Anda di halaman 1dari 11

Nawawi B.

Subandi

Bagaimana
Berselawat Ke Atas
Nabi Shallallahu
‘Alaihi wa Sallam?
http://fiqh-sunnah.blogspot.com

Blog: Fiqh-sunnah
2/11/2010
Bagaimana Berselawat Ke Atas Nabi?
http://fiqh-sunnah.blogspot.com

Download (PDF)

Definisi dan Perintah (Saranan) Supaya Berselawat Ke Atas Nabi:

Allah berfirman:

‫ﻮﺍ‬‫ﻠﻤ‬ّ‫ﺳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﺻﻠﱡﻮﺍ‬


 ‫ﻮﺍ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ﻦ ﺁ‬ ‫ﻳ‬‫ﺎ ﺍﱠﻟﺬ‬‫ﻳﻬ‬‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻨﹺﺒ ّﹺﻲ ﻳ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ‬ ‫ﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺘ‬‫ﺋ ﹶﻜ‬‫ﻼ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﺎ‬‫ﻴﻤ‬‫ﺴﻠ‬ ‫ﺗ‬
Terjemahan: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Surah al-Ahzaab, 33: 56)

Imam al-Bukhari (rahimahullah) berkata:

‫ﻦ‬ ‫ﺑ‬‫ﺎ ُﺀ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ‬‫ﺪﻋ‬ ‫ﺔ ﺍﻟ‬ ‫ﺋ ﹶﻜ‬‫ﻤﻠﹶﺎ‬ ‫ﺻﻠﹶﺎ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ‬


 ‫ﻭ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺋ ﹶﻜ‬‫ﻤﻠﹶﺎ‬ ‫ﺪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺅ‬ ‫ﺎ‬‫ﻪ ﹶﺛﻨ‬ ‫ﺻﻠﹶﺎ ﹸﺓ ﺍﻟﱠﻠ‬
 ‫ﺔ‬ ‫ﻴ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﻮ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ‬
‫ﺱ‬
‫ﺎ ﹴ‬‫ﻋﺒ‬

{ ‫ﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ‬
 ‫ﻳ‬ }

‫ﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﺒ‬‫ﻳ‬


Terjemahan: Abul ‘Aliyah (rahimahullah) berkata: Selawat Allah (ke atas Nabi-Nya)
maksudnya adalah pujian yang Allah berikan kepada Nabi di hadapan para
malaikat, manakala selawat para malaikat (kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam) adalah doa (untuk beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam).

Ibnu ‘Abbas berkata: Maksud dari lafaz “Yushalluna” adalah:

Allah dan para malaikat-Nya memberkahi Nabi. (Rujuk: al-Bukhari, Shohih al-
Bukhari, 14/483)

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani (rahimahullah) berkata:

Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 2


‫ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ‬
‫ﻓﻤﻌﲎ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﻈﻢ ﳏﻤﺪﺍ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺈﻋﻼﺀ‬
‫ﺫﻛﺮﻩ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺍﺑﻘﺎﺀ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺑﺎﺟﺰﺍﻝ ﻣﺜﻮﺑﺘﻪ ﻭﺗﺸﻔﻴﻌﻪ ﰲ ﺃﻣﺘﻪ‬
‫ﻭﺍﺑﺪﺍﺀ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﻡ ﺍﶈﻤﻮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺩﻋﻮﺍ‬
‫ﺭﺑﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ‬
Terjemahan: al-Hulaimi berkata di dalam Kitab asy-Syu’ab (Syu’abul Iman):
Makna selawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah pengagungan
terhadap beliau. Maka, apabila kita mengucapkan:

“Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad”:

Maksudnya adalah agungkanlah beliau dan muliakanlah beliau di dunia dengan


meninggikan namanya, memenangkan agamanya, dan mengekalkan syari’atnya.
Muliakanlah beliau di akhirat dengan melipat-gandakan pahalanya,
mengizinkannya untuk memberi syafa’at kepada umatnya, serta menampakkan
fadhilatnya dengan memberikannya “al-Maqam al-Mahmud” (kedudukan dan
tempat yang terpuji).

