Anda di halaman 1dari 17

SMK DARUL RIDWAN

JALAN IZUDDIN SHAH, 34007 TAIPING, PERAK


DARUL RIDZUAN

PELAN STRATEGIK
UNIT KOKURIKULUM
TAHUN 2017-2019

1
ISI KANDUNGAN

VISI, MISI, MOTTO, TERAS


CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM
ANALISIS SWOT
PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI
CARTA GHANTT
RUMUSAN PROGRAM
KESIMPULAN

PENGURUSAN KOKURIKULUM SMK DARUL RIDWAN


TAHUN 2017-2019

VISI
Melahirkan pelajar SMKDR yang aktif di mana kehadiran dan penglibatan mereka
mencapai 90%. Pelajar SMKDR Cemerlang dan memenangi sekurang-kurangnya tempat
ke-3 Peringkat Negeri, Pelajar SMKDR mencapai disiplin dan sahsiah yang tinggi serta
dapat membentuk kepimpinan diri pada tahun 2019
2
MISI

Membimbing dan melibatkan semua


pelajar SMKDR secara proaktif dalam
semua aktiviti kokurikulum melalui latihan
dan strategi perancangan yang mantap
sehingga mencapai standard tertinggi

MOTO

Panther Perkasa dan Tangkas

TERAS

Kokurikulum Untuk Semua, Kokurikulum Untuk Peragaan


Kokurikulum Untuk Kecemerlangan, Kokurikulum Untuk Kemenjadian

SEK. MEN. KEB. DARUL RIDWAN


CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PERSATUAN AGAMA BUDDHA TAHUN 2017

TN. HJ. ZUBAIDILLAH B. SULAIMAN


(PENGETUA)

PN. LATIFAH BT. NAWI


(PK KOKURIKULUM)
3
PN. NOR ZARIFAH BT. NORDIN EN. RAYMOND A/L MARIADASS @
(SETIAUSAHA KOKURIKULUM) MANICKAM
(PENOLONG SETIAUSAHA KOKURIKULUM)

PN. NOR AZIZAH BT. ABDUL GHANI


(PENYELARAS KELAB AKADEMIK DAN
PERSATUAN)

PERSATUAN AGAMA BUDDHA


KP:EN TAN THEAN TEIK
PEN:CIK TEOH CB

4
ANALISIS SWOT KOKURIKULUM SMKDR
AGAMA BUDDHA

Terdapat 60% guru yang


berkemahiran, berpengalaman
dan berminat dengan aktiviti Terdapat 40% guru yang kurang
kokurikulum. mahir atau kurang berminat dalam
80% pelajar berminat dan mengendalikan aktiviti kokurikulum.
sebahagiannya aktif dalam aktiviti 20% pelajar kurang berminat dan
kokurikulum sekolah. tidak aktif dalam aktiviti
80% kemudahan prasarana dan kokurikulum
fizikal untuk aktiviti mencukupi. Pelajar tidak dilatih mengikuti
program yang lebih tersusun,
berterusan dan sistematik bagi
memenuhi perancangan jangka
pendek, sederhana dan jangka
KEKUATAN (WEAKNESSES)
panjang.
(STRENGTHS) KELEMAHAN

Pengaruh luar yang kuat


mendesak diri pelajar
seperti kawan, bekas
pelajar, masyarakat,
Cybercaf
Kemiskinan serta kurang
(OPPORTUNITESS) ANCAMAN/ CABARAN atau tiada sokongan ibu
bapa untuk berjaya dalam
(THREATS)
PELUANG
Kursus pengurusan dan bidang kokurikulum.
kejurulatihan untuk meningkatkan 20% pelajar tidak
kemahiran guru ajuran PPD LMS, menghadiri dalam
JPN dan NGO aktiviti/perjumpaan
Kemudahan infrastruktur dan kokurikulum.
gelanggang/padang awam Kekurangan Jurulatih yang
berhampiran dengan sekolah atau mahir bagi melaksanakan
tempat tinggal pelajar. Program Latihan dan
Guru-guru berkemahiran dan Program Pembangunan.
menjadi jurulatih luar/pengadil/ Keadaan kewangan yang
PTPS di peringkat daerah, negeri terhad, perbelanjaan perlu
dan kebangsaan. berhemat dan kos
PIBG memberi sokongan dan peralatan yang sentiasa
sumbangan terhadap aktiviti meningkat.
Kokurikulum jika diperlukan

5
ANALISIS PERSEKITARAN TOWS /COWS MATRIKS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


S1-Terdapat 60% guru yang berkemahiran, W1-Terdapat 40% guru yang kurang mahir
LUARAN berpengalaman dan berminat dengan atau kurang berminat dalam
aktiviti kokurikulum. mengendalikan aktiviti kokurikulum.
S2 -80% pelajar berminat dan sebahagiannya W2-20% pelajar kurang berminat dan
aktif dalam aktiviti kokurikulum sekolah. tidak aktif dalam aktiviti kokurikulum
S3-80% kemudahan prasarana dan fizikal untuk W3-Pelajar tidak dilatih mengikuti program
aktiviti mencukupi. yang lebih tersusun, berterusan dan
sistematik bagi memenuhi perancangan
jangka pendek, sederhana dan jangka
panjang.

