Anda di halaman 1dari 9

ADVANCED MALAYU LAGUAGE II

ASSIGNMENT I

KOSEP FONOLOGI DAN SEBUTAN BAHASA MELAYU YANG BETUL

By

Name : Paula Ligia Freitas

Matrix Number : DJ16170020

Date Submission : 16 / 03 / 2017


FACULTY OF ENGINEERING

DIPLOMA OF OIL AND GAS PROCESSING

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

2017

1. Jelaskan Konsep Fonologi Bahasa Melayu?

Jawaban :

Fanologi

Untuk menjelesakan apa itu konsep dalam bahasa melayu terlebih dalauhu kita harus
mengetahun apa itu fonologi. Menurut beberapat alhi seperti yang akan di jeleskan dibawah ini:

a. Ahlih bahasa bernama : Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham, menurut merakan:
bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus
bagi sesuatu bahasa. Karena dari suatu pendapat daripada Henderson menyatakan
the study of the systematicorganization of selected speech sounds in the spoken form
of individual language has variously been called phonology.
b. Manakala menurut Dalbor, salah seorang ahli linguistik Barat pula, phonology is
the study of the function and patterning of speech sounds yang bermaksud fonologi
ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang
diucapkan oleh manusia.
c. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Universiti terbuka pula, fonologi ialah
bidang yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia,
yakni satu pernyataan yang begitu umum untuk mendefinisikan fonologi itu sendiri.

Oleh dari pada ahli-ahli bahasa dan salah satu universitas yang teleh disebukan diatas
makan dapat di ringkas bahwa fonologi adala sutu bidang ilmu yang mempelajari memgenai
suatu system bunyi yang ucapakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi
sebagai bahasa yang lebih mudah difahami oleh kedua-dua belah pihak atau oleh sekelompok
orang.

Konsept Fonology Bahasa Melayu

Menurut suatu Buku Bahasa Melayu yang berasal rujukan STPM hasil karangaan Goay Teck
Chong, Choo Say Tee dan Zainuddin Ahmad menerangkan bahawa fonologi ialah cabang ilmu
bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa, yakni bunyi yang
digunakan dalam komunikasi. fonologi dibahagikan dalam dua bahagian iaitu fonetik dan
fonemik. Fonetik merupakan bidang yang mengkaji bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ
pertuturan manusia dan memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Dalam pengajian
fonetik ini ada tiga pendekatan yang digunakan oleh ahli bahasa, iaitu penyebutan, pendengaran
dan sifat bunyi. Fonemik pula bidang fonologi yang menganalisis sistem sesuatu bahasa secara
sinkronik, iaitu pada sesuatu masa tertentu. Dalam bidang ilmu fonology kita diajarkan untuk
memperlajari ccara-cara menghasilkan bunyi vokal, konsonan dan diftong.

2. Bagaimana Contoh-Contoh Sebutan Yang Betul Dalam Bahasa Melayu?

Jawaban:

Dalam sebutan bahasa betul dalam bahasa melayu haruslah mengunaka bahasa bahasa baku atau
bahasa stardar. Bahasa baku atau bahasa stardar adalah ragam bahasa yang diterima untuk
dipakai dalam situasi resme, seperti dalam perundang-undangan, surat-menyurat, dan rapat
resmi. Bahasa baku terutama digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat Negara
Malaysia yang mempunya berbagai jenis bahasa dariberbagai wilaya bahagian di Negara
Malaysia tersebut.

Contoh-Contoh Sebutan Yang Betul Dalam Bahasa Melayu.

Seperti yang telah dijelaskan diatas arti dari bahasa baku sekarang akan diberikan contoh-contoh
yang betul dalam bahasa melayu. Dalam setiap bahasa sering menimbulkan masalah kepada
pengguna bahasa berkaitan dengan sebutan bunyi vokal maka dalam sebutan dalam bahasa baku
haruslah mengetahui aspek-aspek pengucapan bunyi vokal. Dalam bahasa Melayu, ada enam
bunyi vokal yang dilambangkan oleh lima huruf, iaitu:

a (seperti dalam kata anak)

taling (seperti dalam kata enak)

e pepet (seperti dalam kata emak)

i (seperti dalam kata pilih)

o (seperti dalam kata tokoh)

u (seperti dalam kata untung)

Dapat anda perhatikan bahawa setiap huruf vokal itu melambangkan satu bunyi, kecuali
huruf e yang melambangkan dua bunyi, iaitu e taling dan e pepet. Inilah keistimewaan
bahasa Malaysia. Inilah juga yang menyebabkan bahasa Malaysia mudah dipelajari.
Lain halnya dengan bahasa Inggeris Huruf a dalam bahasa Inggeris melambangkan
beberapa bunyi yang berlainan. Sebutan a dalam kata appleberlainan dengan sebuta a
dalam kata apartment dan army. Jadi, ada sekurang-kurangnya tiga bunyi untuk huruf a
dalam bahasa Inggeris. Kita terpaksa menghafal bunyi-bunyi yang berlainan itu.
Dalam bahasa Malaysia, masalah seumpama itu tidak timbul sama sekali. Setiap huruf,
pada dasarnya, melambangkan satu bunyi. Sekarang perhatikan contoh sebutan yang
betul bagi setiap bunyi vokal apabila digunakan dalam kata.
Dengan berdasarkan Jadual 1, dapat anda perhatikan bahawa huruf a tetap berbunyi a
baik di awal kata, di tengah kata mahupun di akhir kata. Yang sering menimbulkan
perbincangan ialah bunyi a di akhir kata.

