Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Pentaksiran dalam Pembelajaran Sejarah


1. Nama Kursus/Modul
Assessment in Learning History

2. Kod Kursus SJH3093

3. Nama Staf Akademik Amrien Hamila binti Maarop

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran
Kursus/Modul dalam mengenai pentaksiran dalam pembelajaran Sejarah.
Program

5. Semester dan Tahun


Semester 2 Tahun 2
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Tidak Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
127
A = Amali
P = Pentaksiran 30 15 - 3.75 30 30 - 18.25

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan konsep serta aplikasi statistik dalam pentaksiran untuk pembelajaran
CLO) sepanjang hayat (C2, PLO1, PLO6, LL1)

2. Menghuraikan secara kritis kesahan dan kebolehpercayaan alat ukuran dalam


pentaksiran dalam mata pelajaran Sejarah (C4, A3, PLO3, PLO4, CTPS2, CS1)

3. Menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) serta item ujian mengikut prosedur yang
tepat (C6, A4, PLO8, EM1)

4. Membahaskan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam mata pelajaran Sejarah


sekolah rendah secara berhemah (C5, A3, PLO4, PLO5, PLO8, CS3, TS1, EM1)

5. Mengaplikasi secara berterusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pentaksiran


mata pelajaran Sejarah Sekolah Rendah (C3, PLO6, LL3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF


Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

1
10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS2), kemahiran berkomunikasi
Pindah (Transferable (CS3), kemahiran berpasukan (TS1), pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat
Skills, TS): (LL3), dan etika dan moral profesional (EM1)
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial
3. Kerja Kumpulan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%).

Programme Learning Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) dan Pembelajaran

Kuliah Kuiz
PLO1 Pengetahuan
Tutorial Peperiksaan Akhir
PLO3 Kemahiran
Kuiz
penyelesaian masalah, Kuliah
Pembinaan JSU dan
kemahiran saintifik, dan Tutorial
Item soalan
pemikiran kreatif
PLO4 Kebolehan Kuliah
Pembentangan
berkomunikasi Tutorial

PLO5 Kemahiran Tutorial


Pembentangan
pasukan Kerja berpasukan
PLO6 Mengurus
maklumat dan Kuliah Kuiz
pembelajaran sepanjang Tutorial Peperiksaan Akhir
hayat
PLO8 Nilai Pembinaan JSU dan
Kuliah
profesionalisme, sikap Item soalan
Tutorial
dan etika Peperiksaan Akhir

12. Sinopsis Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan pengujian dan penilaian, asas statistik,
kesahan alat ukuran, kebolehpercayaan alat ukuran, perancangan ujian dalam pengajaran
dan pembelajaran Sejarah, serta analisis item dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah.
Selain itu, kursus ini juga mendedahkan pelajar kepada Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS) dalam mata pelajaran Sejarah dan aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta
komunikasi dalam pentaksiran.

This course emphasizes introduction of testing and evaluation, basic statistics, the validity
and the reliability of the instruments, planning the test and item analysis in the teaching and
learning of History. Besides, this course also exposes the school-based assessment and the
application of Information and Communication Technology in assessment.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

2
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%
Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50

Pembinaan JSU dan Item


30
Ujian

Tugasan Kuiz 15

Pembentangan 5

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

3
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Kursus (Course
Learning CLO1 X X
Outcomes, CLO)
dengan CLO2 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO3 X
(Programme
Educational
Objectives, PEO) CLO4 X X

CLO5 X

Objektif Pendidikan Program (PEO)

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam


PEO1 bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan
pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan
PEO2 melalui pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan
beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan
PEO3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa
Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan
PEO6 (LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu
melaksanakan kerja berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan konsep serta aplikasi statistik dalam pentaksiran untuk


CLO1
pembelajaran sepanjang hayat (C2, PLO1, PLO6, LL1)
Menghuraikan secara kritis kesahan dan kebolehpercayaan alat
CLO2 ukuran dalam pentaksiran dalam mata pelajaran Sejarah (C4, A3,
PLO3, PLO4, CTPS2, CS1)
Menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) serta item ujian
CLO3
mengikut prosedur yang tepat (C6, A4, PLO8, EM1)
Membahaskan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam mata
CLO4 pelajaran Sejarah sekolah rendah secara berhemah (C5, A3, PLO4,
PLO5, PLO8, CS3, TS1, EM1)
Mengaplikasi secara berterusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
CLO5 dalam pentaksiran mata pelajaran Sejarah Sekolah Rendah (C3,
PLO6, LL3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

