smjese
PGDP asfaltbetona Cestograevni mjeavine
optereenja PMB agregata
bitumen

AC 32-N 50/70, PMB 45/80-65


Autoceste - > 14000 AG7 N1
AC 22-N 30/50 PMB 25/55-55

AC 32-N
Vrlo teko 50/70, PMB 45/80-65,
Dravne ceste > 7000 AC 22-N AG8 N2
i teko 30/50 PMB 25/55-55
AC 16-N

AC 32-N
Dravne i upanijske ceste Srednje 3000 do 7000 AC 22-N 50/70 - AG8 N2
AC 16-N

Dravne, upanijske i lokalne AC 22-N


Lako 1000 do 3000 50/70 - AG9 N3
ceste AC 16-N

AC 16-N 50/70, AG9 N3


Lokalne ceste Vrlo lako < 1000 -
70/100
AC 16-NH AG7 N4

AC 22-N
AG8 N2
Zaustavni trak na autocesti AC 16-N 50/70 -
AC 16-NH AG7 N4

AC 22-N
AG8 N2
Parkiralita AC 16-N 50/70 -
AC 16-NH AG7 N4

50/70,
Pjeake i biciklistike staze AC 16-N - AG9 N3
70/100

Tablica AM.2. Tehnoloke debljine izvedenog nosivog i nosivo-habajueg sloja od asfaltbetona


Nosivi i nosivo-habajui sloj od asfaltbetona
Oznaka asfaltbetona AC 16-N AC 22-N AC 32-N AC 16-NH
Tehnoloka debljina (mm) 45 do 60 55 do 80 75 do 120 45 do 60
2
Koliina bitumenske mjeavine (kg/m ) 110 do 150 135 do 200 185 do 300 110 do 150

UVJETI KVALITETE SASTAVNIH MATERIJALA


Agregat
Uvjeti kvalitete krupnog i mijeanog agregata, te punila namijenjenih za proizvodnju bitumenskih
mjeavina za nosive i nosivo-habajue slojeve dani su u toki Dodatak (tablice D-1., D-2., D-3. i
D-4.).

Bitumen
Uvjeti kvalitete cestograevnog bitumena i polimerom modificiranog bitumena za proizvodnju
bitumenskih mjeavina za nosive i nosivo-habajue slojeve dani su u toki Dodatak (tablice D-8. i
D-10.).

7
Reciklani asfaltni granulat
Uporaba reciklanog asfaltnog granulata u bitumenskim mjeavinama za nosive i nosivo-habajue
slojeve doputena je samo u bitumenskim mjeavinama tipa N2 i N3 i to u koliini do najvie 20 %,
s obzirom na ukupnu koliinu kamene smjese.
Svojstva reciklanog asfaltnog granulata navedena su u Dodatku, toka D-3.2.

UVJETI KVALITETE BITUMENSKIH MJEAVINA


Parametre kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine od asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue
slojeve u odnosu na vrijednosti deklarirane od strane proizvoaa radnim sastavom, ine
granlometrijski sastav smjese agregata bitumenske mjeavine, topivi udio bitumena, udio ukupnih
upljina bitumenske mjeavine, ispuna upljina bitumenom i omjer indirektne vlane vrstoe.

Sastav bitumenske mjeavine


Granulometrijski sastav i topivi udio bitumena proizvedenog asfaltbetona za nosive i nosivo-
habajue slojeve mora se nalaziti unutar doputenih granica odstupanja od vrijednosti deklarirane
radnim sastavom navedenih u tablici AM.3.
Deklarirani granulometrijski sastav asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve prema radnome
sastavu, mora se nalaziti unutar graninih krivulja navedenih u Dodatku, Tablica D-20.
Toka razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena iz asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve
ne smije biti vea od vrijednosti navedenih u tablici AM.4.
Elastini povrat ekstrahiranog bitumena iz asfaltbetona za nosive slojeve ne smije biti manji od
40 % (aps.).

Tablica AM.3. Doputena odstupanja granulometrijskog sastava i topljivog dijela bitumena


asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve od radnog sastava
Asfaltbeton za nosive i nosivo-habajue slojeve
Otvori okaca sita,
AC 16-N AC 22-N AC 32-N AC 16-NH
mm
Odstupanje od vrijednosti prema radnom sastavu %(m/m)
31,5 6
22,4 6 -
16,0 6 - 6 6
11,2 - 6 - -
8,0 6 6 6 6
2,0 6 6 6 6
0,5 5 5 5 5
0,063 3 3 3 3
Topivi udio bitumena, %(m/m) 0,4 0,4 0,4 0,4

Tablica AM.4. Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena iz
asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve
Cestograevni bitumen Polimerom modificirani bitumen
Najvia doputena vrijednost toke Najvia doputena vrijednost toke
Vrsta razmekanja (PK), C
Vrsta razmekanja (PK), C
30/50 68 PMB 10/40-65 78
50/70 62 PMB 25/55-55 71
70/100 59 - -

8
Bitumenska mjeavina
Udio upljina, ispuna upljina smjese agregata bitumenom i omjer indirektne vlane vrstoe
proizvedenog asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve, ovisno o kategoriji prometa, moraju
biti sukladni vrijednostima navedenim u tablici AM.5.

Tablica AM.5. Uvjeti kvalitete proizvedenog asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve

Grupa Veliina Asfaltbeton za nosive i nosivo-habajue slojeve (a)


Grupe javnih cesta prometnog prometa,
Ispuna upljina Omjer indirektne
optereenja PGDP Udio upljina, V
bitumenom, VFB vlane vrstoe, ITSR
Autoceste - > 14000
5 do 9 46 do 71 70
Dravne ceste Vrlo teko i teko > 7000

Dravne i upanijske ceste Srednje 3000 do 7000 4 do 8 50 do 77 70

Dravne, upanijske i lokalne


Lako 1000 do 3000 3 do 7 55 do 80 Nema zahtjeva
ceste

Lokalne ceste Vrlo lako < 1000 3 do 7 55 do 80 Nema zahtjeva

Zaustavni trak na autocesti


4 do 8 50 do 77 70
Parkiralita

Pjeake i biciklistike staze 3 do 7 55 do 80 Nema zahtjeva


(a)
fizikalno-mehanika svojstva asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve prema Dodatku. Toka D-08.3, tablica D-21.

Tablica AM.6. Tehnika svojstva izvedenog nosivog i nosivo-habajueg sloja od asfaltbetona


Dravne,
Autoceste i Dravne i
Dravne upanijske i Lokalne
Vrsta javnih cesta dravne upanijske
ceste lokalne ceste Zaustavni Pjeake i
ceste ceste
ceste trak na Parkiralitabiciklistike
Grupa prometnog optereenja Vrlo teko Teko Srednje Lako Vrlo lako autocesti staze
7000
PGDP > 12000 30007000 10003000 < 1000
12000
Stupanj zbijenosti, Propisana vrijednost 98 97 96 97 96
% Sloj se ne preuzima < 95 < 94 < 93 < 94 < 93
Udio upljina, Doputeni raspon 4 do 10 3 do 10 2 do 10 2 do 10
%(V/V) Sloj se ne preuzima > 14 > 13 > 12 > 12
a) d > PD 10% PD (PD 100 mm) ili
Doputena
d > PD 10 mm (PD > 100 mm)
vrijednost
(a) b) srednja vrijednost (d) > PD - 5 % PD
Debljina sloja , d
a) d < PD 30 % PD (PD 100 mm) ili
Sloj se ne preuzima d < PD 30 mm (PD > 100 mm)
b) srednja vrijednost (d) < PD - 5 % PD
Ravnost (IRI100), m/km Ispituje se - - -
Ravnost, (uzduno i popreno) 8 12 mm
6 mm 10 mm 8 mm
mjerna letva duljine 3m mm 8 mm (b)
Slijepljenost sloja (c), Propisana vrijednost 0,8
-
N/mm2 Sloj se ne preuzima < 0,4
Visinski poloaj sloja:
doputeno visinsko odstupanje sloja od 10 12 15
projektiranog visinskog poloaja, mm
Popreni pad:
doputeno odstupanje od projektiranog 0,4
poprenog pada (svaki profil), %(aps.)
Horizontalni poloaj sloja:
doputeno odstupanje lijevog i desnog ruba od 25 50 25 50
projektiranog horizontalnog poloaja, mm
(a)
PD projektirana debljina
(b)
nosivo-habajui sloj
(c)
ne odnosi se na sloj ugraen na podlogu od nevezanih mjeavina

9
UVJETI KVALITETE IZVEDENOG NOSIVOG I NOSIVO-HABAJUEG SLOJA
Tehnika svojstva izvedenog nosivog i nosivo-habajueg sloja od asfaltbetona moraju zadovoljavati
vrijednosti propisane u tablici AM.6.

KONTROLA KVALITETE
U svrhu kontrole kvalitete nosivog i nosivo-habajueg sloja provode se tekua i kontrolna
ispitivanja agregata i bitumena od kojeg je bitumenska mjeavina proizvedena, zatim tekua i
kontrolna ispitivanja proizvedene bitumenske mjeavine, te kontrolna ispitivanja izvedenog
asfaltnog sloja.

Tekua kontrola
Tekua kontrola agregata
Tekuu kontrolu kvalitete krupnog, sitnog i mijeanog agregata, te punila od kojeg je bitumenska
mjeavina proizvedena, provodi izvoa radova sukladno Tablica AM.59.
Pisani izvjetaj o provedenim ispitivanjima izvoa asfalterskih radova mora predati nadzornom
inenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekua kontrola bitumena


Tekuu kontrolu kvalitete bitumena od kojeg je bitumenska mjeavina proizvedena, provodi
izvoa radova sukladno Tablica AM.60.
Pisani izvjetaj o provedenim ispitivanjima izvoa asfalterskih radova mora predati nadzornom
inenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekua kontrola proizvedene bitumenske mjeavine


Tekuu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine provodi izvoa radova. Uzorci se
uzimaju na mjestu ugradnje sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27.
Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja bitumenskih mjeavina od asfaltbetona za
nosivi i nosivo-habajui sloj, navedeni su u tablici AM.7.
Tablica AM.7. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja proizvedenog asfaltbetona
za nosivi i nosivo-habajui sloj
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1
1 ispitivanje na poetku izvedbe sloja
Gustoa asfaltnog uzorka, AU HRN EN 12697-6:2003+A1
i
HRN EN 12697-5:2002+A1, 1 ispitivanje/500 tona proizvedenog
Gustoa asfaltne mjeavine, AM
postupak A, u vodi asfaltbetona za nosivi ili nosivo-habajui sloj
Udio upljina, %(V/V)
HRN EN 12697-8
Ispuna upljina smjese agregata, %
1 ispitivanje/1000 tona proizvedenog
Omjer indirektne vlane vrstoe, % HRN EN 12697- 12
asfaltbetona za nosivi sloj
Temperatura bitumenske mjeavine pri punjenju finiera HRN EN 12697-13 svaka isporuka

Izvjetaje i zapise o provedenom tekuem ispitivanju proizvedene bitumenske mjeavine, izvoa je


duan je predati nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja.

Tekua kontrola izvedenog nosivog i nosivo-habajueg sloja


Tekuu kontrolu kvalitete izvedenog nosivog i nosivo-habajueg sloja provodi izvoa asfalterskih
radova.

10
Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja izvedenog nosivog i nosivo-habajueg sloja
od asfaltbetona navedeni su u tablici AM.8.
Tablica AM.8. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja izvedenog nosivog i nosivo-
habajueg sloja
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
HRN EN 12697-6:2003+A1, ili
Gustoa sloja, Mg/m3 1 ispitivanje/250 tona ugraenog asfaltbetona
nerazorna metoda
Debljina sloja, mm HRN EN 12697-36:2003 1 ispitivanje/250 tona ugraenog asfaltbetona
prEN 13036-5, Ukupna duljina sloja izvedenog tijekom
Ravnost sloja (IRI100), m/km
HRN EN 13036-6:2008 jednoga radnoga dana
Izvedeni nosivi ili Ravnost (ravnjaa 3m) Ukupna duljina sloja izvedenog tijekom
nosivo-habajui sloj HRN EN 13036-7:2004
(uzduno i popreno), mm jednoga radnoga dana
Slijepljenost sloja (a) ALP A-StB, Teil 4 1 ispitivanje/1000 tona ugraenog asfaltbetona
Visinski poloaj sloja - Svaki profil
Popreni pad - Svaki profil
Horizontalni poloaj sloja
- Svaki profil
(poloaj desnog i lijevog ruba)
(a)
uzorci se uzimaju buenjem originalnih jezgri 150 mm

Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja izvedenog nosivog i nosivo-habajueg sloja
od asfaltbetona navedeni su u tablici AM.8.
Izvjetaje i zapise o provedenom tekuem ispitivanju izvedenog sloja, izvoa je duan je predati
nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon zapoetog
ispitivanja.

Kontrolna ispitivanja
Kontrolnim se ispitivanjem provjerava kvaliteta:
sastavnih materijala za bitumenske mjeavine,
proizvedene bitumenske mjeavine i
kvaliteta izvedenog asfaltnog sloja.

Kontrolna ispitivanja agregata


Kontrolna ispitivanja agregata (krupnog i mijeanog) i punila za bitumenske mjeavine od
asfaltbetona za nosivi i nosivo-habajui sloj, provode se sukladno zahtjevima navedenim u Tablici
AM.61.

Kontrolna ispitivanja bitumena


Kontrolna ispitivanja bitumena za bitumenske mjeavine od asfaltbetona za nosivi i nosivo-habajui
sloj, provode se sukladno zahtjevima navedenim u Tablici AM.62.

Kontrolna ispitivanja proizvedene bitumenske mjeavine


Uzorci bitumenskih mjeavina u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na mjestu
ugradnje.
Ispitni uzorci bitumenskih mjeavina uzimaju se sukladno normi HRN EN 12697-27 u prisustvu
nadzornog inenjera ili njegovog opunomoenika, te u prisustvu predstavnika izvoaa radova.
Zapisnik o uzorkovanju mora sadravati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu
identifikaciju uzetih uzoraka.
Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja bitumenskih mjeavina od
asfaltbetona za nosivi sloj, navedeni su u tablici AM.9.

11
Tablica AM.9. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja proizvedenog
asfaltbetona za nosivi i nosivo-habajui sloj
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1 1 ispitivanje na poetku izvedbe sloja
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1 i
Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1 1 ispitivanje/2000 tona proizvedenog asfaltbetona
za nosivi sloj,
Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2002+A1
1 ispitivanje/1000 tona proizvedenog asfaltbetona
Udio upljina, %(V/V) za nosivo-habajui sloj,
HRN EN 12697-8
Ispuna upljina smjese agregata, %
1 ispitivanje/4000 tona proizvedenog asfaltbetona
Omjer indirektne vlane vrstoe, % HRN EN 12697- 12
za nosivi sloj
Najmanje na svakom mjestu uzimanja uzoraka
Temperatura bitumenske mjeavine pri punjenju finiera HRN EN 12697-13
bitumenske mjeavine

Kontrolna ispitivanja izvedenog nosivog i nosivo-habajueg sloja


Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja nosivog i nosivo-habajueg sloja izvedenog
od asfaltbetona navedeni su u Tablici AM.10.

Tablica AM.10. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja izvedenog nosivog i
nosivo-habajueg sloja
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Gustoa sloja, Mg/m3 HRN EN 12697-6:2003+A1 1 ispitivanje/1 JMP (b)
(b)
Debljina sloja, mm HRN EN 12697-36 1 ispitivanje/1 JMP
prEN 13036-5, Ukupna duljina sloja izvedenog tijekom
Ravnost sloja (IRI100), m/km (c)
HRN EN 13036-6 jednoga radnoga dana (OMP)
Izvedeni Ravnost (ravnjaa 3m) Ukupna duljina sloja izvedenog tijekom
HRN EN 13036-7
nosivi sloj (uzduno i popreno), mm jednoga radnoga dana (OMP)
(a)
Slijepljenost sloja ALP A-StB, Teil 4 1 ispitivanje/OMP
Visinski poloaj sloja -
Popreni pad - Najmanje 20 % broja profila/OMP
Horizontalni poloaj sloja
-
(poloaj desnog i lijevog ruba)
(a)
uzorci se uzimaju buenjem originalnih jezgri 150 mm
(b)
JMP - jedinina mjerna povrina (toka 507.02.2)
(c)
OMP - osnovna mjerna povrina (toka 507.02.2)

PREUZIMANJE IZVEDENOG NOSIVO I NOSIVO-HABAJUEG SLOJA


Izvedeni nosivi ili nosivo-habajui sloj od asfaltbetona, preuzima nadzorni inenjer na osnovi
rezultata provedene tekue kontrole i provedenih kontrolnih ispitivanja.
Sastav bitumenske mjeavine odreen na uzorcima u okviru tekue kontrole i kontrolnih ispitivanja
mora zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.3.
Fizikalno-mehanika svojstva bitumenske mjeavine odreena na uzorcima u okviru tekue
kontrole i kontrolnih ispitivanja moraju zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.5.
Svojstva izvedenog sloja odreena na uzorcima u okviru tekue kontrole i kontrolnih ispitivanja
moraju zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.6.
Sve manjkavosti izvedenog asfaltnog sloja temeljem postavljenih zahtjeva izvoa treba otkloniti o
svom troku, ukljuujui i sva dodatna ispitivanja i mjerenja.
Za sve radove, koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kvalitete, a izvoa ih nije sanirao po
zahtjevu nadzornog inenjera, izvoa nema pravo traiti nikakvo plaanje.

DOKUMENTACIJA O DOKAZU KVALITETE


Dokumentacija o dokazu kvalitete ugraenih materijala i izvedenog nosivog ili nosivo-habajueg
sloja sastoji se od:

12
Isprava o sukladnosti agregata,
Isprava o sukladnosti bitumena,
Isprava o sukladnosti bitumenske mjeavine,
Izvjetaj o pokusnoj dionici,
Izvjetaj o tekuim ispitivanjima,
Izvjetaj o kontrolnim ispitivanjima.

VEZNI SLOJ
OPIS
Za izvedbu veznih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se sljedee bitumenske mjeavine
od asfaltbetona:
AC 16-V,
AC 22-V.
Primjena asfaltbetona za vezne slojeve proizvedenog s razliitim vrstama bitumena i agregata, te
razliitih fizikalno-mehanikih svojstava, u ovisnosti kategorije prometa, navedena je u Tablici
AM.11.
Tablica AM.11. Primjena asfaltbetona za vezne slojeve u ovisnosti kategorije prometa
Kategorije prometa Asfaltbeton za vezne slojeve
Vrsta bitumena Oznaka Tip
Grupa prometnog Veliina prometa,
Grupe javnih cesta Vrsta asfaltbetona smjese bitumenske
optereenja PGDP Cestograevni
PMB agregata mjeavine
bitumen
AC 22-V
Autoceste - > 14000 - PMB 25/55-55 AG7 V1
AC 16-V
Vrlo teko i AC 22-V
Dravne ceste > 7000 30/50 PMB 25/55-55 AG7 V2
teko AC 16-V

Tehnoloke debljine veznih slojeva u ovisnosti maksimalnog zrna agregata u asfaltbetonu navedene
su u tablici AM.12.

Tablica AM.12. Tehnoloke debljine izvedenog veznog sloja od asfaltbetona


Vezni sloj od asfaltbetona
AC 16-V AC 22-V
Tehnoloka debljina (mm) 45 do 60 55 do 80
Koliina bitumenske mjeavine (kg/m2) 110 do 150 135 do 200

UVJETI KVALITETE SASTAVNIH MATERIJALA


Agregat
Uvjeti kvalitete krupnog i mijeanog agregata, te punila namijenjenih za proizvodnju bitumenskih
mjeavina za vezne slojeve dani su u Dodatku (tablice D-1., D-2., D-3. i D-4.).

Bitumen
Uvjeti kvalitete cestograevnog bitumena i polimerom modificiranog bitumena za proizvodnju
bitumenskih mjeavina za vezni sloj dani su u Dodatku (tablice D-8. i D-10.).

Reciklani asfaltni granulat


Uporaba reciklanog asfaltnog granulata u bitumenskim mjeavinama za vezne slojeve nije
doputena.

13
UVJETI KVALITETE BITUMENSKIH MJEAVINA
Parametre kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine od asfaltbetona za vezne slojeve u odnosu
na vrijednosti deklarirane od strane proizvoaa radnim sastavom, ine granlometrijski sastav
smjese agregata bitumenske mjeavine, topivi udio bitumena, udio ukupnih upljina bitumenske
mjeavine, omjer indirektne vlane vrstoe i relativna dubina kolotraga.
Tablica AM.13. Doputena odstupanja granulometrijskog sastava i topljivog dijela bitumena
asfaltbetona za vezne slojeve od radnog sastava
Asfaltbeton za vezne slojeve
Otvori okaca sita,
mm AC 16-V AC 22-V
Odstupanje od vrijednosti prema radnom sastavu %(m/m)
22,4 6
16,0 6 -
11,2 - 6
8,0 6 6
2,0 6 6
0,5 5 5
0,063 3 3
Topivi udio bitumena, %(m/m) 0,4 0,4

Sastav bitumenske mjeavine


Granulometrijski sastav i topivi udio bitumena proizvedenog asfaltbetona za vezne slojeve mora se
nalaziti unutar doputenih granica odstupanja od vrijednosti deklarirane radnim sastavom navedenih
u Tablici AM.13.
Deklarirani granulometrijski sastav asfaltbetona za vezne slojeve prema radnome sastavu, mora se
nalaziti unutar graninih krivulja navedenih u Dodatku, Tablica D-17.
Toka razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena iz asfaltbetona za vezne slojeve ne smije biti vea
od vrijednosti navedenih u Tablici AM.14.
Elastini povrat ekstrahiranog bitumena iz asfaltbetona za vezne slojeve ne smije biti manji od
45 % (aps.).
Tablica AM.14. Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena
iz asfaltbetona za vezne slojeve
Cestograevni bitumen Polimerom modificirani bitumen
Najvia doputena vrijednost Najvia doputena vrijednost
Vrsta toke razmekanja (PK), C
Vrsta toke razmekanja (PK), C
30/50 68 PMB 25/55-55 71

Bitumenska mjeavina
Udio upljina, ispuna upljina smjese agregata bitumenom, omjer indirektne vlane vrstoe i
relativna dubina kolotraga proizvedenog asfaltbetona za vezne slojeve, ovisno o kategoriji prometa,
moraju biti sukladni vrijednostima navedenim u Tablici AM.15.

UVJETI KVALITETE IZVEDENOG VEZNOG SLOJA


Tehnika svojstva izvedenog veznog sloja od asfaltbetona moraju zadovoljavati vrijednosti
propisane u Tablici AM.16.

14
Tablica AM.15. Uvjeti kvalitete proizvedenog asfaltbetona za vezne slojeve s obzirom na udio
upljina, ispunu upljina smjese agregata bitumenom, omjer indirektne vlane
vrstoe i relativnu dubinu kolotraga
Asfaltbeton za vezne slojeve (a)

Grupe javnih Grupa prometnog Veliina prometa, Ispuna Brzina Relativna


cesta optereenja PGDP Omjer indirektne
Udio upljina, upljina deformacije, dubina
vlane vrstoe,
V, %(V/V) bitumenom, WTSAIR, kolotraga,
ITSR, %
VFB, % mm/103 ciklusa PRDAIR, %

Nema zahtjeva-
Autoceste - > 14000 4 do 7
Ispituje se 70 Nema
3,0
zahtjeva- Nema
Dravne ceste Vrlo teko i teko > 7000 4 do 7 55 do 74 70 Ispituje se zahtjeva-
Ispituje se
(a)
fizikalno-mehanika svojstva asfaltbetona za vezne slojeve prema Dodatku. Toka D-08.3, tablica D-18.

KONTROLA KVALITETE
U svrhu kontrole kvalitete veznog sloja provode se tekua i kontrolna ispitivanja agregata i
bitumena od kojeg je bitumenska mjeavina proizvedena, zatim tekua i kontrolna ispitivanja
proizvedene bitumenske mjeavine, te kontrolna ispitivanja izvedenog asfaltnog sloja.

Tekua kontrola
Tekua kontrola agregata
Tekuu kontrolu kvalitete krupnog, sitnog i mijeanog agregata, te punila od kojeg je bitumenska
mjeavina proizvedena, provodi izvoa radova sukladno Tablici AM.59.
Pisani izvjetaj o provedenim ispitivanjima izvoa asfalterskih radova mora predati nadzornom
inenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekua kontrola bitumena


Tekuu kontrolu kvalitete bitumena od kojeg je bitumenska mjeavina proizvedena, provodi
izvoa radova sukladno Tablici AM.60.
Pisani izvjetaj o provedenim ispitivanjima izvoa asfalterskih radova mora predati nadzornom
inenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekua kontrola proizvedene bitumenske mjeavine


Tekuu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine izvoa radova moe provoditi sam
ili je moe prepustiti proizvoau bitumenske mjeavine. Uzorci se uzimaju na mjestu ugradnje
sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27.
Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja bitumenskih mjeavina od asfaltbetona za
vezni sloj, navedeni su u Tablici AM.17.
Izvjetaje i zapise o provedenom tekuem ispitivanju proizvedene bitumenske mjeavine, izvoa je
duan je predati nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja.

Tekua kontrola izvedenog veznog sloja


Tekuu kontrolu kvalitete izvedenog veznog sloja provodi izvoa asfalterskih radova.
Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja izvedenog veznog sloja od asfaltbetona
navedeni su u Tablici AM.18.

15
Tablica AM.16. Tehnika svojstva izvedenog veznog sloja od asfaltbetona
Vrsta javnih cesta Autoceste i dravne ceste Dravne ceste
Grupa prometnog optereenja Vrlo teko Teko
PGDP > 12000 700012000
Propisana vrijednost 98
Stupanj zbijenosti, %
Sloj se ne preuzima < 95
Doputeni rapon 4 do 9
Udio upljina, %(V/V)
Sloj se ne preuzima > 12
a) d > PD 10% PD
Doputena vrijednost
(a) b) srednja vrijednost (d) > PD - 5 % PD
Debljina ,d
a) d < PD 30 % PD
Sloj se ne preuzima
b) srednja vrijednost (d) < PD - 5 % PD
Ravnost (IRI100), m/km Ispituje se
Ravnost, (uzduno i popreno)
5 mm 6 mm
mjerna letva duljine 3m
Zahtjev 1,2
Slijepljenost sloja, N/mm2
Sloj se ne preuzima < 0,6
Visinski poloaj sloja:
doputeno visinsko odstupanje sloja od projektiranog visinskog poloaja, 8 10
mm
Popreni pad:
doputeno odstupanje od projektiranog poprenog pada (svaki profil), 0,4
%(aps.)
Horizontalni poloaj sloja:
doputeno odstupanje lijevog i desnog ruba od projektiranog horizontalnog 25
poloaja, mm
(a)
PD projektirana debljina

Tablica AM.17. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja proizvedenog asfaltbetona
za vezni sloj
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1
1 ispitivanje na poetku izvedbe sloja
Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1 i
Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2002+A1 1 ispitivanje/500 tona proizvedenog asfaltbetona
za vezni sloj
Udio upljina, %(V/V)
HRN EN 12697-8:2003
Ispuna upljina smjese agregata, %
1 ispitivanje/1000 tona proizvedenog asfaltbetona
Omjer indirektne vlane vrstoe, % HRN EN 12697- 12
za vezni sloj
Temperatura bitumenske mjeavine pri punjenju finiera HRN EN 12697-13 svaka isporuka

Izvjetaje i zapise o provedenom tekuem ispitivanju izvedenog sloja, izvoa je duan je predati
nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon zapoetog
ispitivanja.

Kontrolna ispitivanja
Kontrolnim se ispitivanjem provjerava kvaliteta:
sastavnih materijala za bitumenske mjeavine,
proizvedene bitumenske mjeavine i
kvaliteta izvedenog asfaltnog sloja.

Kontrolna ispitivanja agregata


Kontrolna ispitivanja agregata (krupnog i mijeanog) i punila za bitumenske mjeavine od
asfaltbetona za vezni sloj, provode se sukladno zahtjevima navedenim u Tablici AM.61.

