Anda di halaman 1dari 87

KULIAH 2

mbm/AR 2016
ETIKAPENYELIDIKAN
DALAM PENDIDIKAN
PRINSIP ETIKA PENYELIDIKAN
PRINSIP CIRI-CIRI
KESAMAAN Tidak boleh memanipulasikan
data/keputusan untuk pihak

mbm/AR 2016
kepuashatian pihak tertentu.
Laporan hendaklah adil dan tepat
terutama perbandingan.
HUMANISTIK Pertimbangan tentang perasaan dan
emosi
Layanan yang mesra dan adil.
KEBEBASAN Subjek bebas membuat keputusan
Subjek tidak boleh dipaksa
SULIT Rahsia peribadi
Maklumat tidak boleh didedahkan
KECUALI diizinkan
SAMBUNGAN..
PRINSIP CIRI-CIRI
KETAMPANAMAAN Tidak menggunakan nama sebenar,
wpun subjek benarkan.

mbm/AR 2016
SITUASI ASAL Tidak berlaku perubahan fizikal
atau mental
KEJUJURAN Pengumpulan data yang tepat
Analisis data dilakukan secara jujur
Dapatan dilaporkan secara terbuka
PLAGIAT Semua sumber rujukan dinyatakan
dengan tepat dan betul.
Hasil data diperoleh sendiri
Ada kebenaran daripada pihak
tertentu.
KOD ETIKA PENYELIDIKAN
 Membimbing ke arah KESEDARAN DIRI
untuk tidak melakukan perkara dilarang.
 Unsur dlm kod etika ;

mbm/AR 2016
 Nilai : berpegang kpd nilai moral semasa
 Kesedaran Diri : T/L dilarang dan tanggungjawab
 Profesionalisme : Ingatkan pengkaji bhw kajian
tidak memberi impak negatif kpd sampel.
 Kebolehpercayaan : Tidak memanipulasi data dan
dapatan kajian.
 Panduan Disiplin : mematuhi peraturan yg ada.
APAKAH PENYELIDIKAN PENDIDIKAN?
 Penyelidikan berkaitan dengan;
 Tingkah laku, motivasi, minat murid/pelajar, guru

mbm/AR 2016
dan lain-lain peserta di sekolah dan institusi
pendidikan yang lain.
 Tingkahlaku biasanya disiasat dengan memeriksa
hasil kerja seperti dokumen dan keputusan ujian
setara
 Isu untuk memahami dan membaiki pembelajaran
dan proses pendidikan.
 Isu yang berkaitan dengan pengajaran, pengurusan
bilik darjah, psikologi, pengujian, perkembangan
kanak-kanak dan sains kognitif.
JENIS-JENIS

mbm/AR 2016
PENYELIDIKAN
JENIS PENYELIDIKAN
Penyelidikan asas

mbm/AR 2016
Penyelidikan gunaan
Penyelidikan tindakan
Penyelidikan penilaian
PENYELIDIKAN ASAS
Dilaksanakan untuk membina
teori.

mbm/AR 2016
Membantu membentuk prinsip
pembelajaran umum
Contoh: Bagaimana penggunaan
graphic organizers membantu
pelajar memperolehi
pengetahuan?
PENYELIDIKAN GUNAAN
 Penyeldikan yang penemuan-penemuannya
boleh diaplikasikan kepada masalah sosial hari
ini/semasa.
 Mementingkan bagaimana teori digunakan dalam

mbm/AR 2016
situasi pendidikan (educational settings).
 Penyelidikan ke atas proses
 Proses pembelajaran berkesan
 Proses pengeluaran bahan makanan

 Penyelidikan ke atas produk


 Kelebihan dan kekurangan produk
 Kelemahan dan kekuatan modul

 Contoh: Dapatkah graphic organizers membantu


pelajar di Tahun 1?
PENYELIDIKAN GUNAAN DALAM
SOSIAL SAINS, ANTARANYA..
 Pelajaran
 Usaha memupuk integrasi

mbm/AR 2016
 Penggunaan dan penagihan dadah

 Jenayah dan kenakalan

 Wanita sebagai tenaga kerja

 Masalah orang tua


PENYELIDIKAN TINDAKAN
 Kajian tindakan dalam bidang pendidikan:
Sebagai satu pendekatan penyelidikan yang berusaha
mempertingkatkan mutu profesionalisme para pendidikan
dengan cara menyelidik situasi sosial di insitusi pendidikan

mbm/AR 2016
bertujuan membaiki kualiti amalan harian.
- Elliot & Adelman (1976)
 3 elemen utama:
 Penyelidikan : untuk menjana ilmu baharu
 Tindakan : situasi semasa kepada situasi yang lebih baik
 Penglibatan : melibatkan pengkaji secara langsung dalam
penyelidikan tersebut

