Anda di halaman 1dari 9

SULIT 2280/1

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada
kertas jawapan objektif anda.

1. Di lapisan atmosfera yang manakah letaknya lapisan ozon?


A Ekosfera C Stratosfera
B Mesosfera D Termosfera

2. Maklumat berikut merupakan ciri lapisan atmosfera?

Lapisan paling dekat dengan permukaan bumi


Berlakunya kejadian angin, ribut dan kilat
Apakah lapisan atmosfera tersebut?
A Eksosfera C Termosfera
B Mesosfera D Troposfera

3. Huraian di bawah berkaitan lapisan permukaan bumi.

Sumber mineral dapat diperolehi

Apakah lapisan tersebut? Pertanian dapat dijalankan


A Litosfera C Biosfera
B Hidrosfera D Mesosfera

4. Maklumat berikut merupakan ciri lapisan bumi.

Lapisan paling luar

Apakah lapisan tersebut? Habitat pelbagai hidupan

A Litosfera C Stratosfera
B Mesosfera D Astenosfera

5. Lapisan atmosfera yang manakah penting dalam perkembangan sistem telekomunikasi?


A Stratosfera C Troposfera
B Mesosfera D Termosfera

6. Kombinasi manakah yang benar tentang batuan dan proses pembentukannya?


Batuan Proses Pembentukan Batuan
A Granit Penyimenan bahan

B 1
C
D
SULIT 2280/1

Marmar Penyejukan lava


Kuartzit Tekanan dan suhu tinggi
Gipsum Pemejalan magma

7. Kombinasi manakah yang benar tentang lapisan atmosfera dan kepentingannya?


Lapisan Atmosfera Kepentingan
A Stratosfera Kawasan pembentukan awan
Mesosfera Penebat yang menyerap haba daripada matahari
B
Termosfera Perkembangan sistem telekomunikasi
C Troposfera Melindungi bumi daripada sinaran ultraungu
D

Suhu 800oC hingga 1600oC


Terdapat arus perolakan
8. Maklumat di atas merujuk kepada lapisan bumi yang bertanda
AI C III
B II D IV

9. Apakah lapisan bumi yang mempunyai jisim paling besar?


A Mantel C Kerak bumi
B Astenosfera D Teras dalam

10. Manakah pernyataan yang betul mengenai atmosfera?


A Lapisan paling bawah ialah mesosfera
B Terdapat 21% gas oksigen dalam udara
C Ketebalan lapisan-lapisan atmosfera adalah sama
D Semakin tinggi lapisan atmosfera suhu semakin tinggi

11. Batuan yang terapung di sebelah atas sima dalam kerak bumi ialah
A astenosfera C sial
B mantel D teras luar

12. Apakah sifat-sifat utama batuan enapan?


I Hablurnya tersusun III Berlapis-lapis
II Struktur berbutir IV Mengandungi fosil

2
SULIT 2280/1

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

Lebuh raya Utara Selatan


Jambatan Pulau Pinang
13. Apakah jenis batu yang banyak digunakan dalam pembinaan kemudahan infrastruktur di
atas?
A Syal C Kuarzit
B Granit D Konglomerat

14. Apakah jenis batuan yang dihasilkan melalui proses perubahan suhu dan tekanan tinggi?
A Batu marmar C Batu arang
B Batu garam D Batu pasir

Tekanan tinggi

Batu Kapur

Haba yang tinggi


15. Apakah batu yang terhasil daripada proses
1. pembentukan seperti rajah di atas?
A Gneis C Kuartzit
B Kalsit D Marmar

Batuan Proses X Batuan


Enapan Metamorfosis
16. Apakah proses X dalam rajah di atas?
A Luluhawa dan hakisan C Pemadatan dan penyimenan
B Tekanan dan haba tinggi D Penggondolan dan pemendapan

17. Kombinasi yang manakah benar tentang kegunaan jenis batu?

Jenis batu Kegunaan


I Batu kapur Simen
II Batu pasir Kaca
Konglomerat Jubin
III Granit Tembikar
IV
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

3
SULIT 2280/1

PLAT BUMI
18. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan tentang proses di atas?
A Hanyutan benua C Pembentukan pentas benua
B Pencairan ais kutub D Pembentukan gunung berapi

FENOMENA ALAM
LAPISAN BUMI
19. Fenomena alam seperti dalam gambar
rajah di atas berpunca daripada proses perolakan di lapisan bumi yang bertanda
AI C III
B II D IV

20. Bentuk muka bumi jalar dalam


yang bertanda X dalam rajah di atas ialah
A sil C lapolit
B daik D lakolit

21. Antara yang berikut, manakah bentuk muka bumi jalar luar?
I Sil III Kaldera
II Daik IV Tasik kawah
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