16
Kontrolna ispitivanja bitumena
Kontrolna ispitivanja bitumena za bitumenske mjeavine od asfaltbetona za vezni sloj, provode se
sukladno zahtjevima navedenim u Tablici AM.62.

Tablica AM.18. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja izvedenog veznog sloja
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
3
Gustoa sloja, Mg/m HRN EN 12697-6:2003+A1 1 ispitivanje/250 tona ugraenog asfaltbetona
Debljina sloja, mm HRN EN 12697-36 1 ispitivanje/250 tona ugraenog asfaltbetona
prEN 13036-5, Ukupna duljina sloja izvedenog tijekom
Ravnost sloja (IRI100), m/km
HRN EN 13036-6 jednoga radnoga dana
Ravnost (ravnjaa 3m) Ukupna duljina sloja izvedenog tijekom
HRN EN 13036-7
Izvedeni vezni sloj (uzduno i popreno), mm jednoga radnoga dana
Slijepljenost, N/mm2 1 ispitivanje/500 tona ugraenog asfaltbetona
Visinski poloaj sloja - Svaki profil
Popreni pad - Svaki profil
Horizontalni poloaj sloja
- Svaki profil
(poloaj desnog i lijevog ruba)

Tablica AM.19. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja proizvedenog


asfaltbetona za vezni sloj
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002:+A1 1 ispitivanje na poetku izvedbe sloja
Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1 i
1 ispitivanje/2000 tona proizvedenog asfaltbetona
Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2002+A1 za vezni sloj,
Udio upljina, %(V/V)
HRN EN 12697-8
Ispuna upljina smjese agregata, %
1 ispitivanje/4000 tona proizvedenog asfaltbetona
Omjer indirektne vlane vrstoe, % HRN EN 12697- 12
za vezni sloj
Najmanje na svakom mjestu uzimanja uzoraka
Temperatura bitumenske mjeavine pri punjenju finiera HRN EN 12697-13
bitumenske mjeavine

Kontrolna ispitivanja proizvedene bitumenske mjeavine


Uzorci bitumenskih mjeavina u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na mjestu
ugradnje.
Ispitni uzorci bitumenskih mjeavina uzimaju se sukladno normi HRN EN 12697-27 u prisustvu
nadzornog inenjera ili njegovog opunomoenika, te u prisustvu predstavnika izvoaa radova.
Zapisnik o uzorkovanju mora sadravati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu
identifikaciju uzetih uzoraka.
Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja bitumenskih mjeavina od
asfaltbetona za vezni sloj, navedeni su u Tablici AM.19.

Kontrolna ispitivanja izvedenog veznog sloja


Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja veznog sloja izvedenog od asfaltbetona
navedeni su u Tablici AM.20.

17
Tablica AM.20. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja izvedenog veznog sloja
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Gustoa sloja, Mg/m3 HRN EN 12697-6:2003+A1
Debljina sloja, mm HRN EN 12697-36
(a)
HRN EN 12697-5:2002+A1 1 ispitivanje/1 JMP
Stupanj zbijenosti, %
HRN EN 12697-6:2003+A1
Udio upljina, %(V/V) HRN EN 12697-8
prEN 13036-5, Ukupna duljina habajueg sloja izvedenog
Ravnost sloja (IRI100), m/km (b)
HRN EN 13036-6 tijekom jednoga radnoga dana (OMP)

Izvedeni vezni sloj Ravnost (ravnjaa 3m) Ukupna duljina habajueg sloja izvedenog
HRN EN 13036-7
(uzduno i popreno), mm tijekom jednoga radnoga dana (OMP)
Slijepljenost, N/mm2 ALP A-StB, Teil 4 1 ispitivanje/OMP
(c)
Relativna dubina kolotraga,
HRN EN 12697-22:2003+A1 1 ispitivanje/3 OMP
PRDAIR (%)
Visinski poloaj sloja -
Popreni pad -
Najmanje 20 % broja profila/OMP
Horizontalni poloaj sloja
-
(poloaj desnog i lijevog ruba)
(a)
JMP - jedinina mjerna povrina (toka 507.02.2)
(b)
OMP - osnovna mjerna povrina (toka 507.02.2)
(c)
ispituje se za tipove bitumenskih mjeavina za koje se to ispitivanje zahtjeva poetnim ispitivanjem

PREUZIMANJE IZVEDENOG SLOJA


Izvedeni vezni sloj od asfaltbetona, preuzima nadzorni inenjer na osnovi rezultata provedene
tekue kontrole i provedenih kontrolnih ispitivanja.
Sastav bitumenske mjeavine odreen na uzorcima u okviru tekue kontrole i kontrolnih ispitivanja
mora zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.13
Fizikalno-mehanika svojstva bitumenske mjeavine odreena na uzorcima u okviru tekue
kontrole i kontrolnih ispitivanja moraju zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.15.
Svojstva izvedenog sloja odreena na uzorcima u okviru tekue kontrole i kontrolnih ispitivanja
moraju zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.16.
Sve manjkavosti izvedenog asfaltnog sloja temeljem postavljenih zahtjeva izvoa e otkloniti o
svom troku, ukljuujui i sva dodatna ispitivanja i mjerenja.
Za sve radove, koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kvalitete, a izvoa ih nije sanirao po
zahtjevu nadzornog inenjera, izvoa nema pravo traiti nikakvo plaanje.

DOKUMENTACIJA O DOKAZU KVALITETE


Dokumentacija o dokazu kvalitete ugraenih materijala i izvedenog veznog sloja sastoji se od:
Isprava o sukladnosti agregata,
Isprava o sukladnosti bitumena,
Isprava o sukladnosti bitumenske mjeavine,
Izvjetaja o pokusnoj dionici,
Izvjetaja o tekuim ispitivanjima,
Izvjetaja o kontrolnim ispitivanjima.

18
HABAJUI SLOJ
OPIS
Za izvedbu habajuih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se sljedee vrste bitumenskih
mjeavina:
Asfaltbeton (AC),
SMA,
Porozni asfalt (PA) i
Lijevani asfalt (MA).
Nain oznaivanja bitumenskih mjeavina naveden je u Dodatku, toka D-08.2.

Asfaltbeton
Za izvedbu habajuih slojeva kolnikih konstrukcija od asfaltbetona upotrebljavaju se sljedee
bitumenske mjeavine:
AC 4,
AC 8,
AC 11 i
AC 16.
Primjena asfaltbetona za habajue slojeve proizvedenog s razliitim vrstama bitumena i agregata, te
razliitih fizikalno-mehanikih svojstava, u ovisnosti kategorije prometa, navedena je u Tablici
AM.21.

Tablica AM.21. Primjena asfaltbetona za habajue slojeve u ovisnosti kategorije prometa


Kategorije prometa Asfaltbeton za habajue slojeve

Veliina Vrsta bitumena Oznaka


Grupa prometnog Tip bitumenske
Grupe javnih cesta prometa, Vrsta asfaltbetona smjese
optereenja Cestograevni mjeavine
PGDP PMB agregata
bitumen
PMB 45/80-65
Autoceste - > 14000 AC 11-H - AG1 H1
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65,
AC 11-H, 50/70,
Dravne ceste Vrlo teko i teko > 7000 PMB 45/80-55, AG2 H2
AC 8-H 30/50
PMB 25/55-55
Dravne i upanijske AC 11-H, 50/70, PMB 45/80-65,
Srednje 3000 do 7000 AG2 H2
ceste AC 8-H 30/50 PMB 45/80-55
Dravne, upanijske i AC 11-H, 50/70,
Lako 1000 do 3000 - AG4 H3
lokalne ceste AC 8-H 70/100
AC 11-H, 50/70,
Lokalne ceste Vrlo lako < 1000 - AG5, AG6 H3
AC 8-H 70/100
AC 16-H,
50/70,
Zaustavni trak na autocesti AC 11-H, - AG5 H3
70/100
AC 8-H
AC 16-H,
50/70,
Parkiralita AC 11-H, - AG5, AG6 H3
70/100
AC 8-H
AC 8-H, 50/70,
Pjeake i biciklistike staze - AG5, AG6 H3
AC 4-H 70/100

Tehnoloke debljine habajuih slojeva u ovisnosti maksimalnog zrna agregata u asfaltbetonu


navedene su u tablici AM.22.

19
Tablica AM.22. Tehnoloke debljine izvedenog habajueg sloja od asfaltbetona
Habajui sloj od asfaltbetona
Oznaka asfaltbetona AC 4-H AC 8-H AC 11-H AC 16-H
Tehnoloka debljina habajueg sloja (mm) 20 do 30 30 do 40 35 do 50 45 do 60
2
Koliina bitumenske mjeavine (kg/m ) 45 do 75 75 do 100 85 do 125 115 do 150

SMA
Za izvedbu habajuih slojeva kolnikih konstrukcija od SMA upotrebljavaju se sljedee vrste
bitumenskih mjeavina:
SMA 8,
SMA 11.
Primjena SMA za habajue slojeve proizvedenog s razliitim vrstama bitumena i agregata, te
razliitih fizikalno-mehanikih svojstava, u ovisnosti kategorije prometa, navedena je u Tablici
AM.23.

Tablica AM.23. Vrste SMA za habajue slojeve u ovisnosti kategorija prometa

Grupa SMA za habajue slojeve


Veliina prometa,
Grupe javnih cesta prometnog
optereenja PGDP Oznaka smjese Tip bitumenske
Vrsta SMA Vrsta bitumena
agregata mjeavine

PMB 45/80-65
Autoceste - > 14000 SMA 11 AG1 S1
PMB 25/55-55

SMA 11, PMB 45/80-65,


Dravne ceste Vrlo teko i teko > 7000 AG1 S1, S2
SMA 8 PMB 25/55-55

Dravne i upanijske SMA 11, PMB 45/80-65,


Srednje 3000 do 7000 AG1, AG2 S2
ceste SMA 8 PMB 25/55-55

Tehnoloke debljine habajuih slojeva u ovisnosti maksimalnog zrna agregata u bitumenskoj


mjeavini od SMA navedene su u Tablici AM.24.

Tablica AM.24. Tehnoloke debljine izvedenog habajueg sloja od SMA


Habajui sloj od SMA
Oznaka SMA SMA 8 SMA 11
Tehnoloka debljina habajueg sloja (mm) 30 do 40 35 do 40

Koliina bitumenske mjeavine (kg/m2) 75 do 100 85 do 100

Porozni asfalt
Za izvedbu habajuih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se sljedee vrste bitumenskih
mjeavina od poroznog asfalta:
PA 8,
PA 11.
Primjena poroznog asfalta za habajue slojeve proizvedenog s razliitim vrstama bitumena i
agregata, te razliitih fizikalno-mehanikih svojstava, u ovisnosti kategorije prometa, navedena je u
tablici AM.25.

20
Tablica AM.25. Vrste poroznog asfalta za habajue slojeve u ovisnosti kategorija prometa

Grupa Veliina Porozni asfalt za habajue slojeve


Grupe javnih cesta prometnog prometa,
optereenja Vrsta poroznog Oznaka smjese Tip bitumenske
PGDP Vrsta bitumena
asfalta agregata mjeavine

PMB 45/80-65
Autoceste - > 14000 PA 11 AG1 P1
PMB 25/55-55

PA 11, PMB 45/80-65,


Dravne ceste Vrlo teko i teko > 7000 AG1 P1
PA 8 PMB 25/55-55

PA 11, PMB 45/80-65,


Dravne i upanijske ceste Srednje 3000 do 7000 AG1, AG2 P2
PA 8 PMB 25/55-55

Tehnoloke debljine habajuih slojeva u ovisnosti maksimalnog zrna agregata u bitumenskoj


mjeavini od poroznog asfalta navedene su u tablici AM.26.

Tablica AM.26. Tehnoloke debljine izvedenog habajueg sloja od poroznog asfalta


Habajui sloj od poroznog asfalta
Oznaka poroznog asfalta PA 8 PA 11
Tehnoloka debljina habajueg sloja (mm) 30 do 40 40 do 50
2
Koliina bitumenske mjeavine (kg/m ) 60 do 80 80 do 100

Lijevani asfalt
Za izvedbu habajuih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se sljedee vrste bitumenskih
mjeavina od lijevanog asfalta:
MA 4,
MA 8.
Primjena lijevanog asfalta za habajue slojeve proizvedenog s razliitim vrstama bitumena i
agregata, u ovisnosti kategorije prometa, navedena je u tablici AM.27.

Tablica AM.27. Vrste lijevanog asfalta za habajue slojeve u ovisnosti kategorija prometa
Lijevani asfalt za habajue slojeve
Grupa prometnog optereenja
Oznaka smjese Tip bitumenske
Vrsta lijevanog asfalta Vrsta bitumena
agregata mjeavine

MA 8, 30/50,
Pjeake i biciklistike staze AG5, AG6 MA2
MA 4 20/30

Tehnoloke debljine habajuih slojeva u ovisnosti maksimalnog zrna agregata u bitumenskoj


mjeavini od lijevanog asfalta navedene su u tablici AM.28.

Tablica AM.28. Tehnoloke debljine izvedenog habajueg sloja od lijevanog asfalta


Habajui sloj od lijevanog asfalta
Oznaka lijevanog asfalta MA 4 MA 8

Tehnoloka debljina habajueg sloja (mm) 20 do 25 25 do 35

Koliina bitumenske mjeavine (kg/m2) 50 do 65 65 do 90

21
UVJETI KVALITETE SASTAVNIH MATERIJALA
Agregat
Uvjeti kvalitete krupnog, sitnog i mijeanog agregata namijenjenog za proizvodnju bitumenskih
mjeavina za habajue slojeve dani su u Dodatku (tablice D-1., D-2., D-3. i D-4.).

Bitumen
Uvjeti kvalitete cestograevnog bitumena i polimerom modificiranog bitumena za proizvodnju
bitumenskih mjeavina za habajui sloj dani su u Dodatku (tablice D-8. i D-10.).

Reciklani asfaltni granulat


Uporaba reciklanog asfaltnog granulata u bitumenskim mjeavinama za habajue slojeve nije
doputena.

UVJETI KVALITETE BITUMENSKIH MJEAVINA


Asfaltbeton
Parametre kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine od asfaltbetona za habajue slojeve u
odnosu na vrijednosti deklarirane od strane proizvoaa radnim sastavom, ine granlometrijski
sastav smjese agregata bitumenske mjeavine, topivi udio bitumena, udio ukupnih upljina
bitumenske mjeavine, omjer indirektne vlane vrstoe, brzina deformacije i relativna dubina
kolotraga.

Tablica AM.29. Doputena odstupanja granulometrijskog sastava i udjela topljivog dijela


bitumena asfaltbetona za habajue slojeve od radnog sastava
Asfaltbeton za habajue slojeve
Otvori okaca sita,
mm AC 4-H AC 8-H AC 11-H AC 16-H
Odstupanje od vrijednosti prema radnom sastavu %(m/m)
16,0 6
11,2 6 6
8,0 6 6 6
4,0 6 6 - -
2,0 5 5 5 6
0,5 4 4 4 5
0,063 2 2 2 3
Topivi udio bitumena, %(m/m) 0,3 0,3 0,3 0,4

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Granulometrijski sastav i topivi udio bitumena proizvedenog asfaltbetona za habajue slojeve mora
se nalaziti unutar doputenih granica odstupanja od vrijednosti deklarirane radnim sastavom
navedenih u tablici AM.29.
Deklarirani granulometrijski sastav asfaltbetona za habajue slojeve prema radnome sastavu, mora
se nalaziti unutar graninih krivulja navedenih u Dodatku, Tablica D-14.
Toka razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena iz asfaltbetona za habajue slojeve ne smije biti
vea od vrijednosti navedenih u tablici AM.30.
Elastini povrat ekstrahiranog bitumena iz asfaltbetona za habajue slojeve ne smije biti manji od
45 % (aps.).

22
Bitumenska mjeavina
Udio upljina, ispuna upljina smjese agregata bitumenom, omjer indirektne vlane vrstoe i
relativna dubina kolotraga proizvedenog asfaltbetona za habajue slojeve, ovisno o kategoriji
prometa, moraju biti sukladni vrijednostima navedenim u tablici AM.31.

Tablica AM.30. Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena
iz asfaltbetona za habajue slojeve
Cestograevni bitumen Polimerom modificirani bitumen
Najvia doputena vrijednost toke razmekanja Najvia doputena vrijednost
Vrsta (PK), C
Vrsta toke razmekanja (PK), C
30/50 68 PMB 10/40-65 78
50/70 62 PMB 25/55-55 71
70/100 59 PMB 45/80-55 71
160/220 51 PMB 45/80-65 78

Tablica AM.31. Uvjeti kvalitete proizvedenog asfaltbetona s obzirom na udio upljina, ispunu
upljina smjese agregata bitumenom, omjer indirektne vlane vrstoe i
relativnu dubinu kolotraga
Asfaltbeton za habajue slojeve (a)
Veliina Omjer
Grupa prometnog Ispuna Brzina Relativna
Grupe javnih cesta prometa, indirektne
optereenja Udio upljina, upljina deformacije, dubina
PGDP vlane
V, %(V/V) bitumenom, WTSAIR, kolotraga,
vrstoe,
VFB, % mm/103 ciklusa PRDAIR, %
ITSR, %
Autoceste - > 14000 Nema zahtjeva, 5,0
2,5 do 5,5
Ispituje se 80 Nema
Dravne ceste Vrlo teko i teko > 7000 zahtjeva, 7,0
Ispituje se
Dravne i upanijske Nema zahtjeva,
ceste
Srednje 3000 do 7000 3,5 do 6
Ispituje se 80 7,0

Dravne, upanijske i
Lako 1000 do 3000
lokalne ceste
Nema Nema Nema
3 do 5,5 70 do 83
zahtjeva zahtjeva zahtjeva
Lokalne ceste Vrlo lako < 1000

Nema Nema
Zaustavni trak na autocesti 2 do 5 72 do 89 80 zahtjeva zahtjeva

Nema Nema
Parkiralita 3 do 5,5 70 do 83 80 zahtjeva zahtjeva

Nema Nema Nema


Pjeake i biciklistike staze 2 do 5 72 do 89
zahtjeva zahtjeva zahtjeva
(a)
fizikalno-mehanika svojstva asfaltbetona za habajue slojeve prema Dodatku. Toka D-08.3, tablica D-15

SMA
Parametre kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine od SMA za habajue slojeve u odnosu na
vrijednosti deklarirane od strane proizvoaa radnim sastavom, ine granlometrijski sastav smjese
agregata bitumenske mjeavine, topivi udio bitumena, udio ukupnih upljina bitumenske mjeavine,
omjer indirektne vlane vrstoe i relativna dubina kolotraga.

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Granulometrijski sastav i topivi udio bitumena proizvedenog SMA za habajue slojeve mora se
nalaziti unutar doputenih granica odstupanja od vrijednosti deklarirane radnim sastavom navedenih
u Tablici AM.32.

23
Deklarirani granulometrijski sastav SMA za habajue slojeve prema radnome sastavu, mora se
nalaziti unutar graninih krivulja navedenih u Dodatku, toka D-08.4, tablica D-23.

Tablica AM.32. Doputena odstupanja granulometrijskog sastava i topljivog udjela bitumena SMA
za habajue slojeve, od radnog sastava
SMA za habajue slojeve
Otvori okaca sita,
mm SMA 8 SMA 11
Odstupanje od vrijednosti prema radnom sastavu %(m/m)
11,2 5
8,0 5 5
4,0 5 5
2,0 4 4
0,5 3 3
0,063 1,5 1,5
Topivi udio bitumena, %(m/m) 0,3 0,3

Toka razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena iz SMA za habajue slojeve ne smije biti vea od
vrijednosti navedenih u Tablici AM.33.

Tablica AM.33. Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena
iz SMA za habajue slojeve
Polimerom modificirani bitumen
Vrsta Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK), C
PMB 25/55-55 71
PMB 45/80-65 78

Elastini povrat ekstrahiranog bitumena iz SMA za habajue slojeve ne smije biti manji od 45 %
(aps.).

Tablica AM.34. Uvjeti kvalitete proizvedenog SMA za habajue slojeve s obzirom na udio
upljina, ispunu upljina smjese agregata bitumenom, omjer indirektne vlane
vrstoe i relativnu dubinu kolotraga
SMA za habajue slojeve (a)
Veliina
Grupa prometnog Ispuna Omjer Brzina
Grupe javnih cesta prometa, Relativna dubina
optereenja Udio upljina, upljina indirektne deformacije,
PGDP kolotraga,
V, %(V/V) bitumenom, vlane vrstoe, WTSAIR,
PRDAIR, %
VFB, % ITSR, % mm/103 ciklusa

Autoceste - > 14000 Nema Nema


2,5 do 5,5 zahtjeva, 80 zahtjeva, 5,0
Dravne ceste Vrlo teko i teko > 7000 Ispituje se Ispituje se

Nema
Dravne i upanijske Nema zahtjeva,
ceste
Srednje 3000 do 7000 3 do 6 70 do 86 80 zahtjeva,
ispituje se
Ispituje se
(a)
fizikalno-mehanika svojstva SMA za habajue slojeve prema Dodatku. Toka D-08.4, tablica D-25.

Bitumenska mjeavina
Udio upljina, ispuna upljina smjese agregata bitumenom, omjer indirektne vlane vrstoe i
relativna dubina kolotraga proizvedenog SMA za habajue slojeve, ovisno o kategoriji prometa,
moraju biti sukladni vrijednostima navedenim u Tablici AM.34.

24
Porozni asfalt
Parametre kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine od poroznog asfalta za habajue slojeve u
odnosu na vrijednosti deklarirane od strane proizvoaa radnim sastavom, ine granlometrijski
sastav smjese agregata bitumenske mjeavine, topivi udio bitumena, udio ukupnih upljina
bitumenske mjeavine, omjer indirektne vlane vrstoe i vrijednost ocjeivanja bitumena.

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Granulometrijski sastav i topivi udio bitumena proizvedenog poroznog asfalta za habajue slojeve
mora se nalaziti unutar doputenih granica odstupanja od vrijednosti deklarirane radnim sastavom
navedenih u Tablici AM.35.
Deklarirani granulometrijski sastav poroznog asfalta za habajue slojeve prema radnome sastavu,
mora se nalaziti unutar graninih krivulja navedenih u Dodatku, Tablica D-32.

Tablica AM.35. Doputena odstupanja granulometrijskog sastava i topljivog dijela bitumena


poroznog asfalta za habajue slojeve, od radnog sastava
Porozni asfalt za habajue slojeve
Otvori okaca sita,
mm
PA 8 PA 11
Odstupanje od vrijednosti prema radnom sastavu %(m/m)
11,2 5
8,0 5 5
4,0 5 -
2,0 4 4
0,5 3 3
0,063 1,5 1,5
Topivi udio bitumena, %(m/m) 0,3 0,3

Toka razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena iz poroznog asfalta za habajue slojeve ne smije
biti vea od vrijednosti navedenih u Tablici AM.36.

Tablica AM.36. Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena
iz poroznog asfalta za habajue slojeve
Polimerom modificirani bitumen
Vrsta Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK), C
PMB 45/80-55 68

Elastini povrat ekstrahiranog polimerom modificiranog bitumena iz poroznog asfalta ne smije biti
manji od 45 % (aps.).

Bitumenska mjeavina
Udio upljina i omjer indirektne vlane vrstoe proizvedenog poroznog asfalta za habajue slojeve,
ovisno o kategoriji prometa, moraju biti sukladni vrijednostima navedenim u Tablici AM.37.

25
Tablica AM.37. Uvjeti kvalitete proizvedenog poroznog asfalta za habajue slojeve s obzirom
na udio upljina i omjer indirektne vlane vrstoe
Porozni asfalt za habajue slojeve (a)
Veliina Omjer
Grupa prometnog prometa, Ispuna
Grupe javnih cesta indirektne Ocjeivanje
optereenja Udio upljina, upljina Gubitak estica,
PGDP vlane veziva,
V, %(V/V) bitumenom, %(m/m)
vrstoe, %(m/m)
VFB, %
ITSR, %

Autoceste - > 14000 Nema zahtjeva,


22 do 26 Nema zahtjeva 80 0
Dravne ceste Vrlo teko i teko > 7000 Ispituje se

Dravne i upanijske Nema zahtjeva,


ceste
Srednje 3000 do 7000 18 do 22 Nema zahtjeva 80 0
Ispituje se

(a)
fizikalno-mehanika svojstva SMA za habajue slojeve prema Dodatku. Toka D-08.6, tablica D-33.

Lijevani asfalt
Parametre kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine od lijevanog asfalta za habajue slojeve u
odnosu na vrijednosti deklarirane od strane proizvoaa radnim sastavom, ine granlometrijski
sastav smjese agregata bitumenske mjeavine, topivi udio bitumena, dubina utiskivanja i porast
dubine utiskivanja.

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Granulometrijski sastav i topivi udio bitumena proizvedenog lijevanog asfalta za habajue slojeve
mora se nalaziti unutar doputenih granica odstupanja od vrijednosti deklarirane radnim sastavom
navedenih u Tablici AM.38.

Tablica AM.38. Doputena odstupanja granulometrijskog sastava i topivi udio bitumena lijevanog
asfalta za habajue slojeve, od radnog sastava
Lijevani asfalt za habajue slojeve
Otvori okaca sita,
mm MA 4 MA 8
Odstupanje od vrijednosti prema radnom sastavu %(m/m)
8,0 6
4,0 6 6
2,0 6 6
0,5 4 4
0,063 4 4
Topivi udio bitumena, %(m/m) 0,5 0,5

Deklarirani granulometrijski sastav lijevanog asfalta za habajue slojeve prema radnome sastavu,
mora se nalaziti unutar graninih krivulja navedenih u Dodatku, Tablica D-28.
Toka razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena iz lijevanog asfalta za habajue slojeve ne smije
biti vea od vrijednosti navedenih u Tablici AM.39.

Tablica AM.39. Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena
iz lijevanog asfalta za habajue slojeve
Cestograevni bitumen
Vrsta Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK), C
30/50 68
20/30 78

26
Bitumenska mjeavina
Dubina utiskivanja i porast dubine utiskivanja proizvedenog lijevanog asfalta za habajue slojeve,
moraju biti sukladni vrijednostima navedenim u Tablici AM.40.

Tablica AM.40. Uvjeti kvalitete proizvedenog lijevanog asfalta za habajue slojeve s obzirom
na dubinu utiskivanja i porast dubine utiskivanja
Lijevani asfalt za habajue slojeve (a)
Kategorija prometa
Dubina utiskivanja (mm) Porast dubine utiskivanja (mm)
Pjeake i biciklistike staze 2,0 do 6,0 0,6
(a)
fizikalno-mehanika svojstva SMA za habajue slojeve prema Dodatku. Toka D-08.5, tablica D-29

UVJETI KVALITETE IZVEDENOG HABAJUEG SLOJA


Asfaltbeton
Tehnika svojstva izvedenog habajueg sloja od asfaltbetona moraju zadovoljavati vrijednosti
propisane u Tablici AM.41.