(Greenwood & Levin. Introduction to Action Research


1998: 4 & 6)
PENYELIDIKAN PENILAIAN
 Kecapaian (Assessment)
 Kajian tentang tahap kecapaian

mbm/AR 2016
sahaja
 Penilaian (Evaluation)

 Mengkaji tahap kecapaian


 Mengkaji faktor berlaku sesuatu
fenomena/masalah
 Membuat cadangan mengatasi
masalah
REKA BENTUK

mbm/AR 2016
PENYELIDIKAN
DEFINISI REKABENTUK PENYELIDIKAN

 Blueprint untuk mengumpul, mengukur dan


analisis data.
 Membantu sumber yang terhad

mbm/AR 2016
 Pemilihan antara

 Eksperimen

 Pengamatan

 Temuduga

 Simulasi

 Kutipan data sama ada berstruktur atau tidak

 Sampel yang dipilih kecil atau besar

 Penyelidikan kualitatif atau kuantitatif


REKABENTUK PENYELIDIKAN
 Plan dan struktur penyelidikan yang digunakan
untuk menjawab soalan penyelidikan

mbm/AR 2016
 Schema atau program keseluruhan dari menulis
hipotesis, implikasi operasional sehingga
kepada analisis data.
 Rekabentuk mengungkapkan struktur
perhubungan antara pembolehubah dan plan
penyelidikan untuk mengumpul data empirik
berkaitan dengan masalah yang dihadapi
CIRI-CIRI REKABENTUK PENYELIDIKAN

 Rekabentuk penyelidikan adalah


plan berasaskan aktiviti dan masa

mbm/AR 2016
berasaskan soalan penyelidikan

membantu dalam pemilihan sumber


dan jenis maklumat
kerangka untuk menyatakan
perhubungan antara pembolehubah
dalam kajian
menggariskan prosedur untuk setiap

aktiviti penyelidikan
REKABENTUK PENYELIDIKAN

 Menjawab tiga persoalan


Teknik apa akan digunakan untuk

mbm/AR 2016
mengutip data?
Pensampelan jenis apakah yang

akan digunakan?
Bagaimanakah kekangan kos dan

masa akan dikendalikan?


KLASIFIKASI REKABENTUK BERDASARKAN 8
CIRI PENYELIDIKAN

 Sejauh mana jelasnya soalan penyelidikan


 Kaedah kutipan data

mbm/AR 2016
 Kuasa penyelidik terhadap penyelidikan

 Tujuan penyelidikan

 Dimensi masa

 Skop topik

 Persekitaran penyelidikan

 Persepsi responden
KAJIAN KUALITATIF
 Melibatkan pengumpulan data naratif untuk
memperolehi celik akal ke dalam fenomena yang

mbm/AR 2016
diminati.
 Data dikumpul:
 Secara intensif dalam tempoh masa tertentu
 Dalam naturalistic setting,
 Tanpa cuba mengawal peristiwa.
 Kaedah
 Temubual
 Pemerhatian
 Analisis dokumen
 DLL
REKA BENTUK KAJIAN KUALITATIF
 Kajian sejarah
 Membina semula masa silam secara
sistematik

mbm/AR 2016
 Cth: Untuk menentukan Aishah benar-benar
keturunan Mahsuri

 Kajian Kes/Lapangan
 Mengenalpasti status masa kini yang
melibatkan unit sosial spt individu, Kumpulan,
institut dll
 Cth : Kesan penggunaan kad siswa dengan
pembelajaran pelajar
PENYELIDIKAN ETNOGRAFI
 Ia berasal daripada perkataan Greek, Ethnos
bererti manusia, bangsa atau budaya.
 Sejenis kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian

mbm/AR 2016
 Sering digunakan dalam kajian sosiologi dan
antropologi.
 Menurut Creswell (2005), etnografi merupakan
bentuk kajian kualitatif untuk menerangkan,
menganalisa dan menginterpretasi bentuk culture-
sharing sesuatu kumpulan seperti tingkah laku,
kepercayaan, bahasa, ekonomi, struktur politik,
interaksi, kehidupan dan gaya dalam perhubungan.
JENIS-JENIS PENYELIDIKAN ETNOGRAFI
 Etnografi Kritikal
 Etnografi Realistik

