Anda di halaman 1dari 8

JAWAPAN TEMA 8

SOALAN 1

(a) Apakah peristiwa X? [1 markah]

Kod Butiran Markah


F1 Turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW 1
F2 Bermulanya Zaman Islam 1
F3 Berakhir Zaman Jahiliah 1
[Mana-mana 1 x 1 m] [1 m]

(b) Nabi Muhammad SAW memiliki sifat- sifat terpuji.


Nyatakan dua sifat tersebut. [2 markah]

Kod Butiran Markah


F1 Siddiq / berkata benar 1
F2 Amanah /dipercayai 1
F3 Tabliq / menyampaikan 1
F4 Fatanah / bijaksana 1
F5 Pemaaf 1
F6 Penyayang 1
M (Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1 m] [2 m]

(c) Apakah ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang wajar dicontohi?
Berikan penjelasan anda. [3 markah]

Butiran Markah
Ciri Bijaksana 1
Huraian / Menyelesaikan persengketaan / masalah 1
Penjelasan
Contoh Peletakan semula Hajar Aswad / Perjanjian Hudaibiyah 1
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

(d) Bagaimanakah kewibawaan pemimpin membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju. Berikan
pendapat anda. [4 markah]

Butiran Markah
Ciri Bijaksana / berpandangan jauh 1
Huraian / Memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru 1
Penjelasan Pelaksanaan Rancangan FELDA 1
Contoh Tun Abdul Razak bin Hussein 1
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 4 x 1 m] [4 m]
.

1
SOALAN 2
(a) Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyusun strategi menarik minat penduduk Makkah
menerima dakwah Islamiah? [2 markah]

Kod Butiran Markah


F1 Berdakwah kepada ahli keluarga/ sahabat rapat 1
F2 Tahap awal secara rahsia 1
H2a kerana masih baru dikenali/ bilangan penganut masih sedikit 1
H2B Untuk mengelakkan penentangan 1
F3 Golongan bawahan/ hamba 1
H3a Menerima Islam kerana Islam memberikan layanan yang sama kepada semua 1
manusia
H3b Tetap meyakini Islam meskipun diseksa dengan kejam 1
C3a Contoh Bilal bin Rabah dijerut lehernya dengan tali/ dijemur/ diselar dengan besi 1
panas/ ditindih dadanya dengan batu oleh tuannya Umaiyah bin Khalaf
C3b Contohnya keluarga Yasir telah dijemur di padang pasir sehingga Yasir dan isterinya 1
Sumaiyah mati Syahid
C3c Contohnya Amir bin Fuhairah telah diseksa sehingga menjadi gila 1
C3d Contoh Zunainah diseksa oleh Abu Lahab sehingga matanya menjadi buta 1
F4 Dengan memperlihatkan kemurnian ajaran Islam 1
F5 Dengan menggunakan kebijaksanaan 1
H5a Secara lemah lembut/ berhikmah/ memujuk 1
H5b Tidak menggunakan paksaan 1
F6 Keperibadiaan Nabi Muhammad SAW 1
H6a Berakhlak mulia 1
H6b Kekuatan mental/ fizikal/ rohani 1
H6c kesabaran/ pengorbanan yang tinggi 1
H6d Membuat perbandingan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliyah dengan nilai 1
akhlak Islam
H6e Membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat 1
H6f Memberikan penerangan 1
H6g Menunjukkan teladan yang baik 1
H6h Menanamkan keimanan yang kuat 1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2 m]

2
(b) Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam? [3 markah]