Tablica AM.41. Tehnika svojstva izvedenog habajueg sloja od asfaltbetona


Dravne,
Autoceste i Dravne i
Dravne upanijske i Lokalne
Vrsta javnih cesta dravne upanijske Zaustavni Pjeake i
ceste lokalne ceste
ceste ceste trak na Parkiralita biciklistike
ceste
autocesti staze
Grupa prometnog optereenja Vrlo teko Teko Srednje Lako Vrlo lako
PGDP > 12000 700012000 30007000 10003000 < 1000
Stupanj zbijenosti, Propisana vrijednost 98 97 97 95
% Sloj se ne preuzima < 95 < 94 < 94 < 93
Doputeni raspon 3 do 8 3 do 9 2 do 8 2 do 8 2 do 10
Udio upljina, %(V/V)
Sloj se ne preuzima > 11 > 11 > 10 > 10 > 10
Doputena a) d > PD 10% PD
vrijednost b) srednja vrijednost (d) > PD - 5 % PD
Debljina, d
a) d < PD 30 % PD
Sloj se ne preuzima
b) srednja vrijednost (d) < PD - 5 % PD
IRIP (a)
0,9 1,1 1,4 2,0 2,2 - - -
Ravnost (IRI100), (projektirani)
m/km IRIT (a)
1,4 1,7 2,3 2,9 3,0 - - -
(tolerantni)
Ravnost, (uzduno i popreno)
3 4 6 6
mjerna letva duljine 3m, mm
Hvatljivost,
Ispituje se - - -
(koeficijent trenja),
Dubina teksture, mm 0,4 0,3 - - -
(b)
Zahtjev 0,8 ; ( 1,2)
Slijepljenost sloja,
- - -
N/mm2
(b)
Sloj se ne preuzima < 0,4 ; (< 0,6)

Visinski poloaj sloja:


doputeno visinsko odstupanje sloja od 5 6 8
projektiranog visinskog poloaja, mm
Popreni pad:
doputeno odstupanje od projektiranog 0,4
poprenog pada (svaki profil), %(aps.)
Horizontalni poloaj sloja:
doputeno odstupanje lijevog i desnog ruba
25 50 25 50
od projektiranog horizontalnog poloaja,
mm
(a)
indeks ravnosti za trasu autoceste bez objekata (most; vijadukt; tunel),
za trasu autoceste zajedno s objektima vai sljedee: IRI100=1,3IRI100 (poveanje indeksa do 30%).
(b)
polimerom modificirani bitumen

27
SMA
Tehnika svojstva izvedenog habajueg sloja od SMA moraju zadovoljavati vrijednosti propisane u
Tablici AM.42.
Tablica AM.42. Tehnika svojstva izvedenog habajueg sloja od SMA
Autoceste i dravne
Vrsta javnih cesta Dravne ceste Dravne i upanijske ceste
ceste
Grupa prometnog optereenja Vrlo teko Teko Srednje
PGDP > 12000 700012000 30007000
Propisana vrijednost 98 98
Stupanj zbijenosti, %
Sloj se ne preuzima < 95 < 95
Doputeno odstupanje 3,0 do 8,0 2,5 do 7,5
Udio upljina, %(V/V)
Sloj se ne preuzima > 10 >9
a) d > PD 10% PD
Doputena vrijednost
b) srednja vrijednost (d) > PD - 5 % PD
Debljina, d
a) d < PD 30 % PD
Sloj se ne preuzima
b) srednja vrijednost (d) < PD - 5 % PD
IRIP (a)
0,9 1,1 1,4
(projektirani)
Ravnost (IRI100), m/km
IRIT (a)
1,4 1,7 2,3
(tolerantni)
Ravnost, (uzduno i popreno)
3 4 6
mjerna letva duljine 3m, mm
Hvatljivost
Ispituje se
(koeficijent trenja),
Dubina teksture, mm 1,5 1,0
Zahtjev 1,2
Slijepljenost sloja, N/mm2
Sloj se ne preuzima < 0,6
Visinski poloaj sloja:
doputeno visinsko odstupanje sloja od projektiranog visinskog poloaja, mm
5
Popreni pad:
doputeno odstupanje od projektiranog poprenog pada (svaki profil), %(aps.)
0,4
Horizontalni poloaj sloja:
doputeno odstupanje lijevog i desnog ruba od projektiranog horizontalnog 25
poloaja, mm
(a)
indeks ravnosti za trasu autoceste bez objekata (most; vijadukt; tunel),
za trasu autoceste zajedno s objektima vai sljedee: IRI100=1,3IRI100 (poveanje indeksa do 30%).

28
Porozni asfalt
Tehnika svojstva izvedenog habajueg sloja od poroznog asfalta moraju zadovoljavati vrijednosti
propisane u Tablici AM.43.

Tablica AM.43. Tehnika svojstva izvedenog habajueg sloja od poroznog asfalta


Autoceste i dravne
Vrsta javnih cesta Dravne ceste Dravne i upanijske ceste
ceste
Grupa prometnog optereenja Vrlo teko Teko Srednje
PGDP > 12000 700012000 30007000
Stupanj zbijenosti, % Propisana vrijednost 98 98
Sloj se ne preuzima < 95 < 95
Doputeni raspon 24 do 28 18 do 24
Udio upljina, %(V/V)
Sloj se ne preuzima > 31 > 27
a) d > PD 10% PD
Doputeno odstupanje
b) srednja vrijednost (d) > PD - 5 % PD
Debljina, d
a) d < PD 30 % PD
Sloj se ne preuzima
b) srednja vrijednost (d) < PD - 5 % PD
IRIP (a)
0,9 1,1 1,4
(projektirani)
Ravnost (IRI100), m/km
IRIT (a)
1,4 1,7 2,3
(tolerantni)
Ravnost, (uzduno i popreno)
3 4 6
mjerna letva duljine 3m, mm
Hvatljivost
Ispituje se
(koeficijent trenja),
Dubina teksture, mm 2,0 1,5
2
Zahtjev 1,2
Slijepljenost sloja, N/mm
Sloj se ne preuzima < 0,6
Visinski poloaj sloja:
doputeno visinsko odstupanje sloja od projektiranog visinskog poloaja, mm
5
Popreni pad:
doputeno odstupanje od projektiranog poprenog pada (svaki profil), %(aps.)
0,4
Horizontalni poloaj sloja:
doputeno odstupanje lijevog i desnog ruba od projektiranog horizontalnog 25
poloaja, mm
(a)
indeks ravnosti za trasu autoceste bez objekata (most; vijadukt; tunel),
za trasu autoceste zajedno s objektima vai sljedee: IRI100=1,3IRI100 (poveanje indeksa do 30%).

Lijevani asfalt
Tehnika svojstva izvedenog habajueg sloja od lijevanog asfalta moraju zadovoljavati vrijednosti
propisane u Tablici AM.44.

Tablica AM.44. Tehnika svojstva izvedenog habajueg sloja od lijevanog asfalta


Kategorija prometa Pjeake i biciklistike staze
Dubina utiskivanja (mm) 2,0 do 8,0
Porast dubine utiskivanja (mm) 0,6

Debljina Pojedinani uzorak - 15 % od projektirane debljine


(doputeno odstupanje) Srednja vrijednost - 5 % od projektirane debljine
Ravnost, (uzduno i popreno) mjerna letva duljine 3m, mm 6
Visinski poloaj sloja:
10
doputeno visinsko odstupanje sloja od projektiranog visinskog poloaja, mm
Popreni pad:
0,4
doputeno odstupanje od projektiranog poprenog pada (svaki profil), %(aps.)
Horizontalni poloaj sloja:
25 mm
doputeno odstupanje lijevog i desnog ruba od projektiranog horizontalnog poloaja, mm

29
KONTROLA KVALITETE
U svrhu kontrole kvalitete habajueg sloja provode se tekua i kontrolna ispitivanja agregata i
bitumena od kojeg je bitumenska mjeavina proizvedena, zatim tekua i kontrolna ispitivanja
proizvedene bitumenske mjeavine, te kontrolna ispitivanja izvedenog asfaltnog sloja.

Tekua kontrola
Tekua kontrola agregata
Tekuu kontrolu kvalitete krupnog, sitnog i mijeanog agregata, te punila od kojeg je bitumenska
mjeavina proizvedena, provodi izvoa radova sukladno Tablica AM.59.
Pisani izvjetaj o provedenim ispitivanjima izvoa asfalterskih radova mora predati nadzornom
inenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekua kontrola bitumena


Tekuu kontrolu kvalitete bitumena od kojeg je bitumenska mjeavina proizvedena, provodi
izvoa radova sukladno Tablici AM.60.
Pisani izvjetaj o provedenim ispitivanjima izvoa asfalterskih radova mora predati nadzornom
inenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tablica AM.45. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja proizvedenog asfaltbetona,
SMA, poroznog i lijevanog asfalta za habajui sloj
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1
1 ispitivanje na poetku izvedbe habajueg sloja
Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1
i
Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2008 1 ispitivanje/500 tona proizvedenog asfaltbetona ili
Asfaltbeton SMA
Udio upljina, %(V/V)
i
Ispuna upljina smjese agregata bitumenom, HRN EN 12697-8
SMA
%
1 ispitivanje/1000 tona proizvedenog asfaltbetona ili
Omjer indirektne vlane vrstoe,% HRN EN 12697- 12
SMA
Temperatura bitumenske mjeavine pri
HRN EN 12697-13 svaka isporuka
punjenju finiera
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1 1 ispitivanje na poetku izvedbe habajueg sloja
i
Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1
1 ispitivanje/500 tona proizvedenog poroznog
Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2002+A1 asfalta
Porozni Udio upljina, %(V/V) HRN EN 12697-8
asfalt
Ocjeivanje veziva, %(m/m) HRN EN 12697-18
1 ispitivanje/1000 tona proizvedenog poroznog
Omjer indirektne vlane vrstoe,% HRN EN 12697- 12 asfalta
Gubitak estica, %(m/m) HRN EN 12697-17:2004+A1
Temperatura bitumenske mjeavine pri
HRN EN 12697-13 svaka isporuka
punjenju finiera
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
1 ispitivanje na poetku izvedbe habajueg sloja
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1
i
Lijevani asfalt Dubina utiskivanja, mm 1 ispitivanje/8 tona proizvedenog lijevanog asfalta
HRN EN 12697-20
Porast dubine utiskivanja, mm
Temperatura bitumenske mjeavine pri
HRN EN 12697-13 svaka isporuka
punjenju finiera

30
Tekua kontrola proizvedene bitumenske mjeavine
Tekuu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine provodi izvoa radova. Uzorci se
uzimaju na mjestu ugradnje sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27.
Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja bitumenskih mjeavina od asfaltbetona,
SMA, poroznog i lijevanog asfalta za habajui sloj, navedeni su u Tablici AM.45.
Izvjetaje i zapise o provedenom tekuem ispitivanju proizvedene bitumenske mjeavine, izvoa je
duan je predati nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja.

Tekua kontrola izvedenog habajueg sloja


Tekuu kontrolu kvalitete izvedenog habajueg sloja provodi izvoa asfalterskih radova.
Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja habajueg sloja izvedenog od asfaltbetona,
SMA i poroznog asfalta, navedeni su u Tablici AM.46.

Tablica AM.46. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja izvedenog habajueg sloja
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
3
Gustoa sloja, Mg/m HRN EN 12697-6:200A1 1 ispitivanje/250 tona ugraenog asfaltbetona
Debljina sloja, mm HRN EN 12697-36 1 ispitivanje/250 tona ugraenog asfaltbetona
prEN 13036-5, Ukupna duljina habajueg sloja izvedenog tijekom
Ravnost sloja (IRI100), m/km
HRN EN 13036-6 jednoga radnoga dana
Ravnost (ravnjaa 3m) Ukupna duljina habajueg sloja izvedenog tijekom
HRN EN 13036-7
Izvedeni habajui (uzduno i popreno), mm jednoga radnoga dana
sloj Dubina teksture, mm HRN EN 13036-1 1 ispitivanje/500 tona ugraenog asfaltbetona
2
Slijepljenost, N/mm 1 ispitivanje/500 tona ugraenog asfaltbetona
Visinski poloaj sloja - Svaki profil
Popreni pad - Svaki profil
Horizontalni poloaj sloja
- Svaki profil
(poloaj desnog i lijevog ruba)

Izvjetaje i zapise o provedenom tekuem ispitivanju izvedenog sloja, izvoa je duan je predati
nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon zapoetog
ispitivanja.

Kontrolna ispitivanja
Kontrolnim se ispitivanjem provjerava kvaliteta:
sastavnih materijala za bitumenske mjeavine,
proizvedene bitumenske mjeavine i
kvaliteta izvedenog asfaltnog sloja.

Kontrolna ispitivanja agregata


Kontrolna ispitivanja agregata (krupnog, sitnog i mijeanog) i punila provode se sukladno
zahtjevima navedenim u Tablica AM.61.

Kontrolna ispitivanja bitumena


Kontrolna ispitivanja bitumena provode se sukladno zahtjevima navedenim u Tablici AM.62.

Kontrolna ispitivanja bitumenskih mjeavina


Uzorci bitumenskih mjeavina u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na mjestu
ugradnje.

31
Ispitni uzorci bitumenskih mjeavina uzimaju se sukladno normi HRN EN 12697-27 u prisustvu
nadzornog inenjera ili njegovog opunomoenika, te u prisustvu predstavnika izvoaa radova.
Zapisnik o uzorkovanju mora sadravati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu
identifikaciju uzetih uzoraka.
Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja bitumenskih mjeavina, navedeni
su u Tablici AM.47.

Tablica AM.47. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja proizvedenog


asfaltbetona, SMA, poroznog i lijevanog asfalta za habajui sloj
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1
1 ispitivanje na poetku izvedbe habajueg sloja
Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1 i
Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2002+A1 1 ispitivanje/2000 tona proizvedenog asfaltbetona ili
SMA
Asfaltbeton Udio upljina, %(V/V)
HRN EN 12697-8
i Ispuna upljina smjese agregata bitumenom, %
SMA Omjer indirektne vlane vrstoe,% HRN EN 12697- 12
HRN EN 1426 1 ispitivanje/4000 tona proizvedenog asfaltbetona
Svojstva ekstrahiranog bitumena ili SMA
HRN EN 1427
(Penetracija, PK i elastini povrat)
HRN EN 13398
Temperatura bitumenske mjeavine pri Najmanje na svakom mjestu uzimanja uzoraka
HRN EN 12697-13
punjenju finiera bitumenske mjeavine
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1 1 ispitivanje na poetku izvedbe habajueg sloja
i
Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1
1 ispitivanje/2000 tona proizvedenog poroznog
Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2002+A1 asfalta
Udio upljina, %(V/V) HRN EN 12697-8
Omjer indirektne vlane vrstoe,
Porozni HRN EN 12697- 12
%
asfalt
Ocjeivanje veziva, %(m/m) HRN EN 12697-18
1 ispitivanje/4000 tona proizvedenog poroznog
Gubitak estica, %(m/m) HRN EN 12697-17:2004+A1 asfalta
HRN EN 1426
Svojstva ekstrahiranog bitumena
HRN EN 1427
(Penetracija, PK i elastini povrat)
HRN EN 13398
Temperatura bitumenske mjeavine pri Najmanje na svakom mjestu uzimanja uzoraka
HRN EN 12697-13
punjenju finiera bitumenske mjeavine
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
1 ispitivanje na poetku izvedbe habajueg sloja
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1
i
Lijevani Dubina utiskivanja, mm
HRN EN 12697-20 1 ispitivanje/8 tona proizvedenog lijevanog asfalta
asfalt
Porast dubine utiskivanja, mm
Temperatura bitumenske mjeavine pri
HRN EN 12697-13 Svaki kotao
punjenju finiera

Kontrolna ispitivanja izvedenog habajueg sloja


Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja habajueg sloja izvedenog od asfaltbetona,
SMA i poroznog asfalta, navedeni su u Tablici AM.48.

32
Tablica AM.48. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja izvedenog habajueg
sloja
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
3
Gustoa sloja, Mg/m HRN EN 12697-6:2003+A1
Debljina sloja, mm HRN EN 12697-36
(a)
HRN EN 12697-5:2002+A1 1 ispitivanje/1 JMP
Stupanj zbijenosti, %
HRN EN 12697-6:2003+A1
Udio upljina, %(V/V) HRN EN 12697-8
prEN 13036-5,
Ravnost sloja (IRI100), m/km
HRN EN 13036-6
Ukupna duljina habajueg sloja izvedenog
Ravnost (ravnjaa 3m) (b)
HRN EN 13036-7 tijekom jednoga radnoga dana (OMP)
Izvedeni habajui (uzduno i popreno), mm
sloj Hvatljivost, -
Dubina teksture, mm HRN EN 13036-1:2004
1 ispitivanje/2 JMP
Slijepljenost,(a) N/mm2
(c)
Relativna dubina kolotraga,
HRN EN 12697-22:2003+A1 1 ispitivanje/3 OMP
PRDAIR (%)
Visinski poloaj sloja -
Popreni pad -
Najmanje 20 % broja profila/OMP
Horizontalni poloaj sloja
-
(poloaj desnog i lijevog ruba)
(a)
JMP - jedinina mjerna povrina (toka 507.02.2)
(b)
OMP - osnovna mjerna povrina (toka 507.02.2)
(c)
ispituje se za tipove bitumenskih mjeavina za koje se to ispitivanje zahtjeva poetnim ispitivanjem

PREUZIMANJE IZVEDENOG SLOJA


Izvedeni habajui sloj preuzima nadzorni inenjer na osnovi rezultata provedene tekue kontrole i
provedenih kontrolnih ispitivanja.
Sastav bitumenske mjeavine odreen na uzorcima u okviru tekue kontrole i kontrolnih ispitivanja
mora zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.29. za asfaltbeton, u Tablici AM.32. za SMA, u
Tablici AM.35. za porozni asfalt i Tablici 38 za lijevani asfalt.
Fizikalno-mehanika svojstva bitumenske mjeavine odreena na uzorcima u okviru tekue
kontrole i kontrolnih ispitivanja moraju zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.31 za asfaltbeton,
u Tablici AM.34. za SMA, u Tablici AM.37. za porozni asfalt i u Tablici AM.40. za lijevani asfalt.
Svojstva izvedenog sloja odreena na uzorcima u okviru tekue kontrole i kontrolnih ispitivanja
moraju zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.41. za asfaltbeton, u Tablici AM.42. za SMA, u
Tablici AM.43. za porozni asfalt i u Tablici AM.44. za lijevani asfalt.
Sve manjkavosti izvedenog habajueg asfaltnog sloja temeljem postavljenih zahtjeva izvoa treba
otkloniti o svom troku, ukljuujui i sva dodatna ispitivanja i mjerenja.
Za sve radove, koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kvalitete, a izvoa ih nije sanirao po
zahtjevu nadzornog inenjera, izvoa nema pravo traiti nikakvo plaanje.

DOKUMENTACIJA O DOKAZU KVALITETE


Dokumentacija o dokazu kvalitete ugraenih materijala i izvedenog veznog sloja sastoji se od:
Isprava o sukladnosti agregata,
Isprava o sukladnosti bitumena,
Isprava o sukladnosti bitumenske mjeavine,

33
Izvjetaja o pokusnoj dionici,
Izvjetaja o tekuim ispitivanjima,
Izvjetaja o kontrolnim ispitivanjima.

ZATITNI SLOJ HIDROIZOLACIJE


OPIS
Za izvedbu zatitnih slojeva hidroizolacije kolnikih ploa cestovnih objekata upotrebljavaju se
sljedee vrste i tipovi bitumenskih mjeavina:
AC 8-ZS,
AC 11-ZS,
SMA 8,
SMA 11,
PA 8,
LA 8,
LA 11.
Primjena asfaltbetona, SMA, poroznog i lijevanog asfalta za zatitne slojeve navedena je u Tablici
AM.49.

Tablica AM.49. Primjena asfaltbetona, SMA, poroznog i lijevanog asfalta za zatitne slojeve
hidroizolacije
(a)
Kategorije prometa Bitumenske mjeavin za zatitne slojeve

Veliina Vrsta bitumena Oznaka


Grupa prometnog prometa, Vrsta bitumenske Tip bitumenske
Grupe javnih cesta smjese
optereenja mjeavine Cestograevni mjeavine
PGDP PMB agregata
bitumen

AC 8-ZS, AC 11-ZS PMB 25/55-55 H4

- PMB 45/80-65
Autoceste, SMA 8, SMA 11 S3
Vrlo teko, teko i
dravne i > 3000 AG5
srednje PA 8 PMB 45/80-55 P1
upanijske ceste
PMB 25/55-55
LA 8, LA 11 20/30, 30/50 M1
PMB 10/40-65

Dravne, AC 8-ZS, AC 11-ZS 50/70 H4


upanijske i Lako i vrlo lako 1000 do 3000 - AG7
lokalne ceste LA 8, LA 11 20/30, 30/50 M1
(a)
Knjiga VII, toke D-08.3, D-08.4, D-08.5 i D-08.6

Tehnoloke debljine zatitnih slojeva u ovisnosti maksimalnog zrna agregata u bitumenskoj


mjeavini navedene su u Tablici AM.50.

Tablica AM.50. Tehnoloke debljine izvedenog zatitnog sloja


Zatitni sloj hidroizolacije
AC 8-ZS AC 11-ZS SMA 8 SMA 11 PA 8 LA 8 LA 11

Tehnoloka debljina
25 do 40 30 do 50 25 do 35 30 do 40 30 do 40 25 do 35 30 do 40
habajueg sloja (mm)

Koliina bitumenske mjeavine


60 do 100 75 do 125 60 do 85 75 do 100 60 do 80 65 do 90 75 do 100
(kg/m2)

34
UVJETI KVALITETE SASTAVNIH MATERIJALA
Agregat
Uvjeti kvalitete krupnog, sitnog i mijeanog agregata, te punila namijenjenog za proizvodnju
bitumenskih mjeavina za zatitne slojeve dani su u Dodatku (Tablice D-1., D-2., D-3. i D-4.).

Bitumen
Uvjeti kvalitete cestograevnog i polimerom modificiranog bitumena za proizvodnju bitumenskih
mjeavina za zatitni sloj dani su u Dodatku (Tablice D-8. i D-10.).

Reciklani asfaltni granulat


Uporaba reciklanog asfaltnog granulata u bitumenskim mjeavinama za zatitne slojeve nije
doputena.

UVJETI KVALITETE BITUMENSKIH MJEAVINA


Parametre kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine od asfaltbetona za zatitne slojeve u odnosu
na vrijednosti deklarirane od strane proizvoaa radnim sastavom, ine granlometrijski sastav
smjese agregata bitumenske mjeavine, topivi udio bitumena, udio ukupnih upljina bitumenske
mjeavine, omjer indirektne vlane vrstoe, brzina deformacije pri testu kolotraenja i relativna
dubina kolotraga.

Sastav bitumenske mjeavine


Granulometrijski sastav i topivi udio bitumena proizvedene bitumenske mjeavine za zatitne
slojeve mora se nalaziti unutar doputenih granica odstupanja od vrijednosti deklarirane radnim
sastavom, Tablica AM.51.

Tablica AM.51. Doputena odstupanja granulometrijskog sastava i topljivog dijela bitumena od


radnog sastava za bitumenske mjeavine za zatitne slojeve
Bitumenske mjeavine za zatitne slojeve
Otvori okaca sita,
mm
AC 8-H AC 11-H SMA 8 SMA 11 PA 8 LA 8 LA 11
Odstupanje od vrijednosti prema radnom sastavu %(m/m)
11,2 6 5 6
8,0 6 6 5 5 5 6 6
4,0 6 - 5 5 5 6 6
2,0 5 5 4 4 4 6 6
0,5 4 4 3 3 3 4 4
0,063 2 2 1,5 1,5 1,5 4 4
Topivi udio
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
bitumena, %(m/m)

Toka razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena iz bitumenskih mjeavina za zatitne slojeve ne


smije biti vea od vrijednosti navedenih u Tablici AM.52.

35
Tablica AM.52. Najvia doputena vrijednost toke razmekanja (PK) ekstrahiranog bitumena
iz bitumenskih mjeavina za zatitne slojeve
Cestograevni bitumen Polimerom modificirani bitumen
Najvia doputena vrijednost Najvia doputena vrijednost toke
Vrsta toke razmekanja (PK), C
Vrsta razmekanja (PK), C
20/30 78 PMB 10/40-55 68
30/50 68 PMB 25/55-55 71
50/70 62 PMB 10/40-65 78

Elastini povrat ekstrahiranog bitumena ne smije biti manji od 45 % (aps.).

Bitumenska mjeavina
Udio upljina, ispuna upljina smjese agregata bitumenom, omjer indirektne vlane vrstoe i
relativna dubina kolotraga proizvedene bitumenske mjeavine od asfaltbetona, SMA i poroznog
asfalta za zatitne slojeve moraju biti sukladni vrijednostima navedenim u Tablici AM.53.

Tablica AM.53. Uvjeti kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine od asfaltbetona, SMA i


poroznog asfalta za zatitne slojeve s obzirom na udio upljina, ispunu upljina
smjese agregata bitumenom, omjer indirektne vlane vrstoe i relativnu dubinu
kolotraga
Asfaltbeton SMA za zatitne slojeve
Grupa Veliina
Grupe javnih Ispuna Omjer Relativna
prometnog prometa, Dubina Porast dubine
cesta Udio upljina upljina indirektne dubina
optereenja PGDP utiskivanja, I, utiskivanja, Inc,
V, %(V/V) bitumenom vlane vrstoe, kolotraga,
mm mm
VFB, % ITSR, % PRDAIR, %

(a) (a)
Nema
4 do 7 60 do 77 80 (a) (a)
Autoceste, Vrlo teko, zahtjeva
dravne i teko i > 3000
upanijske ceste srednje (b)
Nema
80 (b) (b) - -
4 do 7 (b) 5,0
zahtjeva

(c)
Nema
Dravne,
Lako i vrlo 1000 do 18 do 22 - 80 (c) (c)
upanijske i zahtjeva
lako 3000
lokalne ceste (d) (d)
- - - - 1,0 3,5 0,4
(a)
asfaltbeton AC 8-ZS i AC 11-ZS
(b)
SMA 8 i SMA 11
(c)
porozni asfalt PA 8
(d)
lijevani asfalt LA 8 i LA 11

UVJETI KVALITETE IZVEDENOG ZATITNOG SLOJA


Tehnika svojstva izvedenog zatitnog sloja moraju zadovoljavati vrijednosti propisane u Tablici
AM.54.

36
Tablica AM.54. Tehnika svojstva izvedenog zatitnog sloja
Autoceste i dravne
Vrsta javnih cesta Dravne ceste Dravne i upanijske ceste
ceste
Grupa prometnog optereenja Vrlo teko Teko Srednje
PGDP > 12000 700012000 3000 do 7000
Stupanj zbijenosti, % 98 97
Asfaltbeton i SMA 4 do 9 4 do 10
Udio upljina, %(V/V)
Porozni asfalt 20 do 26 21 do 27

Debljina:
Pojedinani uzorak - 15 % od projektirane debljine
Doputeno odstupanje

Ravnost, (uzduno i popreno)


6 mm 8 mm
mjerna letva duljine 3m
Visinski poloaj sloja:
doputeno visinsko odstupanje sloja od projektiranog visinskog poloaja, 5 10
mm
Popreni pad:
doputeno odstupanje od projektiranog poprenog pada (svaki profil), 0,4
%(aps.)

KONTROLA KVALITETE
U svrhu kontrole kvalitete zatitnog sloja provode se tekua i kontrolna ispitivanja agregata i
bitumena od kojeg je bitumenska mjeavina proizvedena, zatim tekua i kontrolna ispitivanja
proizvedene bitumenske mjeavine, te kontrolna ispitivanja izvedenog asfaltnog sloja.

506.05.1 Tekua kontrola


Tekua kontrola agregata
Tekuu kontrolu kvalitete krupnog, sitnog i mijeanog agregata, te punila od kojeg je bitumenska
mjeavina proizvedena, provodi izvoa radova sukladno Tablici AM.59.
Pisani izvjetaj o provedenim ispitivanjima izvoa asfalterskih radova mora predati nadzornom
inenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekua kontrola bitumena


Tekuu kontrolu kvalitete bitumena od kojeg je bitumenska mjeavina proizvedena, provodi
izvoa radova sukladno Tablici AM.60.
Pisani izvjetaj o provedenim ispitivanjima izvoa asfalterskih radova mora predati nadzornom
inenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekua kontrola proizvedene bitumenske mjeavine


Tekuu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeavine izvoa radova moe provoditi sam
ili je moe prepustiti proizvoau bitumenske mjeavine. Uzorci se uzimaju na mjestu ugradnje
sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27.
Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja bitumenskih mjeavina od asfaltbetona,
SMA, poroznog i lijevanog asfalta za zatitni sloj, navedeni su u Tablici AM.55.

37
Tablica AM.55. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja proizvedenog asfaltbetona,
SMA, poroznog i lijevanog asfalta za zatitni sloj
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1 1 ispitivanje na poetku izvedbe zatitnog sloja
Asfaltbeton, SMA i

Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1 i


porozni asfalt

1 ispitivanje/250 tona proizvedene bitumenske


Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2002+A1 mjeavine
Udio upljina, %(V/V) ili
HRN EN 12697-8
Ispuna upljina smjese agregata bitumenom, % 2 ispitivanja/ ukupnu povrinu objekta

Omjer indirektne vlane vrstoe, % HRN EN 12697- 12


Temperatura bitumenske mjeavine pri punjenju
HRN EN 12697-13 svaka isporuka
finiera
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
1 ispitivanje na poetku izvedbe zatitnog sloja
Lijevani asfalt

Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1 i


Dubina utiskivanja 1 ispitivanje/8 tona proizvedenog lijevanog
HRN EN 12697-20 asfalta
Porast dubine utiskivanja
Temperatura lijevanog asfalta HRN EN 12697-13 Svaki kotao

Izvjetaje i zapise o provedenom tekuem ispitivanju proizvedene bitumenske mjeavine, izvoa je


duan je predati nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja.