 Kajian Kes Etnografi

mbm/AR 2016
 Etnografi Pengakuan

 Etnografi Auto

 Etnografi Mikro

 Etnografi Feminis

 Sejarah Hidup

 Etnografi Novel

 Etnografi Postmodern
LAZIMNYA 3 JENIS ETNOGRAFI SERING
DIGUNAKAN OLEH PENYELIDIK,IAITU:

 Etnografi Kritikal
 Berbentuk politikal dan bertujuan menyatakan sesuatu
ketidakadilan ataumembantah sesuatu dominasi ke atas

mbm/AR 2016
sesebuah kumpulandalam masyarakat seperti hak wanita dan
kes buli disekolah.
 Etnografi Realistik
 Bertujuan memberi gambaran sebenar tentang sesuatu
budaya atau sistem dan biasa dijalankan oleh ahli budaya
atau ahli antropologi terhadap kehidupan sebenar seperti cara
hidup keluarga, pekerjaan, jaringan sosial dan sistem status.
 Kajian Kes Etnografi
 Tumpuan pada penyelidikan terhadapaktiviti sesuatu
kumpulan yang spesifik atau corak tingkahlaku yang
dibentuk dalam suatu jangkamasa tertent
TUJUAN PENYELIDIKAN ETNOGRAFI..
 Etnografi Akademik
 Kajian ini berusaha untuk menambah pengetahuan
mengenaisesuatu budaya atau mengenal pasti corak interaksi
sosial,seperti konsep darah dalam hubungan kekeluargaan
OrangAsli.

mbm/AR 2016
 Etnografi Aplikasi
 Membangunkan satu pentafsiran yang menyeluruhterhadap
sesuatu masyarakat atau institusi sosial seperti hospital,
sekolah dan agensi kerajaan.
 Etnografi tradisional atau klasik
 Penyelidik akan tinggal bersama dan menghurai
pelbagaikumpulan sosial seperti Mat Rempit dan pemain
judiprofesional.
 Etnografi analitik
 Melibatkan kerja lapangan seperti pemerhatian, temu
bual,pengumpulan dokumen, membuat rakaman dll. Ia
amatpopular dan biasanya digunakan oleh penyelidik
CONTOH KAJIAN ETNOGRAFI
 Kajian perkembangan kanak-kanak dalam
masyarakat di Arfika Barat oleh Lancy (1996) telah
mengambarkan kanak-kanak belajar secara tidak
formal melalui pemerhatian mereka ke atas ibubapa

mbm/AR 2016
dan masyarakat sekitar.
 Kajian tentang gaya hidup di kalangan kaki tangan
awam yang telah pencen dan bagaimana mereka
habiskan wang pampasan yang diterima (Sabitha
Marican, 2005)
 Kajian di kalangan wanita yang mempunyai anak
yang berhadapan dengan masalah tempat
perlindungan atau tidak ada rumah (Thrasher &
Muwbary, 1995)
MENURUT JEAN J SCHENSUL (2005),
KELEBIHAN ETNOGRAFI

 Boleh digunakan sama ada kuantitatif atau kualitatif.


 Penyelidik boleh berinteraksi berdepan dengan sampel

mbm/AR 2016
atau subjek yang terlibat.
 Refleksi lebih tepat diperolehi terhadap perspektif dan
tingkah laku perserta / sampel
 Penyelidik boleh menggunakan pelbagai data yang
dikutip lebih tepat dan mempunyai kebolehpercayaan
tinggi,
 Pengumpulan datanya lebih induktif, interaktif dan
boleh diulang.
 Strategi lebih analitik untuk membina teori, tingkah
laku atau pembudayaan setempat.
KELEMAHAN
 Perspektif pengkaji berkemungkinan dipengaruhi
oleh kecederungan budayanya sendiri.
 Data diperolehi tidak lengkap kerana responden

mbm/AR 2016
tidak memenuhi ciri yang ada dalam budaya
yangdikaji, tidak jujur dan banyak pantang
larang.
 Tempoh masa kajian terlalu lama sehingga
bertahun-tahun kerana pengkaji perlu membuat
pemerhatian yang penuh ke atas sesebuah
masyarakat yang dikaji.
KAJIAN KUANTITATIF
 Melibatkan pengumpulan dan analisis data
numerikal untuk mendapat celik akal bagaimana
satu pembolehubah mempengaruhi pembolehubah
lain.

mbm/AR 2016
 Penggunaan penyelidikan kuantitatif yang berbeza
bergantung kepada:
 Jenis soalan yang ditanya;
 Tujuan penyelidikan, dan;
 Bilangan subjek yang boleh diperolehi oleh
penyelidik
KAJIAN KORELASI
 Menyelidik hubungan antara pembolehubah.