DALAMAN
PELUANG (O) STRATEGI SO STRATEGI WO
O1 - Kursus pengurusan dan kejurulatihan S1+ O1 W1 + O1
untuk meningkatkan kemahiran guru - Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran - Memberi bimbingan, latihan, kursus
anjuran PPD LMS, JPN. atau kepakaran melalui kursus dan dalaman atau seminar luar sama ada di
O2- Kemudahan infrastruktur dan bimbingan oleh pihak PPD, JPN atau peringkat daerah atau negeri.
gelanggang/padang awam berhampiran jurulatih bertauliah. W2 + O1
dengan sekolah atau tempat tinggal S3 + O3 - Mengadakan aktiviti-aktiviti yang sesuai
pelajar. - Pelajar dapat meningkatkan kemahiran dan dan menarik serta pengiktirafan kepada
O3 - Guru-guru berkemahiran dan menjadi pengalaman melalui aktiviti atau pelajar yang berjaya ke peringkat yang lebih
jurulatih/pengadil di peringkat daerah, pertandingan yang disertai. tinggi.
negeri dan kebangsaan. S3 + O4 W4 + O1
O4 - PIBG memberi sokongan dan - Penganjuran aktiviti atau program mendapat - Meningkatkan prasarana untuk aktiviti
sumbangan terhadap aktiviti penting sokongan dan bantuan daripada pentadbir melalui peruntukan sekolah atau
sekolah. dan PIBG. sumbangan pihak luar.

ANCAMAN (T) STRATEGI ST STRATEGI WT


T1-Pengaruh luar yang kuat mendesak diri S2+S4+T1 W2+W3+T3
pelajar seperti kawan, bekas pelajar, - Makluman aktiviti kokurikulum kepada ibu - Taklimat serta penerangan semasa hari
masyarakat dan Cybercaf bapa dan penjaga serta kepada semua pendaftaran dan pada mesyuarat Agung
T2-Kemiskinan serta kurang atau tiada guru. PIBG bagi menyedarkan pelajar dan ibu
sokongan ibu bapa untuk berjaya dalam S4+S2+T3 bapa tentang kepentingan kokurikulum.
bidang kokurikulum. - Gunakan sepenuhnya peranan PIBG dalam W1+T2
T3-Pelajar tidak menghadiri dalam menjalankan aktiviti kokurikulum. Tindakan - Latihan dan kursus motivasi dalaman
aktiviti/perjumpaan kokurikulum. disiplin kepada pelajar yang tidak hadir kepada guru-guru baru atau guru-guru yang
T4-Kekurangan Jurulatih yang mahir bagi menjalankan aktiviti koku. kurang mahir atau tidak berminat.
melaksanakan Program Latihan dan Program S1+S4+T5
Pembangunan. perbelanjaan perlu berhemat
T5- Keadaan kewangan yang terhad, perbelanjaan
perlu berhemat dan kos peralatan yang
sentiasa meningkat.

