Anda di halaman 1dari 1

BorangSoalSelidik

Kajian Kes: Amalan Terbaik PdP Kelas DLP di Maktab Sabah Kota
Kinabalu

Arahan: Bagi setiap item, sila bulatkanuntukmenyatakanpendapatandamengikutskala


yangdiberikan.

1 2 3 4 5
No Perkara Sangat Tidak Tidak Setuju Sangat
Tidak Setuju Pasti Setuju
Setuju
1 Saya minat matapelajaranMatematik. 3.6 0 3.6 42.8 50.0
2 Saya seronok apabila guru mengajar 3.6 0 17.9 35.7 42.8
Matematik menggunakan aktiviti
kumpulan.
3 Saya lebih faham apabila belajar bersama 7.1 14.3 10.7 42.9 25.0
rakan-rakan dalam kumpulan.
4 Saya lebih ingat jika 3.6 10.7 7.1 32.1 46.5
Berbincang Dalam kumpulan.
5 Saya dapat berfikir dan berkongsi 3.6 10.7 14.3 28.6 42.8
maklumat dalam aktiviti kumpulan.
6 Saya dapat belajar sesuatu yang baru 3.6 0 10.7 46.4 39.3
daripada rakan-rakan kumpulan.
7 Saya rasa lebih yakin dalam sesi 7.1 0 32.1 39.3 21.5
pembentangan hasil kerja dalam
kumpulan yang kecil berbanding dengan
keseluruhan kelas.(gallery walk)
8 Saya lebih suka membuat latihan dengan 0 3.6 10.7 39.3 46.4
cara berbincang dengan rakan daripada
membuat sendiri. (round table)
9 Saya cepat bosan jika belajar secara 10.7 10.7 32.1 10.8 35.7
duduk diam .
10 Saya suka belajar dengan cara bergerak 10.7 3.6 32.1 25 28.6
dari satu stesen ke stesen yang lain
(Gallery Walk).
11 Saya gembira jika guru memberikan saya 3.6 3.6 3.6 10.7 78.5
sticker setelah menyiapkan sesuatu
tugasan.