Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENILAIAN PRESTASI PEKERJA

Seksyen A: Butir-Butir Peribadi Pegawai


A. Maklumat diri pekerja
Nama: Nama Pegawai/ Penyelia:
No. K/p: Bahagian :
Jawatan:
Jabatan: Tarikh :

Seksyen B: Penilaian prestasi Majikan terhadap pekerja


Arahan: Sila tandakan (/) mengikut skala yang dinyatakan di bawah
1 2 3 4 5
CEMERLANG BAGUS SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH

Cemerlang - Sangat Lema


Bil Perkara yang dinilai 1 2 3
1 Keterampilan diri
2 Disiplin dan pengurusan masa
3 Sikap dan kerja berpasukan
Pengetahuan Kerja - Kemahiran praktikal/ teknikal
dan maklumat yang digunakan dalam kerja

4
Kebolehpercayaan - Tahap seorang pekerja boleh
dipercayai untuk menyelesaikan tugas dan
membuat susulan

5
Berdikari - Tahap kerja dibuat dengan sedikit atau
6 tanpa penyelia
Ketersediaan- Tahap kerja menepati masa,
mematuhi masa rehat/ makan yang ditetapkan dan
rekod kedatangan secara keseluruhan
7
Produktiviti - Kuantiti dan kecekapan kerja yang
dihasilkan dalam tempoh yang ditetapkan
8
Kualiti - Ketepatan, teliyi, dan penerimaan kerja
yang dijalankan
9
10 Menepati spesifikasi/ skop kerja
Hubungan/ interaksi dengan pegawai atasan
lang - Sangat Lemah
4 5