6
PELAN OPERASI PENGURUSAN PERSATUAN AGAMA BUDDHA SMK DARUL RIDWAN 2017
BI PROGRAM/AKTI TANGGUNGJA TEMPO KOS/SUMB KUMP.
OBJEKTIF TEMPAT
L VITI WAB H ER SASARAN
Mesyuarat Penasihat,
1 Jawatankuasa Penetapan 4 Kali Unit Bilik Penolong
Kokurikulum Penasihat
Tugasan Setahun Kokurikulum Gerakan Penasihat dan
AJK Persatuan
2 Penetapan Takwim Menetapkan
Kokurikulum/ Takwim dan Sepanjan Buku Penasihat,
Lantikan jadual aktiviti Pengurusan Kelas yang penolong
g tahun
Penyelaras, kokurikulum 2017 Kokurikulum ditetapkan. penasihat, ahli-
Ketua penasihat
penasihat dan sekolah/ Tahun 2017 ahli persatuan
senarai tugas. Menentukan Agama Buddha
tugasan guru
diagih
3 Pertandingan Papan Memastikan Penyelaras Papan Januari Papan
Kenyataan Unit papan Kenyataan hingga RM800/ Kenyataan Ahli Persatuan
Kokurikulum kenyataan Penasihat Ogos Guru yang telah Agama Buddha.
lengkap dengan Persatuan 2017 Penasihat ditetapkan
maklumat dan
informasi terkini
4 Majlis Anugerah Memberi PK Kokurikulum/ Ogos RM400 Dewan Pelajar yang
Cemerlang pengiktirafan SU ,Penyelaras aktif dan
Kokurikulum kepada pelajar Kokurikulum dan 2017 Terbuka memainkan
SMKDR yang cemerlang Ketua Penasihat Blok F peranan yang
dalam aktiviti Persatuan besar dalam
Kokurikulum. persatuan.
Program NILAM Memastikan Penyelaras Januari Buku NILAM Tempat Semua Pelajar
5 merentasi setiap pelajar hingga PSS dan Perjumpaa
Kokurikulum membaca NILAM, Penasihat Ogos Bahan n
sekurang- 2017 Bacaan PSS Kokurikulu
kurangnya 72 m
buah buku untuk
pencapaian
gangsa nilam
sekolah semasa
7
penilaian PAJSK

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN PERSATUAN AGAMA BUDDHA SMK DARUL RIDWAN 2017
BI PROGRAM/AKTI TANGGUNGJA
OBJEKTIF TEMPOH KPI KOS/SUMBER SASARAN
L VITI WAB
Mesyuarat Penasihat Penetapan Tugasan
Jawatankuasa Bulan
4 Kali
1 Kokurikulum Januari,
Setahu
Unit Kokurikulum 2 guru
March, Julai
n
dan Oktober

Penetapan Takwim Ketua penasihat Menetapkan Takwim dan


2 Kokurikulum/ jadual aktiviti kokurikulum Disember
2016 2 bulan RM600/
Lantikan sekolah/ Menentukan hingga Buku Pengurusan
Penyelaras, tugasan guru diagih Kokurikulum Tahun 2 guru
Januari 2017
penasihat dan 2017
senarai tugas.
Pertandingan Penyelaras Papan Memastikan papan RM400/
3 Papan Kenyataan Kenyataan kenyataan lengkap Bahan Edaran dan
Borang Pendaftaran
Unit Kokurikulum Penasihat dengan maklumat dan Januari 2017 1 bulan
berwarna ahli 45 pelajar
Persatuan informasi terkini mengikut kegiatan

Majlis Anugerah PK Kokurikulum/ Memberi pengiktirafan


Cemerlang SU ,Penyelaras kepada pelajar yang
RM1000 (Peruntukan
4
Kokurikulum Kokurikulum dan cemerlang dalam aktiviti April 2017 1 bulan Kokurikulum)
3 pelajar
SMKDR Ketua Penasihat Kokurikulum.
Persatuan
Program NILAM Penyelaras Memastikan setiap pelajar Januari RM800 (Peruntukan 45 pelajar/semua
5 merentasi membaca sekurang- hingga Ogos 2 kali Kokurikulum)/ Guru guru penasihat
NILAM, Penasihat 2017 setahu Penasihat
Kokurikulum kurangnya 72 buah buku n
untuk pencapaian gangsa
nilam sekolah semasa
penilaian PAJSK

8
BIDANG KOKURIKULUM, ISU PERTAMA, OBJEKTIF DAN MATLAMAT
PETUNJUK SASARAN
BIDANG MATLAMAT
ISU OBJEKTIF PRESTASI UTAMA
KOKURIKULUM STRATEGIK
(KPI) TOV/2016 2017 2018 2019

Tahap Penglibatan Meningkatkan Meningkatkan Tahap Penglibatan A 6 3% 4% 5%


Pelajar yang penglibatan bilangan pelajar (Gred Pelajar (0.98%)
masih boleh pelajar di dalam yang cemerlang mengikut aktiviti B 194 33% 34% 35%
(31.8%)
1. Kelab dipertingkatkan aktiviti kokurikulum secara berterusan Kokurikulum/ PAJSK)
Akademik dan dalam aktiviti secara berterusan C 317 53% 54% 55%
(51.97%)
Persatuan kokurikulum 92
D (15.08%)
9% 8% 5%

E 1 0% 0% 0%
(0.16%)

9
BIDANG KOKURIKULUM, ISU KEDUA, OBJEKTIF DAN MATLAMAT
PETUNJUK SASARAN
BIDANG MATLAMAT
ISU OBJEKTIF PRESTASI UTAMA
KOKURIKULUM STRATEGIK
(KPI)
TOV/2016 2017 2018 2019