 Keputusan bukan menunjukkan sebab dan kesan,


tetapi membenarkan ramalan bagaimana satu

mbm/AR 2016
pembolehubah boleh berubah berdasarkan
keputusan daripada pembolehubah yang lain

 Keputusan ditunjukkan sebagai korelasi (R)


diantara 0.00 dan 1.00 dan secara hubungan positif /
hubungan negatif

 Cth : Hubungan bilik darjah kondusif dengan minat


pelajar ke sekolah.
KAJIAN DESKRIPTIF
 Memberi penerangan yang sistematik tentang
fakta dan ciri-ciri sesuatu bidang secara tepat
dan berfakta

mbm/AR 2016
 Di tetapkan untuk melihat dan melaporkan
perkara seperti adanya
 Tidak cuba untuk mengawal pembolehubah

 Cth : Amalan analisa data Ujian Bilik Darjah


dalam kalangan guru.
PEMILIHAN REKABENTUK BERDASARKAN 8
ASPEK

1. Sejauh mana jelasnya soalan penyelidikan

mbm/AR 2016
2. Kaedah kutipan data
3. Kuasa penyelidik terhadap penyelidikan
4. Tujuan penyelidikan
5. Dimensi masa
6. Skop topik
7. Persekitaran penyelidikan
8. Persepsi responden
REKA BENTUK

mbm/AR 2016
PENYELIDIKAN
EKSPERIMEN
Penyelidikan eksperimen adalah
penyelidikan di mana penyelidik
secara sengaja dan sistematik

mbm/AR 2016
memperkenalkan olahan atau
treatment kepada kumpulan yang
diambil secara pembahagian rawak
(random assignment) dan mencerap
rentetan perubahan yang berlaku
pada kumpulan tersebut.
TUJUAN PENYELIDIKAN EKSPERIMEN
Untuk memastikan kesan olahan atau treatment
pembolehubah tak bersandar pada pembolehubah
bersandar.

mbm/AR 2016
 Contoh 1: Kesan latihan motivasi terhadap tahap
pencapaian akademik pelajar
 Contoh 2: Kaedah perbincangan dan kaedah kuliah.
Penyelidik perlu memastikan perubahan yang
berlaku kepada subjek terhadap pencapaian
pelajaran adalah disebabkan oleh kaedah
perbincangan dan bukan oleh pembolehubah lain.
DUA FUNGSI REKA BENTUK EKSPERIMEN

1. Menentukan situasi perbandingan

mbm/AR 2016
yang diperlukan oleh hipotesis.
2. Memberi tafsiran yang bermakna
kepada dapatan penyelidikan.
KELEBIHAN EKSPERIMEN
 Keupayaan penyelidik untuk manipulasi
pembolehubah tak bersandar

mbm/AR 2016
 Pencemaran dari pembolehubah gangguan
dapat di kawal dengan lebih efisien
 Mudah

 Pengulangan (Replication)
KEKURANGAN EKSPERIMEN
 Keadaan bukan semulajadi dalam makmal /
dalam kelas

mbm/AR 2016
 Pemerihalan dari sampel bukan
kebarangkalian
 KOS lebih besar di perlukan

 Terhad kepada masalah masa kini atau masa


depan terdekat
 Had etika dalam manipulasi manusia
BAGAIMANA MENJALANKAN
EKSPERIMEN?
 Pilih pembolehubah yang relevan

mbm/AR 2016
Nyatakan tahap treatment
Kawal persekitaran eksperimen
 Pilih rekabentuk eksperimen

 Pilih dan bahagikan subjek

 Kajian Perintis, ubahsuai, dan uji

 Analisis data
LANGKAH-LANGKAH MELAKSANAKAN
1. Tentukan sama ada rekabentuk ini
sesuai dengan masalah kajian anda.

mbm/AR 2016
2. Bina hipotesis sebab/akibat.
3. Pilih unit eksperimental dan
kenalpasti orang yang terlibat dalam
kajian
4. Pilih olahan kajian dan perkenalkan
5. Pilih jenis rekabentuk
eksperimen yang sesuai

mbm/AR 2016
6. Lakukan eksperimen/olahan
7. Susun dan analisis data
8. Tulis laporan
TIGA CIRI UTAMA
1. Olahan - rawatan.
Pencerapan - kesan pemboleh

mbm/AR 2016
2.
ubah tak bersandar kepada
pemboleh ubah bersandar.
3. Kawalan pemboleh ubah luaran.
OLAHAN
 Satu olahan / rawatan (treatment)
kepada subjek yang dikaji.

