Anda di halaman 1dari 10

TAJUK 2: PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR

1.0 HASIL PEMBELAJARAN

Selepas membaca bab ini, pelajar akan:

1) Mengenalpasti konsep pengurusan dan pembelajaran pelajar.


2) Mengenalpasti ciri-ciri guru sebagai pengurus pengajaran dan pembelajaran
3) Mengenalpasti kaedah pengurusan pengajaran dan pembelajaran pelajar.
4) Mengetahui perspektif disiplin pengurusan pembelajaran.

Mengenalpasti perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran.

2.0 PENGENALAN

Pengurusan bermaksud proses merancang, pengorganisasian, memimpin dan mengawal usaha-usaha


ahli organisasi secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi. Dalam dunia yang
serba moden ini, aspek pengurusan adalah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dari
manusia. Pengurusan merupakan satu proses sosial selaras dengan perkembangan manusia dan
komuniti di sekelilingnya. Pengurusan dikaitkan dari pengurusan sebuah keluarga, komuniti atau
organisasi hinggalah kepada pengurusan sebuah negara.

Pengurusan sering dikaitkan dengan pentadbiran dan apabila memperkatakan tentang konsep
pengurusan pasti mencakupi 3 elemen utama iaitu pengurus, organisasi dan tatacara atau garis
panduan pengurusan. Ketiga-tiga elemen ini bergantung antara satu sama lain dan mempunyai hubung
kait yang seimbang. Pengurusan dikendalikan oleh pengurus yang adakalanya bertindak sebagai
master-mind dan pada satu keadaan yang lain pengurus juga bertindak sebagai pelaksana. Sebagai
master-mind, pengurus bertindak memimpin kelompok subordinat yang bertindak menterjemah
segala visi, misi dan objektif dalam bentuk perlaksanaan yang akan dijalankan mengikut jadual
perancangan yang digariskan. Usaha untuk mengarah dan memantau perkembangan proses
perlaksanaan dikendalikan oleh pengurus dengan pendekatan yang subjektif berdasarkan gaya
kepimpinan dan kemampuan memanipulasikan kebolehan berkomunikasi yang unik dan tersendiri.
Sebagai pelaksana pula, pengurus bertindak membimbing dan pada masa yang sama bergerak seiring
bersama subordinat untuk melaksanakan visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan.

Sama ada sebagai master-mind mahupun pelaksana pengurus harus bertindak berdasarkan
tatacara dan garis panduan yang ditetapkan. Garis panduan atau tatacara berkenaan sama ada
berasaskan contoh dan garis panduan dari organisasi lain, mahupun idea pengurus itu sendiri, ataupun
ia digubal dengan persetujuan kolektif antara pengurus dan subordinat. Pengurus biasanya
mempunyai kuasa bagi membolehkannya melaksanakan tanggungjawabnya mengemudi organisasi di
samping menjalankan fungsinya mengetuai subordinatnya. Kuasa diperoleh sama ada sumber
perundangan seperti mana yang ditetapkan oleh perlembagaan yang digubal semasa organisasi
ditubuhkan atau kuasa diberikan dengan persetujuan kolektif semua ahli dalam organisasi tersebut.
Kuasa yang ada pada pengurus secara idealnya dibayangi oleh etika yang sekiranya dikendalikan
dengan baik dan menghormati the spirit of ethic akan menjadikan pengurus dilihat mengemudi
organisasinya dengan adil, penuh hormat dan berwibawa.

3.0 KONSEP PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR

Di dalam sesebuah bilik darjah, selain mengajar, guru juga memainkan peranannya sebagai pengurus.
Menurut Noradanisha (2012) maksud pengurusan ialah seni bagi melaksanakan proses kerja yang
terancang dan dilaksanakan secara bersisitematik, teratur serta mempunyai garis panduan tertentu.
Pengurusan juga ditakrifkan sebagai satu seni melakukan kerja melalui sumbangan orang lain (Follet,
2012). Umumnya,, pnegurusan melibatkan proses-proses seperti merancang, melaksana, menilai dan
membuat tindakan susulan serta penambahbaikan.

