Anda di halaman 1dari 48

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1 DAN 2 TEMA 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI KELUARGA menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut jenis-jenis ayat dengan
suku kata, perkataan, frasa dan ayat struktur binaan ayat yang betul Kajian Tempatan
TAJUK : dengan betul. dan tepat.
BERKHEMAH DI NILAI MURNI
LAMAN IDAMAN 2.2.3 Membaca dan memahami
2.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi Kasih sayang
perkataan, frasa dan ayat daripada perkataan
pelbagai sumber dengan sebutan berimbuhan apitan daripada EMK
yang betul. pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul. Pendidikan Alam
Sekitar
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis ayat dalam
perkataan, frasa dan ayat secara perenggan secara mekanis KB
mekanis dengan dengan betul dan kemas.
betul dan kemas. Menjanakan idea
4.1.1 Menyebut dan memahami
4.1 Menyebut dan memahami unsur lirik lagu yang mengandungi nilai Kontekstual
seni dalam lagu melalui nyanyian dan pengajaran yang -Menghubungkaitkan
secara didik hibur. dipersembahkan melalui
nyanyian secara didik hibur. Mengkategorikan

5.1.1 Memahami dan KP


5.1 Memahami dan menggunakan menggunakan kata nama am
golongan kata dengan betul mengikut konkrit dan penjodoh bilangan Interpersonal
konteks. dengan betul mengikut konteks.
Verbal-linguistik
5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama tunjuk dengan BCB
betul mengikut konteks.
Bacaan intensif

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 1


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

3 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI KELUARGA memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang
arahan, soalan dan pesanan yang sesuai Pendidikan Moral
TAJUK : didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku
SERONOKNYA terhadap arahan NILAI MURNI
MEMBACA berdasarkan
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan ayat perintah dengan betul. Kerajinan
bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan Kerjasama
yang
mengandungi pelbagai jenis EMK :
ayat
3.2 Menulis huruf, suku kata, secara mekanis dengan TMK
perkataan, frasa dan ayat secara lancar,
mekanis dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan
intonasi
yang betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur KB :
seni 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara Mengecam
dalam lagu melalui nyanyian mekanis dalam bentuk Kontekstual
secara tulisan Menghubungkaitkan
didik hibur. berangkai dengan betul dan Menjanakan idea
kemas.
KP :
4.1.2 Memahami dan Interpersonal
5.1 Memahami dan menggunakan menghasilkan lirik Visual ruang
golongan lagu yang mengandungi nilai Muzik
kata dengan betul mengikut dan
konteks. pengajaran secara berpandu
dan
disampaikan melalui
nyanyian

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 2


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
secara didik hibur.

5.1.1.
Memahami dan menggunakan kata
nama am konkrit dan penjodoh
bilangan dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

4 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1


AKTIVITI KELUARGA memberi Mendengar, memahami dan
respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang sesuai ILMU
TAJUK : soalan dan pesanan yang didengar secara lisan atau gerak laku terhadap
MELANCONG dengan betul. arahan berdasarkan ayat perintah Sejarah
dengan betul.
DENGAN KELUARGA
NILAI MURNI

2.3.2 Kasih sayang


2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
Membaca pelbagai bahan yang
bacaan mengandungi ayat tunggal dan ayat Patriotisme
dengan lancar, sebutan yang jelas majmuk berbilang subjek secara
dan mekanis dengan lancar, sebutan yang EMK
intonasi yang betul. jelas dan intonasi yang betul.
Kreativiti dan inovasi

3.3.3 TMK
3.3 Membina dan menulis jawapan
KB
Membina dan menulis perkataan, pemahaman berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah dengan betul.
Membuat gambaran
frasa dan ayat dengan betul. mental

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 3


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
Mengenal pasti
Menghubungkaitkan
Menyusun urutan
4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis Menjanakan idea
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan KP
susunan
menggunakan bahasa badan secara Kinestetik
idea yang tepat semasa
kreatif semasa bercerita secara didik Verbal-linguistik
bercerita
hibur.
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2


golongan Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut konteks. nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

5 TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2. ILMU


AMALAN KESIHATAN respons terhadap sesuatu arahan, Mendengar, memahami dan
& KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar memberikan respons terhadap soalan Pendidikan
dengan betul. tanpa kata tanya secara lisan dengan
Kesihatan
betul.
TAJUK :
AMALAN HIDUP 2.4 Membaca dan memahami maklumat NILAI MURNI
SIHAT yang tersurat dan tersirat daripada 2.4.1 Membaca dan memahami

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
pelbagai bahan untuk memberi maklumat untuk mengenal pasti Kesihatan
respons idea utama dan idea sampingan
dengan betul dalam pelbagai bahan bagi Kebersihan
membuat ramalan dengan tepat.
EMK
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1
Menulis perkataan berimbuhan Kreativiti dan inovasi
pinjaman dengan ejaan yang tepat
secara imlak
TMK
4.1
Menyebut dan memahami unsur seni KB
dalam lagu melalui nyanyian secara 4.1.2 Menghubungkaitkan
didik hibur. Memahami dan menghasilkan lirik Menganalisis
lagu yang mengandungi nilai dan Mengecam
pengajaran secara berpandu dan Menjanakan idea
disampaikan melalui nyanyian secara
5.1 Memahami dan menggunakan didik hibur.
golongan KP
kata dengan betul mengikut konteks.
Verbal-linguistik
5.1.3 Meramal
Memahami dan menggunakan kata Muzik
ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.
BCB
Mendengar dengan
cekap