mbm/AR 2016
 Set situasi haruslah mempunyai
perbezaan sehingga kesannya boleh
dicerap pada pemboleh ubah bersandar.
 Set situasi perlu sesuai terutamanya
kepada subjek manusia iaitu tidak
mendatangkan kesan kekal kepada
subjek.
PENCERAPAN
 Dilakukan bagi mengukur kewujudan
kesan pembolehubah tak bersandar

mbm/AR 2016
kepada pembolehubah bersandar.
 Sistem pengukuran mestilah sah dan
dipercayai supaya data empirik yang
dikumpul boleh dijadikan bukti yang
sahih bagi penerimaan atau penolakan
sesuatu hipotesis.
UJIAN PRA DAN UJIAN PASCA

Rawatan /

mbm/AR 2016
Intervention

Time 1 Time 2

Ujian Pra Ujian Pasca


Pemilihan kumpulan secara rawak

John

mbm/AR 2016
Jim Kumpulan
James Rawatan
Josh
Jackson
Jane
Johanna
Julie
Kumpulan
Jean
Kawalan
Jeb
Pembolehubah luaran (Ekstranous)
 Pembolehubah yang tak dikaji tetapi mungkin
hadir atau wujud dalam penyelidikan
eksperimen.
Boleh mempengaruhi atau mendatangkan

mbm/AR 2016

kesan ke atas pembolehubah tak bersandar.
 Perlu mengawal kesan pembolehubah ini
untuk mendapatkan hasil atau keputusan yang
sahih, benar dan tepat.
 Boleh mempengaruhi pembolehubah
bersandar dan tak bersandar atau kedua-
duanya sekali.
 Pembolehubah luaran perlu dikawal bagi
memastikan kesahan penyelidikan
eksperimen.
KAWALAN PEMBOLEHUBAH LUARAN
Kesan pembolehubah luaran perlu dikawal supaya
tidak mengelirukan kesan yang disebabkan oleh
pembolehubah tak bersandar. Cara mengawal:

mbm/AR 2016
1. Pembahagian subjek secara rawak dilakukan
jika populasi seragam.
2. Pemadanan rawak dilakukan jika populasi tidak
seragam. Memadankan subjek secara berpasangan
mengikut ciri-ciri tertentu.
3. Pemilihan subjek yang serupa. Jika no. 2 tidak
dapat dilakukan kerana kekurangan pasangan yang
sepadan. Kaedah ini membataskan tafsiran dapatan
kepada kelompok tertentu sahaja.
ANCAMAN DAN TEKNIK KAWALAN KESAHAN
Jenis Ancaman Teknik Kawalan

Kriteria subjek Guna subjek yang benar-benar homogen

Kematangan Waktu eksperimen jangan terlalu lama

mbm/AR 2016
- Integrasikan ujian dengan jadual ujian/ulangan
Mortality
- Ingatkan subjek akan pentingnya ujian/ulangan
Kesan Sikap
subjek Jangan memberitahu subjek bahawa mereka sedang
berada dalam situasi pengujian, baik pada kelompok
(Hawthorne & John eksperimen maupun pada kelompok kawalan.
Henry Effect)
- Gunakan ujian yang selari
Kesan Pengujian
- Waktu eksperimen dibuat lebih lama
- Standarisasi lokasi (sarana prasarana, waktu
Kesan Lokasi eksperimen, dll)
-Gunakan sekolah / lokasi eksperimen yang sama
SAMBUNGAN

Jenis Cara Mengontrolnya


Ancaman
Kesan Sejarah Usahakan eksperimen pada masa yang bebas dari
intervensi luar atau kejadian-kejadian luar biasa (hindari

mbm/AR 2016
pada saat menjelang cuti sekolah, hari raya, dsb).
Kesan - Gunakan instrumen yang tidak menimbulkan
Instrumentasi penafsiran dwi maksud
- Isitilah yang difahami oleh semua
- Hindari pengumpul data yang memiliki kepentingan
tertentu terhadap subjek yang diteliti untuk menghindari
bias pengumpul data
Kesan Bila menggunakan orang lain sebagai pelaksana
Implementasi eksperimen maka pastikan bahwa pelaksana pada
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki
krieteria yang sama (latar belakang pendidikan,
kemampuan, keahlian, pengalaman kerja, dsb).
Jenis Reka Bentuk Eksperimen
1. Reka Bentuk Pra Eksperimen.

