Anda di halaman 1dari 46

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN ENAM
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN ENAM

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Cetakan Pertama 2014
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-citauntuk
mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalanganseluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara
yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
KANDUNGAN
MUKA SURAT

RUKUN NEGARA
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDAHULUAN 1
MATLAMAT
OBJEKTIF
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI 3
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 4
FOKUS MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL 5
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 6
PENTAKSIRAN SEKOLAH 7
STANDARD KURIKULUM : PENDIDIKAN SENI VISUAL 11
PENDAHULUAN supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan
berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas
(Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip MATLAMAT
pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan
untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan
menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang tahap keperluan murid pendidikan khas. Perkembangan ini meliputi
dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan
(PPPM). yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran


di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran OBJEKTIF
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan; KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan
murid:
....seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada: i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam
i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna
ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti serta menjadi warganegara yang berguna
iii susunan aktiviti; dan ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat
iv bahan bantu mengajar berdikari dalam kehidupan seharian
...... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah iii. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah
perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan kehidupan berkerjaya
Khas. iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri
dengan sempurna
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi,
pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila
dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan masyarakat majmuk
pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran

1
vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian
bagi yang beragama Islam
vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian
viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah
ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya
x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi seiring dengan perkembangan semasa.

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi


membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan
berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain
utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi
membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani
dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah:

i. Komunikasi
ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah
iii. Kemanusiaan
iv. Sains dan Teknologi
v. Fizikal dan Estetika KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD
vi. Keterampilan Diri
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam
bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular
yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

2
Standard Kandungan Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi KBAT merujuk pada keupayaan untuk mengaplikasikan
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan
refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
Standard Pembelajaran berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT juga merujuk
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan
pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. mencipta seperti di Jadual 1.

Standard Prestasi KBAT Penerangan


Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai.
nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian


kecil untuk memahami dengan lebih
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang mendalam serta hubung kait antara bahagian
seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, berkenaan
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad menggunakan pengetahuan, pengalaman,
ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan
Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid
yang kreatif dan inovatif
akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran Jadual 1: Penerangan KBAT
berfikir.
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata
Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun pelajaran.
1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis
(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum

3
KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan
inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara
menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan tersurat. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen
Thinking Hats, serta teknik penyoalan yang menggalakkan kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai
pemikiran ke aras tinggi. Murid perlu diberi tanggungjawab atas sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru
pembelajaran mereka sendiri. haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti
murid. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran
untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM memupuk sikap dan personaliti yang positif.

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah Keusahawanan


diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020
Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen
dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan
Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:
elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi. Mengamalkan sikap keusahawanan;
Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;
Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara pengurusan perniagaan;
umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, Memformulasikan konsep, proses atau produk
pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana keusahawanan; dan
idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam
Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi keusahawanan.
penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani
cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap
dibangunkan ke tahap optimum supaya murid berupaya kebolehan murid sekolah rendah.
menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya
menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi
mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata

4
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Aspek yang diberi penekanan adalah perkembangan motor halus
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk dan motor kasar. Kemahiran menggambar, mencorak, membentuk
memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. dan membina serta penghargaan kepada hasil kraf tradisional
Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, boleh dimasukkan ke.dalam perkembangan motor halus dan motor
perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer kasar Proses ini memberi keutamaan kepada aktiviti-aktiviti bagi
menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan memenuhi kehendak tajuk berdasarkan kebolehan, kreativiti dan
berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam inovasi.
mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh
dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Objektif
Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan Pendidikan Seni Visual membolehkan murid
dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK i. menunjukkan kemahiran kognitif, psikomotor dan sosial
iaitu: ii. mengembangkan bakat, kreativiti dan inovasi.
Belajar mengenai TMK iii. menghayati keindahan alam dan warisan budaya
Belajar melalui TMK iv. menghasilkan karya seni yang kreatif
Belajar dengan TMK v. menimba ilmu sebagai persediaan ke arah kerjaya masa
depan

FOKUS MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL


Matlamat
Pendidikan Seni Visual memberi fokus kepada usaha mencungkil
dan mengembangkan bakat juga potensi murid supaya dapat
mengamalkan kemahiran yang dipelajari seterusnya melahirkan
murid-murid yang berkeyakinan, berkemahiran, berketerampilan
serta bersikap positif dalam kehidupan.

