Anda di halaman 1dari 1

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke

arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan


bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan


progresif, bersedia menjunjung aspirasi negara,
serta menyanjung warisan kebudayaan negara,
menjamin perkembangan individu dan
memelihara suatu masyarakat