Tekua kontrola izvedenog zatitnog sloja


Tekuu kontrolu kvalitete izvedenog zatitnog sloja provodi izvoa asfalterskih radova.
Vrste ispitivanja, ispitne metode i uestalost ispitivanja izvedenog zatitnog sloja od asfaltbetona ili
SMA, navedeni su u Tablici AM.56.

Tablica AM.56. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja izvedenog zatitnog sloja
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
(a)
Gustoa sloja, Mg/m 3
- 1 ispitivanje/25 dunih metara objekta
(b)
Debljina sloja, mm - 1 ispitivanje/25 dunih metara objekta
Izvedeni zatitni Ravnost (mjerna letva 3m) Ukupna duljina zatitnog sloja izvedenog tijekom
sloj HRN EN 13036-7
(uzduno i popreno), mm jednoga radnoga dana
Visinski poloaj sloja - Svaki profil
Popreni pad - Svaki profil
(a)
nerazorna metoda (asfaltbeton, SMA i porozni asfalt)
(b)
nerazorna metoda (sve vrste bitumenskih mjeavina)

Izvjetaje i zapise o provedenom tekuem ispitivanju izvedenog sloja, izvoa je duan je predati
nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon zapoetog
ispitivanja.

Kontrolna ispitivanja
Kontrolnim se ispitivanjem provjerava kvaliteta:
sastavnih materijala za bitumenske mjeavine,
proizvedene bitumenske mjeavine i
kvaliteta izvedenog asfaltnog sloja.

38
Kontrolna ispitivanja agregata
Kontrolna ispitivanja agregata (krupnog i mijeanog) i punila za bitumenske mjeavine provode se
sukladno zahtjevima navedenim u Tablica AM.61.

Kontrolna ispitivanja bitumena


Kontrolna ispitivanja bitumena provode se sukladno zahtjevima navedenim u Tablici AM.62.

Kontrolna ispitivanja proizvedene bitumenske mjeavine


Uzorci bitumenskih mjeavina u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na mjestu
ugradnje.
Ispitni uzorci bitumenskih mjeavina uzimaju se sukladno normi HRN EN 12697-27 u prisustvu
nadzornog inenjera ili njegovog opunomoenika, te u prisustvu predstavnika izvoaa radova.
Zapisnik o uzorkovanju mora sadravati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu
identifikaciju uzetih uzoraka.
Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja bitumenskih mjeavina od
asfaltbetona, SMA, poroznog i lijevanog asfalta za zatitni sloj, navedeni su u Tablici AM.57.

Tablica AM.57. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja proizvedenog


asfaltbetona, SMA, poroznog i lijevanog asfalta za zatitni sloj
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1 1 ispitivanje na poetku izvedbe zatitnog
sloja
Asfaltbeton, SMA i

Gustoa asfaltnog uzorka HRN EN 12697-6:2003+A1 i


porozni asfalt

Gustoa asfaltne mjeavine HRN EN 12697-5:2002+A1 1 ispitivanje/500 tona proizvedene


bitumenske mjeavine
Udio upljina, %(V/V)
HRN EN 12697-8 ili
Ispuna upljina smjese agregata bitumenom, % 2 ispitivanja/ ukupnu povrinu objekta
Omjer indirektne vlane vrstoe, % HRN EN 12697- 12
Temperatura bitumenske mjeavine pri punjenju Najmanje na mjestu uzorkovanja bitumenske
HRN EN 12697-13
finiera mjeavine
Topivi udio bitumena, %(m/m) HRN EN 12697-1 1 ispitivanje na poetku izvedbe zatitnog
Lijevani asfalt

sloja
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1
i
Dubina utiskivanja 1 ispitivanje/16 tona proizvedenog lijevanog
HRN EN 12697-20
Porast dubine utiskivanja asfalta

Temperatura lijevanog asfalta HRN EN 12697-13 Svaki kotao

Kontrolna ispitivanja izvedenog zatitnog sloja


Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja zatitnog sloja navedeni su u Tablici
AM.58.

Tablica AM.58. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja izvedenog zatitnog sloja
Tehniko svojstvo Ispitna metoda Uestalost ispitivanja
(a)
Gustoa sloja, Mg/m3 - 1 ispitivanje/50 dunih metara objekta
(b)
Debljina sloja, mm - 1 ispitivanje/50 dunih metara objekta
Izvedeni zatitni
Ravnost (mjerna letva 3m) Ukupna duljina zatitnog sloja izvedenog tijekom
sloj HRN EN 13036-7
(uzduno i popreno), mm jednoga radnoga dana
Visinski poloaj sloja -
Najmanje 20 % svih profila poprenih profila
Popreni pad -
(a)
nerazorna metoda (asfaltbeton, SMA i porozni asfalt)
(b)
nerazorna metoda (sve vrste bitumenskih mjeavina)

39
PREUZIMANJE IZVEDENOG SLOJA
Izvedeni zatitni sloj preuzima nadzorni inenjer na osnovi rezultata provedene tekue kontrole i
provedenih kontrolnih ispitivanja.
Sastav bitumenske mjeavine odreen na uzorcima u okviru tekue kontrole i kontrolnih ispitivanja
mora zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.51.
Fizikalno-mehanika svojstva bitumenske mjeavine odreena na uzorcima u okviru tekue
kontrole i kontrolnih ispitivanja moraju zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.53.
Svojstva izvedenog sloja odreena na uzorcima u okviru tekue kontrole i kontrolnih ispitivanja
moraju zadovoljiti uvjete navedene u Tablici AM.54.
Sve manjkavosti izvedenog habajueg asfaltnog sloja temeljem postavljenih zahtjeva izvoa e
otkloniti o svom troku, ukljuujui i sva dodatna ispitivanja i mjerenja.
Za sve radove, koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kvalitete, a izvoa ih nije sanirao po
zahtjevu nadzornog inenjera, izvoa nema pravo traiti nikakvo plaanje.

DOKUMENTACIJA O DOKAZU KVALITETE


Dokumentacija o dokazu kvalitete ugraenih materijala i izvedenog veznog sloja sastoji se od:
Isprava o sukladnosti agregata,
Isprava o sukladnosti bitumena,
Isprava o sukladnosti bitumenske mjeavine,
Izvjetaja o tekuim ispitivanjima,
Izvjetaja o kontrolnim ispitivanjima.

OSIGURANJE KVALITETE RADOVA


Osiguranje kvalitete asfalterskih radova podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciljem postizanja
propisane kvalitete asfaltnih slojeva u kolnikoj konstrukciji, sukladno postavljenim zahtjevima.

AKTIVNOSTI PRIJE POETKA IZVOENJA ASFALTERSKIH RADOVA


Aktivnosti prije poetka izvoenja asfalterskih radova ukljuuju:
pribavljanje dokaza uporabivosti sastavnih materijala,
pribavljanje dokaza uporabivosti bitumenskih mjeavina,
izradu pokusne dionice (dokazivanje ugradnje) i
izradu plana kvalitete materijala i radova.
Sve ove aktivnosti obveza su izvoaa radova, koji ih o svom troku mora pravodobno provesti.
O svakoj od navedenih aktivnosti izvoa treba izraditi zaseban dokument u dva primjerka i predati
ga investitoru ili njegovom nadzornom inenjeru, koji e ga ovjeriti potpisom na prvoj stranici
dokumenta. Jedan primjerak ovjerenog dokumenta vraa se izvoau, a drugi primjerak se
zadrava.

Dokazi uporabivosti sastavnih materijala


Izvoa radova mora pribaviti odgovarajuu dokumentaciju o dokazima uporabivosti sastavnih
materijala koje e se upotrebljavati pri proizvodnji bitumenskih mjeavina i predati ih nadzornom
inenjeru na ovjeru, najmanje 30 dana prije poetka radova.
Nadzorni e se inenjer u roku 10 dana oitovati o primljenoj dokumentaciji.

40
Dokazi uporabivosti bitumenskih mjeavina
Prethodne sastave bitumenskih mjeavina izrauje proizvoa bitumenskih mjeavina sukladno
zahtjevima navedenim u Dodatku, toka D-08.7.
Izvoa radova mora od proizvoaa bitumenskih mjeavina pribaviti dokumentaciju o dokazima
uporabivosti, projektu kolnike konstrukcije sukladnih bitumenskih mjeavina i predati ih
nadzornom inenjeruna na ovjeru, najmanje 20 dana prije poetka radova.
Nadzorni e se inenjer u roku 5 dana oitovati o primljenoj dokumentaciji.

Pokusna dionica
Pokusna dionica slui kao dokaz da se s bitumenskom mjeavinom proizvedenom prema radnom
sastavu, uz odgovarajuu tehnologiju ugradnje, moe izraditi asfaltni sloj propisane kvalitete.
Izrauje se za autoceste i ceste grupe vrlo tekog prometnog optereenja u najmanjoj duljini od 300
m.
Mjesto i veliinu pokusne dionice, te strojeve za izvedbu pokusne dionice, s nainom ugradbe
bitumenske mjeavine i shemom valjanja asfaltnog sloja, u pisanom obliku predlae izvoa
radova, a odobrava nadzorni inenjer.
Tijekom izrade pokusne dionice, izvoa ispituje:
temperaturu bitumenske mjeavine pri prekrcavanju asfalta u finier svakog dostavnog
vozila,
sastav i fizikalno-mehanika svojstva bitumenske mjeavine na najmanje tri uzorka (udio
upljina, ispuna upljina bitumenom, omjer indirektne vlane vrstoe)
promjenu stupnja zbijenosti asfaltnog sloja nerazornom metodom tijekom ugradbe i na
ohlaenom asfaltnom sloju na najmanje est mjesta,
stupanj zbijenosti, udio upljina, debljinu izvedenog asfaltnog sloja, te vrstou adhezijske
veze s podlogom, na najmanje tri originalna uzorka,
brzinu deformacije pri kolotraenju i relativnu dubinu kolotraga (samo za one vrste i tipove
bitumenskih mjeavina za koje je to propisano),
ravnost svake prometne trake cijelom duljinom pokusne dionice,
hvatljivost i/ili dubinu teksture (za habajue slojeve) na najmanje tri mjerna mjesta.
Sva mjesta uzorkovanja i ispitivanja odreuje nadzorni inenjer.
Pravna osoba, koje na predmetnoj graevini provodi kontrolna ispitivanja, na pokusnoj dionici
ispituje:
sastav i fizikalno-mehanika svojstva asfaltne mjeavine na najmanje jednom paralelnom
uzorku,
stupanj zbijenosti, udio upljina i debljinu izvedenog asfaltnog sloja na originalnim
uzorcima koje je prethodno ispitao izvoa.
Na temelju rezultata vlastitih laboratorijskih i terenskih ispitivanja, izvoa izrauje Izvjetaj o
pokusnoj dionici, koji se treba sastojati od tri dijela.
I.dio opi podaci:
graevina, izvoa i investitor,
opis pokusne dionice,
popis certifikata i ostalih dokaza o uporabivosti graevnih proizvoda.
II.dio dokaz o kvaliteti bitumenske mjeavine:
temperature asfaltne mjeavine pri ugradnji,
laboratorijske nalaze o ispitivanju sastava i svojstava proizvedene asfaltne mjeavine,
ocjenu rezultata ispitivanja sastava i svojstava bitumenske mjeavine u odnosu na prethodne
sastave.
III. dio dokaz o ugradnji asfaltne mjeavine:

41
rezultate ispitivanja zbijenosti, udjela upljina i debljine sloja,
rezultate ispitivanja brzine deformacije pri kolotraenju i relativne dubine kolotraga,
rezultate ispitivanja ravnosti i hvatljivosti.
U sluaju kada su rezultati ispitivanja koje je provelo pravna osoba za provedbu kontrolnih
ispitivanja kompatibilni rezultatima ispitivanja navedenim u Izvjetaju o pokusnoj dionici, nadzorni
inenjer e ovjeriti izvoaev Izvjetaj o pokusnoj dionici i odobriti poetak kontinuirane
proizvodnje i ugradnje bitumenske mjeavine.
Ukoliko parametri kvalitete asfaltne mjeavine i izvedenog asfaltnog sloja na pokusnoj dionici nisu
sukladni postavljenim zahtjevima kvalitete, izvoa e izvesti novu pokusnu dionicu, a prethodnu
sanirati o svom troku.

Plan kvalitete materijala i radova


Plan kvalitete materijala i radova (PKMR) izrauje izvoa radova, a ovjerava investitor ili njegov
nadzorni inenjer.
Plan kvalitete materijala i radova sadri:
oznaku i naziv Projekta,
naziv graevine,
naziv faze rada,
lokaciju asfaltne baze,
opis asfaltnog postrojenja s planiranim dnevnim kapacitetom proizvodnje i ugradnje asfalta
planirani broj i kapacitet vozila za prijevoz bitumenske mjeavine,
opis strojeva za ugradnju bitumenskih mjeavina,
lokaciju i opis laboratorija,
opis opreme za laboratorijska i terenska ispitivanja,
opis naina uzorkovanja sastavnih materijala, bitumenskih mjeavina i originalnih uzoraka
asfalta iz kolnika,
nain provedbe popravnih radnji pri procesu ugradnje asfalta u sluaju nesukladnosti sa
postavljenim zahtjevima,
rokove provedbe laboratorijskih i terenskih ispitivanja i nain dokumentiranja rezultata
ispitivanja,
nain i rokove dostave rezultata ispitivanja nadzornom inenjeru,
popis tehnikog osoblja ukljuenog u provedbu ovoga PKMR-a s definiranim zaduenjima i
odgovornostima,
ime, prezime i potpis osobe odgovorne za provedbu ovoga PKMR-a.
Plan kvalitete materijala i radova izvoa treba dostaviti nadzornom inenjeru na ovjeru najmanje
10 dana prije poetka asfaltersjih radova.

AKTIVNOSTI TIJEKOM IZVOENJA ASFALTERSKIH RADOVA


U ovoj toki definirane su aktivnosti izvoaa i investitora koje oni provode tijekom graenja, radi
osiguranja kvalitete asfalterskih radova, abuhvaaju:
tekua ispitivanja kao obvezu izvoaa radova i
kontrolna ispitivanja kao obvezu investitora.

Tekua ispitivanja
Tekua ispitivanja obavlja izvoa radova, i to na nain koji osigurava mogunost brze i
djelotvorne intervencije u radni proces. U sluaju da izvoa nema odgovarajuu opremu i kadrove,
tekua ispitivanja moe povjeriti pravnoj osobi osposobljenoj za takvu vrstu radova.

42
O rezultatima ispitivanja obavljenih u sustavu tekuih ispitivanja izvoa vodi pismenu evidenciju,
koja mora biti dostupna nadzornom inenjeru.

Tekua ispitivanja sastavnih materijala


Provedba tekuih ispitivanja sastavnih materijala za potrebe izvedbe graevine u obvezi je izvoaa
radova.

Agregat
Tablica AM.59. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja agregata
Tehnika svojstva Ispitne metode Uestalost
Granulometrijski sastav
HRN EN 933-1 1 ispitivanje/2 radna dana
Udio sitnih estica
Krupni agregat HRN EN 933-3 ili
Indeks oblika ili oblik zrna 1 ispitivanje/ 4000 tona proizvedene
HRN EN 933-4
bitumenske mjeavine
Gustoa i upijanje vode HRN EN 1097-6
Granulometrijski sastav
HRN EN 933-1
Sitni agregat 0/2 Udio sitnih estica 1 ispitivanje/2 radna dana
i Kvaliteta sitnih estica HRN EN 933-9
mijeani agregat 0/4 Oneienje lakim esticama HRN EN 1744-1 1 ispitivanje/ 4000 tona proizvedene
Gustoa i upijanje vode HRN EN 1097-6 bitumenske mjeavine

Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 1 ispitivanje/ 4000 tona proizvedene


Punilo
Gustoa dodanog punila HRN EN 1097-7 bitumenske mjeavine

Bitumen
Tablica AM.60. Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja bitumena
Tehnika svojstva Ispitne metode Uestalost
Penetracija na 25C (Pen), 0,1 mm HRN EN 1426
Cestograevni Toka razmekanja (PK), C HRN EN 1427
bitumen Toka loma po Fraassu, C HRN EN 12593
Gustoa na 25 C, Mg/m3 HRN EN 15326 1 ispitivanje/ 4000 tona proizvedene
Penetracija na 25C (Pen), 0,1 mm HRN EN 1426 bitumenske mjeavine
Polimerom Toka razmekanja (PK), C HRN EN 1427
modificirani
bitumen Elastini povrat na 25 C, % HRN EN 13398
Gustoa na 25 C, Mg/m3 HRN EN ISO 3838

Tekua ispitivanja proizvedene bitumenske mjeavine


Tekua ispitivanja proizvedene bitumenske mjeavine provodi izvoa i duan je izvjetaje i zapise
o provedenom tekuem ispitivanju predati nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon
uzorkovanja.
Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja proizvedene bitumenske mjeavine navedeni
su u sklopu pojedinih slojeva kolnike konstrukcije.

Tekua ispitivanja izvedenog sloja


Tekua ispitivanja izvedenog sloja provodi izvoa i duan je izvjetaje i zapise o provedenom
tekuem ispitivanju predati nadzornom inenjeru u roku od najvie pet dana nakon uzorkovanja.
Vrste, ispitne metode i uestalost tekuih ispitivanja izvedenog asfaltnog sloja navedeni su u sklopu
pojedinih slojeva kolnike konstrukcije.

43
Nakon to je asfaltni sloj izveden izvoa je duan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i
poloaju. Snimaju se karakteristine toke u poprenom profilu i to na svakih 50 m:os, lijevi rub i
desni rub sloja.

Izvjetaj o tekuim ispitivanjima


Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekue
kontrole, prikazuju se u pisanom izvjetaju koji sadri:
opi dio s podacima o graevini, izvoau i investitoru,
rezultate tekuih ispitivanja,
komentar svih aktivnosti provedenih radi tekue kontrole primijenjenih materijala,
proizvodnje i ugradnje asfaltne mjeavine, te
zakljuni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na postavljene zahtjeve.

Kontrolna ispitivanja
Kontrolna ispitivanja obavlja investitor ili za njegov raun pravna osoba po njegovu izboru
osposobljena za takvu vrstu poslova.
Kontrolnim se ispitivanjem prati kvaliteta materijala i izvedenih radova u odnosu na propisanu
kvalitetu.
Na temelju rezultata kontrolnih i tekuih ispitivanja investitor, odnosno nadzorni inenjer preuzima
izvedene radove i donosi konanu ocjenu kvalitete izvedenih asfalterskih slojeva.
U sluaju da se ispitivanjem uzoraka ustanovi odstupanje od propisane kvalitete, izvoa uz
suglasnost nadzornog inenjera moe o svom troku, zatraiti dodatno uzimanje uzoraka radi
lokaliziranja povrine (koliine) asfalta neodgovarajue kvalitete.
Ovisno o stupnju ustanovljenih odstupanja, nadzorni inenjer uz suglasnost projektanta donosi
odluku o tome treba li izvedeni asfaltni sloj sanirati, ili su odstupanja takva da se izvedeni sloj moe
prihvatiti uz odbijanje od ugovorene cijene.
U sluaju sumnje u kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja mogu se na zahtjev nadzornog inenjera
ispitati dodatni uzorci. Ako se ispitivanjem dodatnih uzoraka ustanovi odstupanje od propisane
kvalitete, trokove dodatnih ispitivanja snosi izvoa.
U sluaju da se ne ustanovi odstupanje od propisane kvalitete, trokove dodatnih ispitivanja snosi
investitor.
Izvoa je duan o svom troku popraviti sva mjesta na izvedenom asfaltnom sloju koja su oteena
uzimanjem uzoraka za kontrolna ispitivanja.

Kontrolna ispitivanja agregata


Uzorci agregata u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na skladinom prostoru asfaltne
baze.
Ispitni uzorci agregata uzimaju se sukladno normi HRN EN 932-1 u prisustvu nadzornog inenjera
ili njegovog opunomoenika, te u prisustvu predstavnika proizvoaa bitumenskih mjeavina.
Zapisnik o uzorkovanju mora sadravati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu
identifikaciju uzetih uzoraka.
Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja agregata navedeni su u Tablici
AM.61.

44
Tablica AM.61. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja agregata
Tehnika svojstva Ispitne metode Uestalost
Granulometrijski sastav
HRN EN 933-1
Udio sitnih estica
HRN EN 933-3 ili
Krupni agregat

Indeks oblika ili oblik zrna


HRN EN 933-4
Otpornost na predrobljavanje, Los Angeles HRN EN 1097-2
Polirnost HRN EN 1097-8
HRN EN 1367-1 ili
Otpornost na smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev sulfat
HRN EN 1367-2
a) Prije poetka
Gustoa i upijanje vode HRN EN 1097-6
asfalterskih
Granulometrijski sastav radova
HRN EN 933-1
Sitni agregat 0/2 i
mijeani agregat

Udio sitnih estica b) Na svakih


(a) 20.000 tona
Kvaliteta sitnih estica HRN EN 933-9
proizvedene
0/4

Uglatost zrna (koeficijent protoka) HRN EN 933-6 bitumenske


Oneienje lakim esticama HRN EN 1744-1 mjeavine iste
vrste
Gustoa i upijanje vode HRN EN 1097-6
Granulometrijski sastav HRN EN 933-10
Ocjena kvalitete sitnih estica
HRN EN 933-9
(metilensko plavilo),
Punilo

Gustoa vlastitog punila HRN EN 1097-7


upljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4
Promjena toke razmekanja ( PK) HRN EN 13179-1
Gustoa dodanog punila HRN EN 1097-7
(a)
u sluaju udjela sitnih estica preko 10 %(m/m), ispituju se odreena svojstva izdvojenog punila (tablica D-4)

Kontrolna ispitivanja bitumena


Uzorci bitumena u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na skladinom prostoru
asfaltne baze.
Ispitni uzorci bitumena uzimaju se sukladno normi HRN EN 58 u prisustvu nadzornog inenjera ili
njegovog opunomoenika, te u prisustvu predstavnika proizvoaa bitumenskih mjeavina.
Zapisnik o uzorkovanju mora sadravati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu
identifikaciju uzetih uzoraka.
Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja cestograevnog i polimerom
modificiranog bitumena, navedeni su u Tablici AM.62.
Kontrolna ispitivanja pri izvedbi asfaltnog sloja
Za potrebe provedbe kontrolnih ispitivanja i ocjenjivanja kvalitete izvedenog asfaltnog sloja,
odreuje se osnovna mjerna povrina sloja.
Povrina asfaltnog sloja koju ini ukupna koliina bitumenske mjeavine ugraena tijekom jednog
radnog dana, predstavlja osnovnu mjernu povrinu (OMP).
Osnovna mjerna povrina (OMP) ravnomjerno se dijeli na jedinine mjerne povrine (JMP), broj
kojih se odreuje sljedeom relacijom:

Povrina sloja koju pokriva dnevna koliina ugraene bitumenske mjeavine (m2)
(JMP) =
Jedinina povrina izvedenog sloja od 2000 (m2)
Napomena: Dobiveni broj jedininih mjernih povrina (JMP) zaokruuje se na vii cijeli broj.

Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja bitumenskih mjeavina i izvedenog


asfaltnog sloja navedeni su u sklopu pojedinih slojeva kolnike konstrukcije.

45
Tablica AM.62. Vrste, ispitne metode i uestalost kontrolnih ispitivanja cestograevnog i
polimerom modificiranog bitumena
Tehnika svojstva Ispitne metode Uestalost
Penetracija na 25C (Pen), 0,1 mm HRN EN 1426
Toka razmekanja (PK), C HRN EN 1427
Cestograevni bitumen

Toka loma po Fraassu, C HRN EN 12593


2
Kinematika viskoznost na 135 C, mm /s HRN EN 12595
3
Gustoa na 25 C, Mg/m HRN EN 15326
Otpornost na otvrdnjavanje pri 163 C (HRN EN 12607-1)
Promjena mase, %(m/m) HRN EN 12607-1
Zadrana penetracija, % HRN EN 1426
Toka razmekanja (PK), C HRN EN 1427
Penetracija na 25C (Pen), 0,1 mm HRN EN 1426
Toka razmekanja (PK), C HRN EN 1427
a) Prije poetka
HRN EN 13703 i asfalterskih
Sila duktilnosti, J/cm2
HRN EN 13589 radova
Otpornost na otvrdnjavanje (HRN EN 12607-1) b) Na svakih
20.000 tona
Polimerom modificirani bitumen

Promjena mase, %(m/m) HRN EN 12607-1 proizvedene


bitumenske
Zadrana penetracija, % HRN EN 1426
mjeavine iste
Porast toke razmekanja, C HRN EN 1427 vrste
Ostala svojstva
Toka loma po Fraassu, C HRN EN 12593
Elastini povrat na 25 C, % HRN EN 13398
Gustoa na 25 C, Mg/m3 HRN EN ISO 3838
HRN EN 13399 i
PK, C
HRN EN 1427
Stabilnost pri skladitenju
HRN EN 13399 i
Pen, C
HRN EN 1426
Otpornost na otvrdnjavanje (HRN EN 12607-1)
Pad toke razmekanja, C HRN EN 1427
Elastini povrat na 25 C, % HRN EN 13398

NORME I TEHNIKI PROPISI


HRN EN 12697-1:2007 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden
vruim postupkom -- 1. dio: Topivi udio veziva (EN 12697-
1:2005)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 1: Soluble binder content (EN 12697-1:2005)

HRN EN 12697-2:200+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 2. dio: Odreivanje granulometrijskog
sastava (EN 12697-2:2002+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 2: Determination of particle size distribution (EN 12697-
2:2002+A1:2007)

46
HRN EN 12697-3:2005 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden
vruim postupkom -- 3. dio: Izdvajanje bitumena: rotacijski
otpariva (EN 12697-3:2005)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator (EN 12697-
3:2005)

HRN EN 12697-4:2005 Bitumenske mjeavine -- Ispitna metoda za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 4. dio: Izdvajanje bitumena: frakcijska
kolona (EN 12697-4:2005)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column (EN 12697-
4:2005)

HRN EN 12697-5:2002+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 5. dio: Odreivanje gustoe asfaltne
mjeavine (EN 12697-5:2002+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 5: Determination of the maximum density (EN 12697-
5:2002+A1:2007)

HRN EN 12697-6:2003+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 6. dio: Odreivanje gustoe asfaltnih
uzoraka (EN 12697-6:2003+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 6: Determination of the bulk density bituminous
specimens (EN 12697-6:2003+A1:2007)

HRN EN 12697-8:2003 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 8. dio: Odreivanje upljina u asfaltnim
uzorcima (EN 12697-8:2003)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 8: Determination of void characteristics of bituminous
specimens (EN 12697-8:2003)

HRN EN 12697-11:2005 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 11. dio: Odreivanje prionljivosti
bitumena i agregata (EN 12697-11:2005)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 11: Determination of the affinity between aggregate and
bitumen (EN 12697-11:2005)

HRN EN 12697-12:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 12. dio: Odreivanje osjetljivosti
asfaltnih uzoraka na vodu (EN 12697-12:2008)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous
specimens (EN 12697-12:2008)

47
HRN EN 12697-13:2003 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden
vruim postupkom -- 13. dio: Mjerenje temperature (EN
12697-13:2000+AC:2001)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 13: Temperature measurement (EN 12697-
13:2000+AC:2001)

HRN EN 12697-17:2004+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 17. dio: Gubitak zrnja na uzorcima
poroznog asfalta (EN 12697-17:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 17: Particle loss of porous asphalt specimen (EN 12697-
17:2004)

HRN EN 12697-18:2004 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 18. dio: Ocjeivanje veziva (EN 12697-
18:2004)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 18: Binder drainage (EN 12697-18:2004)

HRN EN 12697-20:2005 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 20. dio: Utiskivanje na kockama ili
uzorcima po Marshallu (EN 12697-20:2003)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens (EN
12697-20:2003)