5
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan
yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak
Rancangan Pendidikan Individu (RPI): sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan
tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,
adalah....suatu rekod yang mengandungi butiran perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa,
sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan
menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat
murid berkeperluan pendidikan khas. sokongan lain.
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan
Khas) 2013 RPI memperincikan antara lain:
i. Tahap prestasi sedia ada murid
...adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat ii. Perancangan akademik dan bukan akademik
perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid
berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur
proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi
menyatakan tahap pencapaian murid. mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian
Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid
Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu
2000 perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan
viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan
RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran
penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi mereka.
keperluan murid pendidikan khas. Ia dirancang khusus bagi individu
murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian

6
PENTAKSIRAN SEKOLAH Merujuk standard prestasi yang dibina
berdasarkan standard kurikulum.
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama
dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) kerana ia berperanan PS boleh dilaksanakan secara:
mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan
pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP.
apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula pembelajaran, semester atau tahun.
dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran,
pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga Pentaksiran Rujukan Standard
pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan
pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang
seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses
komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham
pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan.
Iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan
pengamalan nilai murni; dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid
Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama
dengan PdP; sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,
Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum
balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif.

7
Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang Tafsiran Umum
bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf TAHAP
MAKSUD TAFSIRAN UMUM
dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting PENGUASAAN
dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan Murid tahu perkara asas, atau boleh
negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing- melakukan kemahiran asas atau memberi
Tahu 1
respons terhadap perkara yang asas.
masing.
Murid menunjukkan kefahaman untuk
Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu menukar bentuk komunikasi atau
Tahu dan
2 menterjemah serta menjelaskan apa yang
yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Faham
telah dipelajari.
Jadual 2 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap
Murid menggunakan pengetahuan untuk
TP. Jadual 3 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna Tahu, Faham
melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu
dan Boleh 3
pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran situasi.
Buat
Pendidikan Seni Visual
Tahu, Faham Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
dan Boleh dengan beradab, iaitu mengikut prosedur
4
Buat dengan atau secara sistematik.
Beradab
Tahu, Faham Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
dan Boleh pada situasi baharu, dengan mengikut
Buat dengan 5 prosedur atau secara sistematik, serta tekal,
Beradab dan bersikap positif.
Terpuji
Tahu, Faham Murid berupaya menggunakan pengetahuan
dan Boleh dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
Buat dengan 6 pada situasi baharu secara sistematik,
Beradab bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta
Mithali boleh dicontohi.
Jadual 2: Maksud dan tafsiran umum tentang
Tahap Penguasaan

8
Tafsiran Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran
Sekolah
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN Setiap guru perlu merancang PdP dengan merujuk kepada
Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan
1 guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP yang
media serta proses dan teknik pada karya.
Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu
2 mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan
media serta proses dan teknik pada karya.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard
3 bahasa seni visual, media serta proses dan kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi
teknik dalam penghasilan karya. peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan
Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan
4 dan kemahiran bahasa seni visual, media serta pengukuhan.
proses dan teknik dalam penghasilan karya.
Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari
dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi
5 panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan
teknik serta menggunakan media yang betul
dalam penghasilan karya yang kreatif. seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan
Menzahirkan idea kreatif berpandukan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan
kemahiran bahasa seni visual, media ,proses pentaksiran sekolah dalam satu dokumen.
dan teknik yang betul dalam penghasilan karya
6 serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh
rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan dijalankan adalah:
sejarah seni, tokoh seni dan warisan seni
negara. Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek
kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah
Jadual 3 : Tafsiran Tahap Penguasaan bagi matapelajaran Pendidikan pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,
Seni Visual bukan hasil akhir yang diperoleh.

9
Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau
lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan
objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.

Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah


penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.

Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu


tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains
adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai
murni.

Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara


individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan
folio.

Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk


menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

10
TEMA : ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA 1. MENGGAMBAR
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1 Melukis secara terkawal. 1.1.1 Mengenal rupa muka taip. 1 Mengecam sebarang rupa muka taip

1.1.2 Menghasilkan rupa muka taip


menggunakan teknik stensilan : 2 Menghasilkan rupa muka taip berwarna dengan
menggunakan teknik stensilan
i.Huruf
ii.nombor
3 Menghasilkan lukisan berwarna dari rupa muka
1.1.3 Mewarna rupa muka taip taip dengan menggunakan teknik stensilan
menggunakan : secara terkawal.

i.media kering 4 Menghasilkan lukisan berwarna dari rupa muka


ii.media basah taip dengan menggunakan teknik stensilan
yang betul

11
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5 Menghasilkan lukisan rupa muka taip berwarna


dengan menggunakan teknik stensilan dengan
cara yang betul dan kreatif

Menghasilkan lukisan dari gabungan muka taip


6 berwarna menggunakan teknik stensilan
dengan cara yang betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan
ayat yang sesuai dan boleh dicontohi

12
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
1.2 Menghasilkan gambar. 1.2.1 Menghasilkan lukisan poster Mengecam sebarang lukisan bergambar
menggunakan :
Menghasilkan lukisan poster dengan menggunakan
i.rupa muka taip 2 rupa
ii.rupa positif dan negatif

3 Menghasilkan lukisan poster dengan menggunakan


rupa muka taip dan rupa positif dan negatif

4 Menghasilkan lukisan poster dengan menggunakan


cara yang betul

5 Menghasilkan lukisan poster dengan menggunakan


cara yang betul dan kreatif

13
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

6 Menghasilkan lukisan poster dari gabungan muka


taip dengan cara yang betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai dan boleh dicontohi

14
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.2.2 Menghasilkan gambar dari Mengecam sebarang gambar yang menggunakan


1
bahan kitar semula dengan bahan kitar semula
menggunakan teknik koyakan.

2 Menghasilkan gambar menggunakan bahan kitar


semula

3 Menghasilkan gambar dari bahan kitar semula


dengan menggunakan teknik koyakan

4 Menghasilkan gambar dari bahan kitar semula


menggunakan teknik koyakan dengan cara yang
betul

Menghasilkan gambar dari bahan kitar semula


5 menggunakan teknik koyakan dengan cara yang
betul dan kreatif

15
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

6 Menghasilkan gambar dari bahan kitar semula


dengan cara yang betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai dan boleh dicontohi

16
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
1.2.3 Menghasilkan gambar dengan Mengecam sebarang gambar yang bercetak
teknik cetakan menggunakan
media basah. 2 Menghasilkan gambar menggunakan teknik cetakan

3 Menghasilkan gambar dengan teknik cetakan


menggunakan media basah

Menghasilkan gambar dengan teknik cetakan


4 menggunakan media basah dengan cara betul

Menghasilkan gambar dengan teknik cetakan


5 menggunakan media basah dengan cara betul dan
kreatif
Menghasilkan gambar dengan teknik cetakan
menggunakan media basah dengan cara yang betul
6 dan kreatif serta boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai dan boleh
dicontohi

17
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
1.3 Mewarna. 1.3.1 Mengenal suhu warna : Mengecam sebarang jenis warna

i.warna sejuk 2 Menghasilkan gambar berwarna


ii.warna panas
Menghasilkan gambar dengan menggunakan :
1.3.2 Mewarna gambar dengan 3 warna sejuk
menggunakan : warna panas

i.warna sejuk Menghasillkan gambar menggunakan warna sejuk


ii.warna panas 4 dan warna panas dengan cara yang betul

Menghasillkan gambar menggunakan warna sejuk


5 dan warna panas dengan cara yang betul dan
kreatif

18
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

6 Menghasilkan gambar menggunakan warna sejuk


dan warna panas dengan cara yang betul dan
kreatif serta boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai dan boleh dicontohi

19
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
1.3.3 Mengenal ton warna. Mengecam sebarang warna.