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

6 TEMA 2 : 1.3 1.3.3


AMALAN KESIHATAN Mendengar, memahami dan memberi Mendengar, memahami dan ILMU
7 & KEBERSIHAN respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons dengan
soalan dan pesanan yang didengar menyampaikan pesanan yang betul Pendidikan

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 5


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
TAJUK : dengan betul. mengikut urutan. Kesihatan
BERSIH & SIHAT
. NILAI MURNI

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami Kebersihan
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat daripada bahan untuk
pelbagai bahan untuk memberi menjana idea dengan betul.
Kerjasama
respons
dengan betul.
Cinta akan alam
3.3.4
3.3 Membina kerangka untuk menulis sekitar
Membina dan menulis perkataan, pelbagai jenis karangan dengan betul.
frasa dan ayat dengan betul. EMK

Kreativiti dan inovasi


4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan dan intonasi yang betul
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan dan jelas, dan bahasa badan
menggunakan bahasa badan dengan yang sesuai melalui lakonan
kreatif melalui lakonan secara didik secara didik hibur.
hibur.

5.1.6 KB
5.1 Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan hubung pancangan keterangan Membuat urutan
kata dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.
Kontekstual -
5.1.4 Mengaplikasikan
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut Membuat andaian
konteks.
Konstruktivisme
Menerangkan dan
. menjanakan idea

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 6


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
Menganalisis

Menjanakan idea

Kontekstual -
Memindahkan

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

8 DAN 9 TEMA 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 ILMU


AMALAN KESIHATAN permintaan tentang sesuatu perkara Bertutur tentang sesuatu perkara
& KEBERSIHAN daripada pelbagai sumber dalam daripada pelbagai sumber dengan Pendidikan
situasi menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
Kesihatan
formal dan tidak formal secara
TAJUK : secara bertatasusila.
bertatasusila.
PENDIDIKAN NILAI MURNI
KESIHATAN 2.2
Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Kebersihan Fizikal &
frasa dan ayat daripada pelbagai Membaca dan memahami ayat yang Mental
sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber KB
dengan sebutan yang betul.
Menghubungkaitkan
2.4 2.4.3

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 7


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
Membaca dan memahami maklumat Membaca dan memahami maklumat Mengecam
yang tersurat dan tersirat daripada yang tersurat dan tersirat dengan
pelbagai bahan untuk memberi tepat daripada pelbagai bahan untuk Menaakul
respons dengan betul. membuat penilaian dengan betul.
Konstruktivisme
3.5.2 Menghubungkaitkan
3.5 Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat Menyusun mengikut
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada carta daripada pelbagai sumber. urutan
pelbagai sumber.
Mengitlak
3.9.1
Menulis ulasan tentang bahan bukan Memadankan
sastera yang didengar, ditonton atau
3.9 dibaca dengan jelas dan
Menulis ulasan tentang pelbagai Kontekstual -
menggunakan bahasa yang gramatis.
bahan sastera dan bukan sastera Menghubungkaitkan
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang
dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk
menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan KP
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan bahasa badan yang sesuai.
menggunakan bahasa badan dengan Interpersonal
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur. 5.1.5 BCB
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan Bacaan intensif
5.1 Memahami dan menggunakan betul mengikut konteks.
golongan Mencatat nota
kata dengan betul mengikut konteks.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 8


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

10 DAN TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 ILMU


11 SENTIASA SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata gelaran yang Pendidikan Moral
situasi sesuai dalam situasi tidak formal
formal dan tidak formal secara secara bertatasusila. NILAI MURNI
TAJUK :
bertatasusila.
SENTIASA AWASI
DIRI Keberanian
2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.1 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan EMK
untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul Sains dan Teknologi
dengan
betul.
3.4.2 KB
3.4 Menulis frasa dan ayat yang ada
Menulis imlak dengan tepat. perkataan berimbuhan pinjaman Menghubungkaitkan
dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat secara imlak Menganalisis

Konstruktivisme
4.4.1 Mendeklamasi sajak
Menghubungkaitkan
dengansebutan dan intonasi
4.4 Melafazkan dan memahami puisi yang
dengan intonasi yang betul betul dan jelas secara didik Mengecam
menggunakan bahasa yang indah hibur
secara didik hibur. serta memahami maksud sajak

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 9


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
tersebut Memadankan

Kontekstual
5.1.2
Menghubungkaitkan
5.1 Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks. KP
kata dengan betul mengikut konteks
Interpersonal
5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks. BCB

Mendengar aktif

Bacaan intensif

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 10


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

12 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 ILMU


SENTIASA SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata ganti nama diri Pendidikan Moral
situasi orang dan kata ganti nama diri tanya
TAJUK :
formal dan tidak formal secara dengan betul dalam situasi formal dan EMK: Nilai murni
SEDIAKAN PAYUNG tidak formal secara bertatasusila.
bertatasusila.
SEBELUM HUJAN Rasional