4
16. Pemetaan Hasil PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kursus (Course
Learning CLO1 X X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO2 X X
Pembelajaran
Program CLO3 X
(Programme
Learning
Outcomes, PLO) CLO4 X X X

CLO5 X

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan


PLO1 teori dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah
PLO2 dalam bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO3
kemahiran saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara
PLO4 efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO5
tanggungjawab sebagai satu pasukan
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai
PLO6 jangkaan tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani
pembelajaran sepanjang hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
PLO7
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa

Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion


PLO8
keguruan

Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen


PLO9
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan konsep serta aplikasi statistik dalam pentaksiran untuk


CLO1
pembelajaran sepanjang hayat (C2, PLO1, PLO6, LL1)
Menghuraikan secara kritis kesahan dan kebolehpercayaan alat
CLO2 ukuran dalam pentaksiran dalam mata pelajaran Sejarah (C4, A3,
PLO3, PLO4, CTPS2, CS1)
Menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) serta item ujian
CLO3
mengikut prosedur yang tepat (C6, A4, PLO8, EM1)
Membahaskan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam mata
CLO4 pelajaran Sejarah sekolah rendah secara berhemah (C5, A3, PLO4,
PLO5, PLO8, CS3, TS1, EM1)
Mengaplikasi secara berterusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
CLO5 dalam pentaksiran mata pelajaran Sejarah Sekolah Rendah (C3,
PLO6, LL3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

5
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17.
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1.0 Pengenalan kepada Pentaksiran

Konsep
Jenis-jenis ujian
2 1 2 2 7
Ciri-ciri pengujian
Penilaian dalam mata pelajaran Sejarah
Mengukur pemahaman tentang idea, konsep fakta
dan nilai dalam mata pelajaran Sejarah

2.0 Aplikasi Statistik dalam Pentaksiran

Pengenalan statistik
Skor mentah dan taburan skor
Taburan kekerapan
Ukuran kecenderungan tengah 4 2 4 4 14
Ukuran sebaran
Lengkung normal
Skor piawai
Skala ukuran

3.0 Kesahan Alat Ukuran

Definisi dan kegunaan kesahan


2 1 2 2 7
Jenis-jenis kesahan
Penentuan dan kesahan
Faktor-faktor mempengaruhi kesahan
4.0 Kebolehpercayaan Alat Ukuran

Definisi dan kegunaan kebolehpercayaan


Jenis-jenis kebolehpercayaan 2 1 2 2 7
Nilai pekali kebolehpercayaan
Faktor-faktor yang mempengaruhi
kebolehpercayaan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

6
5.0 Penilaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata
Pelajaran Sejarah

Membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) mata


pelajaran Sejarah
Rangka/format binaan
Konstruk Mengingati, Memahami,
Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai dan
Mencipta
Jam pembelajaran
Jumlah item
Jenis soalan (objektif dan struktur) 8 4 8 8 28

Pembinaan item ujian

Skema pemarkahan
Maksud dan tujuan
Ciri-ciri skema pemarkahan
Kaedah membina skema pemarkahan

Penilaian dalam mata pelajaran Sejarah


Mengukur pemahaman tentang idea konsep
fakta dan nilai dalam mata pelajaran Sejarah
6.0 Analisis Item dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Mata Pelajaran Sejarah

Analisis untuk aras kesukaran item objektif 2 1 2 2 7


Analisis untuk aras kesukaran item subjektif
Indeks diskriminasi item

7.0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Dasar pelaksanaan PBS

Ciri-ciri PBS

Perancangan PBS
2 1 2 2 7
Komponen PBS
Projek
Kerja kursus
Ujian lisan berasaskan sekolah
Pentaksiran lisan berasaskan sekolah
Modul

Tugas dan tanggungjawab sekolah


8.0 PBS dalam Mata Pelajaran Sejarah

Elemen dan aspek yang dinilai


Mengumpul dan mentafsir fakta sejarah
Merekod fakta sejarah
6 3 6 6 21
Penerapan unsur nilai dan patriotisme

Penilaian Berdasarkan Skor Berdasarkan Elemen


Pelaporan
Merekod data
9.0 Aplikasi Teknologi dalam Pentaksiran

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)


dalam pentaksiran 2 1 2 2 7
Pembinaan item (Contoh perisian: Hot Potatoes)
Analisis item (Excel, RASCH Model)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

7
Kerja Kursus 1.25 10.75 12

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 3.75 30 30 18.25 127

Bersemuka Tidak Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA
Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Pembinaan JSU dan


- 7
Item Ujian

Kuiz
1 3
(1 jam)

Pembentangan
0.25 0.75
(15 min)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 48.75 78.25

Jumlah Jam
Pembelajaran 127
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Bhasah Abu Bakar. (2003). Asas pengukuran bilik darjah. Tanjong Malim: Quantum Book.