mbm/AR 2016
2. Reka Bentuk Eksperimen
Sebenar.
(True-experimental Designs)
3. Reka Bentuk Quasi-
Eksperimen
mbm/AR 2016
REKA BENTUK
PRA EKSPERIMEN
Kajian Kes Sekali
(The One-short Case Study)

X O

mbm/AR 2016
X = olahan
O = hasil pencerapan pemboleh ubah bersandar

Kelemahan:
Tidak mantap sebab tiada kumpulan kawalan
Perbandingan ukuran pemboleh ubah bersandar
antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan tidak
dapat dilakukan sebab tiada kumpulan kawalan
Satu Kumpulan Praujian - Pascaujian
(The One-group Pretest-Posttest Design)

O X O

mbm/AR 2016
Praujian Pascaujian
Olahan/ Rawatan

Kelemahan:
Tidak dapat membandingkan ukuran pemboleh ubah
bersandar kumpulan ekspeerimen dan kawalan kerana
tiada kumpulan kawalan
Perbandingan Kumpulan Statik
(The Static-group Comparison)
Olahan Kumpulan
Eksperimen X1 O pascaujian

mbm/AR 2016
(Baharu)

Kumpulan kawalan
(kaedah
tradisional/lama)/
X2 O pascaujian
(statik)

Kelemahan:
Ketiadaan praujian
Kumpulan eksperimen dan kawalan tidak setara
REKABENTUK

mbm/AR 2016
EKSPERIMEN
SEBENAR/TULEN
(True-experimental Designs)
PRASYARAT PERLU DIPATUHI:

 Sampel di pilih secara random

 Ada kumpulan kawalan

mbm/AR 2016
 Tugasansecara rawak untuk kumpulan
kawalan dan rawatan

 Adasyarat atau langkah tugasan secara


rawak

 Jumlah anggota kumpulan adalah sama.


REKABENTUK EKSPERIMEN
SEBENAR/TULEN
 Reka Bentuk Kumpulan Kawalan Pasca Ujian
Sahaja

mbm/AR 2016
(Post-test Only Control Group Design)

 Reka Bentuk Kumpulan Kawalan Pra dan


Pasca Ujian
(Pre and post-tests control group design)

 Reka Bentuk Solomon Empat Kumpulan


(Solomon four-group design)
REKA BENTUK KUMPULAN KAWALAN

mbm/AR 2016
PASCAUJIAN SAHAJA
(POST-TEST ONLY CONTROL GROUP
DESIGN)
oSubjek diagih secara rawak kepada
dua kumpulan (Olahan/Rawatan dan
Kawalan).

mbm/AR 2016
oPascaujian dijalankan kepada kedua-
dua kumpulan bagi membandingkan
keberkesanan olahan/rawatan
oDua kumpulan sahaja (Kumpulan
Eksperimen dan Kumpulan Kawalan)
oTiada pra ujian
Subjek Olahan Pasca ujian
RAWATAN X1 o

mbm/AR 2016
KAWALAN X2 o
REKA BENTUK KUMPULAN KAWALAN

mbm/AR 2016
PRA DAN PASCA UJIAN
(PRE AND POST-TESTS CONTROL
GROUP DESIGN)
Melibatkan dua kumpulan yang diagihkan
secara rawak
Praujian (O1) diberikan kepada kedua-dua

mbm/AR 2016
kumpulan
X1 adalah kaedah baharu (olahan) ke atas
kumpulan rawatan
X2 adalah kaedah tradisional atau sedia ada
O2 adalah pascaujian bagi kedua-dua
kumpulan
Rekabentuk ini sangat disyorkan kepada
penyelidik
 Reka bentuk eksperimen asas.
 Kesan pra ujian

mbm/AR 2016
Kump. Pra ujian Olahan Pasca ujian

Rawatan O1 X1 O2

Kawalan O1 X2 O2
REKA BENTUK SOLOMON EMPAT
KUMPULAN

mbm/AR 2016
(SOLOMON FOUR-GROUP DESIGN)
Diagihkan kepada empat kumpulan secara rawak
Kumpulan rawatan satu kumpulan diberi praujian dan
satu lagi tidak
Kumpulan kawalan satu kumpulan diberi praujian dan

