Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN untuk Folio Tugasan Projek Prinsip Perakaunan Tingakatn 5 SPM 2014

SURAT PERJANJIAN BAGI

(PERKONGSIAN PERNIAGAAN)

PERJANJIAN INI diperbuat pada . Haribulan .. tahun 20 antara PIHAK


PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA (seperti ternyata di bawah).

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
No. I/C :
Alamat :
No. Tel :

Dalam hali ini bertindak atas nama diri peribadi yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Nama :
No. I/C :
Alamat :
No. Tel :

Dalam hali ini bertindak atas nama diri peribadi yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

3. Nama :
No. I/C :
Alamat :
No. Tel :

Dalam hali ini bertindak atas nama diri peribadi yang selanjutnya disebut PIHAK
KETIGA.

Ketiga-tiga pihak perlu memahami dan dipersetujui terlebih dahulu: ISI KANDUNGAN
SURAT PERJANJIAN PERKONGSIAN PERNIAGAAN.

1
LAMPIRAN untuk Folio Tugasan Projek Prinsip Perakaunan Tingakatn 5 SPM 2014

FASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah bersepakat


untuk menubuhkan perniagaan dalam bentuk perkongsian. Perkongsian ini akan
didaftarkan atas nama syarikat ___________________________.
2. Syarikat ________________________ akan menjalankan perniagaan berbentuk:
2.1.Penjualan Alatan Elektrik
2.2.Perkhidmatan Servis Alatan Elektrik

FASAL 2
BENTUK MODAL PERKONGSIAN

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan mengeluarkan


modal permulaan berbentuk wang tunai sebanyak ____________________________.
Modal tersebut akan digunakan untuk perjalanan perniagaan syarikat.

FASAL 3
KEWAJIPAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA akan memastikan modal mencukupi agar tidak menimbulkan


sebarang masalah kepada syarikat.
2. Membantu mencari peluang perniagaan yang bersesuaian dengan kesepakatan antara
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
3. PIHAK KEDUA akan membuat audit akaun untuk tempoh-tempoh tertentu.
4. Mengambil berat tentang perkembangan perjalanan syarikat dalam apa akedah sekali
pin.

FASAL 4
KEWAJIPAN PIHAK KETIGA

1. Memastikan kelancaran perjalanan syarikat dan menguruskan semua perkara-perkara


yang berkaitan.
2. Menguruskan keluar/masuk kewangan dan membuat pembayaran menggunakan cek
untuk jumlah yang melebihi RM500 atau pun yang difikirkan perlu.
3. Mengemas kini akaun keluar/masuk kewangan dan sentiasa memaklumkan kepada
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan kedudukan kewangan syarikat.
Menyimpan rekod pengurusan kewangan di tempat yang selamat.
4. Membantu mencari peluang perniagaan yang bersesuaian dengan kesepakatan antara
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

2
LAMPIRAN untuk Folio Tugasan Projek Prinsip Perakaunan Tingakatn 5 SPM 2014

5. Sebagai ganjaran atas usaha mengurus dan mengendalikan perniagaan, PIHAK


KETIGA layak diberikan gaji bulanan RM1500.

FASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian perkongsian perniagaan ini berlaku pada tanggal di mana surat ini
ditandatangani oleh ketiga-tiga pihak sehingga satu tenpoh yang dipersetujui kelak.
2. Perjanjian ini akan diguna pakai untuk tempoh yang tidak akan dinyatakan atau selagi
syarikat _____________________ masih beroperasi.

FASAL 6
FAEDAH-FAEDAH YANG DIKENAKAN

1. FAEDAH ATAS MODAL adalah ______% setahun dikira berdasarkan modal


permulaan yang disumbangkan oleh ketiga-tiga pihak.
2. FAEDAH ATAS AMBILAN sebanyak _______% setahun akan dikenakan ke atas
amaun barang dalam ringgit Malaysia yang diambil oleh mana-mana pihak dalam
tempoh yang sama.
3. FAEDAH ATAS PINJAMAN sebanyak _______% setahun dikenakan ke atas
pinjaman yang dibuat oleh mana-mana pihak.