Dan atas sebab inilah, Allah berfirman (maksudnya):

“Berselawatlah kamu ke atasnya...” bermakna:

Mohonlah kepada Rabb kamu untuk mengagungkan dan memuliakan beliau. (Rujuk:
Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari Syarah Shohih al-Bukhari, 11/156)

Contoh-contoh Lafaz Selawat Ke Atas Nabi Yang Sahih Daripada Sunnah:

Berikut adalah beberapa contoh lafaz/kaifiyat selawat sebagaimana yang


ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada para sahabat
berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih.

Dari sini, dapat kita lihat bahawasanya beginilah sewajarnya kita


melafazkan/mengungkapkan kata-kata selawat ke atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam, dan bukan dengan lafaz-lafaz selawat yang lain, yang tidak pernah
diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah mendapat jaminan dari Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Sallam.

Maka, ambillah selawat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Kerana, apabila
para sahabat hendak berselawat, mereka terlebih dahulu bertanya kepada nabi
tentang bagaimana (kaifiyat) selawat tersebut. Maka, kita sebagai orang yang
terkemudian, cukuplah dengan mengikuti. Kerana, jika kita mahu mereka-cipta
bentuk-bentuk selawat yang lain, sesungguhnya kita tidak pernah bertanyakan
Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 3
sendiri kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam (sebagaimana para sahabat telah
bertanya), adakah selawat yang kita reka-cipta tersebut diterima?

1 - Dari Ka’ab B. ‘Ujrah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

Wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam ke atas engkau,
tetapi bagaimana pula untuk kami berselawat ke atas engkau?

Rasulullah pun menjelaskan – Katakanlah:

‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻧ‬ّ‫ ﹺﺇ‬،‫ﻴﻢ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻴ‬‫ﺻّﹶﻠ‬


 ‫ﺎ‬‫ ﹶﻛﻤ‬،‫ﻤﺪ‬ّ ‫ﺤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺁ ﹺﻝ‬‫ﺪ ﻭ‬ ‫ﻤ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ّﹺﻞ‬  ‫ﻢ‬ّ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟّﹶﻠ‬
،‫ﻴﻢ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ ﹶﻛﻤ‬،‫ﻤﺪ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺁ ﹺﻝ‬‫ﺪ ﻭ‬ ‫ﻤ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻢ ﺑ‬ّ ‫ﻬ‬ ‫ ﺍﻟّﹶﻠ‬،‫ﻣﺠﹺﻴﺪ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻧ‬ّ‫ﹺﺇ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim,
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah ke atas
Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi
keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat an-Nasaa’i, Sunan an-Nasaa’i, 5/63, no. 1272. Disahihkan
oleh Syaikh al-Albani, Shohih Sunan an-Nasaa’i, no. 1289.

Atau:

‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬


 ‫ﺎ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﻚ‬ ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas Ibrahim, sesungguhnya
Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah ke atas Muhammad dan ke
atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi ke atas Ibrahim,
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, 2/303, no. 445, dengan
katanya: Hasan Sahih. Disahihkan juga oleh Syaikh al-Albani, Shohih Sunan at-
Tirmidzi, 1/483, no. 483.

Atau:

Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 4


‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
 ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
‫ﻚ‬  ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻢ ﺑ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺪ ﺍﻟﱠﻠ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas Ibrahim, sesungguhnya
Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah ke atas Muhammad dan
ke atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi ke atas
Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, 37/64, no. 17409. Syaikh Syu’aib
al-Arnauth: Isnadnya Sahih di atas syarat al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Majah, Sunan
Ibnu Majah, 3/151, no. 894. Disahihkan oleh Syaikh al-Albani, Shohih Sunan Ibnu
Majah, 1/149, no. 737.

Atau:

‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻢ ﺑ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺪ ﺍﻟﱠﻠ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﹺﺇ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas Ibrahim dan ke atas
keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah,
berkahilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana
Engkau telah memberkahi ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat al-Bukhari, Shohih al-Bukhari, 11/156, no. 3119.