1.3.4 Mewarna gambar dengan 2 Menghasilkan gambar dengan menggunakan warna


menggunakan ton warna.
3 Menghasilkan gambar dengan menggunakan ton
warna

4 Menghasilkan gambar dengan menggunakan ton


warna dengan cara yang betul

5 Menghasilkan gambar dengan menggunakan ton


warna dengan cara yang betul dan kreatif

6 Menghasilkan gambar dengan menggunakan ton


warna dengan cara yang betul dan kreatif serta
boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai dan boleh dicontohi

20
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.4 Meneroka unsur seni. 1.4.1 Mengenal bentuk : 1 Mengecam sebarang gambar yang mempunyai
unsur seni
i.konkrit
ii.ilusi 2 Menghasilkan lukisan yang mempunyai unsur-unsur
seni
1.4.2 Menghasilkan lukisan
menggunakan gabungan unsur 3 Menghasilkan bentuk dan lukisan dengan
seni : menggunakan gabungan unsur-unsur seni

i.garisan 4 Menghasilkan bentuk dan lukisan dengan


ii.jalinan menggunakan gabungan unsur-unsur seni dengan
iii.ruang cara yang betul
iv.rupa

5 Menghasilkan bentuk dan lukisan dengan


menggunakan gabungan unsur-unsur seni dan
kreatif

21
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

Menghasilkan bentuk dan lukisan menggunakan


6 gabungan unsur-unsur seni dengan cara yang betul
dan kreatif serta boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai dan boleh
dicontohi

22
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
1.4.3 Menghasilkan lukisan dengan Mengecam sebarang jenis lukisan catan.
teknik catan bermotifkan :
2 Menghasilkan lukisan yang bermotif
i.flora
ii.fauna 3 Menghasilkan lukisan catan yang bermotifkan flora
dan fauna

4 Menghasilkan lukisan catan yang bermotifkan flora


dan fauna dengan cara yang betul

5 Menghasilkan lukisan catan yang bermotifkan flora


dan fauna dengan cara yang betul dan kreatif

Menghasilkan lukisan catan yang bermotifkan flora


dan fauna dengan cara yang betul dan kreatif serta
6 boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai dan boleh dicontohi

23
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA 2. CORAK DAN REKAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
2.1 Mereka corak secara 2.1.1 Menghasilkan corak Mengecam sebarang jenis corak
tidak terancang. menggunakan teknik cetakan.
2
Menghasilkan corak
2.1.2 Menghasilkan corak
menggunakan gabungan teknik 3 Menghasilkan corak tidak terancang dengan
percikan dan cetakan. menggunakan teknik percikan dan cetakan

Menghasilkan corak tidak terancang dengan


4
menggunakan teknik percikan dan cetakan
dengan cara yang betul

Menghasilkan corak tidak terancang dengan


5
menggunakan teknik percikan dan cetakan
dengan cara yang betul dan kreatif

24
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

Menghasilkan corak tidak terancang dengan


menggunakan teknik percikan dan cetakan
6
dengan cara yang betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan
ayat yang sesuai dan boleh dicontohi

25
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
2.2 Mereka corak secara 2.2.1 Menghasilkan corak ulangan : Mengecam sebarang corak
terancang.
2
i. rupa geometri Menghasilkan corak secara terancang
ii. rupa organik
3 Menghasilkan corak secara terancang
2.2.2 Menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan
menggunakan teknik lipatan
dan guntingan : Menghasilkan corak secara terancang
4
menggunakan teknik lipatan dan guntingan dengan
i. motif geometri cara yang betul
ii. motif organik Menghasilkan corak secara terancang
- flora 5 menggunakan teknik lipatan dan guntingan dengan
- fauna cara yang betul dan kreatif
Menghasilkan corak secara terancang dengan
menggunakan teknik liptan dan guntingan dengan
6 cara yang betul dan kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai dan boleh dicontohi

26
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

2.3 Membuat projek. 2.3.1 Menghasilkan alas dulang 1 Mengecam sebarang projek ikatan dan celupan
menggunakan teknik ikatan
dan celupan. 2 Menghasilkan projek

3 Menghasilkan alas dulang menggunakan teknik


ikatan dan celupan

4 Menghasilkan alas dulang menggunakan teknik


ikatan dan celupan dengan cara yang betul

5 Menghasilkan alas dulang menggunakan teknik


ikatan dan celupan dengan cara yang betul dan
kreatif

27
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

Menghasilkan alas dulang dengan menggunakan


6 teknik ikatan dan celupan dengan cara yang betul
dan kreatif serta boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai dan boleh
dicontohi

