Anda di halaman 1dari 3

Biyen nalika eyang esih urip, lan aku esih alit, Saiki aku arep nyeritakake doneng sing

ing wis
nanging saiki eyang uwis seda. Meh saben , diceritakake eyang sing esih aku eling-eling,
nalika arep mapan turu, eyang mesti crita Kancil karo Monyet. Ora sranta serune...
nyeritakaken cerita, mbuh kue cerita sejarah mayu wacanen crita ng ngisor iki. Mayo
jamane perang utawa dongeng kewan. diwaca maning seru banget critane.

Ing sawijine dina ing rimba, ana akeh jenise Kancil wis dikenal kaya dene kewan sing
kewan sing urip tentrem lan akur siji lan sijine. duweni sayuto tipu daya. Nah iki sing dadi
Kabeh kewan nduweni keuripan lah lakune sasarane Monyet.
dewe-dewe. Nanging ana siji kewan sing anane Ing sawijining dina, ana Monyet lagi penekan
gawe drusila lan paling licik, arane Kancil. ing ngisor wit pring. Singsot, ndendang karo
Kelicikane utek lan pintere ngomong nipu ngrasani roti. Kancil teka, weruh Monyet sing
kanca batir agi asik karo rotine. Utek licike muncul pingin
jukut roti kang tangane Monyet.

"Nyet..Nyet..," undnag Kancil marang Monyet. Kancil : "Suwun ya Nyet... koe mancen apikan,
Monyet maringi Kancil, "Ana apa Cil? Keo nanging aku baen sing maro," jaluke Kancil.
ngundang aku?," takon Monyet. Monyet aweh roti nggo diparo maring Kancil
Kancil : "Nyet.. aku wei setitik rotine, setitik ora nduweni rasa curiga karo Kancil. "Kiye...
baen aja akeh-akeh," jaluke Kancil koe paro sing adil," penjalukane Monyet karo
Monyet : "Iya.. aku kan apikan, kiye separoan aweh rotine marang kancil.
karo aku," Kancil maro rotine karo utek licike, siji gede
siji cilik, nanging Monyet ora ngerti. Sawise
diparo Kancil aweh bagean sing cilik maring
Monyet, bagean sing gede dicekel dewek.

"Cil... nang ngapa ka gede gone ko?," takon Kancil njiot roti sing nang tangane Monyet,
Monyet. banjur dipangan setitik, kaya kue seteruse kanti
Kancil : "Mrene gawa mrene, tak gawe pada.," rotine entek dipangan Kancil. hihihihi
banjur Kacil mangan setitik rotine sing gecel Ahire Kancil mangan rotine kabeh, Monyet
dewek, "Iki wis pada," Kancil aweh rotine ulih kesuh karo Kancil wong Monyet sing
meng Monyet. duweni roti malah ora tampa.
Monyet : "urung Cil!! kue esih gede gone aku,"

Mancen Kancil licik ora patut ditiru, urip nang Jaman bien nalika Dewa-Dewa esih seneng
masyarakat kue kudu brayan urip lan sinambi mudun marang dunia saka kayangan, nalika
rewang siji lan siji liane. Urip bakal rukun ora kui kerajaan Majapait lagi kena serangan saka
kaya jaman saiki urip pada karepe dewek- daerah-daerah. Wargane pada bingung golet
dewek. panggonan kanggo ngungsi, pada wae karo
Hehehehe matur nuwun mugi crita wau para Dewa.
nggadahi manfaat ingkang sae.

Wektu kui Dewa mulai lunga marang ing panggona kui bisa weruh Srengenge
sawijining panggonan, nang sekitare Gunung munggah seka wetan lan Srengenge sirep seka
Bromo. kulon. Sekitare Gunung Pananjakan,
Gunung Bromo esih tenang, ngadek dislimuti panggonan Dewa-Dewa semayam, ana uga
kabut putih. Dewa-dewa sing teka marang panggona kanggo pertapa.
panggonan kui ing sekitare Gunung Bromo,
semayam ing lereng Gunung Pananjakan.

Pertapa kui mau saben dina pahalane megur Wiwit lair, anak Pertapa kui wis bisa ngetokake
muja lan ngening cipta. Sawijine dina sing suara seru. Gegeman tangane seret banget,
mbahagiakake, bojo kui lairake anak lanang. tendangan sikile uga kuat. Ora kaya anak lia
Raine ganteng, cahyane terang. Mertandakake umume, bayi kui diarani Joko Seger, sing
anak sing lair saka titisane jiwa sing suci. artine sing sehat lan kuat.
Wiwit lair anak kui keton sehat lan kuat sing
luar biasa.

Ing panggonan lia sekitare Gunung Rara Anteng sengsaya dina sengsaya dadi anak
Pananjakan, wektu kui ana anak wadon lair remaja sing ayu. Garis-garis ayune metu jelas
saka titisan Dewa. Raine ayu lan elok. Siji- saka raine. Rara Anteng terkenal tekan daerah-
sijine anak sing paling ayu dewek ing daerah. Akeh putera raja pada nglamar Rara
panggonan kui. Wiwit dilairake, udu umume Anteng, nanging ditolak, amarga Rara Anteng
bayi lair, meneng ora nangis wektu wis kepincut karo Joko seger.
dilairake seka rahim beyunge.

Sawijining dina Rara anteng dilamar Bajak Dikira penjalukan sing aneh supaya pelamar
sing sekti lan kuat. bajak kui terkenal jahat sekti mau ora bisa nyanggupi. Segara kui mau
banget. Rara Anteng terkenal alus atine ora kudu di gawe ing sewengi, yaiku diwiwiti
wani nolak pelamar sekti kui. Merga kui Rara srengenge sirep tekane srengenge munggah.
anteng njaluk supaya di gawekna segara ing Disanggupi penjalukan Rara Anteng kui.
tengah-tengahing gunung.

Bajak rungu jago kluruk, nanging benang putih Gagale Bajak gawe laut ing tengah-tengah
saka wetan urung metu. Berati fajar teka urung gunung Bromo, ati Rara Anteng seneng banget.
wektune. Mikir nasib siale, banjur batok sing Rara Anteng nerusake hubungane karo Joko
dinggo kanggo gawe lautan mau di buang, seger. Banjur Rara Anteng lan Joko Seger dadi
gigal tengkurep nang jejere Gunung Bromo lan pasangan sing bagya,amarga lorone pada
malih dadi gunung diarani gunung Batok. senenge.

Bajak sekti mau mulai gawe segara nganggo Banjur Rara Anteng golet cara supaya bisa
batok saka krambil lan meh rampung. Weruh gagalaken usahane Bajak mau. Banjur Rara
kenyataan sing kaya kui, atine Rara Anteng bisa nemu cara yaiku nutu pari ing tengah
gelisah ora tenang. Kepriwe carane gagalaken wengi. alon-alon suara alu nangekake jago sing
lautan sing agi di gawe Bajak kui? Rara pada turu. Kluruk jago saut-sautan, kaya fajar
Anteng mikir nasibe, Rara Anteng ora bisa urip wis metu, nanging wargane durung nglakoni
karo wong sing ora disenengi. kegiatan esuk.

Pasangan Rara Anteng lan Joko Seger gawe Tengger sing Budiman". Aran Tengger di jimot
panggonan lan mimpin ing kawasan Tengger saka akhire suku kata aran Rara Anteng lan
utawa Purbawasesa Mangkurat Ing Tengger, Joko Seger. Tengger uga nduweni makna
sing aweh pengerti "Panguasane Tenggering Budi Luhur utawa menehi ngerti
babagan moral sing duwur, simbul ketenangan
sing abadi.

Saka wektu meng wektu warga Tengger urip Ijig-ijig ana suara gaib sing ngomong semedine
makmur lan dame, nanging panguasa ora arep dikabulaken nanging kanggo syarat wis
ngrasa bagya. amarga wis suwe mbina umah olih momongan, anak sing bungsu kudu
tangga urung nduweni momongan. Banjur dikorbanaken meng kawah gunung Bromo.
nduweni keputusan munggah meng pusuke Pasangan Rara Anteng lan Joko Seger
gunung Bromo kanggo semedi nggudi percaya nyanggupi banjur olih momongan 25 anak
karo sing Kuasa supaya diwei momongan. lanang wadon

nanging naluri wong tua tetep ora tega enggane Kesuma anak bungsune ilang nang geni lan
kelangan anakae. Carane Rara anteng lan Joko mlebu meng kawah Bromo, banjur ana suara
Seger ngingkari janjine, Dewa murka lan gaib :"Sedulur-sedulurku sing aku tresnani, aku
ngancem arep gawe malapetaka, banjur langit wis dikorbanaken meng wong tuane dewek lan
dadi peteng kawah gunung Bromo nyemburake Hyang Widi nyelametake koe pada. Urip sing
geni. dame lan tentrem,sembahen Hyang Widi.

Aku elingaken supayane aben wulan Kasada


ing dina ke-14 nganakake sesajen kanggo
Hyang Widi ing kawah Bromo.

Upacara rutin kui dilakoni turun temurun


marang warga Tengger lan aben taune
dianakake upacara Kasada ing Poten lautan
pasir lan kawah gunung
Bromo.