2 – Berkata Zaid B. Kharijah:

Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau pun bersabda:
Berselawatlah ke atasku dan bersungguh-sungguhlahlah di dalam berdoa dan
katakanlah:

‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬


 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬
 ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga
Muhammad.

Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 5


Rujukan: Hadis Riwayat an-Nasaa’i, 5/67, no. 1275. Disahihkan oleh Syaikh al-
Albani, Shohih Sunan an-Nasaa’i, 3/436, no. 1292.

3 – Dari Abi Mas’oud al-Anshari, beliau berkata:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam datang kepada kami yang mana kami
sedang berada di dalam majlis Sa’ad B. ‘Ubadah. Kemudian Basyir B. Sa’ad
bertanya kepada beliau (Rasulullah):

Allah telah memerintahkan kepada kami untuk berselawat kepadamu wahai


Rasulullah, jadi bagaimanakah (caranya) kami berselawat kepadamu?

(Kata Abi Mas’oud): Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam diam sehingga
kami merasa lebih baik sekiranya beliau (Basyir B. Sa’ad) tidak bertanya kepada
Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

Katakanlah:

‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬


 ‫ﺎ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﻚ‬ ‫ﻧ‬‫ﲔ ﹺﺇ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺎﹶﻟ‬‫ﻲ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻢ ﻓ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim. Dan
berkahilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaima yang
Engkau telah memberkahi ke atas keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya
Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim, 2/373, no. 613. An-Nasaa’i, Sunan
an-Nasaa’i, 5/57, no. 1268.

Atau:

‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻧ‬‫ﲔ ﹺﺇ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺎﹶﻟ‬‫ﻲ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻢ ﻓ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga
Muhammad sebagaimana yang Engkau telah berselawat ke atas Ibrahim. Dan
berkahilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaima Engkau

Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 6


telah memberkahi ke atas keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau
Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat Malik, Muwaththa’, 2/230, no. 573. 2/21, no. 358. Ibnu
Hibban, Shohih Ibnu Hibban, 5/287, no. 1958. Tahqiq Syaikh Syu’aib al-Arnauth:
Isnadnya Sahih. An-Nasaa’i, Sunan an-Nasaa’i, 1/381, no. 1208.

4 - Dari ‘Amr B. Sulaim az-Zuraqi

Beliau berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Humaid as-Sa’idi radhiyallahu


‘anhu. Bahawasanya mereka (para sahabat) bertanya:

Wahai Rasulullah, bagaimana (caranya) kami berselawat ke atas-mu? Rasulullah


Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pun menjawab:

Katakanlah:

‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬  ‫ﺎ‬‫ﻪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻭ ﹸﺫ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍ ﹺﺟ‬‫ﺯﻭ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻭ ﹸﺫ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍ ﹺﺟ‬‫ﺯﻭ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan kepada isteri-isteri
beliau serta keturunannya (zuriatnya), sebagaimana Engkau telah berselawat ke
atas keluarga Ibrahim. Dan berkahilah ke atas Muhammad dan isteri-isteri beliau
serta keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi ke atas keluarga
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat Malik, Muwaththa’, 2/20, no. 357. Ahmad, Musnad Ahmad,
no. 23600. Shohih al-Bukhari, 11/155, no. 3118. 19/445, no. 5883.

Atau:

‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻭ ﹸﺫ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍ ﹺﺟ‬‫ﺯﻭ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻧ‬‫ﲔ ﹺﺇ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺎﹶﻟ‬‫ﻲ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻢ ﻓ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻭ ﹸﺫ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍ ﹺﺟ‬‫ﺯﻭ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan kepada isteri-isteri
beliau serta keturunannya (zuriatnya), sebagaimana Engkau telah berselawat ke
atas Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad dan isteri-isteri beliau serta
keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi ke atas keluarga Ibrahim di
seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat Ibnu Majah, 3/152, no. 895. Disahihkan oleh Syaikh al-
Albani, Shohih Sunan Ibnu Majah, 1/149, no. 738.
Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 7
Atau:

‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬


 ‫ﺎ‬‫ﻪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻭ ﹸﺫ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍ ﹺﺟ‬‫ﺯﻭ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﻚ‬ ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻭ ﹸﺫ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍ ﹺﺟ‬‫ﺯﻭ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas isteri-isteri
beliau serta keturunannya (zuriatnya), sebagaimana Engkau telah berselawat ke
atas keluarga Ibrahim. Dan berkahilah ke atas Muhammad dan ke atas isteri-isteri
beliau serta keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi ke atas
keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat Muslim, Shohih Muslim, 2/375, no. 615.

5 – Dari Abi Mas’oud ‘Uqbah ‘Amr, beliau berkata:

Telah datang seorang lelaki sehingga ia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu


‘alaihi wa Sallam dan kami (para sahabat) pada masa itu sedang berada di sisinya
(sisi Rasulullah). Lalu lelaki tersebut bertanya:

Wahai Rasulullah, bahawa Salam ke atas kamu telah kami ketahui, tetapi
bagaimanakah (caranya) kami berselawat ke atas kamu apabila kami berselawat
(kepadamu) di dalam solat kami Shallallahu ‘alaika?

Abi Mas’oud berkata:

Rasulullah kemudian diam, sehingga kami merasa lebih baik sekiranya lelaki
tersebut tidak bertanya kepada Rasulullah.

Kemudian Rasulullah bersabda:

Apabila kamu berselawat kepadaku, maka katakanlah (ucapkanlah):

‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﻰ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻰ ﺍ ُﻷ‬ ‫ﻨﹺﺒ‬‫ﺪ ﺍﻟ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﺎ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﻰ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻰ ﺍ ُﻷ‬ ‫ﻨﹺﺒ‬‫ﺪ ﺍﻟ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ، ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﻭ‬ ،
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻧ‬‫ ﹺﺇ‬، ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad Nabi yang ummi dan ke
atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi selawat ke atas
Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Dan berkahilah ke atas Nabi Muhammad

Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 8


Nabi yang ummi dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah
memberkahi ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau
Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat Ibnu Hibban, Shohih Ibnu Hibban, 5/289, no. 1959. Al-
Baihaqi, Sunan ash-Shoghir, 1/396, no. 353. Imam ad-Daruquthni menjelaskan:
Isnadnya hasan muttashil (hasan dan bersambung) di dalam Sunannya, 1/354, Bab:
45, no. 2. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam al-Jami’ ash-Shoghir, 1/68,
no. 672.

Atau:

‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬


 ‫ﺎ‬‫ ﹶﻛﻤ‬،‫ﻤﺪ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻲ ﺍﹾﻟﹸﺄ‬ ‫ﻨﹺﺒ‬‫ﺪ ﺍﻟ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﻠ‬
‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ ﹶﻛﻤ‬،‫ﻣﻲ‬ ‫ﻲ ﺍﹾﻟﹸﺄ‬ ‫ﻨﹺﺒ‬‫ﺪ ﺍﻟ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ،‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬‫ﻭ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻣﺠﹺﻴ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺣﻤ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻧ‬‫ ﹺﺇ‬،‫ﻴﻢ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad Nabi yang ummi dan ke
atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi selawat ke atas
Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Dan berkahilah ke atas Nabi Muhammad
Nabi yang ummi sebagaimana Engkau telah memberkahi ke atas Ibrahim dan ke
atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: Hadis Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, 28/304, no. 17072. Dinilai Sahih
oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth.

6 – Dari Abi Sa’id al-Khudri, beliau berkata:

Kami (para sahabat) bertanya:

Wahai Rasulullah, ini adalah mengucapkan salam kepada kamu (taslim) kami telah
mengetahuinya, tetapi bagaimanakah (caranya) kami berselawat kepadamu?