Pembelajaran pula bermaksud proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan
(Djamarah dan Zain, 2011), manakala menurut Sardiman (2011), pembelajaran adalah kegiatan jiwa
raga untuk menuju ke perkembangan peribadi manusia seutuhnya. Secara amnya pembelajaran ialah
proses perubahan struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku yang berbeza. Dari sudut
kognitif, pembelajaran boleh berlaku tanpa perubahan tingkah laku yang segera.

Pengurusan pembelajaran pelajar adalah berkaitan dengan aspek-aspek merancang pengajaran


dan pembelajaran dengan berkesan, melaksanakan pengajaran seperti yang telah dirancang, menilai
keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dan membuat tindakan susulan berdasarkan
penilaian yang telah dibuat termasuk membuat penambahbaikan.

4.0 CIRI-CIRI GURU SEBAGAI PENGURUS PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

Seseorang guru yang mengurus pengajaran dan pembelajaran harus mempunyai ciri-ciri seorang
pengurus yang cekap dan berkesan termasuk prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling pelajar,
sistematik dalam merancang dan menilai, penyabar menghadapi karenah murid pelbagai latar
belakang, bijak mengurus masa, bersedia untuk berubah dan fleksibel semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran dan harus pandai berkomunikasi dengan berkesan.

Dalam konteks pengurusan pengajaran dan pembelajaran, terdapat tiga peringkat pengurusan
dan pembelajaran yang berkaitan dengan persediaan guru iaitu peringkat sebelum proses pengajaran,
peringkat semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan peringkat selepas proses pengajaran dan
opembelajaran pelajar. Peringkat sebelum proses pengajaran dan pembelajaran guru haruslah
membuat persediaan rapi sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Persedian sebelum
pengajaran dan pembelajaran termasuk merancang pelaksanaan pengajaran melalui penulisan
Rancangan Pengajaran Harian (RPH) meliputi aspek-aspek hasil pembelajaran yang tepat, kaedah
pengajaran yang sesuai dengan kepelbagaian budaya murid, menyediakan sumber pengajaran yang
pelbagai selain daripada pengunaan buku teks, memilih bahan bantu mengajar yang sesuai, berkesan
dan mencukupi, serta merangka langkah-langkah proses pengajaran yang jelas.

Semasa proses pengajaran pula, guru harus memilih strategi yang tepat agar penyampaian
maklumat dan pelaksanaan pengajaran menjadi lebih berkesan terutamanya memilih aktiviti yang
melibatkan interaksi aktif murid yang terdiri daripada pelbagai budaya. Semasa guru melaksanakan
proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu memastikan pengajaran yang dirancang terlaksana
dan berjalan dengan lancar, menerapkan nilai-nilai kepelbagaian budaya dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran, menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif dari segi psikososial dan fizikal,
mengurus didiplin murid dengan mengambilkira kepelbagaian kelompok murid dan mengendalikan
aktiviti pemulihan dan pengayaan.

Seterusnya, selepas proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, proses penilaian
dan pengukuran perlu dilaksanakan oleh guru untuk mengetahui keberkesanan pengajaran. Penilaian
dilaksanakan bertujuan untuk mengesan perkembangan penguasaan murid dan mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran untuk merancang aktiviti pengayaan dan
pemulihan, mengenalpasti keberkesanan pengajaran guru supaya membolehkan guru memperbaiki
pengajaran selanjutnya, dan mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan dan
meningkatkan lagi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh penilaian ialah dengan
mengadakan penilaian formatif selepas tamat sesuatau tajuk dan penilaian sumatif yang dilaksanakan
pada hujung penggal atau semester. Pengukuran pula mmerupakan satu proses sistematik untuk
mendapatkan maklumat secara kuantitatif untuk menentukan pencapaian murid. Alat pengukuran
dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah seperti data kuantitatif hasil daripada ujian bulanan,
kuiz, peperiksaan, temubual murid, soal selidik dan data pemerhatian.