HRN EN 12697-22:2003+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 22. dio: Kolotraenje (EN 12697-
22:2003+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 22: Wheel tracking (EN 12697-22:2003+A1:2007)

HRN EN 12697-23:2004 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 23. dio: Odreivanje vlane vrstoe
asfaltnih uzoraka neizravnom vlanom metodom (EN 12697-
23:2003)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 23: Determination of the indirect tensile strength of
bituminous specimens (EN 12697-23:2003)

HRN EN 12697-27:2003 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 27. dio: Uzorkovanje (EN 12697-
27:2000)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 27: Sampling (EN 12697-27:2000)

HRN EN 12697-28:2003 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden

48
vruim postupkom -- 28. dio: Priprema uzoraka za odreivanje
udjela veziva, udjela vode i granulometrijskog sastava (EN
12697-28:2000)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 28: Preparation of samples for determining binder content,
water content and grading (EN 12697-28:2000)

HRN EN 12697-29:2003 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 29. dio: Odreivanje dimenzija asfaltnog
uzorka (EN 12697-29:2002)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous
specimen (EN 12697-29:2002)

HRN EN 12697-30:2004+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 30. dio: Priprema uzorka udarnim
zbijaem (EN 12697-30:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 30: Specimen preparation by impact compactor (EN
12697-30:2004+A1:2007)

HRN EN 12697-33:2004+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 33. dio: Priprema uzorka valjkastim
zbijaem (EN 12697-33:2003+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 33: Specimen prepared by roller compactor (EN 12697-
33:2003+A1:2007)

HRN EN 12697-34:2004+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 34. dio: Marshallovo ispitivanje (EN
12697-34:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 34: Marshall test (EN 12697-34:2004+A1:2007)

HRN EN 12697-35:2004+A1:2008 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 35. dio: Laboratorijsko mijeanje (EN
12697-35:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 35: Laboratory mixing (EN 12697-35:2004+A1:2007)

HRN EN 12697-36:2003 Bitumenske mjeavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden


vruim postupkom -- 36. dio: Odreivanje debljine asfaltnih
slojeva u kolniku (EN 12697-36:2003)
Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt --
Part 36: Determination of the thickness of a bituminous
pavement (EN 12697-36:2003)

49
HRN EN 13036-1:2004 Povrinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih povrina
-- Ispitne metode -- 1. dio: Mjerenje dubine makroteksture
povrine kolnika volumetrijskim postupkom (EN 13036-
1:2001)
Road and airfield surface characteristics -- Test methods -- Part
1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using
a volumetric patch technique (EN 13036-1:2001)

HRN EN 13036-4:2004 Povrinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih povrina


-- Ispitne metode -- 4. dio: Metoda mjerenja otpornosti
povrine na klizanje -- Ispitivanje klatnom (EN 13036-4:2003)
Road and airfield surface characteristics -- Test methods -- Part
4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface
-- The pendulum test (EN 13036-4:2003)

prEN 13036-5:2008 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part
5: Determination of longitudinal unevenness indices

HRN EN 13036-6:2008 Povrinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih povrina


- Ispitne metode 6. dio: Mjerenje poprenih i uzdunih
profila u podruju valnih duljina ravnosti i megateksture (EN
13036-6:2008)
Road and airfield surface characteristics - Test methods -
Part 6: Measurement of transverse and longitudinal profiles in
the evenness and megatexture wavelength ranges (EN 13036-
6:2008)

HRN EN 13036-7:2004 Povrinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih povrina


-- Ispitne metode -- 7. dio: Mjerenje neravnosti slojeva kolnika:
ispitivanje mjernom letvom (EN 13036-7:2003)
Road and airfield surface characteristics -- Test methods -- Part
7: Irregularity measurement of pavement courses: The
straightedge test (EN 13036-7:2003)

HRN EN 13036-8:2008 Povrinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih povrina


- Ispitne metode 8. dio: Odreivanje pokazatelja poprene
neravnosti (EN 13036-8:2008)
Road and airfield surface characteristics - Test methods -
Part 8: Determination of transverse unevenness indices;
German version (EN 13036-8:2008)
HRN EN 13108-1:2007 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio:
Asfaltbeton (EN 13108-1:2006)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 1:
Asphalt Concrete (EN 13108-1:2006)
HRN EN 13108-1/AC:2008 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio:
Asfaltbeton (EN 13108-1/AC:2008)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 1:
Asphalt Concrete (EN 13108-1/AC:2008)

HRN EN 13108-5:2007 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio:

50
SMA (Stone Mastic Asphalt) (EN 13108-5:2006)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 5: Stone
Mastic Asphalt (EN 13108-5:2006)

HRN EN 13108-5/AC:2008 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio:


SMA (Stone Mastic Asphalt) (EN 13108-5/AC:2008)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 5: Stone
Mastic Asphalt (EN 13108-5/AC:2008)

HRN EN 13108-6:2007 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio:


Lijevani asfalt (EN 13108-6:2006)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 6:
Mastic Asphalt (EN 13108-6:2006)

HRN EN 13108-6/AC:2008 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio:


Lijevani asfalt (EN 13108-6/AC:2008)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 6:
Mastic Asphalt (EN 13108-6/AC:2008)

HRN EN 13108-7:2007 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio:


Porozni asfalt (EN 13108-7:2006)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 7:
Porous Asphalt (EN 13108-7:2006)

HRN EN 13108-7/AC:2008 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio:


Porozni asfalt (EN 13108-7/AC:2008)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 7:
Porous Asphalt (EN 13108-7/AC:2008)

HRN EN 13108-8:2007 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 8. dio:


Reciklani asfaltni agregat (EN 13108-8:2005)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 8:
Reclaimed asphalt (EN 13108-8:2005)

HRN EN 13108-20:2007 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 20. dio:


Ispitivanje tipa (EN 13108-20:2006)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 20: Type
Testing (EN 13108-20:2006)

HRN EN 13108-21:2007 Bitumenske mjeavine -- Specifikacije materijala -- 21. dio:


Tvornika kontrola proizvodnje (EN 13108-21:2006)
Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 21:
Factory Production Control (EN 13108-21:2006)

HRN EN 58:2005 Bitumen i bitumenska veziva -- Uzorkovanje bitumenskih


veziva (EN 58:2004)
Bitumen and bituminous binders -- Sampling bituminous
binders (EN 58:2004)

HRN EN 1426:2008 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje penetracije iglom

51
(EN 1426:2007)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of needle
penetration (EN 1426:2007)

HRN EN 1427:2008 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje toke


razmekanja -- Metoda prstena i kuglice (EN 1427:2007)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of softening
point -- Ring and Ball method (EN 1427:2007)

HRN EN 12591:2002 Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestograevne


bitumene (EN 12591:1999)
Bitumen and bituminous binders -- Specifications for paving
grade bitumens (EN 12591:1999)

HRN EN 12593:2008 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje toke loma po


Fraassu (EN 12593:2007)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of the Fraass
breaking point (EN 12593:2007)

HRN EN 12595:2008 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje kinematike


viskoznosti (EN 12595:2007)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of kinematic
viscosity (EN 12595:2007)

HRN EN 12607-1:2008 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje otpornosti na


otvrdnjavanje djelovanjem topline i zraka -- 1. dio: RTFOT
metoda (EN 12607-1:2007)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of the
resistance to hardening under influence of heat and air -- Part
1: RTFOT Method (EN 12607-1:2007)

HRN EN 13398:2004 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje elastinog povrata


modificiranog bitumena (EN 13398:2003)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of the elastic
recovery of modified bitumen (EN 13398:2003)

HRN EN 13399:2004 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje stabilnosti pri


skladitenju modificiranog bitumena (EN 13399:2003)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of storage
stability of modified bitumen (EN 13399:2003)

HRN EN 13589:2004 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje vlanih svojstava


modificiranog bitumena metodom mjerenja sile duktilometrom
(EN 13589:2003)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of the tensile
properties of modified bitumen by the force ductility method
(EN 13589:2003)

52
HRN EN 13703:2004 Bitumen i bitumenska veziva -- Odreivanje energije
deformacije (EN 13703:2003)
Bitumen and bituminous binders -- Determination of
deformation energy (EN 13703:2003)

HRN EN 15326:2007 Bitumen i bitumenska veziva -- Mjerenje gustoe i relativne


gustoe -- Metoda s pomou piknometra s kapilarnim epom
(EN 15326:2007)
Bitumen and bituminous binders -- Measurement of density
and specific gravity -- Capillary-stoppered pyknometer method
(EN 15326:2007)

HRN EN ISO 3838:2005 Nafta i tekui ili kruti naftni proizvodi -- Odreivanje gustoe
ili relativne gustoe -- Metoda s pomou piknometra s
kapilarnim epom i graduiranoga bikapilarnog piknometra
(ISO 3838:2004; EN ISO 3838:2004)
Crude petroleum and liquid or solid petroleum products --
Determination of density or relative density -- Capillary-
stoppered pycnometer and graduated bicapillary pycnometer
methods (ISO 3838:2004; EN ISO 3838:2004)

HRN EN 13808:2005 Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje


kationskih bitumenskih emulzija (EN 13808:2005)
Bitumen and bituminous binders -- Framework for specifying
cationic bituminous emulsions (EN 13808:2005)

HRN EN 13924:2007 Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za tvrde


cestograevne bitumene (EN 13924:2006+AC:2006)
Bitumen and bituminous binders -- Specifications for hard
paving grade bitumens (EN 13924:2006+AC:2006)

HRN EN 14023:2005 Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za


polimerom modificirane bitumene (EN 14023:2005)
Bitumen and bituminous binders -- Framework specification
for polymer modified bitumens (EN 14023:2005)

HRN EN 932-1:2003 Ispitivanje opih svojstava agregata -- 1.dio: Metode


uzorkovanja (EN 932-1:1996)
Tests for general properties of aggregates -- Part 1: Methods
for sampling (EN 932-1:1996)

HRN EN 933-1/A1:2007 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata -- 1. dio:


Odreivanje granulometrijskog sastava -- Metoda sijanja (EN
933-1:1997/A1:2005)
Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 1:
Determination of particle size distribution -- Sieving method
(EN 933-1:1997/A1:2005)

53
HRN EN 933-1:2003 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata -- 1.dio:
Odreivanje granulometrijskog sastava -- Metoda sijanja (EN
933-1:1997)
Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 1:
Determination of particle size distribution -- Sieving method
(EN 933-1:1997)

HRN EN 933-3/A1:2007 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 3. dio:


Odreivanje oblika zrna -- Indeks plosnatosti (EN 933-
3:1997/A1:2003)
Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 3:
Determination of particle shape -- Flakiness index (EN 933-
3:1997/A1:2003)

HRN EN 933-3:2004 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 3. dio:


Odreivanje oblika zrna -- Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)
Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 3:
Determination of particle shape -- Flakiness index (EN 933-
3:1997)

HRN EN 933-6/AC:2006 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 6. dio: Procjena


znaajka povrina -- Koeficijent protoka agregata (EN 933-
6:2001/AC:2004)
Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 6:
Assessment of surface characteristics -- Flow coefficient of
aggregates (EN 933-6:2001/AC:2004)

HRN EN 933-6 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 6. dio: Procjena


znaajka povrina -- Koeficijent protoka agregata (EN 933-
6:2001)
Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 6:
Assessment of surface characteristics -- Flow coefficient of
aggregates (EN 933-6:2001)

HRN EN 933-9:2004 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 9.dio: Procjena


sitnih estica -- Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-
9:1998)
Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 9:
Assessment of fines -- Methylene blue test (EN 933-9:1998)

HRN EN 933-10:2004 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 10. dio:


Procjena sitnih estica -- Razvrstavanje punila (sijanje
strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)
Tests for geometrical properties of aggregates -- Part 10:
Assessment of fines -- Grading of fillers (air jet sieving) (EN
933-10:2001)

54
HRN EN 1097-2/A1:2007 Ispitivanja mehanikih i fizikalnih svojstava agregata -- 2. dio:
Metode za odreivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-
2:1998/A1:2006)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates --
Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation (EN 1097-2:1998/A1:2006)

HRN EN 1097-2:2004 Ispitivanja mehanikih i fizikalnih svojstava agregata -- 2. dio:


Metode za odreivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-
2:1998)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates --
Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation (EN 1097-2:1998)

HRN EN 1097-4:2004 Ispitivanja mehanikih i fizikalnih svojstava agregata -- 4. dio:


Odreivanje upljina u suhom zbijenom punilu (EN 1097-
4:1999)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates --
Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler (EN
1097-4:1999)

HRN EN 1097-6/A1:2007 Ispitivanja mehanikih i fizikalnih svojstava agregata -- 6. dio:


Odreivanje gustoe i upijanja vode (EN 1097-
6:2000/A1:2005)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates --
Part 6: Determination of particle density and water absorption
(EN 1097-6:2000/A1:2005)

HRN EN 1097-6:2004 Ispitivanja mehanikih i fizikalnih svojstava agregata -- 6. dio:


Odreivanje gutoe i upijanja vode (EN 1097-
6:2000+AC:2002)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates --
Part 6: Determination of particle density and water absorption
(EN 1097-6:2000+AC:2002)

HRN EN 1097-7:2004 Ispitivanja mehanikih i fizikalnih svojstava agregata -- 7. dio:


Odreivanje gustoe punila -- Piknometrijska metoda (EN
1097-7:1999)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates --
Part 7: Determination of the particle density of filler --
Pyknometer method (EN 1097-7:1999)

HRN EN 1097-8:2004 Ispitivanja mehanikih i fizikalnih svojstava agregata -- 8. dio:


Odreivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1097-8:1999)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates --
Part 8: Determination of the polished stone value (EN 1097-
8:1999)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates -
Part 8: Determination of the polished stone value; German

55
version (EN 1097-8:1999)

HRN EN 1367-1:2004 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva


agregata -- 1. dio: Odreivanje otpornosti na smrzavanje i
odmrzavanje (EN 1367-1:1999)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates --
Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing
(EN 1367-1:1999)

HRN EN 1367-2:2004 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva


agregata -- 2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN
1367-2:1998)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates --
Part 2: Magnesium sulfate test (EN 1367-2:1998)

HRN EN 13043/AC:2006 Agregati za bitumenske mjeavine i povrinsku obradu cesta,


aerodromskih pista i drugih prometnih povrina (EN
13043:2002/AC:2004)
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for
roads, airfields and other trafficked areas (EN
13043:2002/AC:2004)

HRN EN 13043:2003 Agregati za bitumenske mjeavine i povrinsku obradu cesta,


aerodromskih pista i drugih prometnih povrina (EN
13043:2002)
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for
roads, airfields and other trafficked areas (EN 13043:2002)

HRN EN 13179-1:2004 Ispitivanja punila za bitumenske mjeavine -- 1.dio: Razlika


izmeu toaka razmekanja dobivenih ispitivanjem prstenom i
kuglicom (EN 13179-1:2000)
Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures -- Part 1:
Delta ring and ball test (EN 13179-1:2000)

ALP A-StB, Teil 4 Arbeitsanleitungen zur Prfung von Asphalt, Prfung des
Schichtenverbundes nach Leutner, Forschungsgesellschaft fr
Straen-und Verkehrswesen, FGSV Verlag GmbH, Kln,
1999.

Naredba o obvezatnom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt (NN br. 55/96)

56
DODATAK
PROIZVODI ZA ASFALTNE SLOJEVE KOLNIKE KONSTRUKCIJE
D-1. DEFINICIJE
Opi pojmovi

Asfalt po vruem postupku dobiva se umjeavanjem vrueg bitumena u vrui kameni materijal.
Asfaltni kolniki zastor je zavrni dio kolnike konstrukcije, a sastoji se od veznog i habajueg,
odnosno samo habajueg asfaltnog sloja.
Granulometrijski sastav
raspodjela veliine zrna izraena masenim udjelom u postocima prolaza kroz odreen niz sita
Habajui sloj je zavrni sloj asfaltnog zastora kolnike konstrukcije, a izvodi se od asfaltbetona,
SMA, poroznog i lijevanog asfalta.
Ispitno polje je mjesto na kojemu je ugraena bitumenska mjeavina iz poetne proizvodnje u
svrhu uzimanja ispitnih uzoraka za provedbu poetnog ispitivanja bitumenske mjeavine.
Laboratorijsko vrednovanje bitumenske mjeavine u svrhu poetnog ispitivanja je skup
ispitivanja tehnikih svojstava bitumenske mjeavine provedenih na laboratorijski pripremeljenim
uzorcima bitumenske mjeavine proizvedene u laboratoriju.
Nosivi sloj je bitumenizirani nosivi sloj kolnike konstrukcije, a izvodi se od asfaltbetona.
Nosivo-habajui sloj je dio jednoslojne kolnike konstrukcije, a izvodi se od asfaltbetona.
Poetna proizvodnja bitumenske mjeavine je proizvodnja bitumenske mjeavine u proizvodnom
pogonu za potrebe laboratorijske pripreme ispitnih uzoraka ili za izradu ispitnog polja i uzimanje
originalnih ispitnih uzoraka u postupku provedbe poetnog ispitivanja bitumenske mjeavine.
Poetno ispitivanje tipa proizvoda je cjelovit skup laboratorijskih ispitivanja i drugih postupaka
kojima se odreuju svojstva uzoraka bitumenskih mjeavina koje su reprezentativne za tip
proizvoda. Poetno ispitivanje tipa proizvoda mora se provesti kako bi se pokazala sukladnost s
normom proizvoda pri prvoj uporabi bitumenskih mjeavina koje se stavljaju na trite.
Prethodni sastav bitumenske mjeavine je laboratorijski dokaz da je s odabranim materijalima i
odabranim sastavom mogue postii ciljana tehnika svojstva bitumenske mjeavine.
Radni sastav je sastav bitumenske mjeavine proizvedene u proizvodnom pogonu u sklopu poetne
proizvodnje, temeljem parametara prethodnog sastava bitumenske mjeavine.
Razred
razina svojstva agregata izraena kao raspon vrijednosti ili granina vrijednost.
Topljivi udio bitumena je ekstrahirani udio bitumena iz bitumenske mjeavine, odreen sukladno
zahtjevima norme HRN EN 12697-1.
Vezni sloj je dio asfaltnog kolnikog zastora i polae se na asfaltni nosivi sloj kolnike
konstrukcije, a izvodi se od asfaltbetona i SMA.
Vrednovanje bitumenske mjeavine u proizvodnji u svrhu poetnog ispitivanja je skup
ispitivanja tehnikih svojstava bitumenske mjeavine provedenih na laboratorijski pripremeljenim
uzorcima, i/ili provedenih na originalnim uzorcima uzetim na ispitnom polju, od bitumenske
mjeavine iz proizvodnog pogona u sklopu poetne proizvodnje.
Zatitni sloj je asfaltni sloj za zatitu hidroizolacije kolnikih ploa cestovnih objekata, a izvodi se
od asfaltbetona, SMA, lijevanog i poroznog asfalta.

D-2 Materijali
Agregat je granulirani materijal koji se upotrebljava za proizvodnju bitumenskih mjeavina, a moe
biti prirodan, industrijski proizveden ili recikliran, tehnikih svojstava specificiranih
harmoniziranom normom HRN EN 13043.
Prirodni agregat je agregat iz mineralnih nalazita koji je podvrgnut samo mehanikoj obradi.

57
Industrijski proizveden agregat je agregat mineralnog podrijetla koji je rezultat industrijske prerade
ukljuujui termiku ili drugu obradu.
Reciklirani agregat je agregat dobiven preradom anorganskih materijala prethodno koritenih u
graenju.
Frakcija agregata je oznaka agregata prema donjoj (d) i gornjoj (D) veliini sita izraena kao d/D.
Krupni agregat je oznaka za vee frakcije agregata s gornjom veliinom sita (D) veom ili
jednakom 4 mm i s donjom veliinom sita (d) veom ili jednakom 2 mm.
Sitni agregat je oznaka za manje frakcije agregata s gornjom veliinom sita (D) manjom ili
jednakom 2 mm i s donjom veliinom sita (d) manjom ili jednakom 1 mm.
Sitne estice su estice agregata veliine zrna koja prolazi kroz sito 0,063 mm.
Mijeani agregat je agregat koji se sastoji od mjeavine krupnog i sitnog agregata.
Punilo je agregat kojeg veina prolazi kroz sito 0,063 mm, a koji se dodaje u bitumensku mjeavinu
radi postizanja odreenih svojstava.
Dodano punilo
punilo mineralnog porijekla proizvedeno zasebno
Bitumen je crna ljepljiva, na normalnoj temperaturi poluvrsta ili vrsta masa, koja se sastoji od
ugljikovodika i njihovih nemetalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u prirodi ili se dobiva
preradom nafte.
U bitumenskim mjeavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva.
Bitumenska emulzija je disperzni sustav od bitumena dispergiranog u vodi, koji sadri
emulgirajue sredstvo.
Cestograevni bitumen upotrebljava se za proizvodnju asfaltnih mjeavina, a dobiva se iz ostatka
vakuumske destilacije nafte.
Polimerom modificirana bitumenska emulzija je disperzni sustav od polimerom modificiranog
bitumena ili lateksa dispergiranog u vodi, koja sadri emulgirajue sredstvo.
Polimerom modificirani bitumen (PmB) je smjesa cestograevnog bitumena i raznih vrsta
polimera (elastomera, plastomera, duromera, terpolimera).
Asfaltbeton je vrsta bitumenske mjeavine sastavljena po principu najgueg sloaja zrna smjese
agregata, tehnikih svojstava specificiranih harmoniziranom normom HRN EN 13108-1.
SMA je bitumenska mjeavina diskontinuiranog sastava sastavljena tako da su upljine koje ini
skelet od krupnog agregata popunjen bitumenskim mortom.
Porozni asfalt je bitumenska mjeavina sastavljena preteno od monozrnatog krupnog agregata sa
upljinama preko 20 %(V/V).

D-3 VRSTE I TIPOVI PROIZVODA


Za izvedbu asfaltnih slojeva kolnike konstrukcije upotrebljavaju se sljedei graevni proizvodi,
odnosno skupina graevnih proizvoda:
1. Agregat
2. Reciklani asfaltni granulat
3. Bitumen
4. Bitumenske emulzije
5. Bitumenske mjeavine

D-3.1 AGREGAT
Vrste
Sukladno harmoniziranoj normi HRN EN 13043, za izradu bitumenskih mjeavina upotrebljava se:
prirodni agregat,
industrijski (sintetiki) agregat,
reciklirani agregat.

58
Agregat mora biti tvrd, trajan i ist. Ne smije sadravati opasne tvari u koliinama tetnim za
zdravlje ljudi i ivotinja, te ne smije sadravati opasne tvari u koliinama tetnim za okoli.
S obzirom na veliinu zrna, odnosno s obzirom na raspon veliine zrnja, agregat se dijeli na:
krupni agregat,
sitni agregat,
mijeani agregat,
punilo.
Veliina agregata, odnosno frakcija agregata odreena je donjom (d) i gornjom (D) veliinom
otvora sita, izraena u obliku d/D.
Za odreivanje veliine frakcija agregata d/D primjenjuju se sljedee veliine otvora sita izraene u
milimetrima, odabrane iz osnovnog niza sita i niza oznake 1 prema toki 4.1.2 harmonizirane
norme HRN EN 13043:
0, 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 45.
Krupni agregat definiran je donjom veliinom otvora sita (d) veom ili jednakom 2 mm i gornjom
veliinom otvora sita (D) manjom ili jednakom 45 mm. Frakcije krupnog agregata su:
2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32, 32/45 mm
8/16, 16/32,
Sitni agregat definiran je gornjom veliinom otvora sita (D) manjom ili jednakom 2 mm, s time da
uglavnom zaostaje na situ veliine otvora 0,063 mm. Sukladno tome, frakcije sitnog agregata su:
0/1, 0/2 mm.
Mijeani agregat je smjesa krupnog i sitnog agregata, pa stoga mijeani agregat jest:
0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45 mm.
Punilo za bitumenske mjeavine jest agregat, koji veinom prolazi kroz sito otvora 0,063 mm.
Dodano punilo je ono punilo koje je proizvedeno zasebno, a dodaje se krupnom, sitnom i/ili
mijeanom agregatu pri proizvodnji bitumenskih mjeavina. Za tu se svrhu upotrebljava karbonatno
punilo.
Vlastito punilo je ono punilo koje je sastavni dio krupnog, sitnog ili mijeanog agregata.
Svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete
Tehnika svojstva agregata za bitumenske mjeavine moraju, ovisno o podrijetlu agregata i ovisno
o asfaltnim slojevima kolnike konstrukcije, ispunjavati ope i posebne zahtjeve bitne za krajnju
namjenu, te moraju biti specificirana prema normi HRN EN 13043 i normama na koje ta norma
upuuje.
Tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete agregata za bitumenske mjeavine navedeni u
ovoj toki, obvezno se primjenjuju u sklopu provedbe poetnog ispitivanja u postupku potvrivanja
sukladnosti proizvoda.
Krupni, sitni i mijeani agregat
Tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete krupnog, sitnog i mijeanog agregata za
bitumenske mjeavine navedeni su u tablicama D-01, D-02 i D-03.
Granulometrijski sastav agregata odreuje se na sitima sljedeih otvora izraenih u milimetrima,
sukladno normi normi ISO 565:1990:
0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 (pletena sita),
4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 (buena sita).
Punilo
Tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete punila navedeni su u tablici D-4.
Granulometrijski sastav punila odreuje se na sitima sljedeih otvora izraenih u milimetrima,
sukladno normi normi ISO 565:1990:
0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 (pletena sita),

59
Tablica D-01 Opa tehnika svojstava agregata
HRN EN 13043 Uvjeti kvalitete
Krupni Mijeani
Toka Sitni agregat
Tehniko svojstvo Ispitna norma agregat agregat
norme
Razred
GA90,
4.1.3 Granulometrijski sastav (nadzrnje i podzrnje) GC90/15, GF85
GA85
Granine vrijednosti i tolerancije na situ D/1,4 za
G20/15, GNR - -
(a) frakcije u kojima je D/d < 4
4.1.3.1
Granine vrijednosti i tolerancije na situ D/2 za HRN EN 933-1
G20/17,5 - -
frakcije u kojima je D/d 4
Tolerancije od deklariranog tipinog GTC10;
4.1.3.2(b) granulometrijskog sastava na sitima D, D/2 i 0,063 - GTC10 GTC20
mm GTCNR
Udio sitnih estica ( estice veliine do 0,063mm)
4.1.4 (c) HRN EN 933-1 f1, f2(d) f3, f10, f16 f10, f16, fNR
Kvalitete sitnih estica
4.1.5(e) HRN EN 933-9 - MBF10 MBF10
(ispitivanje metilenskim modrilom),
HRN EN 933-3 FI15,FI20,FI25 FI20, FI25
4.1.6 Indeks plosnatosti ili indeks oblika ili ili - ili
HRN EN 933-4 SI20, SI25, SI30 SI30
C100/0(f), C90/1,
4.1.7 Udio drobljenih i lomljenih povrine zrna HRN EN 933-5 - C50/30
C50/30, CNR
4.1.8 Uglatosti zrna (koeficijent protoka) HRN EN 933-6 - ECS35 Ispituje se (g)
Otpornost na predrobljavanje metodom Los LA20, LA25,
4.2.2 HRN EN 1097-2 - LA30
Angeles LA30, ,LA35
PSV50, PSV44,
4.2.3 Otpornosti agregata na poliranje HRN EN 1097-8 - PSVNR
PSVNR
4.2.7.1 Gustoa agregata (a i rd) HRN EN 1097-6 Ispituje se
4.2.7.2 Upijanje vode HRN EN 1097-6 Ispituje se
(g) Upijanja vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje- HRN EN 1097-6
4.2.9.1 WA241, WA242 - WA242
odmrzavanje Toka 7
HRN EN 1367-1 F1 F2
Otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje ili
4.2.9.2 ili ili - ili
otpornosti na magnezijev sulfat
HRN EN 1367-2 MS18 MS25
4.2.10 Otpornost na toplinski ok HRN EN 1367-5 Ispituje se - Ispituje se
HRN EN 12697-11,
4.2.11 Prionjivost bitumenskog veziva 85 % - 85 %
Metoda B
4.3.2 Petrografska odredba agregata HRN EN 932-3 Ispituje se
4.3.3 Oneienja agregata lakim esticama HRN EN 1744-1 - mLPC0,1 mLPC0,5
(a)
odnosi se iskljuivo na frakcije krupnog agregata u kojima je D 2d
(b)
odnosi se na sitni agregat i na mijeani agregat s D 8 mm
(c
) ako je udio vei od 10% ispituju se odreena svojstva izdvojenog punila, estice do 0,125 mm (tablica D-4 toke 5.2.2,
5.3.3.1, 5.3.3.2., 5.3.3, 5.4.1)
(d)
odnosi se samo na frakciju 2/4
(e)
ispituje se ako je udio estica veliine 0,063 od 3 do 10%
(f)
ako je agregat proizveden drobljenjem, podrazumijeva se da pripada razredu C100/0 i bez provedenog ispitivanja
(g)
odreuje se na frakciji 0/2 izdvojenoj iz frakcije 0/4