Edmunds, J. (2006). How to assess student performance in History: Going beyond multiple-
choice tests. North Carolina: SERVE Center.

Mohamad Munir Ismail., & Ismail Said. (2014). Pentaksiran dalam mata pelajaran Sejarah.
Shah Alam: Multimedia Publication.
Rujukan Tambahan Bellanca, J., Chapman, C., & Swartz, E. (1997). Multiple assessments for multiple intelligences
(3rd ed.). Illinois: Arlington Heights.

Ellis, A.K. (1995). Teaching and learning elementary social studies (5th ed.). Needham Heights,
Mass: Allyn & Bacon.

Dokumen Standard Prestasi Sejarah Tahun 4. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mohd Najib Ghafar. (1997). Pembinaan dan analisis ujian bilik darjah. Skudai: UTM.

Mohammad Sahari Nordin. (2002). Pengujian dan pentaksiran di bilik darjah. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Rahayah Ariffin. (2003). Teori, konsep dan amalan dalam pengukuruan dan penilaian.
Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

8
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
SJH3093 PENTAKSIRAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep serta aplikasi


statistik dalam pentaksiran untuk Kuliah Kuiz
X X
pembelajaran sepanjang hayat (C2, Tutorial Peperiksaan Akhir
PLO1, PLO6, LL1)

2. Menghuraikan secara kritis kesahan


dan kebolehpercayaan alat ukuran
Kuliah Kuiz
dalam pentaksiran dalam mata X X
Tutorial Peperiksaan Akhir
pelajaran Sejarah (C4, A3, PLO3,
PLO4, CTPS2, CS1)

3. Menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian


Pembinaan JSU
(JSU) serta item ujian mengikut Kuliah
X dan Item Ujian
prosedur yang tepat (C6, A4, PLO8, Tutorial
Peperiksaan Akhir
EM1)

4. Membahaskan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS) dalam Kuliah
Pembentangan
mata pelajaran Sejarah sekolah X X X Tutorial
Peperiksaan Akhir
rendah secara berhemah (C5, A3, Kerja Kumpulan
PLO4, PLO5, PLO8, CS3, TS1, EM1)
5. Mengaplikasi secara berterusan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kuliah
dalam pentaksiran mata pelajaran X Peperiksaan Akhir
Tutorial
Sejarah Sekolah Rendah (C3, PLO6,
LL3)
Kuiz
Kuliah Pembinaan JSU
KESELURUHAN X X X X X X Tutorial dan Item Ujian
Kerja Kumpulan Pembentangan
Peperiksaan Akhir

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

9
Nama Panel Penggubal:

Bil Nama Pensyarah Institut

Ketua Jabatan Sains Sosial


1 Dr. Muhammad Raini Bin Mat Rahim
IPGK Pulau Pinang
Pensyarah,
2 Dr. Mohd Azhar Bin Bahari
IPGK Pulau Pinang
En. Abd Jaleel Bin Abd Hakim Pensyarah,
3
IPGK Pulau Pinang
Pensyarah,
4 Dr. Ramli B. Saadon
IPGK Bahasa Melayu
Pensyarah,
5 Pn. Hajah Norhani Bebe Bt. Alta Miah
IPGK Pendidikan Islam
Pensyarah,
6 Pn.Masriyah Bt. Misni
IPGK Pendidikan Teknik
Pensyarah,
7 En. Md Nasir Bin yusof
IPGK Pulau Pinang
Pensyarah,
8 En. M. Elangko A/L Muniandy
IPGK Pulau Pinang
Pensyarah,
9 Pn. Malar Arasi A/P Sundaram
IPGK Pulau Pinang

10 Pn. Siti Rukiah Bt. Jaafar IPGM, Cyberjaya

Nama Panel Pemurnian:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Dr. Sivarajan a/l Ponniah PhD (Sejarah), USM
M.A (Sejarah), UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Pengajian Melayu, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah & Pengajian Melayu), UM
2 Dr.Hj.Ismail bin Said PhD (Sejarah), USM
M.A (Sejarah), UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Geografi, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah dan Geografi), UM
3 Tn. Hj. Mohd Fadzil bin M.A (Pendidikan), UUM
Mohd Salleh B.A (Hons) Sejarah dan Komunikasi, UKM
Sijil Asas Perguruan (Pengajian Melayu), MP Tuanku Bainun

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

10