5.0 KAEDAH PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR

5.1 Pengurusan fizikal bilik darjah untuk mewujudkan persekitaran yang


kondusif.

Di dalam bilik darjah, selain mengajar, guru juga memainkan peranannya sebagai pengurus. Ini
bermakna kerja guru di dalam bilik darjah bukan setakat mengajar tetapi juga mengelolakan murid-
murid serta kemudahan dan keadaan fizikal yang terdapat di dalamnya. Di dalam sesebuah bilik
darjah yang mempunyai pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya, guru harus mengambil
perhatian dari ciri-ciri seperti perlu mengetahui, memahami dan menghormati latar belakang
kebudayaan, agama dan adat setiap murid. Guru juga harus mengikis pra sangka terhadap pelajar bagi
mengelakkan guru daripada tidak bersikap adil kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang,
budaya, bahasa, pencapaian akademik serta sifat mereka yang berlainan.

Guru sebagai pengurus persekitaran fizikal bilik darjah juga perlu bijak merancang susun atur
fizikal bilik darjah yang mesra budaya. Konsep pengurusan fizikal harus melewati bukan hanya dari
aspek kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal sahaja namun hasil dari pengurusan persekitaran
fizikal dapat mewujudkan satu suasan serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira
keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial. Guru perlu menyusun tempat
duduk pelajar supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan
etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. Apabila ada aktiviti
kumpulan, guru harus memilih ahli kumpulan yang terdiri daripada pelbagai etnik atau mempunyai
ahli yang lemah, sederhana dan pandai bagi satu-satu subjek. Sesebuah bilik darjah juga harus
mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang baik, memasang langsir dan mewarnakan dinding
bilik darjah dengan warna yang terang, ceria dan lembut. Guru juga harus memastikan ruang lalu
lintas dalam bilik darjah tidak sesak. Keselamatan pelajar juga wajib diambil perhatian dengan
menyediakan pelan kebakaran dan pemadam api dalam bilik darjah. Ruang bekerja juga harus
disediakan agar pelajar dapat berbincang tugasan yang diberikan guru di ruang tersebut dan ia adalah
penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latar
belakang.

5.2 Pengurusan masa guru

Sebagai seorang guru yang berkaliber, pengurusan masa merupakan aspek yang penting untuk
memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Seorang guru harus bijak
mengurus masa iaitu dengan menepati masa ketika masuk kelas untuk mengajar dan keluar kelas
selepas tamat masa pengajaran dan pembelajaran. Kelambatan guru untuk memulakan sesi pengajaran
akan mengganggu kelancaran sesi pengajaran. Guru juga perlu menamatkan sesi pengajaran tepat
pada waktu yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu waktu guru yang seterusnya.

Guru juga perlu merangka rancangan pengajaran harian agar pengurusan masa pengajaran dan
pembelajaran lebih teratur bagi mengajar sesuatu topik. Pengajaran perlu dirancang mengikut fasa dan
turutan. Contohnya guru menetapkan masa untuk set induksi dengan melakukan aktiviti ringkas bagi
menarik minat dan perhatian murid, untuk langkah-langkah seterusnya guru merancang aktiviti yang
sesuai dengan masa, dan di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran guru membuat rumusan
pengajaran. Rancangan pengajaran ini akan menjadi panduan guru untuk mencapai hasil pembelajaran
pada waktu yang telah ditetapkan.