Rasulullah pun bersabda:

Katakanlah (ucapkanlah):

‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬


 ‫ﺎ‬‫ﻚ ﹶﻛﻤ‬  ‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬‫ﻢ ﻭ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad hamba-Mu dan Rasul-
Mu, sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas Ibrahim. Dan berkahilah ke atas
Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah
memberkahi ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 9
Rujukan: Hadis Riwayat al-Bukhari, Shohih al-Bukhari, 19/442, no. 5881.

‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻚ ﹶﻛﻤ‬  ‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad hamba-Mu dan Rasul-
Mu, sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim. Dan
berkahilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, sebagaimana
Engkau telah memberkahi ke atas Ibrahim.

Atau dengan:

‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﹶﻛﻤ‬
Terjemahan: ... sebagaimana Engkau telah memberkahi ke atas keluarga Ibrahim.

Rujukan: Hadis Riwayat al-Bukhari, Shohih al-Bukhari, 14/485, no. 4424.

Atau:

‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬  ‫ﺎ‬‫ﻚ ﹶﻛﻤ‬  ‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬‫ﻢ ﻭ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺁ ﹺﻝ‬‫ﺪ ﻭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad hamba-Mu dan Rasul-
Mu, sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas Ibrahim. Dan berkahilah ke atas
Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi ke
atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim.

Rujukan: Hadis Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, 3/47, no. 11451. Isnadnya sahih
di atas syarat imam Muslim, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Syu’aib al-
Arnauth.

Atau:

‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻚ ﹶﻛﻤ‬  ‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺪ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad hamba-Mu dan Rasul-
Mu, sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas Ibrahim. Dan berkahilah ke atas

Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 10


Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah
memberkahi ke atas Ibrahim.

Rujukan: Hadis Riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 3/150, no. 893. Disahihkan
oleh Syaikh al-Albani, Shohih Sunan Ibnu Majah, 1/149, no. 736.

Atau:

‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ،‫ﻴﻢ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﻴ‬‫ﺻّﹶﻠ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﹶﻛﻤ‬،‫ﻟﻚ‬‫ﻮ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ّﹺﻞ‬  ‫ﻢ‬ّ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟّﹶﻠ‬
‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍﻫ‬‫ﺑﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﺖ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﺁ ﹺﻝ‬‫ﺪ ﻭ‬ ‫ﻤ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ ﹶﻛﻤ‬،‫ﻤﺪ‬ّ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad hamba-Mu dan Rasul-
Mu, sebagaimana Engkau telah berselawat ke atas Ibrahim. Dan berkahilah ke atas
Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi ke
atas Ibrahim.

Rujukan: Hadis Riwayat an-Nasaa’i, Sunan an-Nasaa’i, 5/69, no. 1276. Disahihkan
oleh Syaikh al-Albani, 3/437, no. 1293.

7 – Dari Abi Hurairah:

Kami bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat ke atas engkau?

Beliau (Rasulullah) bersabda: Ucapkanlah:

‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬


 ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻤﺪ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ،‫ﻤﺪ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻤﺪ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺻ ﱢﻞ‬  ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺠ‬
‫ﻣ ﹺ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻚ‬
 ‫ﻧ‬‫ﻢ ﹺﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﻫ‬ ‫ﺮﺍ‬ ‫ﺑ‬‫ﻭﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬‫ﻫ‬ ‫ﺮﺍ‬ ‫ﺑ‬‫ﻰ ﹺﺇ‬ ‫ﻋﻠ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﻭﺑﹶﺎ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﻴ‬‫ﺻﱠﻠ‬
 ‫ﻤﺎ‬ ‫ﹶﻛ‬
Terjemahan: Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga
Muhammad. Dan berkahilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad
sebagaimana Engkau telah memberikan selawat dan keberkahan ke atas Ibrahim
dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Rujukan: ath-Thahawi, al-Musykilul Athaar, 3/75. An-Nasaa’i, Amalul Yaum wal


Lailah, 1/159, no. 47. Disahihkan oleh Syaikh al-Albani. Dinukil dari: al-Albani,
Ashlu Sifati Sholatin Nabi, 3/926-927.

Wallahu a’lam...

Nawawi B. Subandi | http://fiqh-sunnah.blogspot.com 11