Tablica D-02 Svojstva agregata s obzirom na posebnost izvora


HRN EN 13043 Uvjeti kvalitete
Toka Krupni Mijeani
Tehniko svojstvo Ispitna norma Sitni agregat
norme agregat agregat
HRN EN 1367-3
4.2.12 Sonnenbrand bazalta SBLA - SBLA
i HRN EN 1087-2
4.3.4.1 Stabilnost zrakom hlaene zgure iz HRN EN 1744-1, toka 19.1 Ne smije sadravati raspadnuti dilalcijev silikat
4.3.4.2 visokih pei HRN EN 1744-1, toka 19.2 Ne smije sadravati raspadnuto eljezo
4.3.4.3 Stabilnost volumena eline zgure HRN EN 1744-1, toka 19.3 V3,5

60
Tablica D-03 Granulometrijski sastav agregata
Razred Prolaz kroz sito, %(m/m)
Frakcija granulometrijskog
sastava 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45
(a)
0/2 GF85, GTC10 85-99 100
(a)
GA90, GTC10
0/4 90-99 (b) 98-100 100
GA90, GTC20 (a)
2/4 GC90/15 0-5 0-15 90-99 (a) 98-100 100
4/8 GC90/15, G20/15 0-5 0-15 20-70 (c) 90-99 (b) 98-100 100
(b)
8/11 GC90/15 0-5 0-15 90-99 98-100 100
(c) (b)
8/16 GC90/15, G20/15 0-5 0-15 20-70 90-99 98-100 100
(a)
11/16 GC90/15 0-5 0-15 90-99 98-100 100
16/22 GC90/15 0-5 0-15 90-99 (b) 98-100 100
(c) (b)
16/32 GC90/15, G20/15 0-5 0-15 20-70 90-99 98-100
(b)
22/32 GC90/15 0-5 0-15 90-99 98-100
(a)
dodatni zahtjev-doputene tolerancije na sitima veliine otvora 0,063 mm, D/2 i D
(b)
ako je udio zrnja na situ veliine otvora D < 1 %(m/m), proizvoa e deklarirati tipini granulometrijski sastav frakcije na sitima veliine otvora
D, d i d/2, te na meusitima izmeu d i D.
(c)
doputena tolerancija udjela zrnja 15 %(m/m) od deklarirane tipine vrijednosti, ali u okviru navedenog raspona

Tablica D-04 Tehnika svojstva dodanog punila


HRN EN 13043
Toka Uvjeti kvalitete
Tehniko svojstvo Ispitna norma
norme
Prolaz kroz sito, %
Otvori sita (mm)
(m/m)
5.2.1 Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 2 100
0,125 85 do 100
0,063 70 do 100
Ocjena kvalitete sitnih estica
5.2.2 HRN EN 933-9 MBF10
(ispitivanje metilenskim modrilom),
5.3.1 Udio vode dodanog punila HRN EN 1097-5 < 1 %(m/m)
5.3.2 Gustoa punila HRN EN 1097-7 Ispituje se
5.3.3.1 upljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 V28/38, V38/45
5.3.3.2 Promjena toke razmekanja ( PK) HRN EN 13179-1 R&B8/16
HRN EN 1744-1,
5.4.1 Topljivost punila u vodi WS10
Toka 16
5.4.2 Osjetljivost na vodu HRN EN 1744-4 Ispituje se
5.4.3 Udio kalcijevog karbonata u vapnenakom punilu HRN EN 196-21 CC90
5.5.2 (a) Bitumenski broj dodanog punila HRN EN 13179-2 Ispituje se (BNNR)
raspon ne smije biti vei od 0,2Mg/m
5.5.4 (a) Gustoa dodanog punila HRN EN 1097-7 od proizvoaeve deklarirane
vrijednosti
(a)
slui u svrhu ocjene ujednaenosti proizvodnje punila

D-04.4 Primjenske oznake smjese agregata u bitumenskim mjeavinama


U svrhu jednoznanog oznaivanja bitumenskih mjeavina, sukladno harmoniziranim normama
serije HRN EN 13108, uvedene su oznake odreenih kombinacija smjese krupnog, sitnog i/ili
mijeanog agregata uobiajenih u naoj cestograevnoj praksi pri izvoenju asfalterskih radova.
U tablici D-05 navedeno je est tipova smjese agregata oznaenih oznakama AG1 do AG6, za
proizvodnju bitumenskih mjeavina po vruem postupku namijenjenih za sve vrste zavrnih ili

61
habajuih slojeva kolnikih konstrukcija i pjeakih hodnika, te za sve vrste zatitnih slojeva
hidroizolacije betonskih i elinih ploa kolnika cestovnih objekata.

Tablica D-05 Oznake tipova smjese agregata za habajue slojeve


Oznake smjese agregata
Frakcija agregata

AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6


2/4, 4/8,
2/4, 4/8, 2/4, 4/8, 8/11 2/4, 4/8, 4/8, 8/11
Tehniko svojstvo 4/8, 8/11 8/11
8/11 8/11 (S,T) (K)
(S,T) (S,T) (S,T) (K)
+ +
+ + + +
0/2 (S,T)
0/2 (S) 0/2 (K) 0/4 (K,T) 0/2 (K) 0/4 (K)
+
0/4 (K)
Granulometrijski sastav GC90/15
HRN EN 933-1
Granine vrijednosti i tolerance G20/15 (a)
Udio sitnih estica HRN EN 933-1 f1, f2 (b)
Udio drobljenih i lomljenih povrine zrna HRN EN 933-5 C100/0
HRN EN 933-3 ili
Indeks plosnatosti ili indeks oblika FI15 ili SI20
Krupni agregat
2/4, 4/8, 8/11

HRN EN 933-4
Otpornost na predrobljavanje HRN EN 1097-2 LA20 LA25
Polirnost HRN EN 1097-8 PSV50 PSV48 PSV44
Upijanje vode za ocjenu otpornosti na
HRN EN 1097-6 WA241
smrzavanje
Otpornost na smrzavanje-odmrzavanje ili HRN EN 1367-1
magnezijev sulfat ili
F1 ili MS18

HRN EN 1367-2
HRN EN 12697-
Prionjivost bitumenskog veziva 90 %
11, Metoda B
GF85 GF85
Granulometrijski sastav HRN EN 933-1
GTC10 GTC10
Sitni agregat

Udio sitnih estica HRN EN 933-1 f10 f16


0/2

Kvaliteta sitnih estica HRN EN 933-9 MBF10 - MBF10 -


Uglatost zrna (koeficijent protoka) HRN EN 933-6 ECS35 ECS35
Oneienje lakim esticama HRN EN 1744-1 mLPC0,1 mLPC0,1
Porijeklo (c) - (PSV50) (PSV44) (PSV50) (PSV44)
GA90 GA90
Punilo Mijeani agregat

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1


GTC10 GTC10
Udio sitnih estica HRN EN 933-1 f10 f16 f16
0/4

Kvaliteta sitnih estica HRN EN 933-9 - - MBF10 MBF10 - MBF10


Uglatost zrna (koeficijent protoka) (d) HRN EN 933-6 Ispituje se Ispituje se
Oneienje lakim esticama HRN EN 1744-1 mLPC0,1 mLPC0,1
Porijeklo (e) - (LA25) (LA30) (LA30)

upljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 V28/38

(a)
odnosi se samo na frakciju 4/8
(b)
odnosi se samo na frakciju 2/4
(c)
sirovina od koje je proizveden agregat navedenih vrijednosti polirnosti, PSV
(d)
koeficijent protoka, ECS, zrnja veliine 2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4
(e)
sirovina od koje je proizveden agregat navedenih vrijednosti otpornosti na predrobljavanje, LA
Napomena:Informativne oznake porijekla agregata (S =silikat, K= karbonat, T-troska)

U tablici D-06 navedena su tri tipa smjese agregata oznaenih oznakama AG7 do AG9, za
proizvodnju bitumenskih mjeavina po vruem postupku namijenjenih za sve vrste veznih i nosivih
slojeva kolnikih konstrukcija.

62
Tablica D-06 Oznake tipova smjese agregata za vezne i nosive slojeve slojeve
Oznake smjese agregata
Frakcije
agregaa
Ispitne metode
AG7 AG8 AG9 (a)
GC90/15 GC90/15
2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32, 8/16, 16/32

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 G20/15 (b) G20/15


- - G20/17,5
(c)
Udio sitnih estica HRN EN 933-1 f1, f2 f2
Udio drobljenih i lomljenih povrina zrna HRN EN 933-5 C100/0 C90/1 C50/30
Krupni agregat

Indeks oblika ili oblik zrna HRN EN 933-3 ili


FI15 ili SI20 FI20 ili SI25
HRN EN 933-4
Otpornost na predrobljavanje HRN EN 1097-2 LA25 LA30 LA30
Polirnost HRN EN 1097-8 PSVNR PSVNR
Upijanje vode za ocjenu otpornosti na
HRN EN 1097-6 WA241 WA242
smrzavanje
Otpornost na smrzavanje-odmrzavanje ili HRN EN 1367-1 ili
F1 ili MS18 F1 ili MS18
magnezijev sulfat HRN EN 1367-2
Prionjivost bitumenskog veziva HRN EN 12697-11 90 % 85 % 85 %
GA90
Granulometrijski sastav HRN EN 933-1
Punilo Mijeani agregat

GTC10
Udio sitnih estica HRN EN 933-1 f10 f16
0/4

Kvaliteta sitnih estica HRN EN 933-9 MBF10


Uglatost zrna (koeficijent protoka) (d) HRN EN 933-6 ECSDeclared
Oneienje lakim esticama HRN EN 1744-1 mLPC0,1
Porijeklo (e) - (LA25) (LA30)

upljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 V38/45

(a)
krupni agregat su kombinirane frakcije u kojima je D > 2d
(b)
odnosi se na frakcije 4/8, 8/16 i 16/32
(c)
odnosi se na frakciju 2/4
(d)
koeficijent protoka, ECS, zrnja veliine 2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4
(e)
sirovina od koje je proizveden agregat navedene vrijednosti otpornosti na predrobljavanje, LA

D-3.2 RECIKLANI ASALTNI GRANULAT


Opis
Reciklani asfaltni granulat, kao produkt mljevenja asfaltnih slojeva ili produkt drobljenja lomljenih
asfaltnih ploa iz asfaltnog kolnika, upotrebljava se kao sastavni materijal bitumenskih mjeavina
po vruem postupku.
Normom HRN EN 13108-8 specificiran je samo onaj reciklani asfaltni granulat koji sadri
cestograevni bitumen prema normi prEN 12591:2008, polimerom modificirani bitumen prema
normi HRN EN 14023 i tvrdi cestograevni bitumen prema normi HRN EN 13924.

Oznaavanje
Reciklani asfaltni granulat oznaava se kraticom RA, kojoj prethodi oznaka veliine nakupina
asfaltnog granulata U (veliina najveeg komada reciklanog asfaltnog granulata, izraena
veliinom otvora sita), a potom se navodi oznaka veliine agregata izraena u obliku d/D mm.
Opa oznaka reciklanog asfaltnog granulata: U RA d/D
Primjer: 40 RA 0/8 (Veliina najvee nakupine reciklanog asfaltnog granulata iznosi 40 mm, a
veliina najveeg zrna agregata iznosi 8 mm).

63
Svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete
Homogenost reciklanog asfaltnog granulata prva je pretpostavka uporabe. Homogenost se
odreuje ispitivanjem i vrednovanjem granulometrijskog sastava, udjela bitumena i konzistencije
bitumena (toka razmekanja).
Uzorkovanje raciklanog asfaltnog granulata u svrhu ispitivanja homogenosti provodi se sukladno
normi HRN EN 932-1.
Sukladno toki 5.4.2 norme HRN EN 13108-8, broj uzoraka namijenjen za ispitivanje, n, mora biti
koliina sirovine u tonama, podijeljena s 500 t, zaokruena na vei broj, ne manji od 5.
Tehnika svojstva reciklanog asfaltnog granulata znaajna za vrednovanje pri uporabi za
proizvodnju bitumenskih mjeavina navedena su u tablici D-07

Tablica D-07 Tehnika svojstva reciklanog asfaltnog granulata


HRN EN 13108-8
Toka Zahtjev
Tehniko svojstvo Ispitna norma
norme
4.1 Prisustvo stranih tvari HRN EN 12697-42 razred F1
4.2.1 Tip veziva - Naznaiti koje je vezivo u sirovini prevladavajue

Toka razmekanja HRN EN 12697-3 i S70 (a)


4.2.2
izdvojenog veziva, C HRN EN 1427 Sdec (b)
4.3 Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1:2008 Ispituje se
4.4 Udio veziva, %(m/m) HRN EN 12697-1 Ispituje se
Veliina najvee
4.5 - URA
nakupine, mm
Norme iz
5.2 Tip i svojstva agregata Ispituje se
HRN EN 13043
- granulometrijski sastav
5.3 Homogenost - - udio veziva
- vrijednosti toke razmekanja
(a) mora se deklarirati ovaj razred ako toka razmekanja bitumena za svaki uzorak u skladu s tokom 5.4.2 nije vea od 77 C, te ako srednja
vrijednost toke razmekanja svih uzoraka nije vea od 70 C.
(b) deklarira se ako nije razred S70

Sukladno toki 4.2 norme HRN EN 13108-8, granulometrijski sastav reciklanog asfaltnog
granulata mora se izraziti postocima prolaska kroz sita veliine 1,4 D; D; 2 mm i 0,063 mm i
postocima prolaska kroz jedno ili vie krupnih sita izmeu D i 2 mm te jedno ili vie sita izmeu 2
mm i 0,063 mm.
Granulometrijski sastav reciklanog asfaltnog granulata odreuje se na sitima sljedeih otvora
izraenih u milimetrima, sukladno normi normi ISO 565:1990:
0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 (pletena sita),
4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 (buena sita).
Sukladno toki 4.3 norme HRN EN 13108-8, udio veziva odreuje se prema normi HRN EN
12697-1, bez obzira na vrstu bitumena u reciklanim asfaltnom granulatu.

Kontrola zaliha i identifikacija


Pri skladitenju moraju se provesti nuna istraivanja radi dokumentiranja i iskazivanja svojstava
reciklanog asfaltnog granulata.
Otpremnica mora sadravati sljedee podatke koji se odnose na identifikaciju:
podatke dobavljaa,
oznaivanje,
datum i vrijeme isporuke.
Dokumentacija mora omoguiti sljedivost do izjave o svojstvima i identifikaciji sirovine.

64
D-3.3 BITUMEN
Vrste
Za proizvodnju bitumenskih mjeavina upotrebljavaju se tri vrste bitumena, specificirane sljedeim
normama:
prEN 12591:2008 Bitumen i bitumenska veziva Specifikacije za cestograevne bitumene
HRN EN 13924 Bitumen i bitumenska veziva Specifikacije za tvrde cestograevne
bitumene
HRN EN 14023 Bitumen i bitumenska veziva Okvirna specifikacija za polimerom
modificirane bitumene

Svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete


Tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete bitumena namijenjenog za proizvodnju
bitumenskih mjeavina navedeni u ovoj toki, obvezno se primjenjuju u sklopu provedbe poetnog
ispitivanja u postupku potvrivanja sukladnosti proizvoda.
Bitumen se uzorkuje sukladno normi HRN EN 58, a za laboratorijsko ispitivanje priprema prema
normi HRN EN 12594.

Cestograevni bitumen
Tehnika svojstva cestograevnog bitumena specificirana su prema nacrtu harmonizirane normi
prEN 12591:2008. Cestograevni bitumen svojstava prema ovoj normi upotrebljava se za
proizvodnju bitumenske mjeavine tipa asfaltbetona namijenjene za izvedbu habajuih, nosivo-
habajuih, veznih i nosivih slojeva kolnikih konstrukcija na autocestama i svim ostalim javnim
cestama.
Osim toga cestograevni se bitumen upotrebljava za proizvodnju bitumenskih mjeavina
namijenjenih za izvedbu zaustavnog traka na autocestama, parkiralinih povrina, te biciklistikih i
pjeakih staza.
Vrste, tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalite cestograevnog bitumena navedeni su u
tablici D-08.
Tehnika svojstva navedena u tokama 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 i 5.2.6 iste tablice, predstavljaju
relevantna svojstva za ispunjavanje bitnih zahtjeva za graevinu.
Tablica D-08 Vrste, tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalite cestograevnog bitumena
prEN 12591:2008 Vrste i uvjeti kvalitete
Toka
norme
Tehniko svojstvo Ispitna norma 20/30 35/50 50/70 70/100 160/220
5.2.2 Penetracija na 25C (Pen), 0,1 mm HRN EN 1426 20 - 30 35 - 50 50 - 70 70 - 100 160 - 220
5.2.3 Toka razmekanja (PK), C HRN EN 1427 55 - 63 50 - 58 46 - 54 43 - 51 35 - 43
5.2.4 Toka loma po Fraassu, C HRN EN 12593 - -5 -8 -10 -15
Kinematika viskoznost na 135
5.2.5 HRN EN 12595 530 370 295 230 135
C, mm2/s
Otpornost na otvrdnjavanje pri 163 C (HRN EN 12607-1)
Promjena mase, %(m/m) HRN EN 12607-1 0,5 0,5 0,5 0,8 1,0
5.2.6 Zadrana penetracija, % HRN EN 1426 55 53 50 46 37
Porast toke razmekanja (PK), C HRN EN 1427 10 11 11 11 12
Ostala svojstva
5.2.7.1 Gustoa, Mg/m3 HRN EN 15326 navesti
5.2.7.2 Plamite, C HRN EN ISO 2592 240 240 230 230 220
Tablica 1A Topljivost, %(m/m) HRN EN 12592 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

65
Tvrdi cestograevni bitumen
Tehnika svojstva tvrdog cestograevnog bitumena specificirana su prema harmoniziranoj normi
HRN EN 13924. Tvrdi cestograevni bitumen svojstava prema ovoj normi upotrebljava se za
proizvodnju bitumenske mjeavine tipa asfaltbetona visokog modula krutosti, namijenjenog za
izvedbu veznih i nosivih slojeva kolnikih konstrukcija na posebno optereenim prometnim
povrinama.
Vrste, tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalite tvrdog cestograevnog bitumena navedeni
su u tablici D-09.
Tablica D-09 Vrste, tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete tvrdog cestograevnog
bitumena
HRN EN 13924 Vrste i uvjeti kvalitete

Toka 10/20 15/25


Tehniko svojstvo Ispitna norma
norme
Razred Zahtjev Razred Zahtjev
5.1.2 Penetracija na 25C (Pen), 0,1 mm HRN EN 1426 3 10 - 20 2 15 - 25
5.1.3 Toka razmekanja (PK), C HRN EN 1427 3 58 - 78 2 55 - 71
Otpornost na otvrdnjavanje (HRN EN 12607-1)
Promjena mase, %(m/m) HRN EN 12607-1 2 0,5 2 0,5
Zadrana penetracija, % HRN EN 1426 2 55 2 55
5.1.4 Toka razmekanja nakon
HRN EN 1427 0 NPD 0 NPD
otvrdnjavanja (PK), C
Porast toke razmekanja, C HRN EN 1427 2 8 2 8
Plamite, C HRN EN ISO 2592 3 245 3 245
Toka loma po Fraassu, C HRN EN 12593 6 +3 2 0
Kinematika viskoznost na 135
5.1.6 HRN EN 12595 1 TBR 1 TBR
C, mm2/s
Topljivost, %(m/m) HRN EN 12592 2 99,0 2 99,0
Gustoa, Mg/m3 HRN EN 15326 navesti navesti

Polimerom modificirani bitumen


Vrste polimerom modificiranog bitumena i razredi tehnikih svojstava polimerom modificiranog
bitumena odabrani su iz harmonizirane norme HRN EN 14023.
Ovaj se bitumen upotrebljava za proizvodnju bitumenskih mjeavina namijenjenih za izvedbu
nosivih i veznih slojeva na autocestama i ostalim javnim cestama s tekim i vrlo tekim prometnim
optereenjem, te za ozvedbu habajuih slojeva na autocestama i ostalim javnim cestama s tekim,
vrlo tekim i srednjim prometnim optereenjem. Nadalje, upotrebljava se takoer za proizvodnju
bitumenskih mjeavina namijenjenih za izvedbu zatitnih slojeva hidroizolacije kolnikih ploa
cestovnih objekata.
Vrste, tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalite polimerom modificiranog bitumena
navedeni su u tablici D-10.
Tehnika svojstva navedena u tokama 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 i 5.1.7 iste tablice, predstavljaju
relevantna svojstva za ispunjavanje bitnih zahtjeva za graevinu.
Osim tehnikih svojstava iz tablice D-10, proizvoa mora navesti gustou polimerom
modificiranog bitumena na 25 C, odreenu prema normi HRN EN ISO 3838.
Potvrivanje sukladnosti i dokazi uporabljivosti
Potvrivanje sukladnosti bitumena provodi se sustavom 2+ sukladno Dodatku ZA:
norme prEN 12591:2008 za cestograevni bitumen
norme HRN EN 13924 za tvrdi cestograevni bitumen i
norme HRN EN 14023 za polimerom modificirani bitumen.

66
Tablica D-10 Vrste, tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalite polimerom modificiranog
bitumena
HRN EN 14023 Vrste i uvjeti kvalitete

PMB PMB PMB PMB


Toka
norme
Tehniko svojstvo Ispitna norma 10/40-65 25/55-55 45/80-55 45/80-65
Razred Zahtjev Razred Zahtjev Razred Zahtjev Razred Zahtjev
5.1.2 Penetracija na 25C (Pen), 0,1 mm HRN EN 1426 2 10 - 40 3 25 - 55 4 45 - 80 4 45 - 80
5.1.3 Toka razmekanja (PK), C HRN EN 1427 5 65 7 55 7 55 5 65
HRN EN 13703 i 2 3 3 3
5.1.4 Sila duktilnosti, J/cm2 6 2 2 2
HRN EN 13589 (10C) (5C) (5C) (5C)
HRN EN ISO
5.1.7 Plamite, C 2 250 2 250 2 250 2 250
2592
Otpornost na otvrdnjavanje (HRN EN 12607-1)
Promjena mase, %(m/m) HRN EN 12607-1 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5
5.1.5 Zadrana penetracija, % HRN EN 1426 6 55 6 55 5 50 6 55
Porast toke razmekanja, C HRN EN 1427 1 TBR (a) 1 TBR (a) 1 TBR (a) 1 TBR (a)
Ostala svojstva
Toka loma po Fraassu, C HRN EN 12593 3 -5 5 -10 6 -12 7 -15
Elastini povrat na 25 C, %
HRN EN 13398 5 50 5 50 4 60 2 80
HRN EN 13399 i
PK, C 2 5 2 5 2 5 2 5
Stabilnost HRN EN 1427
Tablica 2 pri skladitenju HRN EN 13399 i
Pen, C 1 TBR (a) 1 TBR (a) 1 TBR (a) 1 TBR (a)
HRN EN 1426
Otpornost na otvrdnjavanje (HRN EN 12607-1)
Pad toke razmekanja, C HRN EN 1427 1 TBR (a) 1 TBR (a) 1 TBR (a) 1 TBR (a)
Elastini povrat na 25 C, % HRN EN 13398 4 50 4 50 4 50 2 70
(a)
TBR-To be reported- ispitati i navesti vrijednost

D-3.4 BITUMENSKE EMULZIJE


Vrste i primjena
Za poboljanje meusobne povezanosti slojeva kolnike konstrukcije upotrebljavaju se nestabilne
ili polustabilne kationske bitumenske emulzije specificirane prema harmoniziranoj normi
HRN EN 13808.
Za poboljanje meusobne povezanosti asfaltnih slojeva, upotrebljavaju se:
1. Kationska bitumenska emulzija
2. Kationska polimerna bitumenska emulzija

Oznaivanje bitumenskih emulzija


Sukladno normi HRN EN 13808, bitumenska emulzija uz osnovnu oznaku C (kationska), nosi jo
oznaku nazivnog udjela veziva, oznaku vrste veziva i razred vrijednosti raspada.
Primjer 1: C 60 B 4 (kationska bitumenska emulzija, 60 % cestograevnog bitumena (B), 4. razred
vrijednosti raspada 70 do 130)
Primjer 2: C 60 BP 4 (kationska bitumenska emulzija, 60 % cestograevnog bitumena s dodatkom
polimera (BP), 4. razred vrijednosti raspada 70 do 130)

Svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete


Tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete kationskih bitumenskih emulzija navedeni u
ovoj toki, obvezno se primjenjuju u sklopu provedbe poetnog ispitivanja u postupku potvrivanja
sukladnosti proizvoda.

67
Tablica D-11 Vrste, tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete kationske bitumenske
emulzije za povezivanje asfaltnih slojeva
HRN EN 13808 Vrste i uvjeti kvalitete
Toka
Tehniko svojstvo Ispitna norma
C 60 B 4 C 40 B 4
norme Razred Zahtjev Razred Zahtjev
Vanjski izgled HRN EN 1425 1 TBR (a) 1 TBR (a)
Polaritet estica HRN EN 1430 2 pozitivan 2 pozitivan
Vrijednost raspada HRN EN 13075-1 4 70 do 130 3 70 do 130
Udio veziva, %(m/m) HRN EN 1428 5 58 do 62 2 38 do 42
Udio uljnog destilata,
HRN EN 1431 2 2 2 2
%(m/m)
Tablica 3 Vrijeme istjecanja, (40 C), s HRN EN 12846 2 DV (b)
2 DV(b)
Ostatak na situ 0,5 mm,
HRN EN 1429 4 0,5 4 0,5
%(m/m)
Ostatak na situ 0,5 mm
(7 dana skladitenja), HRN EN 1429 4 0,5 4 0,5
%(m/m)
HRN EN 13614,
Prionljivost, % 2 75 2 75
dio 8,2
Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074
Penetracija na 25 C, 0,1 mm HRN EN 1426 6 330 6 330
Tablica 4
Toka razmekanja, C HRN EN 1427 6 35 6 35
Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074 nakon stabiliziranja prema normi HRN EN 14895 i starenja prema normi
HRN EN 14769
Penetracija na 25 C, 0,1 mm HRN EN 1426 2 DV (b) 2 DV (b)
Tablica 5 (b)
Toka razmekanja, C HRN EN 1427 2 DV 2 DV (b)
(a)
TBR-To be reported- ispitati i navesti vrijednost
(b)
DV-Declared value- proizvoa obvezno iskazuje vrijednost

Tablica D-12 Vrste, tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete kationske polimerne
bitumenske emulzije za povezivanje asfaltnih slojeva
HRN EN 13808 Vrste i uvjeti kvalitete
Toka
Tehniko svojstvo Ispitna norma
C 70 BP 4 C 60 BP 4
norme Razred Zahtjev Razred Zahtjev
Vanjski izgled HRN EN 1425 1 TBR (a) 1 TBR (a)
Polaritet estica HRN EN 1430 2 pozitivan 2 pozitivan
Vrijednost raspada HRN EN 13075-1 4 70 do 130 4 70 do 130
Udio veziva, %(m/m) HRN EN 1428 8 67 do 71 5 58 do 62
Udio uljnog destilata,
HRN EN 1431 2 2 2 2
%(m/m)
Tablica 3 Vrijeme istjecanja, (40 C), s HRN EN 12846 2 DV (b)
2 DV (b)
Ostatak na situ 0,5 mm,
HRN EN 1429 4 0,5 4 0,5
%(m/m)
Ostatak na situ 0,5 mm
(7 dana skladitenja), HRN EN 1429 4 0,5 4 0,5
%(m/m)
HRN EN 13614,
Prionljivost, % 2 90 2 90
dio 8,2
Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074
Penetracija na 25 C, 0,1 mm HRN EN 1426 5 220 5 220
Toka razmekanja, C HRN EN 1427 5 39 5 39
Tablica 4 Duktilnost uz mjerenje sile (5 C ),
HRN EN 13589 2 1,0 2 1,0
J/cm2
Elastini povrat (25 C), % HRN EN 13398 4 50 4 50

68
Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074 nakon stabiliziranja prema normi HRN EN 14895 i starenja prema normi
HRN EN 14769
Penetracija na 25 C, 0,1 mm HRN EN 1426 2 DV (b) 2 DV (b)
Tablica 5 Toka razmekanja, C HRN EN 1427 2 DV (b) 2 DV (b)
Duktilnost uz mjerenje sile (5 C ),
HRN EN 13589 2 1,0 2 1,0
J/cm2
(a)
TBR-To be reported- ispitati i navesti vrijednost
(b)
DV-Declared value- proizvoa obvezno iskazuje vrijednost

Potvrivanje sukladnosti i dokazi uporabljivosti


U sklopu poetnog ispitivanja proizvoda, sukladno toki 6.2 norme HRN EN 13808, proizvoa e
provesti sva ispitivanja i ispuniti zahtjeve navedene u tablicama D-11 i D-12.
Unutarnja (tvornika) kontrola proizvodnje kationskih bitumenskih emulzija provodi se prema
normi HRN EN 14733.
Potvrivanje sukladnosti kationskih bitumenskih emulzija provodi se sustavom 2+ sukladno
Dodatku ZA harmonizirane norme HRN EN 13808.