5.3 Komunikasi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran

Komunikasi amat penting dalam memastikan keberkesanan pengajharan dan pembelajaran di dalam
bilik darjah. Komunikasi yang baik semasa sesi pengjaran dan pembelajaran akan memudahkan
pelajar dan guru berbincang atau bertukar-tukar pendapat. Komunikasi yang baik dapat dibentuk
melalui aktiviti berkumpulan, di mana murid dapat belajar secara kerjasama dalam kumpulan di
bawah bimbingan guru, yang terdiri daripada empat hingga enam orang pelajar berbagai kebolehan
atau berlainan etnik untuk mencapai sesuatu matlamat yang sama. Kaedah ini menggalakkan pelajar
untuk berbincang dan bekerjasama dalam suasana hormat-menghormati dan toleransi dalam bertukar-
tukar idea melalui perbincangan serta menyumbang kemahiran masing-masing. Melalui kaedah ini,
pembelajaran dapat ditingkatkan, kerjasama dapat dipupuk dan masalah disiplin dalam bilik darjah
dapat dikurangkan. Komunikasi yang baik antara pelajar dengan pelajar dan guru dengan guru amat
penting bagi menjayakan aktiviti berkumpulan.

Selain itu juga, guru harus mewujudkan interaksi yang baik antara guru dengan murid.
Interaksi yang baik akan melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Jenis interaksi menurut
Ned Flanders ialah jenis interaksi sehala iaitu guru memberikan penenarangan dan murid mendengar
sahaja contohnya kaedah pengajaran berpusatkan guru, jenis interaksi dua hala iaitu guru
menerangkan dan murid bertanyakan soalan, dan jenis interaksi pelbagai hala pula merupakan
interaksi antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid dengan murid. Pelajar juga
diwajibkan menggunakan bahasa pengantar seperti Bahasa Malaysia dan bahasa-bahasa lain yang
bersesuaian dan guru harus bersedia menghadapi masalah dari aspek bahasa dengan mempelajari
bahasa-bahasa tertentu.

6.0 PERSPEKTIF MULTIDISIPLIN PENGURUSAN PEMBELAJARAN

Perspektif multidisiplin bermaksud langkah-langkah mengurus sesuatu proses pengajaran dengan


menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran. Di dalam sesebuah bilik darjah, pasti akan berlakunya
masalah disiplin murid sama ada masalah disiplin ringan, sederhana mahu pun teruk. Antara masalah
disiplin yang sering berlaku dalam bilik darjah ialah murid akan tidur semasa guru sedang mengajar,
ada murid yang ponteng kelas, melakukan vandalisme seperti merosakkan kerusi meja dalam bilik
darjah. Masalah yang berlaku ini akan mengganggu kelancaran pengajaran guru dan mengganggu hak
murid-murid yang lain untuk belajar.
Dalam sesebuah sesi pengajaran, tugas utama guru adalah mengajar. Terdapat beberapa
kaedah pengurusan bilik darjah yang dikemukakan sebagai panduan guru. Sebagai pengurus bilik
darjah, guru harus mempunyai ilmu sebagai perancang, pengelola, pengarah dan pengawal. Kaedah-
kaedah merancang, mengelola, mengarah dan mengawal tersebut merupakan asas panduan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran pelajar dalam bilik darjah. Setiap guru perlu memahami
ciri-ciri kaedah ini serta berusaha menguasai kemahiran masing-masing agar mereka dapat mengurus
tingkah laku pelajar dan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik
darjah dengan berkesan.

Pertama kaedah merancang iaitu kemahiran guru sebagai perancang, merupakan prasyarat
untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Disebabkan itu, kejayaan guru sebagai
pengajar adalah bergantung kepada rancangan pengajarannya. Perancangan pengajaran yang baik ini
akan menjamin kejayaan pengajaran dan pembelajaran. Untuk kemahiran merancang ini, guru harus
mempunyai kemahiran merancang objektif pelajaran, kemahiran merancang bahan-bahan pengajaran,
merancang aktiviti kumpulan, merancang strategi dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti
pengajaran dan pembelajaran, merancang kemudahan dan susunan fizikal bilik darjah dan merancang
aktiviti penilaian.