KB
2.5.2 Membaca, memahami dan
2.5 Membaca, memahami dan menaakul menaakul maklumat yang Mengenal pasti
untuk memindahkan maklumat yang tersurat
terdapat dalam pelbagai bahan dan tersirat daripada bahan Kunstruktivisme
dengan prosa
betul. dengan betul. Mengembangkan
idea
3.3 3.3.4
Membina dan menulis perkataan, Membina kerangka untuk menulis Menaakul
frasa dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan betul.
Membuat urutan

4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Menghubungkait


dengan intonasi yang betul Mendeklamasi sajak dengan sebutan
menggunakan bahasa yang indah dan intonasi yang betul dan jelas Kontekstual
secara didik hibur. secara didik hibur serta memahami
maksud sajak tersebut. KP

Verbal-linguistik
5.1.6
5.1 Memahami dan menggunakan kata BCB
Memahami dan menggunakan hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks. Bacaan intensif
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 11


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

INGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

13 DAN TEMA 3 : 1.4 1.4.3 ILMU


14 SENTIASA SELAMAT Bertutur, berbual dan menyatakan Berbual tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral
permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
daripada pelbagai sumber dalam orang dan kata ganti nama diri tanya
TAJUK : EMK: Nilai Murni
situasi formal dan tidak formal secara dengan betul dalam situasi formal dan
BERINGAT SEBELUM tidak formal secara bertatasusila. Keberanian
bertatasusila.
KENA
KB
Menghubungkaitkan
Menaakul
Kontekstual
Menjana idea
1.4.4
Menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara dengan
KP
2.5 menggunakan kata dan bahasa badan
yang sesuai dalam situasi tidak formal
Interpersonal
Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang secara bertatasusila Verbal-linguistik
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.
2.5.3
Membaca, memahami dan menaakul
3.6 bahan prosa untuk memindahkan
Menulis untuk menyampaikan maklumat kepada bentuk puisi
maklumat tentang sesuatu perkara dengan betul.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 12


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
dengan menggunakan bahasa yang
santun.
3.6.2
Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dan cerita dengan jelas serta
dalam lagu melalui nyanyian secara menggunakan bahasa yang santun.
didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai
5.1 dan
Memahami dan menggunakan pengajaran yang
golongan kata dengan betul dipersembahkan
mengikut konteks. melalui nyanyian secara didik
hibur.
.

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

15 TEMA 4 : 1.5 1.5.1 ILMU


MASYARAKAT Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
PENYAYANG perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan Pendidikan Alam
TAJUK : intonasi yang betul. ayat yang mengandungi wacana. Sekitar
PROGRAM KHIDMAT
MASYARAKAT NILAI
2.6.1
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan Membaca dan memahami pelbagai Kasih sayang
bukan sastera yang sesuai bagi bahan sastera yang sesuai untuk Semangat
memupuk minat membaca. meningkatkan daya berfikir secara bermasyarakat
kreatif.
KB
3.3 Menghubungkaitkan
Membina dan menulis perkataan, 3.3.4
frasa dan ayat dengan betul. Membina kerangka untuk menulis Membuat gambaran
pelbagai jenis karangan dengan betul. mental
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara 4.1.1
Menjana idea
didik hibur Menyebut dan memahami lirik lagu
yang mengandungi nilai dan Kontekstual
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik hibur. Menganalisis
5.1
Memahami dan menggunakan Menyesuaikan
golongan kata dengan betul 5.1.7
mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
KP
dengan betul mengikut konteks.
Verbal-linguistik
Muzik
Kinestetik

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 14


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

16 DAN TEMA 4 : 1.5 1.5.2 ILMU


17 MASYARAKAT Bercerita dan menceritakan sesuatu Menceritakan sesuatu perkara yang
PENYAYANG perkara semula dengan tepat dilihat dan yang ditonton dengan Pendidikan
menggunakan sebutan yang jelas dan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi Kesihatan
intonasi yang betul. yang betul menggunakan ayat yang
TAJUK : mengandungi wacana. NILAI
KHIDMAT RAKAN
SEBAYA Kerjasama
2.6.2
2.6 Membaca dan memahami pelbagai EMK
Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera untuk mengenal
bukan sastera yang sesuai bagi pasti nilai murni. Peraturan
memupuk minat membaca. sosiobudaya
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan KB
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat,
maklumat laporan dan cerita dengan jelas Menjana idea
tentang sesuatu perkara dengan serta menggunakan bahasa
menggunakan bahasa yang santun yang Menilai
santun
Kontekstual
4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan dengan sebutan yang betul dan Menganalisis
menggunakan bahasa badan secara intonasi yang jelas serta
kreatif semasa bercerita secara didik susunan Konstruktivitisme
hibur. idea yang tepat semasa
bercerita Menghubungkaitkan
secara didik hibur.
5.1 KP
Memahami dan menggunakan 5.1.7
golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan kata Verbal-linguistik
mengikut konteks. bantu, kata perintah dan kata pemeri

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 15


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
dengan betul mengikut konteks. BCB
Bacaan intensif
5.1.4
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

