Anda di halaman 1dari 2

- Assalamualaikum Wr-Wb

- Sampurasun
- Abdi bade ngadongeng anu judulna Ciung Wanara
- Saha eta Ciung Wanara ? nyaeta ngarana hiji pamuda anu sakti
- Panasaran sareng dongeng na, Mangga Wilujeng nyakseni.

Kacaturken dijaman Bahela Aya Karajaan galuh, dipimpin kuraja Prabu Barma Wijaya
Rajateh ngagaduhan istri 2, anu kahiji Dewi Naganingrum, anu ka 2 Dewi Pangrenyep,
2 nana istri Rajateh atohen pisan, teu kungsi lila Dewi Naganingrum oge ngalahirken orokna
lalaki oge meuni kasep pisan, tapi Dewi pangrenyep teu suka dewi naganingrum boga orok
lalaki, ku dewi pangrenyepeta oroknateh diganti ku anak anjing, Dewi Pangrenyepnitah
kilengser dipaehan eta orok Dewi Naganingrum, Tapi kilengser teu tegaeun kudu maehan
orok dewi naganingrum, ku kilengser si oroknanateh diasupken kana peti bari ditenden endog
hayamtuluy dipalidken ka walungan citanduy, si raja ngambek ka dewi naganingrum maneh
na embungen boga orok anak anjing, raja ngusir dei naganingrum ka luar ti karajaan, dewi
naganingrum indit kaleweng.
Orok anu dipalidken ku ki lengser ka walungan citanduy kapanggih ku nini jeung aki
balangantrang ceuk si aki nini nini kadieu tingali itu aya naon dina peti ku si nini ditingali
eta petiteh aya orok Oa....Oa....Oa..... ceuk nini : aki ieu aya orok lalaki meuni kasep pisan
....Ku si nini jeung si aki siorok teh dibawa ka imah tuluy di pikanyaah ku nini jeng si aki.
Budak teh ges gede tapi acan wae dibere ngaran ku si nini jeng aki, si nini jeng si aki osok
ningali eta budak teh ulina jeng manuk jeng monyet, maruk ngarana ciung, monyet ngarana
wanara, budakteh ku si nini jeng si aki dingaranan ciung wanara.
Ciung wanara ges gede ....ges jadi pamuda anu gagah, kasep tur sakti. Manehna boga hayam
jago anu harita endogna ti ki lengser, hayam jagona ciung wanara sakti oge lamun tiap ngadu
hayam, pasti hayamna ciung wanara menang wae.
Dina hiji poe, aya lomba ngadu hayam di karajaan galuh, ciung wanara pamit ka aki jeng nini
rek indit ka karajaan arek ngiluan lomba ngadu hayam.
Diperjalanan ciung wanara panggih jeung ki lengser, ki lengser nyaritaken yen ciung wanara
anak raja prabu barma jeung anak dewi naganingrum, ciung wanara kacida bungahna....
Nepi ka karajaan ciung wanara nagtang ka raja prabu , maneh na hayang ngadu hayam jeung
raja, manehna menta syarat ka raja, lamun manehna meunang, manehna hayang karajaan tur
diaku anak ku raja, ciung wanara menang ngadu hayamna, ciung wanara ku raja dibere
karajaan tur aku anak.
Teu kungsi lila ki lengser jeng dewi naganingrum datang ka karajaan maranehannana
nyaritaken nkajadian anu sabenerna.....raja murka ka dewi pangrenyep di penjaraken ku raja
di penjara beusi.
Tah sakitu dongeng ciung wanara, kasimpulannana mah kumaha pepelakan melak gorang jadi
goreng, melak alus tangtu hasilna alus , dewi pangrenyep cilaka kupolah sorangan.