Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR PENGESAHAN

Karya tulis dengan judul Pemanfaatan Tanin pada Daun Ipomoea batatas
poir (Ubi Jalar) untuk Meningkatkan Trombosit pada Penyakit Demam
Berdarah Dengue ditulis dengan tujuan mengikuti Lomba Karya Tulis
Mahasiswa yang disusun oleh:

1. Desty Permataningtyas 0910710053/ Angkatan 2009


2. Dimas Satryo Bagus S. 0910710057/ Angkatan 2009
3. Hanifa Fathinatul A. 0910710017/ Angkatan 2009
4. Geneung Patridina 0910714035/ Angkatan 2009
5. Ida Rokhmatullaily 0910720040/ Angkatan 2009
6. Emirani Falahia 0910730009/ Angkatan 2009
7. Koko Andi Irawan 0910730053/ Angkatan 2009
8. Fenny K.P 0910753024/ Angkatan 2009
9. Eva Nur Octavia 0910763023/ Angkatan 2009

Dengan ini telah disahkan.

Malang, 21 Desember 2009


Mengetahui,
Pembantu Dekan III FKUB Dosen Pembimbing

dr. M. Hanafi, MPH dr. Agustin Iskandar, M.Kes.


NIP. 19490925 198003 1 001 NIP. 19730817 199903 2 001