18 TEMA 4 : 1.6 1.6.1. ILMU


MASYARAKAT Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Pendidikan Moral
PENYAYANG maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan tepat
daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara secara
EMK: Nilai Murni
tepat secara bertatasusila. bertatasusila.
TAJUK : Kerjasama
SKUAD PRIHATIN Kebersihan fizikal
2.2 2.2.3
Membaca dan memahami perkataan, Membaca dan memahami ayat yang
frasa dan ayat daripada pelbagai mengandungi perkataan berimbuhan
sumber dengan sebutan yang betul. apitan daripada pelbagai sumber KB
dengan sebutan yang betul. Menghubungkaitkan
Membuat gambaran
3.6 mental
Menulis untuk menyampaikan 3.6.1
Menghubungkaitkan
maklumat tentang sesuatu perkara Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul dengan
Menjana idea
dengan menggunakan bahasa yang
santun. menggunakan idea utama dan idea Konstruktivisme
sampingan serta menegaskan Kontekstual
kesantunan berbahasa.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 16


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

KP
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat Verbal-linguistik
menggunakan bahasa badan secara menggunakan bahasa yang Bacaan intensif
kreatif semasa bercerita secara didik indah
hibur dan ayat yang gramatis serta
bahasa badan yang sesuai
semasa bercerita secara didik
hibur
5.2
Memahami dan menggunakan 5.2.1
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja, kata
nama dan kata adjektif serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

19 TEMA 5 : 1.6 1.6.2 ILMU


KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang
BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media cetak Pendidikan Muzik
daripada pelbagai sumber dengan dalam bentuk pengumuman dengan
tepat secara bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis
TAJUK : secara bertatasusila.
IRAMA WARISAN NILAI

Patriotisme
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1
dengan lancar, sebutan yang jelas dan Membaca pelbagai bahan yang
intonasi yang betul mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan lancar, EMK
sebutan yang jelas dan intonasi yang

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 17


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
betul. Peraturan
sosiobudaya
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1
pelbagai genre dengan betul. Menghasilkan rangka pendahuluan, isi
dan penutup dalam penulisan kreatif KB
dengan betul.
Mensintesis

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan Mengenal pasti
menggunakan bahasa badan dengan sebutan dan intonasi yang betul
kreatif melalui lakonan secara didik dan jelas, dan bahasa badan Menganalisis
hibur yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur Kontekstual

5.2 5.2.1
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan akhiran an, -kan, i, PM
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan apitan pada kata kerja, kata
nama dan kata adjektif serta imbuhan Main peranan
pinjaman dengan betul dalam
pelbagai situasi. Bacaan

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

20 TEMA 5 : 1.6 1.6.1 ILMU


KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan
BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan tepat Kajian Tempatan
daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara secara
tepat secara bertatasusila. bertatasusila.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 18


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
TAJUK : EMK
SERUPA TETAPI
BERBEZA Peraturan
2.3 2.3.2 sosiobudaya
Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang
bacaan dengan lancar, sebutan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat KB
jelas dan intonasi yang betul majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang Mengitlak
jelas dan intonasi yang betul.
Mengenal pasti

Menganalisis
3.8 3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil Mengedit dan memurnikan hasil Menjana idea
penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan kata, imbuhan dan Mengecam
struktur ayat.
Konstruktivisme

4.4
Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2
dengan intonasi yang betul Membina dan memahami sajak secara KP
menggunakan bahasa yang indah terkawal dan mendeklamasikannya
secara didik hibur. dengan sebutan dan intonasi yang Verbal-linguistik
betul dan jelas secara didik hibur.
BCB

5.2.1 Bacaan intensif


5.2 Memahami dan menggunakan
Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran an, -kan, i,
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan apitan pada kata kerja, kata
pelbagai situasi dengan betul. nama dan kata adjektif serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam
pelbagai situasi.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 19


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

21 DAN TEMA 5 : 1.7 1.7.2 ILMU


22 KENALI WARISAN Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan
BANGSA pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara Kajian Tempatan
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan
bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis EMK
TAJUK : secara bertatasusila.
UNIK & KREATIF Peraturan
sosiobudaya
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1
yang tersurat dan tersirat daripada Membaca dan memahami maklumat Kreativiti dan Inovasi
pelbagai bahan untuk memberi untuk mengenal pasti idea utama dan
respons idea sampingan dalam pelbagai KB
dengan betul bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat. Mensintesis

Menganalisis

Menaakul
3.7 3.7.2
Menghasilkan penulisan kreatif dalam Menghasilkan penulisan kreatif Konstruktivisme
pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul. Mengumpul dan
3.9 mengelas
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera 3.9.1 PAK
yang didengar, ditonton atau dibaca Menulis ulasan tentang bahan bukan
dengan betul. sastera yang didengar, ditonton atau Mengakses
dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis. KMD

Meramal
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan
dengan intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang betul

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 20


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
menggunakan bahasa yang indah dan jelas secara didik hibur
secara didik hibur serta
memahami maksud sajak BCB
tersebut.
5.1 Memahami dan menggunakan Bacaan intensif
golongan 5.1.5
kata dengan betul mengikut konteks Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

5.2
Memahami dan menggunakan 5.2.2
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan kata
pelbagai situasi dengan betul. ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