28
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

2.3.2 Menghasilkan bingkai gambar 1 Mengecam pelbagai jenis bingkai gambar


dengan teknik renjisan.
2 Menghasilkan bingkai gambar

3 Menghasilkan bingkai gambar dengan teknik


renjisan

4 Menghasilkan corak bebas dengan teknik renjisan


dengan cara yang betul

5 Menghasilkan corak bebas dengan teknik renjisan


dengan cara yang betul dan kreatif
Menghasilkan bingkai gambar dengan
6 menggunakan teknik renjisan dengan cara yang
betul dan kreatif serta boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai dan boleh
dicontohi

29
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
2.3.3 Menghasilkan bekas Mengecam sebarang bekas alat tulis.
alat tulis dengan
2
menggunakan bahan kitar Menghasilkan bekas alat tulis
semula.
3 Menghasilkan bekas alat tulis dengan
menggunakan bahan kitar semula

4 Menghasilkan bekas alat tulis menggunakan bahan


kitar semula dengan cara yang betul

5 Menghasilkan bekas alat tulis menggunakan bahan


kitar semula dengan cara yang betul secara kreatif
Menghasilkan bekas alat tulis dengan
menggunakan bahan kitar semula dengan cara
6 yang betul dan kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai dan boleh dicontohi

30
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA 3. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

3.1 Membuat binaan mudah. 3.1.1 Menghasilkan model 1 Mengecam sebarang binaan mudah
menggunakan bahan kitar
semula :
2
Menghasilkan binaan mudah
i. model kenderaan
ii. model bangunan 3 Menghasilkan binaan mudah dengan mengunakan
bahan kitar semula dan stabail origami
3.1.2 Menghasilkan stabail
origami. Menghasilkan binaan mudah dengan mengunakan
4
bahan kitar semula dan stabail origami dengan cara
yang betul
Menghasilkan binaan mudah dengan mengunakan
5 bahan kitar semula dan stabail origami dengan cara
yang betul dan kreatif

31
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
Menghasilkan binaan mudah dengan mengunakan
bahan kitar semula dan stabail origami dengan cara
yang betul dan kreatif serta boleh berbicara
6
mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai dan boleh dicontohi

32
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
3.2 Membuat projek. 3.2.1 Menghasilkan diorama Mengenali diorama.
bertemakan :
2
Menghasilkan diorama
i. hidupan laut
ii. angkasa lepas 3 Menghasilkan diorama yang bertemakan hidupan
laut dan angkasa lepas

Menghasilkan diorama yang bertemakan hidupan


4 laut dan angkasa lepas dengan cara yang betul

Menghasilkan diorama yang bertemakan hidupan


laut dan angkasa lepas dengan cara yang betul dan
5
kreatif

33
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

Menghasilkan diorama bertemakan hidupan laut


dan angkasa lepas dengan cara yang betul dan
6 kreatif serta boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai dan boleh dicontohi

34
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
3.2.2 Menghasilkan topeng Mengecam sebarang rupa haiwan.
rupa haiwan
2 Menghasilkan topeng rupa haiwan dan boneka
3.2.3 Menghasilkan boneka haiwan
haiwan
3 Membuat projek topeng rupa haiwan dan boneka
haiwan

4 Membuat projek topeng rupa haiwan dan boneka


haiwan dengan cara yang betul

5 Membuat projek topeng rupa haiwan dan boneka


haiwan dengan cara yang betul dan kreatif

Menghasilkan projek dengan cara yang betul dan


6
kreatif serta boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai dan boleh dicontohi

35
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA 4. KRAF TRADISIONAL
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
4.1 Projek Kraf 4.1.1 Mengenal jenis-jenis Mengecam sebarang jenis-jenis batik.
batik.
2
Menghasilkan batik
4.1.2 Menghasilkan batik
dengan teknik ikatan 3 Menghasilkan projek kraf batik dengan mengunakan
dan celupan teknik ikatan, celupan dan percikan lilin
menggunakan :
Menghasilkan projek kraf batik dengan mengunakan
i. tisu dapur 4 teknik ikatan, celupan dan percikan lilin dengan cara
ii. kain putih yang betul

4.1.3 Menghasilkan batik


dengan teknik percikan Menghasilkan projek kraf batik dengan mengunakan
5
lilin. teknik ikatan, celupan dan percikan lilin dengan cara
yang betul dan kreatif

36
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

Menghasilkan projek kraf batik dengan cara yang


betul dan kreatif serta boleh berbicara mengenainya
6
dengan menggunakan ayat yang sesuai dan boleh
dicontohi

37
TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604
PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk