Anda di halaman 1dari 1

TERHAD Lampiran 4

BMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)
PENGGAL 3 TAHUN 2016
MATA PELAJARAN/KOD: EKONOMI 4 (944/4)
BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON
Nama Calon :
No. Kad Pengenalan :
No. Pusat / Angka Giliran : S P 1 3 7 1 /
(Untuk disikan oleh guru/pemeriksa)
Bil. Kriteria Penilaian Markah Penuh Markah Guru atau pemeriksa Markah Penyelaras
A. KERJA KURSUS
1. Tajuk/Abstrak 2
2. Latar belakang kajian 3
3 Pernyataan masalah 2
4. Tujuan/objektif kajian 2
5. Kaedah kajian 4
6. Hasil kajian dan perbincangan 20
7. Cadangan 4
8. Penutup/rumusan 2
9. Senarai rujukan 2
10. Lampiran 1
11. Kamahiran manipulatif 3
12. Kemahiran insaniah 5
B. PEMBENTANGAN
1. Kerelevanan 2
2. Soal jawab 2
3. Kebahasaan 2
4. Kreativiti 2
5. Ketrampilan 2
JUMLAH 60
PENGAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGAKUAN PENYELARAS
Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah
benar. benar.

Tandatangan Guru/ pemeriksa : Tandatangan Penyelaras :

Nama : Nama :
No. Kad Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

Tarikh : 2 0 1 6 Tarikh :
No. Telefon (sekolah) : 6 0 42 2 9 5 8 5 5 No. Telefon (sekolah) : 6 0 4
(bimbit) : (bimbit) :

Nota: Jumlah markah yang diperoleh hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission
selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.
TERHAD