23 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 ILMU


PERTANIAN & respons terhadap sesuatu arahan, Mendengar, memahami dan
PENTERNAKAN soalan dan pesanan yang didengar memberikan respons yang sesuai Pertanian
dengan betul. secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah Pendidkan Alam
TAJUK : dengan betul. Sekitar
KEMAJUAN 2.4 Membaca dan memahami maklumat
PERTANIAN yang tersurat dan tersirat daripada EMK
pelbagai bahan untuk memberi 2.4.2

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 21


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
respons Membaca dan memahami maklumat Keusahawanan
dengan betul. daripada bahan untuk menjana idea
dengan betul. KB

. Menjana idea
3.5
Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Kontruktivisme
tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul
pelbagai sumber. mengikut urutan untuk membuat Menyusun urutan
carta daripada pelbagai sumber.
Kontekstual
.
Mengenal pasti
4.4.2 Membina dan memahami sajak
4.4 Melafazkan dan memahami puisi secara terkawal dan BCB
dengan intonasi yang betul mendeklamasikannya dengan
menggunakan bahasa yang indah sebutan dan intonasi yang betul Bacaan intensif
secara didik hibur. dan jelas secara didik hibur.

5.2 5.2.3
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
pembentukan kata yang sesuai dalam majmuk bentuk yang telah mantap
pelbagai situasi dengan betul. dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

24 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 22


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
PERTANIAN & respons terhadap sesuatu arahan, Mendengar, memahami dan ILMU
PENTERNAKAN soalan dan pesanan yang didengar memberikan respons terhadap soalan
dengan betul. tanpa kata tanya secara lisan dengan Sains dan Teknologi
TAJUK : betul.
EMK
KAMBING TENUSU 2.4
Membaca dan memahami maklumat
BIOTEKNOLOGI yang tersurat dan tersirat daripada 2.4.3. Keusahawanan
pelbagai bahan untuk memberi Membaca dan memahami maklumat
respons dengan betul. yang tersurat dan tersirat dengan KB
tepat daripada pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan betul. Menghubungkaitkan

3.7 Menilai
Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.2
pelbagai genre dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif Konstruktivisme
berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul. Menjana idea

4.3 Mengumpul dan


Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 mengelas
menggunakan bahasa badan dengan Mengujarkan dialog yang dihasilkan
kreatif melalui lakonan secara didik daripada bahan rangsangan untuk KP
hibur. menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai Interpersonal

BCB
5.3 5.3.1
Memahami dan membina ayat yang Memahami dan membina ayat tunggal Perbincangan
betul dalam pelbagai situasi. dengan peluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi. Bacaan intensif

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 23


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

25 DAN TEMA 6 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu ILMU
26 PERTANIAN & permintaan tentang sesuatu perkara perkara
PENTERNAKAN daripada pelbagai sumber dalam daripada pelbagai sumber Pendidikan Alam
situasi dengan sekitar
formal dan tidak formal secara menggunakan ayat yang
TAJUK : gramatis
bertatasusila. EMK
HASIL SERBA GUNA dalam situasi formal dan tidak
2.5 Membaca, memahami dan menaakul formal secara bertatasusila. Keusahawanan
untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan 2.5.1 Kreativiti dan Inovasi
dengan Membaca dan memahami maklumat
betul. yang tersurat dan tersirat daripada KB
bahan prosa dengan betul.
Mengitlak
3.3
Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Menghubungkaitkan
frasa dan ayat dengan betul. Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan yang Mensintesis
bertumpu dan bercapah dengan betul.
Menganalisis
3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Kontekstual
bahan sastera dan bukan sastera Menulis ulasan tentang bahan bukan
yang didengar, ditonton atau dibaca sastera yang didengar, ditonton atau KP
dengan betul. dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis. Interpersonal

BCB

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan menghasilkan Bacaan intensif
lirik

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 24


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
dalam lagu melalui nyanyian secara lagu yang mengandungi nilai Bacaan mentalis
didik hibur. dan
pengajaran secara berpandu
dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.
5.3
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.
5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
dengan peluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

27 DAN TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU
28 POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang
daripada pelbagai sumber dalam sesuai dalam situasi tidak formal Pendidikan Moral
situasi secara bertatasusila.
TAJUK :
formal dan tidak formal secara
PEKERTI MULIA

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 25


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
AMALAN KITA bertatasusila. NILAI
2.5.2
2.5 Membaca, memahami dan menaakul Membaca, memahami dan menaakul Kerjasama
untuk memindahkan maklumat yang maklumat yang tersurat dan tersirat
terdapat dalam pelbagai bahan daripada bahan prosa dengan betul. Kasih sayang
dengan
betul. KB
3.3.4
Membina kerangka untuk menulis Menjana idea
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa pelbagai jenis karangan dengan betul.
dan ayat dengan betul. Mensintesis

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis Kontekstual


dengan sebutan yang betul dan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan intonasi yang jelas serta Konstruktivisme
menggunakan bahasa badan secara susunan
kreatif semasa bercerita secara didik idea yang tepat semasa Mengecam
hibur. bercerita
secara didik hibur. KP

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Verbal-linguistik


golongan Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut konteks. adjektif dan kata penguat dengan BCB
betul mengikut konteks.
Bacaan imbasan