FASAL 7
PENGAGIHAN KEUNTUNGAN

1. Keuntungan syarikat akan dibahagi antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA


dan PIHAK KETIGA mengikut nisbah _____________________.
2. Pembahagian keuntungan akan dikira pada 30 April setiap tahun.
3. Tarikh pengagihan keuntungan mungkin akan berubah mengikut keadaan semasa
berdasarkan persetujuan antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA. Tidak terikat pada tarikh yang disebut pada perenggan 2.

3
LAMPIRAN untuk Folio Tugasan Projek Prinsip Perakaunan Tingakatn 5 SPM 2014

FASAL 8
AKAUN BERSAMA

1. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah mendaftarkan


syarikat milik bersama atas nama ____________________ untuk memudahkan
pengurusan kewangan.
2. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA juga telah membuka
akaun di ________________ atas nama _____________________ . Semua urusan
yang berkaitan dengan syarikat akan dibuat pembayaran melalui cek.

FASAL 9
KEWAJIPAN AHLI WARIS

Perjanjian ini tidak berakhir kerana salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan
tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak
bagi pihak masing-masing sehingga tempoh persetujuan tamat seperti yang terkandung
dalam FASAL 5 (dalam perenggan 2).

FASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum terkandung dalam perjanjian ini akan diuruskan serta diselesaikan
secara kekeluargaan melalui kaedah musyawarah untuk mufakat oleh ketiga-tiga
pihak.
2. Apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau
musyawarah untuk mufakat, ketiga-tiga pihak bersepakat untuk menyelesaikannya
secara hukum dan ketiga-tiga pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang
umum dan tetap di (MAHKAMAH TINGGI NEGERI).

FASAL 11
HARTA PERKONGSIAN

1. Semua aset yang dibeli menggunakan kewangan syarikat merupakan harta


perkongsian.
2. Kegunaan aset syarikat perlulah yang berkaitan pengurusan dan untuk kepentingan
syarikat. Jika kegunaan aset syarikat untuk kegunaan yang bersifat peribadi perlulah
mendapat persetujuan ketiga-tiga pihak.

4
LAMPIRAN untuk Folio Tugasan Projek Prinsip Perakaunan Tingakatn 5 SPM 2014

PENUTUP

Surat perjanjian perkongsian peraniagaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani
ketiga-tiga pihak di (---tempat---) pada hari (-----) tanggal [(-----)(----tanggal dalam huruf---
)](---bulan dalam huruf---)tahun [(---)(---tahun dalam huruf---)] di mana masing-masing
pihak berada dalam keadaan sedar dan waras serta tanpa adanya paksaan atau tekanan
daripada mana-mana pihak yang berkepentingan.

DUTI SETEM Kos duti setem ke atas Perjanjian ini hendaklah ditanggung sepenuhnya
oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PADA MENYAKSIKAN HAL_HAL DI ATAS, pihak-pihak di sini telah menandatangani


perjanjian ini pada tarikh seperti mana di muka surat 1 di atas.

Ditandatangani :- )
)
Untuk dan bagi pihak Pengurus )
Di hadapan :- )

Tandatangan Saksi :
Nama Penuh Saksi : ..
Jawatan : .
No. Kad Pengenalan :

Ditandatangani :- )
)
Untuk dan bagi pihak Pengurus )
Di hadapan :- )

Tandatangan Saksi :
Nama Penuh Saksi : ..

5
LAMPIRAN untuk Folio Tugasan Projek Prinsip Perakaunan Tingakatn 5 SPM 2014

Jawatan : .
No. Kad Pengenalan :

Ditandatangani :- )
)
Untuk dan bagi pihak Pengurus )
Di hadapan :- )

Tandatangan Saksi :
Nama Penuh Saksi : ..
Jawatan : .
No. Kad Pengenalan :