3
Kod Butiran Markah
F1 Faktor perbezaan kepercayaan/ amalan 1
H1a Islam berasaskan kepada Allah Yang Maha Esa manakala Arab Quraisy 1
menyembah patung berhala dan mempercayai animism
H1b Prinsip persamaan taraf sesama manusia/ bertentangan dengan sistem sosial yang 1
mementingkan darjat golongan atasan
H1c Menolak konsep persaudaraaan Islam/ bertentangan dengan konsep assabiah 1
H1d Larangan terhadap amalan dan akhlak keji/ mencuri/ menindas 1
F2 Faktor politik 1
H2a Salah tanggap terhadap tugas Nabi Muhammad SAW 1
H2b Beranggapan jika terima Islam mesti tunduk kepada kepimpinan Nabi 1
H2c Menggugat kedudukan/ pengaruh mereka 1
F3 Faktor ekonomi 1
H3a Penganut Islam menyembah Allah Yang Esa/ dilarang menyembah berhala 1
H3b Menjejaskan perusahaan / penjualan patung berhala 1
[Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

(c) Jelaskan contoh penentangan orang Arab Quraisy Makkah. [2 markah]

Kod Butiran Markah


C1 Penyair Arab mengejek melalui puisi 1
C2 Tohmahan/ tuduhan/ cemuhan 1
C3 Gangguan sewaktu beribadat 1
C4 Meletakkan benda kotor di tengkuk Nabi sewaktu bersolat/ sembahyang 1
C5 Pujukan/ rasuah/ tawaran kedudukan/ harta/ wanita 1
C6 Pemulauan terhadap Nabi Muhammad dan keluarga 1
C7 Larangan berjual beli/ pertolongan/ perkahwinan melibatkan keluarga Nabi 1
C8 Cubaan membunuh Nabi 1
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 3 x 1 m] [2 m]

(d) Adakah penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam menjejaskan kepentingan ekonomi
dan politik mereka? Kemukakan alasan anda. [2 markah]

Kod Butiran Markah


H1 Ya 1
H2 Menjejaskan perusahaan mengukir patung 1
H3 Menggugat perniagaan 1
(Mana-mana jawapan munasabah)
ATAU
Tidak 1
H4 Mereka telah salah anggap pada tugas Nabi Muhammad 1
H5 Mereka bimbang mereka kehilangan sumber pencarian 1
(Mana-mana jawapan munasabah)

SOALAN 3

4
(a) Namakan dua orang penganut Islamp ada peringkat awal yang telah diseksa oleh kafir Quraisy.
[2 markah]

Kod Butiran Markah


F1 Bilal bin Rabah 1
F2 Keluarga Yasser 1
F3 Amir bin Fuhairah 1
F4 Zunainah
F5 Sumaiyah
[Mana-mana 2 x 1 m] [2 m]

(b) Mengapakah Islam mudah diterima oleh orang ramai terutama golongan bawahan? [2 markah]

Kod Butiran Markah


F1 Tertarik kepada ajaran Islam 1
H1a Yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia 1
F2 Kemurnian ajarannya 1
H2a Kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah 1
H2b Secara lemah lembut dan berhikmah 1
H2c Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam 1
H2d Baginda memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah. 1
H2e Membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliyah dengan akhlak yang 1
disaran oleh Islam
H2f Membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan masyarakat 1
H2g Memberi penerangan 1
H2h Menunjukkan teladan yang baik 1
[Mana-mana 2 x 1 m] [2 m]

(c) Islam mudah diterima oleh orang ramai pada ketika itu kerana kemurnian ajarannya. Buktikan
kebenaran pernyataan tersebut. [3 markah]

Butiran Markah
Sebab Islam sebagai cara hidup 1
Huraian / Ajaran Islam mencakupi semua bidang kehidupan 1
Contoh Bidang politik,ekonomi dan sosial 1
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

(d) Pada masa ini Islam sering dikaitkan sebagai agama yang menggalakkan keganasan sehingga
melahirkan ketakutan masyarakat dunia terhadap Islam.
Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membetulkan tanggapan masyarakat dunia
tentang agama Islam yang sebenarnya. [3 markah]

Butiran Markah
Sebab Mengadakan konvensyen / dialog tentang ajaran Islam 1
Huraian / memberi kefahaman tentang ajaran Islam yang sebenar kepada orang 1
bukan Islam
Contoh Forum anjuran OIC 1
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