5.3 5.3.2
Memahami dan membina ayat yang Memahami dan membina ayat aktif
betul dalam pelbagai situasi. dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 26


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

29 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama
daripada pelbagai sumber dalam diri orang dan kata ganti nama Kajian Tempatan
situasi diri
TAJUK :
formal dan tidak formal secara tanya dengan betul dalam NILAI
CINTA AKAN situasi
bertatasusila.
NEGARA formal dan tidak formal secara Patriotisme
bertatasusila.
2.5 Hemah Tinggi
Membaca, memahami dan menaakul 2.5.3
untuk memindahkan maklumat yang Membaca, memahami dan menaakul KB
terdapat dalam pelbagai bahan bahan prosa untuk memindahkan
dengan betul. maklumat kepada bentuk puisi Menjana idea
dengan betul.
Mensintesis
3.6
Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Kontekstual
maklumat tentang sesuatu perkara Menulis untuk menyampaikan
dengan menggunakan bahasa yang maklumat berbentuk surat, laporan Membuat urutan
santun. dan cerita dengan jelas serta
menggunakan bahasa yang santun. KP

. Interpersonal
4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Verbal-linguistik
menggunakan bahasa badan dengan Mengujarkan dialog dengan sebutan

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 27


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
kreatif melalui lakonan secara didik dan intonasi yang betul dan jelas, dan BCB
hibur. bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur. Mencatat nota

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif
5.3 dan ayat pasif dengan betul dalam
Memahami dan membina ayat yang pelbagai situasi.
betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 28


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

30 DAN TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Bertutur tentang sesuatu ILMU
31 perkara
POTERT MALAYSIA permintaan tentang sesuatu Pendidikan Alam
perkara daripada pelbagai sumber Sekitar
TAJUK : dengan
daripada pelbagai sumber dalam NILAI
NEGARAKU situasi menggunakan ayat yang
GEMILANG gramatis Patriotisme
formal dan tidak formal secara
dalam situasi formal dan KB
bertatasusila. tidak
Menjana idea
formal secara bertatasusila.
Mengecam
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan Menganalisis
2.6.1 Membaca dan memahami
bukan sastera yang sesuai bagi Kontekstual
pelbagai bahan sastera yang
memupuk minat membaca. KP
sesuai untuk meningkatkan
Verbal-linguistik
daya
BCB
berfikir secara kreatif.
2.2 Bacaan intensif

Membaca dan memahami perkataan, Bacaan imbasan


2.2.3
frasa dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

3.8
Mengedit dan memurnikan hasil

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 29


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
penulisan dengan betul. 3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan

menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang


dengan betul

kreatif melalui lakonan secara dan jelas, dan bahasa badan


didik
yang sesuai melalui lakonan
hibur.
secara didik hibur.

5.1.4
5.1
Memahami dan menggunakan kata
Memahami dan menggunakan kerja pasif dengan betul mengikut
golongan kata dengan betul konteks.
mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 30


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

32 DAN TEMA 8 : 1.5 1.5.1 ILMU


33
EKONOMI Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara Ekonomi
BERWAWASAN perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan NILAI
intonasi yang betul. ayat yang mengandungi wacana.
Kerajinan
TAJUK :
EMK
SUMBER
PENDAPATAN 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami Keusahawanan
dan
pelbagai bahan bukan KB
bukan sastera yang sesuai bagi sastera
Membandingkan dan
memupuk minat membaca. untuk mengenal pasti nilai membezakan
murni.
Kontekstual

3.5 Mengecam
3.5.2
Mencatat maklumat yang betul Menyusun urutan
tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul
pelbagai sumber. mengikut urutan untuk membuat Menjana idea
carta daripada pelbagai sumber.
BCB

Bacaan imbasan

4.3.2 Mengujarkan dialog yang Mencatat nota


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan dihasilkan daripada bahan Membuat rujukan

menggunakan bahasa badan rangsangan untuk


dengan menyampaikan

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 31


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
kreatif melalui lakonan secara nilai dan pengajaran dengan
didik
bahasa badan yang sesuai
hibur.
melalui lakonan secara didik

hibur.

5.1.3
5.1
Memahami dan menggunakan kata
Memahami dan menggunakan ganti nama tunjuk dengan betul
golongan kata dengan betul mengikut konteks.
mengikut konteks.

5.2.2
5.2 Memahami dan menggunakan
Memahami dan menggunakan kata
pembentukan kata yang sesuai ganda separa dengan betul dalam
dalam pelbagai situasi.

pelbagai situasi dengan betul.


