Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN

BORANG KAJI SELIDIK

PENGLIBATAN PELAJAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA DALAM AKTIVITI


REKREASI

Assalamualaikum / Salam sejahtera,

Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklum balas


mengenai penglibatan pelajar universiti kebangsaan
malaysia dalam aktiviti rekreasi
Diharapkan anda dapat menjawab semua soalan dengan
ikhlas bagi membantu penyelidik mencapai matlamat
kajian.
Segala maklum balas yang diberikan akan dirahsiakan.
Kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini amat
dihargai.
BORANG SOAL SELIDIK

Soal selidik ini mengandungi tiga bahagian:

Bahagian A: Maklumat Responden

Bahagian B: Faktor mendorong pelajar berekreasi

Bahagian C: Faktor menghalang pelajar berekreasi

Bahagian A: MAKLUMAT RESPONDEN

Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan:

1. Jantina

a Lelaki ( )
b Perempuan ( )

2. Umur

a 15 - 20 tahun ( )
b 21 25 tahun ( )
c 26 30 tahun ( )
d Lain-lain ( )

3. Tahun Pengajian

a Tahun 1 ( )
b Tahun 2 ( )
c Tahun 3 ( )
d Tahun 4 ( )
e Lain-lain ( )

4. Aktiviti rekreasi fizikal

a Futsal ( )
b Bola jaring ( )
c Softball ( )
d Bola Sepak ( )
e Bola Tampar ( )
f Lain-lain ( )
ARAHAN : Bagi setiap kenyataan di bahagian B dan C di bawah, sila tandakan sejauh manakah
anda bersetuju berdasarkan perasaan dan pendapat anda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh
oleh orang lain. Dengan menggunakan skala 1 hingga 5, sila tandakan ( / ) pada satu jawapan
sahaja. Sila pastikan anda menanda pada setiap pernyataan tersebut.

1 Sangat Tidak Setuju (STS)


2 Tidak Setuju (TS)
3 Tidak Pasti (TP)
4 Setuju (S)
5 Sangat Setuju (SS)

Bahagian B: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KEPADA PENGLIBATAN


REKREASI

1 2 3 4 5
BIL PERKARA
(STS) (TS) (TP) (S) (SS)
keluarga
1
Meningkatkan potensi diri
2
Mencari pengalaman
3
Mendapatkan pengaruh
4
minat
5
Mendapatkan manfaat kesihatan
6
Menghilangkan stress
7
Menambah kenalan/rakan
8
Mengisi masa lapang
9
Pengaruh rakan
10
Bahagian C: FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANG KEPADA PENGLIBATAN
REKREASI

PERKARA 1 2 3 4 5
BIL
(STS) (TS) (TP) (S) (SS)
Keluarga
1
Kurang minat
2
Malu
3
tidak diberi peluang
4
Maklumat aktiviti rekreasi tidak tersebar luas
5
Komuniti sekeliling kurang aktif
6
Kekangan masa
7
Tidak gemar bersosial
8
Tiada persatuan yang menjalankan aktiviti rekreasi
9
di kawasan setempat
tertarik untuk melepak bersama kawan-kawan
10