Tahap Sekolah 610 100% 100% 100%


(100%)
Pencapaian Meningkatkan Meningkatkan
Tahap Pencapaian Daerah
8
2% 3% 4%
1. Kelab Pelajar yang pencapaian pelajar bilangan (1.31%)
(Gred Pelajar
Akademik dan masih boleh di dalam aktiviti pencapaian 0
1% 2% 3%
mengikut aktiviti Negeri
(0%)
Persatuan dipertingkatkan kokurikulum secara cemerlang secara
Kokurikulum/ PAJSK) 0
dalam aktiviti berterusan berterusan Kebangsaan
(0%) 0% 0% 0%
kokurikulum 0
Antarabangsa
(0%) 0% 0% 0%

10
BIDANG KOKURIKULUM, ISU KETIGA, OBJEKTIF DAN MATLAMAT

PETUNJUK SASARAN
BIDANG MATLAMAT
ISU OBJEKTIF PRESTASI UTAMA
KOKURIKULUM STRATEGIK
(KPI)
TOV/2016 2017 2018 2019
Sebahagian guru
Semua guru Meningkatkan
kurang
penasihat pengalaman dan Peratusan guru
pengalaman dan
mempunyai kemahiran guru mempunyai
pengetahuan
pengalaman, penasihat. pengalaman dan
dalam kegiatan
kemahiran, tauliah kemahiran.
kokurikulum.
untuk
melaksanakan
aktiviti.
Pencapaian
Menjadi Naib Meningkatkan
pelajar dalam
Johan peringkat pencapaian dalam Tahap pencapaian
kegiatan
daerah dalam satu pertandingan-
Kegiatan kokurikulum .
jenis pertandingan. pertandingan
Kokurikulum

Ibu bapa kurang


Semua ibu bapa Semua ibu bapa
memberi Peratus sokongan ibu
memberi galakan memberi galakan
sokongan dalam bapa terhadap
dan sokongan dan sokongan
penyertaan penyertaan pelajar
penyertaan pelajar penyertaan pelajar
pelajar dalam dalam semua aktiviti
dalam aktiviti dalam aktiviti
aktiviti kokurikulum
kokurikulum. kokurikulum.
kokurikulum

11
CARTA GHANT TAKWIM KOKURIKULUM TAHUN 2017

PELAKSANAAN
Bil Aktiviti /Program J F M A M J J O S O N D
1 Penetapan Takwim Kokurikulum
2 Menyediakan Senarai tugas guru
3 Mesyuarat JK Kokurikulum
4 Pengagihan murid mengikut unit
5 Kemas kini Stor kokurikulum
6 Memperkemaskan data murid
7 Pendaftaran Kokurikulum
8 Mesyuarat Agung Kokurikulum
9 Perjumpaan Kelab Akademik
10 Perjumpaan 1M1S1M
11 Perjumpaan Badan Beruniform
12 Pertandingan Papan Kenyataan
13 Program NILAM merentasi Kokurikulum
14 Kurus Kepimpinan Kokurikulum
15 Majlis Anugerah Kecemerlangan
16 Perkhemahan Perdana
17 Majlis Perpisahan Tingkatan 5
18 Taklimat PAJSK 2017
19 Penyerahan bahan PAJSK
20 Online PAJSK (T1 hingga 5)
21 Online markah PAJSK 10% KPM
22 Penyerahan Fail/ Buku Pengurusan
23 Penyerahan fail guru kelas
24 Pemantauan/ Post Mortem Kokurikulum
PELAN OPERASI KURSUS KEPIMPINAN
Matlamat Strategik : Pembentukan daya kepimpinan pelajar dalam pengurusan aktiviti

12
Strategi : Meningkatkan daya kepimpinan dan keyakinan pelajar
Nama program/projek : Kursus Kepimpinan
Objektif program/projek : Meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai tugas dan tanggungjawab AJK
Tanggungjawab : Penolong Setiausaha Kokurikulum
Penyelaras
Tempoh/Hari : April 2017
Tempat : Makmal Komputer , Pusat Sumber
Sasaran : Pelajar Tingkatan 2, 3 dan 4
Kos/Anggaran Perbelanjaan : RM 1000.00
Sumber : Peruntukan Kokurikulum
Jawatankuasa : Penolong Setiausaha Kokurikulum
: Penyelaras
Ringkasan Program : Program ini dijalankan dalam tiga kumpulan mengikut jawatan iaitu Pengerusi,
Setiausaha dan Bendahari. Program akan dijalankan secara serentak di tiga
tempat berasingan.

PELAN OPERASI PERKHEMAHAN PERDANA


Matlamat Strategik : Memupuk integrasi dalam kalangan pelajar
Strategi : Meningkatkan semangat kerjasama dan perpaduan antara kaum
13
Nama program/projek : Perkhemahan Perdana
Objektif program/projek : Melahirkan pelajar yang saling bekerjasama dan bersatu padu
Tanggungjawab : Penyelaras Unit Beruniform
Tempoh/Hari : Mac - April 2017
Tempat : SMK Darul Ridwan
Sasaran : 56 orang pelajar
Kos/Anggaran Perbelanjaan : RM 2000.00
Sumber : Peruntukan Kokurikulum
Jawatankuasa : Penyelaras , Ketua Penasihat Unit Beruniform, Guru-guru SMK Darul Ridwan
Ringkasan Program : Program ini dijalankan di padang SMK Darul Ridwan selama dua hari satu
malam. Pelajar-pelajar akan dibahagikan kepada 7 kumpulan dan pelajar-pelajar
ini akan menjalankan aktiviti yang telah dirancang seperti membina khemah dan
gajet serta pertandingan memasak.

PELAN OPERASI KURSUS DALAMAN PENTADBIRAN


KOKURIKULUM

14
Program : KURSUS DALAMAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM
Matlamat : Dasar Pendidikan Sekolah
Objektif Meningkatkan Pengalaman dan kemahiran guru penasihat.
Tempoh : LADAP
Sasaran : Semua guru penasihat
Kos : Peruntukan Kokurikulum
TEMPOH/ STATUS /
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB
BIL. PELAN KONTIGENSI
1 Menyediakan PK Kokurikulum
kertas kerja

2 Membentuk PK kokurikulum dan


jawatankuasa S/U Koku
3 Mengadakan Jawatan kuasa
Mesyuarat pelaksana
Ucapan
pengerusi
Melantik
AJK dan
agihan
tugas
Tetap tarikh
Bincang kos

4 Pelaksanaan Semua guru 2 hari


penasihat
5 Laporan, Refleksi Setiausaha badan 3 ari
dan Penilaian beruniform

PELAN OPERASI KURSUS KEJURULATIHAN GURU

15
Program : KURSUS KEJURULATIHAN GURU
Matlamat : Dasar Pendidikan Sekolah
Objektif : Menambah pengalaman dan kemahiran guru penasihat bagi kelab dan
Tempoh persatuan.
Sasaran : LADAP
Kos : Semua guru
: RM 100
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH/ STATUS / PELAN KONTIGENSI
BIL.
1 Menyediakan PK Kokurikulum
kertas kerja
2 Membentuk PK kokurikulum
jawatankuasa
3 Mengadakan Jawatankuasa pelaksana
Mesyuarat
Ucapan
pengerusi
Melantik
AJK dan
agihan
tugas
Tetap tarikh
Bincang kos

4 Pelaksanaan Semua guru penasihat


5 Laporan, Refleksi Setiausaha Kelab dan
dan Penilaian Persatuan
PELAN OPERASI PERJUMPAAN IBU BAPA

16
Nama : MESYUARAT AGUNG PIBG
Program : Program ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mewujudkan perkongsian serta permuafakatan antara sekolah,
Matlamat ibubapa dan komuniti setempat.
Objektif : Memupuk semangat permuafakatan di kalangan ibu bapa, guru dan pihak sekolah.
Tempoh : Mac
Sasaran : Semua Waris Pelajar
Kos :

TEMPOH/
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB STATUS /PELAN KONTIGENSI
BIL.
1 Mesyuarat Pengetua , PK HEM 3 kali Sekiranya Pengetua tiada,
Jawatankuasa: Guru-guru Kanan PK Pentabdiran / PK HEM mempengerusikan
Ucapan Pengetua Kaunselor mesyuarat
Pembentukan Setiausaha PIBG
Jawatankuasa dan tugas
3 Mempromosikan program AJK Program
Kokurikulum Setiausaha PIBG
- surat
pemberitahuan
kepada waris
4 Notis Mesyuarat Agung Setiausaha PIBG 1 kali
kepada Ibubapa
5 Menghadiri program Guru dan Ibu bapa pelajar

6 Perlaksanaan program :
Pendaftaran AJK Program
waris/Ketibaan Tetamu
Utama/ Ucapan /
Perasmian / Mesyuarat
Agung PIBG

7 Penilaian / Post Motem Selepas


aktiviti
dilaksanaka
n

17

Anda mungkin juga menyukai