4
SULIT 2280/1

22. Apakah bentuk muka bumi yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut?

Terbentuk akibat pemisahan plat


Berbentuk V yang sempit dan dalam
A Arka pulau C Pentas benua
B Jurang lautan D Cangkat benua

23. Gambar yang manakah menunjukkan jenis lipatan simetri?


A C

B D

24. Bentuk muka bumi yang wujud kesan daripada proses pergerakan plat pencapahan ialah
I arka pulau III permatang tengah lautan
II lurah gelinciran IV banjaran gunung lipat
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

25. Bentuk muka bumi X dalam rajah di atas


ialah
A lakolit C lopolit
B batolit D pakolit

26. Magma P Batuan Igneus

. Proses P dalam rajah di atas ialah


A pemadatan B penyejukan

5
SULIT 2280/1

C pemendapan D penghakisan

27. Batuan igneus dan enapan boleh bertukar kepada batuan metamorfosis disebabkan oleh
perubahan
I suhu III warna
II tekstur IV tekanan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

28. Rajah menunjukkan bentuk dua gunung berapi.

Perbezaan bentuk gunung berapi tersebut disebabkan oleh


A kuantiti lava C kekuatan letusan
B kelikatan lava D kekerapan letusan

29. Foto menunjukkan kejadian gerakan jisim.

Antara yang berikut, kaedah manakah yang boleh dijalankan untuk mengatasi kejadian
tersebut?
I Membina groin III Melebarkan lebuh raya
II Membina teres IV Menanam tanaman tutup bumi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

30. Apakah bentuk bumi yang terbentuk apabila gunung berapi meletus dan krater menjadi
amat besar?
A Laut C Tasik krater
B Gunung berapi komposit D Kaldera

6
SULIT 2280/1

31. Pernyataan manakah benar tentang lava asid?


A Sangat pekat dan mengalir dengan perlahan
B Mempunyai takat lebur yang rendah dan sangat panas
C Lambat membeku dan mengalir lebih jauh di permukaan bumi
D Mengandungi sedikit silika tetapi banyak besi dan magnesium

32. Rajah di bawah menunjukkan pergerakan tektonik.

Apakah sebab berlakunya lipatan kerak


bumi seperti dalam rajah di atas?
A Percapahan plat lautan dengan plat lautan
B Percapahan plat benua dengan plat benua
C Pertembungan plat lautan dengan plat lautan
D Pertembungan plat benua dengan plat benua

33.

Antara berikut proses luluhawa manakah


yang dominan di kawasan tanah tinggi
dalam rajah di atas?
A Pengelupasan C Pemecahan bongkah
B Tindakan biologi D Penghabluran garam

7
SULIT 2280/1

34. Apakah proses luluhawa kimia yang menghasilkan pandang darat dalam gambar di atas?
A Hidrolisis C Pengoksidaan
B Penghidratan D Pengkarbonan

Pergerakan cepat
Tanah berlonggok di kaki cerun
35. Proses gerakan jisim di atas merujuk kepada
A aliran lumpur C gelangsar tanih
B kesotan tanih D gelongsoran tanah

Pergerakan paling perlahan


Cerun landai 2o hingga 3o
36. Maklumat di atas menerangkan kejadian
A kesotan tanih C gelangsar tanah
B aliran lumpur D gelongsoran tanah

37. Maklumat berikut merujuk kepada pergerakan jisim.

Hujan lebat
Air bertakung di lapisan atas tanah
Kadar pergerakan sangat laju
Apakah jenis pergerakan tersebut?
Membawa tanih dan puing-puing batu yang halus
A Aliran lumpur C Gelangsar tanah
B Kesotan tanih D Gelongsoran tanah

LULUHAWA FIZIKAL
38. Pemecahan
batuan seperti dalam gambar rajah di atas disebabkan proses
A tindakan ibun C pelepasan tekanan
B kembang kecut D penghabluran garam

39. Apakah kegiatan manusia yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian gerakan jisim di
Malaysia?
A Penanaman padi di tanah pamah
B Perikanan akuakultur di pinggir laut

8
SULIT 2280/1

C Perlombongan petroleum di luar pantai


D Pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi

40. Kombinasi manakah yang benar tentang jenis gerakan jisim dan kadar pergerakan jisim?
Jenis Gerakan Jisim Kadar Pergerakan Jisim
A Gelangsar Tanah Perlahan
Aliran Lumpur Sangat cepat
B
Kesotan Tanih Cepat
C Gelongsoran Tanah Sangat perlahan
D

KERTAS SOALAN TAMAT


______________________________________________________________________________

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

_________________ _________________ ________________


Rozinara Binti Idrus En Wee Ching Peow
Guru mata pelajaran Ketua Panitia Geografi