Anda di halaman 1dari 2

PECAHAN NILAI

BIL. NILAI MURNI


MURNI
Belas Kasihan
Bertimbang rasa
1
Baik Hati

Murah hati
Saling memahami
Saling Memaafkan
Berupaya bertindak
2 Berdikari sendiri
Yakin pada diri sendiri
Bersopan-santun
Berbudi bahasa
3 Hemah Tinggi Mengaku kesalahan
sendiri
Ramah mesra
Hormat ibu bapa
Hormat kerajaan dan
negara
Patuh kepada undang-
undang
4
Hormat- Hormat ahli keluarga,
guru, rakan, jiran
menghormati Hormat kepercayaan
dan adat resam pelbagai
bangsa
Patuh kepada ketetapan
masa
Menghargai nilai nyawa
5 Kasih Sayang

Menyayangi alam sekitar
Cinta akan negara
Adil
6
Keadilan

Saksama
Kebebasan di sisi
undang-undang
Berani mencuba
7 Keberanian Berani kerana benar

Cikgu Ayu dot My


8
Kebersihan fi zikal Kebersihan diri
dan mental Kebersihan alam sekitar
Amanah
9
Kejujuran

Bercakap benar
Ikhlas
Bertanggungjawab
Daya usaha
10 Kerajinan Dedikasi
Gotong-royong
11 Kerjasama

Bersatu padu
Bertolak ansur
Kelakuan
12 Kesederhanaan Pertuturan
Berterima kasih
13
Kesyukuran

Menghargai
Mengenang budi
14 Rasional Membuat pertimbangan
Bermuafakat
15
Semangat Semangat kejiranan
bermasyarakat Prihatin isu masyarakat
dan sosial
Taat setia
Menghormati lagu dan
16
Patriotisme bendera
Cinta Negara
Berbangga jadi warga
negara
Kebebasan bersuara
17 Kebebasan Dan lain-lain

Cikgu Ayu dot My