mbm/AR 2016
satu lagi kumpulan tidak
Semua kumpulan melalui pascaujian
Rekabentuk ini mengawal pembolehubah luaran
(ancaman) dengan baik dan mempunyai kesahan
dalaman yang tinggi
Gabungan antara rekabentuk pertama dan
kedua(rekabentuk kumpulan pascaujian sahaja dan
rekabentuk kumpulan kawalan praujian-pascaujian)
Kelemahan memerlukan sampel yang ramai untuk
diagihkan kepada empat kumpulan
mbm/AR 2016
Kump. Pra ujian Olahan Pasca ujian

mbm/AR 2016
Rawatan O X1 O
Kawalan O X2 O
Rawatan - X1 O
Kawalan - X2 O
REKABENTUK QUASI-
EKSPERIMEN

mbm/AR 2016
THE WORD "QUASI" MEANS AS IF
OR ALMOST, SO A QUASI-
EXPERIMENT MEANS ALMOST A
TRUE EXPERIMENT.
KENAPA QUASI-EKSPERIMEN?

 Dinamakan Quasi-Eksperimental kerana penyelidikan


yang dilakukan hampir menyerupai reka bentuk
eksperimen, kecuali tiada pembahagian secara rawak

mbm/AR 2016
dilakukan.
 Pembahagian rawak sukar dijalankan dalam keadaan
tertentu seperti pemboleh ubah atribut (jantina, ras,
pendapatan penjaga dll) kerana akan menjejaskan
pemboleh ubah seperti rasa terasing dalam kumpulan baru
dan sebagainya. Oleh itu reka bentuk ini digunakan.
 Kaedah reka bentuk quasi-eksperimen bukan sebenar-
benar eksperimen kerana tiada pembahagian rawak
dilakukan.
 Gunakan kumpulan sedia wujud dalam (intact group).
CIRI-CIRI QUASI-EKSPERIMEN

 Dua atau lebih daripada kumpulan responden


yang tidak diagih secara rawak.

mbm/AR 2016
 Memerlukan kawalan terhadap pemboleh
ubah luaran.
 Mengutamakan perbezaan antara kumpulan
responden secara semula jadi.
Kaedah Ex Post Facto

mbm/AR 2016
Perbandingan Sebab
(Causal Comparative)
Definisi:

Kaedah ini digunakan untuk mengenal

mbm/AR 2016
pasti punca atau penyebab (IV)
sesuatu kesan (DV) yang diperhati
dimana IV adalah sesuatu yang telah
berlaku dan tidak boleh
dimanipulasikan(di luar kawalan
penyelidik).
ISU PENTING
 Tujuan utama untuk mengesan perubahan
kesan dan sebab hubungan tindakan.
 intervensi (IV) sewajarnya sudah ada

mbm/AR 2016
kesahan dan dipercayai
 Mengenal pasti dan mempertimbangkan
extraneous variables
 Perbezaan antara kumpulan IV telah dikawal
dan boleh dikawal
 Berhati-hati dalam membuat rumusan /
kesimpulan.

17
SAMB
 Reka bentuk ini menekankan sebab
yang dijangka.

mbm/AR 2016
 Contoh 1: Adakah program
pendidikan pemulihan
meningkatkan prestasi 3M murid-
murid yang lemah?
 Contoh 2: Adakah program
kaunseling individu meningkatkan
motivasi murid bermasalah?
SAMB
 Tafsiran sebab-akibat (cause-effect
relationship) dan perlu 3 bukti utk
pengesahan.

mbm/AR 2016
1. Perhubungan statistik yang signifikan
antara pemboleh ubah bebas dan bersandar
wujud dengan sah.
2. Pemboleh ubah bebas wujud sebelum
pemboleh ubah bersandar.
3. Pemboleh ubah lain tidak mempengaruhi
pemboleh ubah bersandar.
SAMB
 Penyelidik perlu memastikan:
 Terdapat hubungan antara A (IV)

mbm/AR 2016
dan B (DV);
 A datang dahulu daripada B;
 Tidak ada kesan pemboleh ubah
luaran terhadap A, B atau interaksi
A dan B.
SAMB
Melibatkan perbandingan antara kumpulan yang
sedia wujud

mbm/AR 2016
Contoh: Menyelidik murid-murid yang menonton
rancangan belajar bahasa Inggeris melalui siaran
TV dan membandingkan prestasi mereka untuk
mengkaji sama ada menonton program bahasa
Inggeris di TV dapat membantu meningkatkan
pencapaian mata pelajaran tersebut. Murid-murid
dikumpulkan dalam beberapa kumpulan mengikut
banyaknya mereka menonton siaran tersebut.
Examples of Ex Post Facto Studies

