Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pelajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun 3

Tarikh : 21 Ogos 2014 (Khamis)

Masa : 08.30 09.30 pagi

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tahun : Tahun 3 Cekal

Bilangan Murid : 15 orang

Tema : Menjaga Alam Fauna

Tajuk : Haiwan

Fokus utama : Murid dapat mengetahui jenis haiwan mengikut kumpulan yang betul.

Standard Kandungan

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Standard Pembelajaran

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.

10
Objektif pembelajaran :

Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:

i. Membaca dan memahami petikan yang mengandungi ayat tunggal dengan jelas dan betul.

ii. Menulis dan mengklasfikasikan nama haiwan mengikut kumpulan haiwan dengan betul.

Pengisian kurikulum

Ilmu : Murid dapat mengklasfikasikan haiwan mengikut kumpulan yang tepat.

Nilai : Kerjasama antara murid dengan murid.

EMK : Nilai yang diterapkan dalam aktiviti yang di rancang.

Kemahiran bernilai tambah (KBT)

Kemahiran berfikir : Menjana idea

Kecerdasan pelbagai : verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melihat haiwan tersebut.

Bahan bantu mengajar : Buku kerja murid, Buku kosa kata, Boneka lidi haiwan.

Langkah/
masa Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan
(P n P dijalankan di dalam kelas.
Contoh soalan: 1. Guru menunjukkan gambar haiwan Bahan bantu mengajar:
- Apakah benda ini? 2. Guru bertanya apakah haiwan ini. Gambar haiwan
Set induksi 3. Murid menjawab soalan tentang haiwan
(7 minit) Andaian jawapan tersebut berdasarkan pengalaman sedia ada Kemahiran berfikir:

11
(kura-kura) 4. Guru mengaitkan soal jawab tadi dengan menjana idea.
-Siapakah pernah melihat haiwan tajuk P&P hari ini
kura-kura ini?
- murid
Kitaran hidup haiwan 1. Murid akan duduk berkumpulan. Bahan bantu mengajar:
Gambar haiwan
-Guru memberitahu cara-cara untuk 2. Murid mendengar penjelasan tunjuk cara
mengklasfikasikan haiwan mengikut guru mengklasfikasikan haiwan mengikut Kecerdasan pelbagai:
kumpulan. kumpulan haiwan tersebut. Intrapersonal

Langkah 1 -mengenalpasti cara hidup haiwan 3. Murid dipilih untuk menceritakan semula Nilai:
( 15 minit) sama ada di darat dan di air. tunjuk cara yang telah dijelaskan oleh guru. -bekerjasama dalam kumpulan
- menyayangi haiwan
4. Murid ditunjukkan gambar haiwan. Guru
menulis bahagian di papan hitam dan
memilih murid membaca nama nama
haiwan yang diberikan.

5. Guru membetulkan bacaan murid.


Lampiran kerja 1. Murid diberikan lampiran kerja Bahan bantu mengajar:
- Rujuk lampiran 1 Mengklasfikasikan haiwan-haiwan mengikut -lembaran kerja
Jenis haiwan. -gambar haiwan
Kosa kata 2. Murid terpilih akan membacakan jawapan
-Serangga 3. Guru bersoal jawab dengan murid. Kecerdasan pelbagai:
Langkah 2 -haiwan laut 4. Guru menerangkan kosa kata dan ayat yang Verbal-linguistik
(10 minit) -haiwan liar menggunakan kosa kata yang sama.
-haiwan peliharaan
-burung

Sayangi haiwan untuk 1. Guru telah menunjukkan gambar setiap Bahan bantu mengajar:
mengekalkan keindahan alam Kumpulan haiwan. Gambar jenis haiwan yang

12
semula jadi. 2. Murid diminta menceritakan jenis kumpulan berbeza,teks kepentingan memelihara
Langkah 3 -Penerangan mengenai kepentingan haiwan tersebut. alam semula jadi dalam bentuk grafik
( 10 minit) memelihara alam semula jadi 3. Murid terpilih diminta untuk mengaitkan jenis yang mudah di papan hitam.
(guru akan menulis kepentingan di haiwan tersebut dengan alam semula jadi. Kecerdasan pelbagai:
papan hitam hadapan kelas) Interpersonal

Lampiran Kerja 1. Murid murid diminta membuat lampiran Bahan bantu mengajar:
(rujuk buku aktiviti murid) kerja dan dibimbing oleh guru. Lembaran kerja
Langkah 4 Pengayaan 2. Murid-murid menjawab soalan mengikut
(12 minit) (rujuk buku aktiviti murid) kumpulan pengayaan dan kumpulan
Pemulihan pemulihan.
(rujuk buku aktiviti murid) 3. Guru membincangkan jawapan bersama-
sama dengan murid.
Rumusan kognitif:
Penutup Menamakan setiap jenis 1. Murid-murid diminta merumus tentang Nilai:
(6 minit) haiwan dan berjaya kemahiran bahasa yang dipelajari. Memelihara alam semula jadi dan
mengklasfikasikan mengikut 2. Guru meminta murid supaya menyayangi menyayangi hidupan haiwan.
kumpulan haiwan tersebut. Haiwan.
Rumusan Sosial:
Harus memelihara dan
menyayangi haiwan bagi
mengekalkan ekosistem bumi.

13