Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar
Tema SEKOLAH
Tajuk Mari Berkerjasama
Standard Kandungan 1.2 , 2.5
Standard 1.2.6 , 2.5.1
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

2. Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi


ayat dengan betul.

Aktiviti 1. Murid mendengar dan mengenal pasti frasa .


2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid meneliti gambar , membaca ayat dan manyatakan
maklumat dengan betul

Sistem Bahasa Frasa


Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan

KBT : KB Mengenal pasti KP-verbal-linguistik

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan


BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema SEKOLAH
Tajuk Mari Berkerjasama
Standard Kandungan 2.2 , 5.2
Standard 2.2.1 , 5.2.1
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul
b) Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan
beR, meN,teR dan di dengan betul dalam pelbagai
situasi.

Aktiviti 1) Murid membaca dan mengenal pasti perkataan


berimbuhan awalan beR- dan meN- dalam teks dan gambar
2) Murid meneliti gambar dan teks untuk menyatakan
perkataan berimbuhan awalan beR- dan meN-
3) Murid menulis perkataan berimbuhan awalan beR- dan
meN- dalam buku tulis
4) Murid membina ayat dengan betul menggunakan
perkataan imbuhan awalahn yang telah disenaraikan
Sistem Bahasa Imbuhan awalan
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan

KBT : KB menghubungkaitkan BCB-bacaan awalan

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan


BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema SEKOLAH
Tajuk Mari Berkerjasama
Standard Kandungan 2.2 , 3.2
Standard 2.2.2 , 3.2.6
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong,
vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam
perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
yang betul
b) Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas

Aktiviti
1) Murid membaca buku teks
2) Murid mengecam dan menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam buku tulis
3) Murid membaca dan memahami frasa yang mengandungi
diftong dan vocal berganding kemudian menulisnya dalam
buku tulis
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan

KBT : KB mengenal pasti BCB-bacaan imbasan

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan


BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..