Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN KURSUS ASAS PERTAHANAN AWAM (PISPA)

NAMA KURSUS:____________________________________________________________________________________

PENGANJUR : __________________________________ TEMPAT : ________________________________________

1 Sangat Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 Kurang Setuju 4 Setuju 5 Sangat Setuju

Sila maklumkan pandangan anda terhadap program latihan/kursus yang telah anda ikuti ini dengan menanda ( / ) pada
ruangan yang sesuai di bawah berpandukan kepada skor di atas.

Bil Item 1 2 3 4 5
Penilaian Penceramah
1. Objektif kursus tercapai
2. Kandungan kursus serta tugasan/latihan/bengkel yang sesuai
3. Penyampaian yang baik dan berkesan
4. Penggunaan alat bantuan mengajar dengan berkesan.

Penilaian Pelaksanaan Kursus


5. Suasana tempat kursus yang kondusif (penginapan, dewan makan dll)
6. Perancangan dan perlaksanaan program telah dibuat dengan lancar
7. Masa yang diperuntukan bagi setiap modul/slot adalah sesuai

Penilaian Keberkesanan Kursus Terhadap Peserta


8. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbanding sebelum mengikuti kursus
ini.
9. Lebih berkeyakinan mengaplikasikan apa yang dipelajari berbanding sebelum
mengikuti kursis ini.
10. Pada keseluruhannya latihan/kursus ini adalah berjaya dan bermanfaat kepada
peserta.
Jumlah Skor
Peratus Skor _______ (Jumlah Skor) x 2 =
_______ % (Peratus Skor)
Ulasan Peserta :

Saya mempunyai kesediaan dan berkeyakinan untuk berkongsi ilmu yang diperolehi serta menjalankan aktiviti/projek
berkaitan kursus ini.
YA / TIDAK, jika TIDAK sila nyatakan sebab.

Rumusan :

25% - 40% 41% - 60% 61% - 80% Lebih 80%


Perlu Berkursus Semula Memuaskan Baik Cemerlang

Tandatangan:
Cop Jawatan: Tarikh:
*Borang penilaian keberkesanan latihan ini perlu diserahkan semula kepada urusetia selepas tamat kursus.

Anda mungkin juga menyukai