Anda di halaman 1dari 4

Tayong Lahat, Magpasalamat

For A cappella or Accompanied Choirs Words / Music / Arrangement


Joyfully
Abner Tauro
F m F m


D G A sus4 A D


Baritone Solo

U - ma wit at mag - pa - sa -


Soprano


dooh doh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh

Alto


dooh doh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh


Tenor


dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh doop


Bass
dooh dooh dooh dooh dooh dooh doop

D/F F m Fm


G Em A Bm Em A

Solo
la - mat sa pag - li - lig - tas Nya't pag - li - ngap. I - pa - ha - yag ang pag - i - big Nyang ta -

S
dooh


A


(Solo Start) sa pag - li - lig - tas N'ya't pag - li - ngap

dooh dooh dooh dooh


(Solo End)

T

pag - li - ngap. dooh


(Solo Start) (Solo End)

B

dooh dooh dooh

Acclamapella Book II: Mga Awiting Mula sa Teksto ng "Aklat ng Pagmimisa sa Roma"
May be freely copied, distributed, or performed without permission
52
Tayong Lahat, Magpasalamat
D/F

Bm Em G G/A D G/D D

17

Solo


pat. Ta - yong la - hat, mag - pa - sa - la - mat.17

S

dooh wah dooh dooh doop doop dooh dooh dooh


dooh wah dooh dooh doop doop dooh dooh dooh


T

wah dooh dooh dooh doop doop dooh dooh dooh doohB

dooh wah dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
F m


A m7/DD 7 G A/G Bm Em A D25

S


doop dooh 1. Ang Pa ngi no on ay pu ri - hin. Sa t'wi - na ay ma - na - la - ngin.2. Sa Pa ngi no o'y mag ti wa - la, wa - lang da pat i pa ngam ba.

A


doop dooh dooh dooh dooh dooh sa t'wi - na ay ma - na - la - ngin.wa - lang da pat i pa ngam ba.


doop dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh sa t'wi - na ay ma - na - la - ngin.


wa - lang da pat i pa ngam ba.

B
doop dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh sa t'wi - na ay ma - na - la - ngin.

F m
wa - lang da pat i pa ngam ba.


A m7 D G A/G B m7 Em E m/D A33

S

dooh dooh L'wal - ha - ti sa Diyos mag - pa - kai - lan man! Pag - i big Niya'y wa lang hang gan.


'Pag - kat Diyos ay la - ging na - ri - ri - yan. Sam - ba - hin ang ba - nal N'yang pa - nga - lan.

A

dooh dooh dooh dooh dooh wah


dooh dooh dooh dooh dooh wah


B
dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh dah dah ah

53
Tayong Lahat, Magpasalamat
F m D/F F m

A7 D G Em A Bm41

S

U - ma - wit at mag - pa - sa - la - mat sa pag - li - lig - tas Nya't pag - li - ngap.


U - ma - wit at mag - pa - sa - la - mat sa pag - li - lig - tas Nya't pag - li - ngap.


U - ma - wit at mag - pa - sa - la - mat, mag - pa - sa - la - mat sa pag - li - lig - tas Nya't pag - li - ngap.


B
U - ma - wit at mag - pa - sa - la - mat, mag - pa - sa - la - mat sa pag - li - lig - tas Nya't pag - li - ngap.

F m D/F


Em A Bm Em G G/A D
50


1.

S


I - pa - ha - yag ang pag - i - big Nyang ta - pat. Ta - yong la - hat, mag - pa - sa - la - mat.


dooh i - pa - ha - yag ah mag - pa - sa - la - mat.


dooh i - pa - ha - yag ah mag - pa - sa - la - mat.


B
dooh i - pa - ha - yag ah mag - pa - sa - la - mat.

D/F

G/D D G G/A D G/D D


59 2.

Solo
mag - pa - sa - la - mat.
59

S


ah dooh dooh dooh hat, dooh dooh doop doop dooh dooh dooh


ah ah dooh dooh doop doop dooh dooh dooh


ah ah dah dah dooh dooh dooh doop doop dooh dooh dooh dooh


B
ah ah dah dah dah dah dab dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
54
Tayong Lahat, Magpasalamat
G m/D E 7/A D67

Solo67

dooh dooh dooh doop

dooh dooh dooh doop

T


dooh dooh dooh doop


B

dm dm dm doop

IMPORTANT REMINDER: Choirs should lead the congregation in singing. With this in mind,
kindly ensure that the melody and lyrics are clear.

55