.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 32


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

34 DAN TEMA 8 : 1.5 1.5.2 ILMU


35 Ekonomi
EKONOMI Bercerita dan menceritakan sesuatu Menceritakan sesuatu perkara yang
BERWAWASAN perkara semula dengan tepat dilihat dan yang ditonton dengan NILAI
menggunakan sebutan yang jelas dan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
Kerajinan
TAJUK : intonasi yang betul. yang betul menggunakan ayat yang
mengandungi wacana.
PENGUSAHA EMK
BERWAWASAN 2.3 2.3.2 Keusahawanan
Teknologi maklumat
Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang dan komunikasi
bacaan dengan lancar, sebutan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
jelas dan intonasi yang betul. majmuk berbilang subjek secara KB
mekanis dengan lancar, sebutan yang Menjana idea
jelas dan intonasi yang betul.
Mengecam
Menaakul
2.6
2.6.1 Menganalisis
Membaca pelbagai bahan sastera dan Konstruktivisme
bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai Menghubungkaitkan
memupuk minat membaca. bahan sastera yang sesuai untuk KP
meningkatkan daya berfikir secara Verbal-linguistik
kreatif.
PM
Bacaan

3.6.1 KMD
Menggunakan
3.6 Menulis untuk menyampaikan imaginasi dan
maklumat yang betul dengan kreativiti
Menulis untuk menyampaikan menggunakan idea utama dan
maklumat tentang sesuatu perkara idea sampingan serta menegaskan
dengan menggunakan bahasa yang kesantunan berbahasa.
santun.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 33


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

4.4 4.4.1

Melafazkan dan memahami puisi Mendeklamasi sajak dengan


dengan intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah dan jelas secara didik hibur serta
secara didik hibur. memahami maksud saja tersebut.

5.1 5.1.6
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul hubung pancangan keterangan
mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.

5.3.2

5.3 Memahami dan membina ayat aktif


dan ayat pasif dengan betul dalam
Memahami dan membina ayat yang pelbagai situasi.
betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

36 DAN TEMA 8 : 1.6 1.6.1 ILMU


37
EKONOMI Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Ekonomi
BERWAWASAN maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan tepat
daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara secara

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 34


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
TAJUK : tepat secara bertatasusila. bertatasusila. NILAI

MENGURUS WANG Berdikari


2.3
EMK
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan yang mengandungi pelbagai jenis Kreativiti dan
intonasi yang betul. ayat secara mekanis dengan inovasi
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul. Keusahawanan

3.6 Teknologi maklumat


dan komunikasi
Menulis untuk menyampaikan 3.6.2
maklumat tentang sesuatu perkara KB
dengan menggunakan bahasa yang Menulis untuk menyampaikan
santun. maklumat berbentuk surat, Menjana idea
laporan dan cerita dengan jelas Mengecam
serta menggunakan bahasa yang
santun. Mengitlak

Konstruktivisme
3.9.1 KP
3.9
Menulis ulasan tentang bahan bukan Interpersonal
Menulis ulasan tentang pelbagai sastera yang didengar, ditonton atau
bahan sastera dan bukan sastera dibaca dengan jelas dan
yang didengar, ditonton atau dibaca BCB
menggunakan bahasa yang gramatis.
dengan betul.
Perbincangan

Bacaan luncuran
4.4.2 Bacaan imbasan
4.4
Membina dan memahami sajak
Melafazkan dan memahami puisi
secara terkawal dan
dengan intonasi yang betul
mendeklamasikannya dengan

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 35


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
menggunakan bahasa yang indah sebutan dan intonasi yang betul
secara didik hibur. dan jelas secara didik hibur.

5.1.7

5.1 Memahami dan menggunakan kata


bantu, kata perintah dan kata pemeri
Memahami dan menggunakan dengan betul mengikut konteks.
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 36


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

38 TEMA 9 : 1.6 1.6.2 ILMU

BUMI INDAH RAKYAT Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Alam
BERTUAH maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media cetak Sekitar
daripada pelbagai sumber dengan dalam bentuk pengumuman dengan
tepat secara bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis NILAI
secara bertatasusila.
TAJUK : Kesyukuran

ALAM SEKITAR Patriotisme


TANGGUNGJAWAB 2.3 2.3.2
KITA KB
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Membaca pelbagai bahan yang
dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi ayat tunggal dan Menghubungkaitkan
intonasi yang betul. ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar, Mengecam
sebutan yang jelas dan intonasi
Menjana idea
yang betul.
3.6
Kontekstual
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara KP
3.6.2.
dengan menggunakan bahasa yang
santun. Verbal-linguistik
Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan
dan cerita dengan jelas serta
menggunakan bahasa yang santun.
4.1
BCB
4.1.1
Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara Bacaan intensif
Menyebut dan memahami lirik
didik hibur. lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik
hibur.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 37


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
5.2
Memahami dan menggunakan 5.2.1
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja, kata
nama dan kata adjektif serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam
pelbagai situasi.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 38


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

39 DAN TEMA 9 : 1.6 1.6.1 ILMU


40
BUMI INDAH RAKYAT Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Pendidikan Alam
BERTUAH maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan tepat Sekitar
daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara secara
TAJUK : tepat secara bertatasusila. bertatasusila. Sains

LESTARIKAN ALAM EMK


KITA 2.4 2.4.3
Kreativiti dan Inovasi
Membaca dan memahami maklumat Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada yang tersurat dan tersirat dengan KB
pelbagai bahan untuk memberi tepat daripada pelbagai bahan untuk
respons dengan betul. membuat penilaian dengan betul. Mensintesis

Membuat inferens
3.7.1
3.7 Konstruktivisme
Menghasilkan rangka pendahuluan, isi
Menghasilkan penulisan kreatif dalam dan penutup dalam penulisan kreatif Menjana idea
dengan betul.
pelbagai genre dengan betul.
Kontekstual

4.1.2 Mengecam
4.1
Memahami dan menghasilkan lirik KP
Menyebut dan memahami unsur seni lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan Interpersonal
dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur. disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 39


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
5.2 5.2.2
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
pembentukan kata yang sesuai dalam ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi dengan betul. pelbagai situasi.