Jadual 1: Vokal a

VOKAL KEDUDUKAN CONTOH SEBUTAN

a di awal kata adil adil

di tengah kata tangan tangan

di akhir kata juga juga

Bunyi a di hujung kata dipersoalkan oleh setengah-setengah orang, kerana ada dialek atau
loghat yang membunyikannya dengan bunyi e pepet. Sebutan itu berlaku dalam dialek
Johor-Riau yang digunakan dengan meluas di kawasan selatan dan tengah Semenanjung
Malaysia. Dalam dialek Parit di Perak, a di hujung kata dibunyikan dengan e taling.
Jadi, kata papa diucapkan pape seperti dalam ungkapan Biar pape asal bergaye.
Untuk tujuan keselarasan, kelainan bunyi yang berbagai-bagai dalam dialek-dialek
Melayu itu perlu dielakkan dalam sebutan baku. Walaupun dalam perbualan sehari-hari
anda bebas menggunakan sebutan menurut dialek anda, tetapi dalam sebutan baku untuk
tujuan rasmi anda perlu menggunakan sebutan baku. Jadi, kata yang dieja apa patut
disebut apa bukan ape, ap, apo, atau sebagainya.

Jadual 2: Vokal e

VOKAL KEDUDUKAN CONTOH SEBUTAN

di awal kata nak nak


(e taling)
di tengah kata ptah ptah

di akhir kata sat sat

e di awal kata erat erat


(e pepet) di tengah kata sesak sesak

di hujung kata nasionalisme nasionalisme

Bunyi dan e sering menimbulkan masalah kepada pelajar, khususnya yang mempelajari
bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Hal ini disebabkan oleh penggunaan huruf yang
sama, iaitu e. Jadi, timbullah kekeliruan sebutan untuk kata smak (seperti dalam
ayat: Guru menyemak buku pelajar.) dan semak (seperti dalam ayat: Kawasan di
belakang rumah itu semak). Contoh-contoh lain ialah:

CONTOH SEBUTAN

selak 1 slak (seperti dalam ayat: Hanim menyelak tabir tingkap.)

2 selak (seperti dalam ayat: Sebelum tidur, Agus menyelak pintu


rumahnya.)

bela 1 bla (seperti dalam ayat: Perwira membela negara.)

2 bela (seperti dalam ayat: Datuk membela ayam dan itik.)

perang 1 prang (seperti dalam ayat: Manggis yang mula masak


berwarnaperang.)

2 perang (seperti dalam ayat: Perajurit berjuang di medanperang.)

Selain dua kata yang berlainan tetapi dieja sama, ada pula kata yang satu saja bunyinya
tetapi disebut dengan salah. Misalnya:

KATA SEBUTAN YANG BETUL SEBUTAN YANG SALAH

sumber sumber sumbr

peka pka peka

ledak ledak ldak


Jadual 3: Vokal i

VOKAL KEDUDUKAN CONTOH SEBUTAN

i di awal kata indah indah

di tengah kata pita pita

di akhir kata pili pili

suku kata akhir tertutup pilih pilih

Masalah yang timbul tentang sebutan vokal i ialah pengucapan suku kata akhir tertutup.
Perhatikan contoh-contoh yang berikut ini:

CONTOH SEBUTAN YANG BETUL SEBUTAN YANG SALAH

ambil ambil ambel

alih alih aleh

balik balik balek

cacing cacing caceng

daging daging dageng

garing garing gareng

iklim iklim iklem


paling paling paleng

pilih pilih pileh

pimpin pimpin pimpen

sambil sambil sambel

tulis tulis tules

usik usik usek

Jadual 4: Vokal o dan u

VOKAL KEDUDUKAN CONTOH SEBUTAN

o di awal kata oleh oleh

di tengah kata toleh toleh

di akhir kata piano piano

u di awal kata ubah ubah

di tengah kata tukang tukang

di akhir kata baku baku

suku kata akhir bakul bakul


tertutup

Masalah yang timbul tentang sebutan vokal u ialah pengucapan suku kata akhir tertutup
Perhatikan contoh-contoh yang berikut ini:
CONTOH SEBUTAN YANG BETUL SEBUTAN YANG SALAH

bakul bakul bakol

buluh buluh buloh

cucuh cucuh cucoh

dukung dukung dukong

hulur hulur hulor

jalur jalur jalor

kabur kabur kabor

labur labur labor

pikul pikul pikol

sabun sabun sabon