Kaedah kedua pula ialah mengelola (mengurus) iaitu guru sebagai pengelola. Elemen
mengurus ini merupakan elemen kemahiran yang diperlukan guru setelah merancang segala aktiviti di
bilik darjah. Segala aktiviti pengajaran yang dijalankan oleh guru seharusnya ditumpu untuk
merangsangkan murid supaya menggerakkan mereka belajar. Oleh itu, pengajaran mempunyai fungsi
utama iaitu merangsang pembelajaran dan mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan. Bagi
elemen mengurus ini, guru harus mempunyai kemahiran untuk mengurus bilik darjah, mengurus rutin
harian, mengurus bahan-bahan pelajaran, mengurus disiplin bilik darjah, mengurus aktiviti kumpulan,
mengurus keadaan fizikal dan kemudahan di bilik darjah dan mengurus aktiviti penilaian dalam bilik
darjah.

Seterusnya, kaedah ketiga ialah mengarah iaitu kemahiran guru sebagai pengarah. Dalam
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, elemen mengarah sering wujud
hampir dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Elemen kemahiran mengarah mempunyai
perkaitan dengan elemen-elemen kemahiran membimbing, mengajar, pemudahcara dan komunikasi
dalam bilik darjah. Guru haruslah menguasai kemahiran membimbing, mengajar, pemudahcara dan
berkomunikasi secara lisan dan tulisan bagi memastikan arahan disampaikan dengan berkesan dan
pelajar dapat memahami setiap arahan yang diberikan.

Kaedah keempat pula kaedah mengawal iaitu guru sebagai pengawal. Dalam konteks
pengurusan bilik darjah, mengawal bermaksud mengawal disiplin pelajar. Kecekapan guru dalam
mengurus dan mengawal bilik darjah akan mengurangkan masalah disiplin seterusnya mewujudkan
suasana sosio-emosi yang selesa dan keadaan bilik darjah yang kondusif sesuai untuk meningkatkan
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Mengawal juga bermaksud guru perlu memantau
setiap murid di dalam bilik darjah untuk memastikan keselesaan dan kesediaan murid untuk belajar.

7.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, pengurusan pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses daripada persediaan
untuk mengajar, melakukan pengajaran, menilai kembali apa yang telah diajar serta melakukan
tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran itu. Seterusnya, pembelajaran ialah proses
perubahan struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku yang berbeza manakala
pengurusan pengajaran dan pembelajaran melibatkan proses-proses seperti merancang, melaksana,
menilai dan membuat tindakan susulan termasuk penambahbaikan terhadap pengajaran dan
pembelajaran dengan mengambil kira latar belakang pelajar, dan kepelbagaian perbezaan dari segi
kognitif, sosial, emosi dan fizikal pelajar. Selain itu, ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan
pembelajaran berkesan termasuk prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling; sistematik dalam
merancang dan menilai; penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang, mengurus
masa dengan baik dan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajar dengan berkesan.
8.0 PETA MINDA
9.0 RUJUKAN
Burden, P.R. & Byrd, D.M. (1994). Methods for effective teaching. Boston: Allyn Bacon.

Good, T.L. & Brophy, J.E. (1997). Looking in classrooms. New York: Addison Wesley
Educational Inc.

Gredler, M.E. (2001). Learning and instruction: Theory into practice (4th Edition).
New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Ishak Bin Baba. (2009). Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan kaitannya
terhadap prestasi akademik pelajar UTHM. Diperoleh daripada
http://eprints.uthm.edu.my/5572/1/0486.pdf

Mok Soon Sang. (2012). Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku (Edisi Ketiga). Puchong,
Selangor: Penerbitan Multimedia.

Nordin Tahir. (Tiada tarikh). Pengurusan bilik darjah [slaid PowerPoint]. Diperoleh daripada
http://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2011/09/pengurusan-bilik-
darjah.pdf

Pearson, J., Nelson, P.E, & Titsworth, S. (2007). Human Communication (3 rd Edition). New
York: McGraw-Hill.

Santrock J.W. (2006). Educational psychology: A tool for effective teaching (3rd Edition).
New York: Mc Graw Hill.