5.1 5.1.6.
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul hubung pancangan keterangan
mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 40


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

41 TEMA 9 : 1.7 1.7.2 ILMU

BUMI INDAH RAKYAT Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan Pendidikan Alam
BERTUAH pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara Sekitar
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan
TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis Sains
secara bertatasusila.
SAYANGI ALAM EMK
SEKITAR
2.5.1 Kreativiti dan Inovasi
2.5
Membaca dan memahami maklumat KB
Membaca, memahami dan menaakul yang tersurat dan tersirat daripada
untuk memindahkan maklumat yang bahan prosa dengan betul. Merumus
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul. Menaakul
3.7.2
Menjana idea
Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif Mengecam
3.7 dengan betul.
BCB
Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul. 4.2.1 Perbincangan

Mengujarkan ayat yang gramatis Bacaan intensif


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan Menulis perenggan
idea yang tepat semasa bercerita
Bacaan luncuran
secara didik hibur.

4.2

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 41


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
Mengujarkan bahasa yang indah 5.2.3
danmenggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita secara Memahami dan menggunakan kata
didik hibur. majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 42


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

42 DAN TEMA 10 : 1.6 1.6.1 ILMU


43
MENEROKA SAINS & Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Sains
TEKNOLOGI maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan tepat
daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara secara EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. bertatasusila.
Teknologi Maklumat
SAINS DALAM dan Komunikasi
KEHIDUPAN 2.5 2.5.2
KB
Membaca, memahami dan menaakul Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang maklumat yang tersurat dan tersirat Mensintesis
terdapat dalam pelbagai bahan daripada bahan prosa dengan betul.
dengan betul. Menjana idea

3.5.2 Membuat urutan


3.5
Mencatat maklumat yang betul Mengecam
Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat
tentang sesuatu perkara daripada carta daripada pelbagai sumber. Konstruktivisme
pelbagai sumber.
Menganalisis
4.2.2
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah BCB
dan menggunakan bahasa badan Mengujarkan idea yang tepat
secara kreatif semasa bercerita secara menggunakan bahasa yang indah Bacaan intensif
didik hibur. dan ayat yang gramatis serta
bahasa badan yang sesuai semasa KMD
bercerita secara didik hibur. Meramalkan

5.1 5.1.5

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 43


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul mengikut adjektif dan kata penguat dengan
konteks. betul mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 44


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

44 TEMA 10 : 1.6 1.6.2 ILMU

MENEROKA SAINS & Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang Sains
TEKNOLOGI maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media cetak
daripada pelbagai sumber dengan dalam bentuk pengumuman dengan EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila. Kreativiti dan
TEKNOLOGI inovasi
SEMAKIN CANGGIH 2.5
2.5.3 Teknologi maklumat
Membaca, memahami dan menaakul dan komunikasi
untuk memindahkan maklumat yang Membaca, memahami dan menaakul
terdapat dalam pelbagai bahan bahan prosa untuk memindahkan KB
dengan betul. maklumat kepada bentuk puisi
dengan betul. Mengecam

Mereka cipta
3.7 3.7.2
Kontekstual
Menghasilkan penulisan kreatif dalam Menghasilkan penulisan kreatif
pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif Menjana idea
dengan betul.
KP
4.3
4.3.1 Interpersonal
Mengujarkan bahasa yang indah
danmenggunakan bahasa badan Mengujarkan dialog dengan BCB
dengan kreatif melalui lakonan secara sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas, dan bahasa badan yang Perbincangan
didik hibur.
sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.

5.3.
Memahami dan membina ayat yang 5.3.1
betul dalam pelbagai situasi.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 45


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
Memahami dan membina ayat tunggal
dengan peluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 46


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

45 TEMA 10 : 1.7 1.7.2. ILMU


Pendidikan Alam
MENEROKA SAINS & Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan Sekitar
TEKNOLOGI pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan
NILAI
TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila. Kasih sayang
BIJAK MENCIPTA
KB
2.6 Membandingkan
2.6.2 dan membezakan
Membaca pelbagai bahan sastera dan Membuat inferens
bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai Konstruktivisme
memupuk minat membaca. bahan bukan sastera untuk mengenal
Merumus
pasti nilai murni.

3.9 BCB
3.9.1 Perbinncangan
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera Menulis ulasan tentang bahan bukan
yang didengar, ditonton atau dibaca sastera yang didengar, ditonton atau
dengan betul. dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis.

4.3.2
4.3
Mengujarkan dialog yang
Mengujarkan bahasa yang indah dan dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk menyampaikan
menggunakan bahasa badan dengan nilai dan pengajaran dengan

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 47


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
kreatif melalui lakonan secara didik bahasa badan yang sesuai melalui
hibur. lakonan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
5.1 Memahami dan menggunakan pancangan keterangan dengan
golongan betul mengikut konteks.
kata dengan betul mengikut konteks.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 48