What is the effect of day care on the social skills


of children?

mbm/AR 2016
What is the relationship between participation in
extracurricular activities and self concept?
"smoking causes cancer
EX POST FACTO - EXAMPLE
Depression in rape victims
20
AVERAGE DEPRESSION

18

mbm/AR 2016
16
14
SCORE

12
Victim
10
8 Control
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Months
RESEARCH DESIGN

X1 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16

mbm/AR 2016
X2 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26

X1 = rape victim
X2 = control
Yij = average depression score in group i, at time j
---- indicates possible unequality of groups in both
conditions
Tips
Kajian perbandingan sebab perlu digunakan
apabila kajian eksperimen tidak dapat

mbm/AR 2016
dilakukan.
Keadaan sebab mesti berlaku sebelumnya.
Pemboleh ubah ekstranous perlu dikenal pasti
dan dicatat.
Perbezaan antara kumpulan perlu dikawal.
Hubungan sebab-akibat perlu dinyatakan
dengan berhati-hati!
KESIMPULAN
Rekabentuk penyelidikan ini dilakukan apabila
penyelidik ingin menentukan kewujudan hubungan
antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah

mbm/AR 2016
bersandar.
Penyelidik perlu berusaha mengawal semua
pemboleh ubah luaran atau ancaman yang
berpotensi memberi kesan terhadap pemboleh ubah
bersandar.
Kawalan ini adalah penting bagi penyelidik membuat
kesimpulan bahawa hanya pemboleh ubah bebas
sahaja yang menyebabkan kesan tersebut.
KAJIAN EKSPERIMENTAL
 Menyiasat hubungan sebab dan kesan dengan
mendedahkan satu kumpulan percubaan kepada

mbm/AR 2016
satu rawatan dan dibandingkan dgn kumpulan
yang tidak menerima rawatan
 Cth : Keberkesanan modul motivasi terhadap
peningkatan minat terhadap matematik
 Ciri-ciri
Kawalan
Manipulasi / tindakan
Pemerhatian & Pengukuran
KUASI EKSPERIMENTAL
Digunakan untuk menilai keberkesanan
suatu program apabila responden kajian

mbm/AR 2016
tidak dapat diagihkan secara rawak
Dua kumpulan responden yang dipilih
mestilah tidak seimbang dan tidak
mempunyai ciri-ciri yang sama
Kajian kuasi-eksperimen menggunakan
prosedur persampelan secara kebetulan/
pensampelan kesediaan (accidental atau
convenience sampling) dan persempelan
bertujuan (purposive sampling).
 Mengikut Chua (2006), terdapat tiga reka bentuk
kajian kuasi-eksperimen yang biasa digunakan;
 Ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan
tidak seimbang (nonequivalent groups
pre-post test design),

mbm/AR 2016
 Paling popular digunakan dalam kajian
keberkesanan dalam bidang pendidikan
 Mempunyai dua kumpulan responden iaitu
kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.
 Kedua-dua kumpulan mempunyai ciri-ciri yang
hampir sama.
 Dalam reka bentuk kajian ini, analisis Ujian-t
dan Ujian ANOVA digunakan untuk
menentukan perbezaan antara kedua-dua
kumpulan responden.
 Rekabentuk regrasi tidak
bersambungan (regression-
discontinuity design)
 Digunakan dalam kajian yang melibatkan
kumpulan khas

mbm/AR 2016
 Misalnya menilai keberkesanan program
pemulihan dan menguji keberkesanan
program kaunseling ke atas sikap pelajar
bermasalah disiplin.
 Analisis menggunakan Ujian regrasi.
 Reka bentuk siri masa (time series design).
 Merupakan kajian jangka masa panjang yang
memerlukan masa dan tenaga yang banyak.
 Reka bentuk ini tidak mempunyai kumpulan
kawalan.

mbm/AR 2016
 Penyelidik tidak dapat membuat perbandingan
sama ada rawatan yang diberikan akan
menghasilkan perubahan yang diingini atau pun
tidak (Mohd. Majid, 2000).
 Pasca ujian akan dilakukan berulang-ulang
sepanjang rawatan. Misalnya kajian berkaitan
perkembangan pencapaian akademik pelajar yang
didedahkan kepada KBSM.
 Analisis dilakukan melalui pencapaian ujian yang
lebih baik.