5
SOALAN 4
Soalan Butiran Markah
1(a) F1
F2
F3
Perkataan Baginda sentiasa dipercayai
Perbuatan Baginda sentiasa dipercayai
Baginda tidak pernah berbohong
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
[2 m]
1(b) F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Kepimpinan dalam keluarga
Mempunyai sifat pengasih terhadap keluarga
Sikap timbangrasa dalam keluarga
Membantu isterinya memasak
Menampal pakaian yang koyak
Melayan anak-anak
Membersihkan rumah
Memberi pendidikan agama yang secukupnya kepada anakanak
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]
1(c) Keperibadian (Sifat terpuji Nabi) : Fatanah
Huraian / penjelasan : Perlu bijaksana dalam bertindak
Contoh : Membuat keputusan
[Mana-mana 3 x 1 m]

6
1
1
1
[3 m]
1(d) Sifat Nabi : Adil
Huraian / penjelasan : Tidak berat sebelah
Contoh : Bantuan kewangan
[Mana-mana 3 x 1 m]
1
1
1
[3 m]

8(a) Mengapakah Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada abad ke-15?

Kod Butiran Markah


F1 Kedudukan Melaka yang sangat strategik 1
F2 Kehadiran ramai pedagang asing 1
F3 Melaka menjadi pusat perdagangan rempah 1
F4 Pentadbiran yang licin dan teratur 1
F5 Wujudnya jawatan laksamana bagi menjaga urusan kelautan 1
F6 Wujudnya jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhan 1
F7 Syahbandar bertanggungjawab terhadap hal ehwal perdagangan 1
F8 Undang-Undang Laut Melaka digubal dan menjadi landasan untuk dipatuhi 1
F9 Sistem sukatan dan timbangan telah diperkenalkan 1
F10 Perdagangan dilakukan melalui kaedah pertukaran barang dan kaedah jual 1
beli
[ Mana-mana 2 x 1m] [2 m]

(b) Nyatakan pengaruh Islam ke atas mata wang di Tanah Melayu

Kod Butiran Markah


F1 Tertera nama sultan 1
F2 Tercatat tarikh Islam 1
F3 Tertulis gelaran Islam sultan seperti Khalifatul Mukminin 1
F4 Tercatat tulisan Jawi/Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil 1
F5 Tertera pangkat sultan yang memerintah 1
[ Mana-mana 2 x 1m] [2 m]

(c) Jelaskan sistem percukaian yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka.

Kod Butiran Markah


F1 Diwajibkan membayar cukai sebelum urusan perniagaan 1
F2 Cukai paling asas ialah cukai tetap/cukai import 1
F3 Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai 1
6%
F4 Pedagang dari Jepun dan China dikenakan cukai sebanyak 5% 1

7
F5 Beras dan makanan tidak dikenakan cukai 1
F6 Orang asing dari kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak 3% 1
F7 Orang asing lain dikenakan cukai diraja sebanyak 6% 1
[ Mana-mana 2 x 1m] [2 m]

(d) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah kerajaan melaksanakan sistem kutipan


cukai?

Kod Butiran Markah


F1 Punca pendapatan negara. 1
F2 Kerajaan dapat mentadbir dan mengurus negara dan juga bagi perbelanjaaan 1
membangunkan negara.
F3 Dibelanjakan oleh kerajaan bagi tujuan keselamatan negara dan rakyat. 1
F4 Pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti jalan raya, hospital, sekolah. 1
F5 Menjaga kebajikan rakyat. 1
F6 Pengagihan kekayaan 1
F7 Melaksanakan pembangunan sosial 1
(Mana-mana jawapan yang munasabah) 1
[ Mana-mana 2 x 1m] [2 m]

(e) Sebagai pemimpin negara, berikan cadangan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat
perdagangan antarabangsa.

Kod Butiran Markah


F1 Membina pusat perdagangan 1
F2 Menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara luar 1
F3 Membina pelabuhan moden 1
F4 Menyediakan kemuduhan pentadbiran 1
F5 Menetapkan kadar cukai yang berpatutan 1
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
[ Mana-mana 2 x 1m] [2 m]