D-3.5 BITUMENSKE MJEAVINE


Vrste i primjena
Za izvedbu asfaltnih slojeva kolnikih konstrukcija na autocestama i ostalim javnim cestama, za
izvedbu zatitnih slojeva hidroizolacije kolnikih ploa na cestovnim objektima, te za izvedbu
asfaltnih slojeva parkiralita, biciklistikih i pjeakih staza i drugih prometnih povrina,
upotrebljavaju se sljedee vrste bitumenskih mjeavina po vruem postupku:
Asfaltbeton Asphalt Concrete (HRN EN 13108-1),
SMA Stone Mastic Asphalt (HRN EN 13108-5),
Lijevani asfalt Mastic Asphalt (HRN EN 13108-6),
Porozni asfalt Porous Asphalt (HRN EN 13108-7).

Oznaavanje
Sukladno navedenim normama, bitumenske mjeavine oznaavaju se akronimom engleskog naziva
bitumenske mjeavine, oznakom najveeg zrna u bitumenskoj mjeavini (D) i oznakom tipa
bitumena. Izuzetno, prema normi HRN EN 13108-1, oznaka bitumenske mjeavine za asfaltbeton
sadri dodatno jo i oznaku sloja za koji je bitumenska mjeavina namijenjena (surf, bin ili base),
ovisno radi li se o habajuem, veznom ili nosivom sloju).
U svrhu jednoznanog oznaavanja bitumenskih mjeavina, obveznim oznakama iz harmoniziranih
norma HRN EN 13108-1, HRN EN 13108-5, HRN EN 13108-6 i HRN EN 13108-7, dodane su
primjenske oznake smjese agregata u bitumenskoj mjeavini i primjenske oznake tipa mjeavine s
obzirom na fizikalno-mehanika svojstva. Te primjenske oznake nisu u okviru formalnih zahtjeva
prema navedenim harmoniziranim normama, ve su u okviru tzv. nacionalnog dodatka.
Osim toga, na mjestu obvezne oznake sloja sukladno normi HRN EN 13108-1, kada se ashaltbeton
upotrebljava za izvedbu nosivo-habajueg ili zatitnog sloja hidroizolacije, stavljaju se nae
primjenske oznake za te vrste asfaltnih slojeva.
Sastavni dijelovi jedinstvene oznake jedne bitumenske mjeavine prikazani su na sljedeem
primjeru:
AC 11-H, 50/70, AG2(H2)
AC asfaltbeton (Asphalt Concrete),
11 veliina najveeg zrna,
H (surf H habajui sloj; bin V vezni sloj; base N nosivi sloj;
NH nosivo-habajui sloj; ZS zatitni sloj hidroizolacije)
50/70 vrsta i tip bitumena,

69
AG2 primjenska oznaka smjese agregata (tablica D-05 i D-06),
H2 primjenska oznaka tipa bitumenske mjeavine s obzirom na fizikalno-mehanika
svojstva (tablica D-15)

D-3.5.1 Svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete - ASFALTBETON


Tehnika svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete bitumenskih mjeavina navedeni u ovoj toki,
obvezno se primjenjuju u sklopu provedbe poetnog ispitivanja u postupku potvrivanja sukladnosti
proizvoda.
Tehnika svojstva, ispitne metode i nain provedbe postupka potvrivanja sukladnosti bitumenske
mjeavine od asfaltbetona specificirani su harmoniziranom normom HRN EN 13108-1.
Specifikacije iz ove norme odnose se na asfaltbeton namijenjen za izvedbu habajuih, veznih,
nosivih i nosivo-habajuih slojeva kolnikih konstrukcija, te za izvedbu izravnavajuih i zatitnih
slojeva hidroizolacije.

Tablica D-13 Vrste i oznake bitumenskih mjeavina od asfaltbetona


Oznaka bitumenske mjeavine od asfaltbetona
Naziv bitumenske Oznaka
mjeavine Veliina najveeg Oznaka Oznaka tipa Oznaka tipa
Akronim smjese
zrna, D sloja bitumena mjeavine (a)
agregata (a)
50/70, 70/100,
PMB 25/55-55,
4, 8, 11 H AG1 do AG6 H1, H2, H3
PMB 45/80-65,
PMB 45/80-55
30/50,
16, 22 V PMB 25/55-55, AG7 V1, V2
sfaltbeton PMB 45/80-65
AC
(Asphalt Concrete)
30/50, 50/70, 70/100,
16, 22, 32 N PMB 25/55-55, AG7 do AG9 N1, N2, N3
PMB 45/80-65
16 NH (a) 50/70, 70/100 AG7 N4
PMB 25/55-55,
8, 11 ZS (a) AG5 H4
PMB 45/80-65
(a)
izvan zahtjeva norme HRN EN 13108-1

Asfaltbeton za habajue slojeve


Za izvedbu habajuih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se bitumenske mjeavine
asfaltbetona AC 4-H, AC 8-H i AC 11-H.
Za izvedbu zatitnih slojeva hidroizolacije upotrebljavaju se bitumenske mjeavine asfaltbetona AC
8-ZS i AC 11-ZS.

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Podruje doputenog granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena asfaltbetona za habajue
i zatitne slojeve prikazani su u tablici D-14.

Tablica D-14 Podruje granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena asfaltbetona za


habajue i zatitne slojeve
Toka Asfaltbeton za habajue i zatitne slojeve
Otvori
norme okaca sita, AC 4-H AC 8-H AC 11-H AC 16-H AC 8-ZS AC 11-ZS
HRN EN 13108-1 mm
Prolaz kroz sito, %(m/m)
Granulometrijski sastav, 22,4 100

70
toka 5.3.1.2 16,0 100 90 do 100 100
11,2 100 90 do 100 74 do 86 100 90 do 100
8,0 90 do 100 74 do 87 60 do 75 90 do 100 74 do 87
5,6 100 - - - - -
4,0 90 do 100 56 do 74 - - 56 do 74 -
2,0 55 do 75 38 do 56 31 do 48 27 do 43 38 do 56 31 do 48
0,5 20 do 42 15 do 35 13 do 29 12 do 27 15 do 35 13 do 29
0,063 6,0 do 16,0 6,0 do 10,0 4,0 do 9,0 4,0 do 9,0 6,0 do 10,0 4,0 do 9,0
Minimalni udio bitumena,
Bmin(a) Bmin5,8 Bmin5,2 Bmin4,6 Bmin4,0 Bmin5,2 Bmin4,6
toka 5.3.1.3
(a)
Bmin se korigira mnoenjem faktorom = 2,650/a (HRN EN 13108-1:2006/AC:2008, toka 5.3.1.3)
(a je gustoa smjese agregata u bitumenskoj mjeavini, izraena u Mg/m3, a odreena prema normi HRN EN 1097-6)

Fizikalno-mehanika svojstva
Ovisno o fizikalno-mehanikim svojstvima, vrsti upotrijebljenog agregata i bitumena, postoje tri
tipa asfaltbetonske mjeavine za habajue slojeve; tip H1, H2 i H3 i jedan tip asfaltbetonske
mjeavine za zatitne slojeve hidroizolacije, tip H4 (tablica D-15).

Temperature bitumenske mjeavine


Temperatura laboratorijskog zbijanja bitumenske mjeavine mora biti sukladna zahtjevima norme
HRN EN 12697-35:2004+A1.
Najvia doputena temperatura bitumenske mjeavine odnosi se na svako mjesto pri proizvodnji na
asfaltnom postrojenju, a izmjerena sukladno zahtjevu norme HRN EN 12697-13, ne smije biti via
od najvie doputene vrijednosti navedene u tablici D-16.
Najnia doputena vrijednost se odnosi na temperaturu bitumenske mjeavine pri isporuci na mjestu
ugradnje.

Tablica D-15 Tipovi asfaltbetona za habajue i zatitne slojeve


Tipovi asfaltbetona za habajue slojeva H1 H2 H3 H4
Oznaka agregata AG1 AG1, AG2 AG4 do AG6 AG5
Cestograevni bitumen - 50/70 50/70, 70/100 -
Sastavni materijali
25/55-55, 25/55-55,
Polimerom modificirani bitumen -
45/80-55, 45/80-65 45/80-65
Reciklani asfaltni granulat -
Fizikalno-mehanika svojstva bitumenske mjeavine
HRN EN 13108-20 HRN EN 13108-1
Udio upljina, V, % (V/V) Vmin2,5
Volumetrijska toka 5.2.2 Vmax5,5
svojstva VFBminNR - -
Ispuna upljina bitumenom,VFB, (%),
toka D2 (a) toka 5.3.3 VFBmaxNR
Vmin 3,5 Vmin 3,0 Vmin4,0
Udio upljina, V , % (V/V), toka 5.2.2
Volumetrijska Vmax 6,0 Vmax 5,5 Vmax7,0
-
svojstva Ispuna upljina bitumenom, VFB, (%), VFBminNR VFBmin70 VFBmin60
toka D2 (b) toka 5.3.3 VFBmaxNR VFBmax83 VFBmax77

71
Osjetljivost na Najmanji omjer indirektne vlane vrstoe,
vodu ITSR80 ITSRNR ITSR80
ITSR (%), toka 5.2.4
toka D3 (c)
Otpornost na
trajne Najvea relativna dubina kolotraga, PRDAIR
PRDAIR 5,0 PRDAIR 7,0 PRDAIR NR PRDAIR NR
(%), toka 5.2.6
deformacije
toka D6 (d)
(a)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 275 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.3, gustoa asfaltne mjeavine
odreuje se prema normi HRN EN 12697-5:2002+A1, u vodi, postupak A, gustoa asfaltnog uzorka prema normi HRN EN 12697-6:2003 +A1, postupak B, a
udio upljina V i ispuna upljina bitumenom VFB, prema normi HRN EN 12697-8
(b)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 250 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.2, gustoa bitumenske
mjeavine odreuje se prema normi HRN EN 12697-5:2002+A1, u vodi, postupak A, gustoa asfaltnog uzorka prema normi HRN EN 12697-6:2003 +A1,
postupak B, a udio upljina V i ispuna upljina bitumenom VFB, prema normi HRN EN 12697-8
(c)
uzorci promjera (100 3) mm spravljaju se Marshall zbijaem, 235 udaraca prema normi HRN EN 12697-12, postupak A, toka 6.1.1, a kondicioniraju prema
toki 6.1.2 i ispituju postupkom A, toka 7.1 na temperaturi od 15 C
(d)
uzorci se spravljaju valjkastim zbijaem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.20, s postocima referentne gustoe (P98
P100), a ispituju sukladno normi HRN EN 12697-22:2003+A1, mali ureaj, postupak B, na zraku, na temperaturi od 60 C
ili
uzorci se uzimaju iz ispitnog polja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.21, s postocima referentne gustoe (P98 P100),
a ispituju sukladno normi HRN EN 12697-22:2003+A1, mali ureaj, postupak B, na zraku, na temperaturi od 60 C

Tablica D-16 Temperature asfaltbetona za habajue i zatitne slojeve


Temperatura bitumenske mjeavine, C
Vrste i tipovi bitumena za
Laboratorijsko Najnia doputena Najvia doputena
asfaltbeton za habajue i zatitne slojeve
zbijanje temperatura temperatura
50/70 150 180
Cestograevni bitumen
70/100 145 180
(a)
Polimerom modificirani PMB 25/55-55 -
bitumen PMB 45/80-65 - (b)
- (a)
PMB 45/80-55
(a)
obvezno navodi proizvoa bitumena (HRN EN 13108-1:2006/AC:2008, toka 5.2.10)
(b)
odreuje se viskoznost prema normi HRN EN 12595

Asfaltbeton za vezne slojeve


Za izvedbu veznih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se bitumenske mjeavine
asfaltbetona AC 16-V i AC 22-V.

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Podruje doputenog granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena ovih vrsta asfaltbetona
za vezni sloj, prikazani su u tablici D-17.

Tablica D-17 Podruje granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena asfaltbetona za vezne
slojeve
Asfaltbeton za vezne slojeve
Toka norme Otvori okaca sita,
HRN EN 13108-1 mm AC 16-V AC 22-V
Prolaz kroz sito, %(m/m)
31,5 100
22,4 100 90 do 100
16,0 90 do 100 66 do 85
Granulometrijski sastav, 11,2 65 do 85 -
toka 5.3.1.2 8,0 50 do 76 46 do 68
2,0 25 do 50 24 do 45
0,5 12 do 32 10 do 28
0,063 4,0 do 7,0 4,0 do 7,0
Minimalni udio bitumena,
Bmin(a) Bmin4,2 Bmin3,6
toka 5.3.1.3
(a)
Bmin se korigira mnoenjem faktorom = 2,650/a (HRN EN 13108-1:2006/AC:2008, toka 5.3.1.3)
(a je gustoa smjese agregata u bitumenskoj mjeavini, izraena u Mg/m3, a odreena prema normi HRN EN 1097-6)

72
Fizikalno-mehanika svojstva
Ovisno o fizikalno-mehanikim svojstvima i vrsti upotrebljenog bitumena postoje dva tipa
asfaltbetonske mjeavine za vezne slojeve; tip V1 i V2 (tablica D-18).

Tablica D-18 Tipovi asfaltbetona za vezni sloj


Tipovi asfaltbetona za vezne slojeve V1 V2
Oznaka agregata AG7
Sastavni materijali Cestograevni bitumen - 35/50
Polimerom modificirani bitumen 25/55-55
Reciklani asfaltni granulat -
Fizikalno-mehanika svojstva
HRN EN 13108-20 HRN EN 13108-1
Vmin3,0
Udio upljina, V , % (V/V), toka 5.2.2
Volumetrijska Vmax6,0
svojstva -
VFBminNR
toka D2 (a) Ispuna upljina bitumenom, VFB (%), toka 5.3.3
VFBmaxNR

Vmin4,0
Udio upljina, V , % (V/V), toka 5.2.2
Volumetrijska Vmax7,0
svojstva -
VFBmin55
toka D2 (b) Ispuna upljina bitumenom, VFB (%), toka 5.3.3
VFBmax74

Osjetljivost na Najmanji omjer indirektne vlane vrstoe, ITSR (%)


vodu ITSR80
toka 5.2.4
toka D3 (c)
Otpornost na
trajne Najmanja relativna dubina kolotraga, PRDAIR (%)
PRDAIR 7,0 PRDAIR NR
toka 5.2.6
deformacije
toka D6 (d)
(a)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 275 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.3, gustoa asfaltne mjeavine
odreuje se prema normi HRN EN 12697-5:2002+A1, u vodi, postupak A, gustoa asfaltnog uzorka prema normi HRN EN 12697-6:2003 +A1, postupak B, a
udio upljina V i ispuna upljina bitumenom VFB, prema normi HRN EN 12697-8
(b)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 250 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.2, gustoa bitumenske
mjeavine odreuje se prema normi HRN EN 12697-5:2002+A1, u vodi, postupak A, gustoa asfaltnog uzorka prema normi HRN EN 12697-6:2003 +A1,
postupak B, a udio upljina V i ispuna upljina bitumenom VFB, prema normi HRN EN 12697-8
(c)
uzorci promjera (100 3) mm spravljaju se Marshall zbijaem, 235 udaraca prema normi HRN EN 12697-12, postupak A, toka 6.1.1, a kondicioniraju prema
toki 6.1.2 i ispituju postupkom A, toka 7.1, na temperaturi od 15 C
(d)
uzorci se spravljaju valjkastim zbijaem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.20, s postocima referentne gustoe (P98
P100), a ispituju sukladno normi HRN EN 12697-22:2003+A1, mali ureaj, postupak B, na zraku, na temperaturi od 60 C ili uzorci se uzimaju iz ispitnog polja
prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.21, s postocima referentne gustoe (P98 P100), a ispituju sukladno normi HRN EN
12697-22:2003+A1, mali ureaj, postupak B, na zraku, na temperaturi od 60 C

Temperature bitumenske mjeavine


Temperatura laboratorijskog zbijanja bitumenske mjeavine mora biti sukladna zahtjevima norme
HRN EN 12697-35:2004+A1.
Najvia doputena temperatura bitumenske mjeavine odnosi se na svako mjesto pri proizvodnji na
asfaltnom postrojenju, a izmjerena sukladno zahtjevu norme HRN EN 12697-13, ne smije biti via
od najvie doputene vrijednosti navedene u tablici D-19.
Najnia doputena vrijednost se odnosi na temperaturu bitumenske mjeavine pri isporuci na mjestu
ugradnje.
Tablica D-19 Temperature asfaltbetona za vezne slojeve
Temperatura bitumenske mjeavine, C
Vrste i tipovi bitumena za asfaltbeton za vezne
Laboratorijsko Najnia doputena Najvia doputena
slojeve
zbijanje temperatura temperatura

73
Cestograevni bitumen 30/50 165 190
Polimerom modificirani (b)
- (a)
PMB 25/55-55 - - (a)
bitumen
(a)
obvezno navodi proizvoa bitumena (HRN EN 13108-1:2006/AC:2008, toka 5.2.10)
(b)
odreuje se viskoznost prema normi HRN EN 12595

Asfaltbeton za nosive i nosivo-habajue slojeve


Za izvedbu nosivih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se bitumenske mjeavine
asfaltbetona AC 16-N, AC 22-N i AC 32-N, a za izvedbu nosivo-habajuih slojeva upotrebljava se
bitumenska mjeavina asfaltbetona AC 16-NH.
Granulometrijski sastav i udio bitumena
Podruje doputenog granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena ovih vrsta asfaltbetona
prikazani su u tablici D-20.

Tablica D-20 Podruje granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena asfaltbetona za


nosive i nosivo-habajue slojeve
Asfaltbeton za nosive i nosivo-habajue slojeve
Toka norme Otvori okaca
HRN EN 13108-1 sita, mm AC 16-N AC 22-N AC 32-N AC 16-NH
Prolaz kroz sito, %(m/m)
45 100
31,5 100 90 do 100
22,4 100 90 d0 100 - 100
16,0 90 do 100 - 57 do 82 90 do 100
Granulometrijski sastav,
11,2 - 61 do 81 - -
toka 5.3.1.2
8,0 55 do 85 44 do 68 37 do 62 55 do 85
2,0 25 do 50 20 do 40 17 do 37 25 do 50
0,5 12 do 32 9 do 25 8 do 22 12 do 32
0,063 3,0 do 9,0 3,0 do 9,0 3,0 do 8,0 3,0 do 9,0
Minimalni udio bitumena,
Bmin(a) Bmin3,8 Bmin3,4 Bmin3,0 Bmin3,8
toka 5.3.1.3
Bmin se korigira mnoenjem faktorom = 2,650/a (HRN EN 13108-1:2006/AC:2008, toka 5.3.1.3)
(a je gustoa smjese agregata u bitumenskoj mjeavini, izraena u Mg/m3, a odreena prema normi HRN EN 1097-6)

Fizikalno-mehanika svojstva
Ovisno o fizikalno-mehanikim svojstvima, vrsti upotrebljenog agregata i vrsti upotrijebljenog
bitumena, postoje tri tipa asfaltbetonske mjeavine za nosive slojeve; tip N1, N2 i N3, a za nosivo-
habajue slojeve postoji jedan tip asfaltbetonske mjeavine; N4 (tablica D-21).

Tablica D-21 Tipovi asfaltbetona za nosivi i nosivo-habajui sloj s obzirom na fizikalno-


mehanika svojstva
Nosivo-habajui
Nosivi sloj
Tipovi asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve sloj
N1 N2 N3 N4
Oznaka agregata AG7 AG8 AG9 AG7
Cestograevni bitumen 35/50, 50/70 50/70, 70/100
Sastavni materijali 25/55-55,
Polimerom modificirani bitumen 45/80-65, -
45/80-55
Reciklani asfaltni granulat - najvie 20 % -
Fizikalno-mehanika svojstva
HRN EN 13108-20 HRN EN 13108-1
Udio upljina, V , % (V/V) Vmin 5,0 Vmin 4,0 Vmin3,0 Vmin2,0
Volumetrijska

74
svojstva toka 5.2.2 Vmax 9,0 Vmax 8,0 Vmax7,0 Vmax5,0
toka D2 (a) Ispuna upljina bitumenom, VFB (%) VFBminNR VFBmin50 VFBmin55 VFBmin72
toka 5.3.3 VFBmax71 VFBmax77 VFBmax80 VFBmax86
Osjetljivost na Najmanji omjer indirektne vlane vrstoe,
vodu ITSR80 ITSRNR
ITSR (%), toka 5.2.4
toka D3 (b)
(a)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 250 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.2, gustoa asfaltne mjeavine
odreuje se prema normi HRN EN 12697-5:2002+A1, u vodi, postupak A, gustoa asfaltnog uzorka prema normi HRN EN 12697-6:2003 +A1, postupak B, a
udio upljina V i ispuna upljina bitumenom VFB, prema normi HRN EN 12697-8
(b)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 235 udaraca prema normi HRN EN 12697-12, postupak A, toka 6.1.1, a kondicioniraju prema toki 6.1.2 i ispituju
postupkom A, toka 7.1, na temperaturi od 15 C

Temperature bitumenske mjeavine


Temperatura laboratorijskog zbijanja bitumenske mjeavine mora biti sukladna zahtjevima norme
HRN EN 12697-35:2004+A1.
Najvia doputena temperatura bitumenske mjeavine odnosi se na svako mjesto pri proizvodnji na
asfaltnom postrojenju, a izmjerena sukladno zahtjevu norme HRN EN 12697-13, ne smije biti via
od najvie doputene vrijednosti navedene u tablici D-22.
Najnia doputena vrijednost se odnosi na temperaturu bitumenske mjeavine pri isporuci na mjestu
ugradnje.

Tablica D-22 Temperature asfaltbetona za nosive i nosivo-habajue slojeve


Temperatura bitumenske mjeavine, C
Vrste i tipovi bitumena za asfaltbeton za nosive i
Laboratorijsko Najnia doputena Najvia doputena
nosivo-habajue slojeve
zbijanje temperatura temperatura
30/50 165 190
Cestograevni bitumen 50/70 150 180
70/100 145 180
- (a)
Polimerom modificirani PMB 25/55-55
bitumen PMB 45/80-65 - (b) - (a)
PMB 45/80-55
(a)
obvezno navodi proizvoa bitumena (HRN EN 13108-1:2006/AC:2008, toka 5.2.10)
(b)
odreuje se viskoznost prema normi HRN EN 12595

D-3.5.2 Svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete - SMA


Tehnika svojstva, ispitne metode i nain potvrivanja sukladnosti bitumenske mjeavine od SMA,
specificirani su harmoniziranom normom HRN EN 13108-5.
SMA se u pravilu upotrebljava za izvedbu habajuih slojeva kolnikih konstrukcija autocesta i
ostalih javnih cesta namijenjenih tekom prometnom optereenju i velikoj gustoi prometa, a moe
se upotrijebiti i za izvedbu veznih slojeva kolnikih konstrukcija, te za izvedbu zatitnih slojeva
hidroizolacije kolnikih ploa cestovnih objekata.
Za izvedbu habajuih slojeva kolnikih konstrukcija upotrebljavaju se bitumenske mjeavine SMA
8 i SMA 11, a za izvedbu veznih slojeva SMA 16.
Bitumenske mjeavine SMA 8 i SMA 11 upotrebljavaju se takoer za izvedbu zatitnih slojeva
hidroizolacije.

Tablica D-23 Vrste i oznake bitumenskih mjeavina od SMA


Oznaka bitumenske mjeavine
Naziv bitumenske Oznaka sloja Oznaka tipa
mjeavine Veliina najveeg bitumena Oznaka smjese
Akronim
zrna, D agregata (a) Oznaka tipa
mjeavine (a)

75
SMA 8, 11 - PMB 25/55-55, AG1, AG2 S1, S2
SMA
(Sone Mastic Asphalt) 8, 11, 16 - PMB 45/80-65 AG5 S3
(a)
izvan zahtjeva norme HRN EN 13108-5

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Podruje doputenog granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena za SMA prikazani su u
tablici D-24.

Tablica D-24 Podruje granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena za SMA


SMA
Toka norme
HRN EN 13108-5
Otvori okaca sita, mm SMA 8 SMA 11 SMA 16
Prolaz kroz sito, %(m/m)
22,4 100
16,0 100 90 do 100
11,2 100 90 do 100 -
Granulometrijski sastav, 8,0 90 do 100 45 do 65 25 do 45
toka 5.2.2 4,0 27 do 42 25 do 40 20 do 35
2,0 18 do 28 18 do 28 18 do 28
0,5 12 do 20 12 do 20 12 do 20
0,063 7,0 do 10,0 7,0 do 10,0 7,0 do 10,0
Minimalni udio bitumena,
Bmin(a) Bmin6,0 Bmin5,6 Bmin5,0
toka 5.2.3
(a)
Bmin se korigira mnoenjem faktorom = 2,650/a (HRN EN 13108-5:2006/AC:2008, toka 5.2.3)
(a je gustoa smjese agregata u bitumenskoj mjeavini, izraena u Mg/m3, a odreena prema normi HRN EN 1097-6)

Fizikalno-mehanika svojstva
Ovisno o fizikalno-mehanikim svojstvima, vrsti upotrebljenog agregata postoje dva tipa
bitumenske mjeavine od SMA za habajue slojeve; tip S1 i S2, a jedan tip bitumenske mjeavine
SMA s oznakom S3 za vezne slojeve, odnosno za zatitne slojeve hidroizolacije (tablica D-25).

Temperature bitumenske mjeavine


Temperatura laboratorijskog zbijanja bitumenske mjeavine mora biti sukladna zahtjevima norme
HRN EN 12697-35:2004+A1.
Najvia doputena temperatura bitumenske mjeavine odnosi se na svako mjesto pri proizvodnji na
asfaltnom postrojenju, a izmjerena sukladno zahtjevu norme HRN EN 12697-13, ne smije biti via
od najvie doputene vrijednosti navedene u tablici D-26.
Najnia doputena vrijednost se odnosi na temperaturu bitumenske mjeavine pri isporuci na mjestu
ugradnje.

Tablica D-25 Tipovi SMA s obzirom na fizikalno-mehanika svojstva


Tipovi bitumenskih mjeavina od SMA S1 S2 S3
Oznaka agregata AG1 AG2 AG5
Cestograevni bitumen -
Sastavni materijali Polimerom modificirani bitumen 25/55-55, 45/80-65
Stabilizirajua sredstva celulozna vlakna ili celulozne granule
Reciklani asfaltni granulat -
Fizikalno-mehanika svojstva
HRN EN 13108-20 HRN EN 13108-5
Volumetrijska Udio upljina, V, % (V/V) Vmin2,5 -
toka 5.4 Vmax5,5
svojstva Ispuna upljina bitumenom, VFB (%) VFBminNR

76
toka D2 (a) toka 5.5 VFBmaxNR
Udio upljina, V, % (V/V) Vmin 3,0 Vmin4,0
Volumetrijska toka 5.4 Vmax 6,0 Vmax7,0
svojstva -
VFBmin70 VFBminNR
toka D2 (b) Ispuna upljina bitumenom, VFB (%), toka 5.5
VFBmax86 VFBmaxNR
Osjetljivost na Najmanji omjer indirektne vlane vrstoe, ITSR
vodu ITSR80
(%), toka 5.7
toka D3 (c)
Ocjeivanje
Najvei doputeni razred ocjeivanja veziva,
veziva %(m/m), toka 5.6
D0,3
toka D13 (d)
Otpornost na
trajne Najmanja relativna dubina kolotraga, PRDAIR (%)
PRDAIR 5,0 PRDAIR NR PRDAIR 5,0
toka 5.9
deformacije
toka D6 (e)
(a)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 275 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.3, gustoa asfaltne mjeavine
odreuje se prema normi HRN EN 12697-5:2002+A1, u vodi, postupak A, gustoa asfaltnog uzorka prema normi HRN EN 12697-6:2003 +A1, postupak B, a
udio upljina V i ispuna upljina bitumenom VFB, prema normi HRN EN 12697-8
(b)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 250 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.2, gustoa bitumenske
mjeavine odreuje se prema normi HRN EN 12697-5:2002+A1, u vodi, postupak A, gustoa asfaltnog uzorka prema normi HRN EN 12697-6:2003 +A1,
postupak B, a udio upljina V i ispuna upljina bitumenom VFB, prema normi HRN EN 12697-8
(c)
uzorci promjera (100 3) mm spravljaju se Marshall zbijaem, 235 udaraca prema normi HRN EN 12697-12, postupak A, toka 6.1.1, a kondicioniraju prema
toki 6.1.2 i ispituju postupkom A, toka 7.1, na temperaturi od 15 C
(d)
ispitivanje se provodi sukladno normi HRN EN 12697-18
(e)
uzorci se spravljaju valjkastim zbijaem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.20, s postocima referentne gustoe (P98
P100), a ispituju sukladno normi HRN EN 12697-22:2003+A1, mali ureaj, postupak B, na zraku, na temperaturi od 60 C
ili
uzorci se uzimaju iz ispitnog polja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.21, s postocima referentne gustoe (P98 P100),
a ispituju sukladno normi HRN EN 12697-22:2003+A1, mali ureaj, postupak B, na zraku, na temperaturi od 60 C

Tablica D-26 Temperature bitumenske mjeavine od SMA


Temperatura bitumenske mjeavine, C
Vrste i tipovi bitumena za SMA Laboratorijsko Najnia doputena Najvia doputena
zbijanje temperatura temperatura
Polimerom modificirani PMB 25/55-55
- (b) - (a) - (a)
bitumen PMB 45/80-65
(a)
obvezno navodi proizvoa bitumena (HRN EN 13108-5:2006/AC:2008, toka 5.13)
(b)
odreuje se viskoznost prema normi HRN EN 12595

D-3.5.3 Svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete LIJEVANI ASFALT


Tehnika svojstva, ispitne metode i nain potvrivanja sukladnosti bitumenske mjeavine od
lijevanog asfalta, specificirani su harmoniziranom normom HRN EN 13108-6.
Za zatitne slojeve hidroizolacije i povrinske slojeve pjeakih hodnika upotrebljava se lijevani
asfalt MA 4, MA 8 i MA 11.

Tablica D-27 Vrste i oznake bitumenskih mjeavina od lijevanog asfalta


Oznaka bitumenske mjeavine lijevanog asfalta
Naziv bitumenske Veliina najveeg zrna, D
mjeavine Oznaka smjese agregata (a)
Akronim naziva Oznaka sloja
Oznaka tipa mjeavine (a)
Oznaka tipa bitumena
20/30, 30/50,
Lijevani asfalt PMB 10/40-65
MA 4, 8, 11 - AG5 M1
(Mastic Asphalt) PMB 25/55-55,
Prirodni bitumen

77
- 20/30, 30/50 AG5, AG6 M2
(a)
izvan zahtjeva norme HRN EN 13108-6

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Podruje doputenog granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena za lijevani asfalt,
prikazani su u tablici D-28.
Tablica D-28 Podruje granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena za lijevani asfalt
Lijevani asfalt
Toka norme Otvori okaca sita,
HRN EN 13108-6 mm MA 8 MA 11
Prolaz kroz sito, %(m/m)
16,0 100
11,2 100 90 do 100
8,0 100 90 do 100 70 do 85
Granulometrijski sastav,
4,0 90 do 100 65 do 85 -
toka 5.2.2
2,0 55 do 65 50 do 60 45 do 55
0,5 35 do 50 30 do 45 30 do 45
0,063 24,0 do 32,0 22,0 do 30,0 20,0 do 28,0
Minimalni udio bitumena,
Bmin(a) Bmin7,5 Bmin7,0 Bmin6,8
toka 5.2.3
(a)
Bmin se korigira mnoenjem faktorom = 2,650/a (HRN EN 13108-6:2006/AC:2008, toka 5.2.3)
(a je gustoa smjese agregata u bitumenskoj mjeavini, izraena u Mg/m3, a odreena prema normi HRN EN 1097-6)

Fizikalno-mehanika svojstva
Ovisno o fizikalno-mehanikim svojstvima i upotrijebljenog agregata, postoje dva tipa lijevanog
asfalta; tip M1 za zatitne slojeve hidroizolacije i tip M2 za zavrne slojeve pjeakih hodnika.
Zahtjev za dubinu utiskivanja i za porast dubine utiskivanja lijevanog asfalta prikazan je u tablici D-
29.

Tablica D-29 Dubina utiskivanja i porast dubine utiskivanja lijevanog asfalta


Tipovi bitumenskih mjeavina od lijevanog asfalta M1 M2
Oznaka agregata AG5 AG5 AG6
Cestograevni bitumen 20/30, 35/50 20/30, 35/50
Sastavni materijali Polimerom modificirani bitumen 10/40-65, 25/55-55 -
Prirodni bitumen HRN EN 13108-4 Dodaje se -
Reciklani asfaltni granulat -
Fizikalno-mehanika svojstva
HRN EN 13108-20 HRN EN 13108-6
Dubina utiskivanja, I, mm Imin1,0 Imin2,0
Utiskivanje i otpornost na
toka 5.9 Imax3,5 Imax6,0
trajne deformacije,
toka D14 (a) Najvei porast dubine utiskivanja nakon 30
Inc0,4 Inc0,6
min, Inc, mm, toka 5.9
(a)
uzorci se spravljaju prema normi HRN EN 12697-20, a utiskivanje se ispituje sukladno zahtjevu Dodatka D norme HRN EN 13108-20, toka D 14, tablica D 5,
toka D.5.1

Temperature bitumenske mjeavine


Temperatura laboratorijskog zbijanja bitumenske mjeavine mora biti sukladna zahtjevima norme
HRN EN 12697-35:2004+A1.
Najvia doputena temperatura bitumenske mjeavine odnosi se na svako mjesto pri proizvodnji na
asfaltnom postrojenju, a izmjerena sukladno zahtjevu norme HRN EN 12697-13, ne smije biti via
od najvie doputene vrijednosti navedene u tablici D-30.
Najnia doputena vrijednost se odnosi na temperaturu bitumenske mjeavine pri isporuci na mjestu
ugradnje.

78
Tablica D-30 Temperature lijevanog asfalta
Temperatura bitumenske mjeavine, C
Vrste i tipovi bitumena za lijevani asfalt Laboratorijsko Najnia doputena Najvia doputena
zbijanje temperatura temperatura
20/30 250 250
Cestograevni bitumen
30/50 240 240
- (a)
PMB 10/40-65
Polimerom modificirani bitumen - (b) - (a)
PMB 25/55-55
(a)
obvezno navodi proizvoa bitumena (HRN EN 13108-6:2006/AC:2008, toka 5.8)
(b)
odreuje se viskoznost prema normi HRN EN 12595

D-3.5.4 Svojstva, ispitne metode i uvjeti kvalitete POROZNI ASFALT


Tehnika svojstva, ispitne metode i nain potvrivanja sukladnosti bitumenske mjeavine od
poroznog asfalta, specificirani su harmoniziranom normom HRN EN 13108-7.
Tehnika svojstva poroznog asfalta specificirana su za uporabu u habajuim slojevima kolnike
konstrukcije.
Upotrebljava se porozni asfalt PA 8, PA 11 i PA 16. Porozni asfalt PA 16 upotrebljava se iskljuivo
kao donji sloj u sustavu dvoslojne izvedbe asfaltne konstrukcije od poroznog asfalta namijenjene za
smanjenje buke.

Tablica D-31 Vrste i oznake bitumenskih mjeavina od poroznog asfalta


Oznaka bitumenske mjeavine od poroznog asfalta
Naziv bitumenske Veliina najveeg zrna, D
mjeavine Akronim Oznaka smjese agregata (a)
Oznaka sloja
naziva Oznaka tipa mjeavine (a)
Oznaka tipa bitumena
Porozni asfalt 8, 11 - AG1, AG5 P1, P2
PA PMB 45/80-55
(Porous Asphalt) 16 - AG1 P1
(a)
izvan zahtjeva norme HRN EN 13108-7 (nacionalni dodatak)

Granulometrijski sastav i udio bitumena


Podruje doputenog granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena za porozni asfalt,
prikazani su u tablici D-32.

Fizikalno-mehanika svojstva
S obzirom na fizikalno-mehanika svojstva poroznog asfalta, postoje dva tipa bitumenske
mjeavine za habajue slojeve; tip P1 i P2. (tablica D-33).

Temperature bitumenske mjeavine


Temperatura laboratorijskog zbijanja bitumenske mjeavine mora biti sukladna zahtjevima norme
HRN EN 12697-35:2004+A1.
Najvia doputena temperatura bitumenske mjeavine odnosi se na svako mjesto pri proizvodnji na
asfaltnom postrojenju, a izmjerena sukladno zahtjevu norme HRN EN 12697-13, ne smije biti via
od najvie doputene vrijednosti navedene u tablici D-34.
Najnia doputena vrijednost se odnosi na temperaturu bitumenske mjeavine pri isporuci na mjestu
ugradnje.

Tablica D-32 Podruje granulometrijskog sastava i minimalni udio bitumena za porozni asfalt
Toka norme Otvori okaca sita, Porozni asfalt
HRN EN 13108-7 mm PA 8 PA 11 PA 16

79
Prolaz kroz sito, %(m/m)
22,4 100
16,0 100 90 do 100
11,2 100 90 do 100 20 do 35
Granulometrijski sastav, 8,0 90 do 100 20 do 35 -
toka 5.2.2 4,0 15 do 30 - -
2,0 8 do 18 8 do 18 8 do 18
0,5 5 do 12 5 do 12 5 do 12
0,063 2,0 do 5,0 2,0 do 5,0 2,0 do 5,0
Minimalni udio bitumena,
Bmin(a) Bmin5,6 Bmin5,0 Bmin4,6
toka 5.2.3
(a)
Bmin se korigira mnoenjem faktorom = 2,650/a (HRN EN 13108-7:2006/AC:2008, toka 5.2.3)
(a je gustoa smjese agregata u bitumenskoj mjeavini, izraena u Mg/m3, a odreena prema normi HRN EN 1097-6)

Tablica D-33 Tipovi poroznog asfalta


Tipovi bitumenskih mjeavina od poroznog asfalta P1 P2
Oznaka agregata AG1 AG1, AG5
Cestograevni bitumen -
Sastavni materijali Polimerom modificirani bitumen 45/80-55
Stabilizirajua sredstva celulozna vlakna ili celulozne granule
Reciklani asfaltni granulat -
Fizikalno-mehanika svojstva
HRN EN 13108-20 HRN EN 13108-7
Volumetrijska Vmin 22 Vmin 18
svojstva, Udio upljina, V, % (V/V), toka 5.4.2
Vmax 26 Vmax 22
toka D2 (a)
Osjetljivost na Najmanji omjer indirektne vlane vrstoe, ITSR,(%)
vodu, ITSR80
toka 5.5
toka D3 (b)
Ocjeivanje
Najvei doputeni razred ocjeivanja veziva, D,
veziva, %(m/m), toka 5.8
D0
toka D13 (c)
(a)
uzorci se spravljaju Marshall zbijaem, 250 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, toka C.2, tablica C.1, toka C.1.2, gustoa asfaltne mjeavine
odreuje se prema normi HRN EN 12697-5:2002+A1, u vodi, postupak A, gustoa asfaltnog uzorka prema normi HRN EN 12697-6:2003 +A1, postupak D, a
udio upljina V, prema normi HRN EN 12697-8
(b)
uzorci promjera (100 3) mm spravljaju se Marshall zbijaem, 235 udaraca prema normi HRN EN 12697-12, postupak A, toka 6.1.1, a kondicioniraju prema
toki 6.1.2 i ispituju postupkom A, toka 7.1, na temperaturi od 15 C
(c)
ispitivanje se provodi sukladno normi HRN EN 12697-18

Tablica D-34 Temperature poroznog asfalta


Temperatura bitumenske mjeavine, C
Vrste i tipovi bitumena za porozni asfalt Laboratorijsko Najnia doputena Najvia doputena
zbijanje temperatura temperatura
Polimerom modificirani
PMB 45/80-55 - (b) - (a) - (a)
bitumen
(a)
obvezno navodi proizvoa bitumena (HRN EN 13108-7:2006/AC:2008, toka 5.12)
(b)
odreuje se viskoznost prema normi HRN EN 12595

Potvrivanje sukladnosti
Poetno ispitivanje
Proizvoa bitumenskih mjeavina obvezan je provesti poetno ispitivanje sukladno zahtjevu
norme HRN EN 13108-20, za svaku vrstu bitumenske mjeavine koju namjerava proizvoditi i
staviti na trite.
Poetno ispitivanje obuhvaa:

80
ispitivanje tehnikih svojstava sastavnih materijala,
ispitivanje tehnikih svojstava bitumenskih mjeavina.

Ispitivanje sastavnih materijala


U sklopu ispitivanja tehnikih svojstava sastavnih materijala, sukladno Dodatku A norme HRN EN
13108-20, obvezno se moraju provesti ispitivanja navedena u tablici D-35.
Za ostala tehnika svojstva sastavnih materijala prihvaaju se rezultati ispitivanja dobiveni
provedbom postupka potvrivanja sukladnosti tih materijala.

Tablica D-35 Ispitivanje tehnikih svojstava sastavnih materijala za bitumenske mjeavine


Sastavni materijal Tehniko svojstvo Tablica br. Ispitna metoda
Granulometrijski sastav
HRN EN 933-1
Agregat Udio sitnih estica D-01
Gustoa (a i rd) HRN EN 1097-6
Granulometrijski sastav HRN EN 933-10
Punilo D-04
Gustoa HRN EN 1097-7
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2:2002+A1
Udio veziva HRN EN 12697-1
Reciklani asfaltni
D-07 HRN EN 12697-3 i
granulat Toka razmekanja izdvojenog veziva
HRN EN 12697-1427
Gustoa HRN EN 12697-5:2002+A1
Penetracija HRN EN 1426
D-08,
Toka razmekanja HRN EN 1427
Bitumen D-09,
D-10 HRN EN 15326,
Gustoa na 25 C
HRN EN ISO 3838 (a)
(a)
polimerom modificirani bitumeni (tablica D-10)

Ispitivanje bitumenskih mjeavina


Sukladno normi HRN EN 13108-20, vrednovanje bitumenske mjeavine u sklopu poetnog
ispitivanja moe se, po izboru proizvoaa, provesti laboratorijskim vrednovanjem ili
vrednovanjem u proizvodnji.

Laboratorijsko vrednovanje podrazumijeva laboratorijsko umjeavanje bitumenske mjeavine


sukladno normi HRN EN 12697-35:2004+A1, temeljem projektiranog sastava, zatim laboratorijsku
pripremu ispitnih uzoraka u skladu s jednom od metoda i razina zbijanja specificiranih u Dodatku C
norme HRN EN 13108-20, ovisno o vrsti i tipu bitumenske mjeavine, te potom provedbu
laboratorijskog ispitivanja odgovarjuim ispitnim metodama.
Vrednovanje u proizvodnji podrazumijeva umjeavanje bitumenske mjeavine na asfaltnom
postrojenju uz uobiajene radne uvjete, postavljene tako da se proizvede bitumenska mjeavina
projektiranog sastava. Ispitni uzorci pripremaju se na dva naina:
reprezentativni uzorak bitumenske mjeavine iz proizvodnog pogona, uzet prema normi
HRN EN 12697-27, slui za laboratorijsku pripremu ispitnih uzoraka u skladu s jednom od
metoda i razina zbijanja specificiranih u Dodatku C norme HRN EN 13108-20, ovisno o
vrsti i tipu bitumenske mjeavine
proizvedena bitumenska mjeavina ugrauje se u ispitno polje, uz primjenu uobiajene
cestograevne opreme i uz primjenu uobiajenih postupaka ugradnje bitumenske mjeavine,
a potom se iz ispitnog polja vade originalni uzorci i pripremaju za laboratorijsko ispitivanje.

81
Na pripremljenim uzorcima, ovisno o vrsti i tipu bitumenske mjeavine, provode se odgovarajua
laboratorijska ispitivanja.
Sukladno zahtjevu Dodatka B norme HRN EN 13108-20 i ope postavljenih uvjeta, za provedbu
poetnog ispitivanja proizvoa mora ispitati zadana tehnika svojstva na najmanje jednom uzorku
bitumenske mjeavine (tablica D-36).

Tablica D-36 Ispitivanje tehnikih svojstava i nain vrednovanja bitumenskih mjeavina


Vrednovanje u
Vrsta proizvodnji
Zahtjevi u Laboratorijsko
bitumenske Tehniko svojstvo
tablici br. vrednovanje Proizvodni Ispitno
mjeavine
pogon polje
Topljivi udio bitumena, %(m/m) - - + -
D-14,
Granulometrijski sastav D-17, - + -
D-20
Asfaltbeton
HRN EN 13108-1 Udio upljina, V, %(V/V)
Ispuna upljina bitumenom (a), VFB, (%) D-15, + + (d) -
D-18,
Omjer indirektne vlane vrstoe (b), ITSR, (%) D-21
Relativna dubina kolotraga (c), PRDAIR (%) + + (d) + (d)
Topljivi udio bitumena, %(m/m) - - + -
Granulometrijski sastav D-24 - + -

SMA Udio upljina, V, % (V/V)


HRN EN 13108-5 Ispuna upljina bitumenom (a), VFB, (%) + + (d) -
(b)
D-25
Omjer indirektne vlane vrstoe , ITSR, (%)
(c)
Relativna dubina kolotraga , PRDAIR (%) + + (d) + (d)
Topljivi udio bitumena, %(m/m) - - + -

Lijevani asfalt Granulometrijski sastav D-28 - + -


HRN EN 13108-6 Dubina utiskivanja, I, mm
D-29 + + (d) -
Porast dubine utiskivanja nakon 30 min, Inc, mm
Topljivi udio bitumena, %(m/m) - - + -
Granulometrijski sastav D-24 - + -
Porozni asfalt
Udio upljina, V, % (V/V)
HRN EN 13108-7
Omjer indirektne vlane vrstoe (b), ITSR, (%) D-25 + + (d) -
Razred ocjeivanja veziva, D, %(m/m)
(a)
ne odreuje se za tipove bitumenske mjeavine za koje nema zahtjeva za navedeno svojstvo (VFBminNR i/ili VFBmaxNR)
(b)
ne ispituje se za tipove bitumenske mjeavine za koje nema zahtjeva za navedeno svojstvo (ITSRNR)
(a)
ne ispituje se za tipove bitumenske mjeavine za koje nema zahtjeva za navedeno svojstvo (PRDAIR NR)
(d)
alternativna mogunost po izboru proizvoaa

Izvjetaj o poetnom ispitivanju


Pisani izvjetaj o poetnom ispitivanju treba biti u skladu s tokom 7 norme HRN EN 13108-20.

Rok valjanosti poetnog ispitivanja


Poetno ispitivanje bitumenskih mjeavina formalno vrijedi pet godina. Meutim, bez obzira na to,
poetno se ispitivanje mora obnoviti u sluajevima promjene izvora i/ili kvalitete sastavnih
materijala, prema toki 4.2.2 za agregat i prema toki 4.2.3 za bitumen, norme HRN EN 13108-20.

82
Unutarnja (tvornika) kontrola proizvodnje
Proizvoa bitumenskih mjeavina duan je provoditi unutarnju kontrolu proizvodnje sukladno
zahtjevima norme HRN EN 13108-21.
Osnovni dokument provedbe unutarnje kontrole kvalitete ja plan kvalitete, koji proizvoa mora
izraditi sukladno toki 4.2 norme HRN EN 13108-21.

Kontrola sastavnih materijala


Sukladno zahtjevu norme HRN EN 13108-21, toka 6.2, proizvoa je duan u sklopu provedbe
unutarnje kontrole proizvodnje kontrolirati kvalitetu sastavnih materijala.

Kontrola bitumenskih mjeavina


Kontrola sastava bitumenskih mjeavina provodi se sukladno zahtjevu Dodatka A norme HRN EN
13108-21.
Kontrola sastava bitumenskih mjeavina (topljivi udio bitumena i granulometrijski sastav), ovisno o
vrsti bitumenske mjeavine, provodi se prema tablici D-37.

Tablica D-37 Razine uestalosti ispitivanja sastava bitumenskih mjeavina


Radna razina usklaenosti pogona -OCL
Vrste bitumenskih mjeavina Razina
OCL A OCL B OCL C
Asfaltbeton za habajue i zatitne slojeve
SMA X 1 ispitivanje/600 t 1 ispitivanje/300 1 ispitivanje/150
Porozni asfalt
Asfaltbeton za vezne i nosive slojeve Y 1 ispitivanje/1000 1 ispitivanje/500 1 ispitivanje/250
(a)
Razina radne usklaenosti pogona OCL (engl. Operating Compliance Level)

Prema zahtjevu norme HRN EN 13108-21, bitumenske mjeavine od asfaltbetona, SMA i poroznog
asfalta, moraju se svrstati u zajedniku grupu sitnozrnih i krupnozrnih bitumenskih mjeavina
(sitnozrne mjeavine imaju D < 16 mm, krupnozrne mjeavine imaju D 16 mm). Bitumenske
mjeavine od lijevanog asfalta ine zasebnu grupu.
Vrednovanje rezultata ispitivanja sastava bitumenskih mjeavina prema doputenim odstupanjima
navedenim u tablici D-38, a u svrhu obvezne ocjene razine radne usklaenosti pogona (engl.
operating compliance level-OCL) provodi se po izboru proizvoaa, metodom pojedinanih
uzoraka ili metodom srednje vrijednosti etiriju uzoraka.
Istovremeno moe biti u uporabi samo jedna od navedenih metoda.

Vrednovanje s pojedinanim uzorcima


Rezultati analize sastava bitumenskih mjeavina moraju se razvrstati na sukladne i nesukladne
uporabom odgovarajuih doputenih odstupanja iz tablice D-38. Za odreivanje razine radne
usklaenosti pogona (OCL) u skladu s tablicom D-39, mora se upotrijebiti broj nesukladnih
rezultata iz prethodne 32 konsekutivne analize, bez obzira radi li se o sitnozrnim ili krupnozrnim
mjeavinama.
Ako vie od 8 od prethodnih 32 rezultata nisu sukladni, opremu i postupke pogona mora se odmah
podvrgnuti opsenoj reviziji.

Tablica D-38 Doputena odstupanja sastava bitumenskih mjeavina od vrijednosti prema radnim
sastavu
Postotak prolaska Pojedinani uzorci Srednja vrijednost etiriju uzoraka
kroz sito
Doputeno odstupanje od ciljanoga sastava (toka A.3.3)
Doputeno odstupanje od ciljanoga sastava
Doputeno srednje odstupanje od ciljane vrijednosti (toka A.5)

83
Sitnozrne Krupnozrne Lijevani Sitnozrne Krupnozrne
Lijevani asfalt
mjeavine mjeavine asfalt mjeavine mjeavine
D -8 +5 -9 +5 -8 +5 4 5 4
(a)
D/2 7 9 8 4 4 4
2 mm 6 7 8 3 3 3
0,5 mm 4 5 - 2 2 -
0,063 mm 2 3 4 1 2 2
Topljivi udio bitumena 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,25
(a)
za bitumenske mjeavine s D =11,2 mm, vrijedi D/1,4

Vrednovanje sa srednjom vrijednou


Rezultati se moraju promatrati u skupinama od po etiri analize iste grupe mjeavine. Srednji
rezultat svake skupine od etiri mora se razvrstati u sukladne ili nesukladne uz primjenu
odgovarajuih doputenih odstupanja iz tablice D-38. Za odreivanje razine radne usklaenosti
pogona (OCL) u skladu s tablicom D-39, mora se uzeti broj nesukladnih srednjih vrijednosti
prethodnih osam.
Ako vie od etiri od prethodnih 8 rezultata nisu sukladni, opremu i postupke pogona mora se
odmah podvrgnuti opsenoj reviziji.

Tablica D-39 Odreivanje razine radne usklaenosti pogona


Pojedinani uzorci Srednje vrijednosti etiriju uzorka
Broj nesukladnih rezultata u 8 prethodnih Razina radne usklaenosti
Broj nesukladnih rezultata u prethodna 32 uzorka srednjih vrijednosti pogona, OCL
(toka A.3.2)
(toka A.3.3)
0 do 2 0 A
3 do 6 1 B
>6 2 C

Uestalost ispitivanja
Uestalost ispitivanja sastava bitumenskih mjeavina mora se odrediti na tjednoj osnovi i mora se
odravati s uestalou izvedenom iz tablice D-37 koja odgovara najnioj trenutanoj razini radne
usklaenosti postignutoj u prethodnom kalendarskom tjednu.
Pri zapoinjanju rada novog pogona ili nakon premijetanja, uestalost ispitivanja mora se odravati
na uestalosti za OCL-C sve dok se zavre 32 analize. Tada se uestalost ispitivanja moe vratiti na
onu naznaenu za sukladnost tih 32 rezultata.
Nakon prekida od tri mjeseca ili dulje ili nakon veeg popravka ili remonta razina radne
usklaenosti pogona treba biti smanjena za jednu razinu i ne treba ju mijenjati sve dok se ne dobiju
32 rezultata iz novog radnog niza.

Procjena nesukladnog proizvoda


Za svaku se analizu sastava bitumenske mjeavine mora proraunati odstupanje od ciljane
vrijednosti za svaki od parametara: D, D/2 ili D/1,4 za mjeavine koje imaju D = 11,2 mm, 2 mm,
0,063 mm i topljivi udio bitumena. Za svaku od skupinu bitumenskih mjeavina prema tablici D-38,
tekua srednja vrijednost otklona svakoga parametara mora biti odrana u najmanje 32 analize.
Ako ta srednja odstupanja premae odgovarajue vrijednosti iz tablice D-38 radi se o nesukladnom
proizvodu iz toke 7.4 norme HRN EN 13108-21. Moraju se poduzeti odgovarajue popravne

84
mjere. Razina radne usklaenosti pogona mora se spustiti za jednu razinu tako dugo dok su srednja
odstupanja izvan doputenih granica.

Kontrola fizikalno-mehanikih svojstava


Kontrola fizikalno-mehanikih svojstava bitumenskih mjeavina asfaltbetona, SMA i poroznog
asfalta, provodi se na poetku proizvodnje i na svakih sljedeih 1000 tona proizvedene bitumenske
mjeavine.
Rezultate provedenih ispitivanja sastava i fizikalno-mehanikih svojstava, te rezultate vrednovanja
razine radne usklaenosti pogona i procesa proizvodnje, proizvoa je duan dokumentirati u
pisanom izvjetaju.

Dokaz uporabljivosti
Potvrivanje sukladnosti bitumenskih mjeavina provodi se sustavom 2+ sukladno Dodatku ZA:
norme HRN EN 13108-1 za asfaltbeton,
norme HRN EN 13108-5 za SMA,
norme HRN EN 13108-6 za lijevani asfalt i
norme HRN EN 13108-7 za porozni asfalt.

85