Anda di halaman 1dari 33

HGG250 Masyarakat Ruang & Alam Sekitar

Dr Asyirah Abdul Rahim

HGG250 Masyarakat Ruang & Alam Sekitar Dr Asyirah Abdul Rahim

Manusia dan Alam Sekitar

Manusia dan Alam Sekitar ∗ Sejarah perkembangan manusia dan hubungan dengan alam sekitar ∗ Foragers (

Sejarah perkembangan manusia dan hubungan dengan alam sekitar

Foragers (Hunter–gatherers)

Revolusi pertanian

Revolusi perindustrian

Revolusi Hijau

∗ Foragers (Pencari makanan; Hunter- gatherers) dengan ciri-ciri: ∗ Nomad sepenuh atau separuh ∗
∗ Foragers (Pencari makanan; Hunter-
gatherers) dengan ciri-ciri:
Nomad sepenuh atau separuh

Mempunyeai densiti populasi yang rendah

hidup dalam kelompok yang kecil

Tiada sistem politik yang spesifik (pegawai)

Agihan kekayaan yag hampir sama rata

Pengkhususan ekonomi hanya daripada aspek umur dan gender

Tenaga kerja selalunya mengikut jantina:

wanita menjalankan aktiviti pengumpulan dan lelaki memancing/ memburu

aktiviti pengumpulan dan lelaki memancing/ memburu http://hraf.yale.edu/wp-content/uploads/2014/04/fullsize-

http://hraf.yale.edu/wp-content/uploads/2014/04/fullsize-

CultureImage-fx10-3.jpg

∗ Manusia mula membuat penempatan (tetap) di kawasan banyak sumber semulajadi
∗ Manusia mula membuat penempatan
(tetap) di kawasan banyak sumber
semulajadi

mula menanam dan menternak haiwan untuk kegunaan mereka lebih kurang 10,000 tahun dahulu.

Bermula di wilayah Asia Barat/ Barat Daya Asia (the Fertile Crescent) – tamadun Mesopotamia, antara Sg Tigris dan Euphrates

Tempoh ini sering dirujuk sebagai revolusi pertanian (pertama atau awal) atau sebagai perubahan gaya hidup manusia daripada nomad (hunter gatherers) kepada masyarakat yang mengamalkan pertanian tetap

kepada masyarakat yang mengamalkan pertanian tetap h t t p : / / m e d

http://media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/c2/87/77/c2877749697e95

a17ee6198cd69befda.jpg

∗ Revolusi Pertanian (kedua) ∗ Tempoh di mana teknologi yang baru dan peningkatan hasil tanaman
∗ Revolusi Pertanian (kedua)
∗ Tempoh di mana teknologi yang baru dan peningkatan hasil
tanaman berlaku semasa Abad 18 dan 19 di Eropah

Bermula pada Abad ke 18 bila aktiviti pertanian berubah daripada kaedah pertanian lama akibat teknologi baru dalam pertanian.

Antara peristiwa penting yang menggalakkan revolusi pertanian di Britain adalah:

Kaedah penggunaan kuda untuk menanam benih (seed press) yang menyebabkan pertanian menjadi kurang bergatung kepada buruh dan lebih produktif

Penanaman pada skala yang besar seperti kentang dan jagung bermula 1750

Penggunaan undang-undang Enclosure Laws, yang menghad tanah yang boleh dimiliki oleh pekebun kecil pada 1760

http://3.bp.blogspot.com/-_ix8RPMFsiQ/ULeXZdR21LI/AAAAAAAAAdw/wsWMbRibY1k/s1600/seed.gif

http://3.bp.blogspot.com/-_ix8RPMFsiQ/ULeXZdR21LI/AAAAAAAAAdw/wsWMbRibY1k/s1600/seed.gif

∗ Agricultural revolution ∗ From hunting and gathering to agriculture
∗ Agricultural revolution
∗ From hunting and gathering to agriculture
∗ Agricultural revolution ∗ From hunting and gathering to agriculture

Revolusi Industri

Keadaan bila berlaku anjakan teknologi, sosioekonomi dan budaya pada akhir kurun ke 18 dan awal kurun ke 19 bermula di Britain dan kemudiannya merebak ke seluruh dunia

bermula di Britain dan kemudiannya merebak ke seluruh dunia ∗ Penciptaan enjin stim telah mempercepatkan lagi

Penciptaan enjin stim telah mempercepatkan lagi revolusi di England (enjin stim digunakan untuk mengepam air keluar daripada lombong arang batu untuk mencapai kedalaman di bawah aras air bawah tanah)

Eropah mempunyai simpanan sumber mineral dan tenaga yang besar (contohnya tembaga, emas, arang batu dsb.)

∗ Ini memberikan kelebihan yang melonjak fenomena revolusi industri di Eropah pada abad ke 19
∗ Ini memberikan kelebihan yang melonjak fenomena revolusi
industri di Eropah pada abad ke 19 (1800an)

Selama beberapa abad, tempat tempat di Eropah dikenali kerana kekayaan sumber semulajadinya

Newcastle (lombong arangbatu dikesan seawal abad ke 12)

Itali (marmar)

Sheffield (besi)

∗

Sumber semulajadi ini telah memajukan industri berat seperti pembuatan keretapi, kapal, kereta, lori dan kereta kebal

Selain itu, sumber semulajadi juga menjadikan Eropah terkenal dengan barangan berkualiti tinggi seperti jam tangan Swiss, French wines, barangan elektrik Finnish, keju Dutch dsb.

http://www.popularmechanics.com/cm/popularmechanics/images/R K/steam-engines-05-1112-lgn.jpg Footer Text 11 3/23/2015

http://www.popularmechanics.com/cm/popularmechanics/images/R

K/steam-engines-05-1112-lgn.jpg

P09_01

P09_01

Kemajuan dan pertumbuhan yang pesat juga menyebabkan jumlah penduduk di bandar-bandar utama di Eropah adalah sangat tinggi berbanding bandar di negara lain

RISE OF COAL MINING 1800-1900 (North East England) ∗ Started as early as 12 th
RISE OF COAL MINING 1800-1900 (North East England)
∗ Started as early as 12 th century
∗ Continued to grow throughout the later 19th and early 20th century
∗ 19 th century brought about a tremendous increase in the population

The case in County Durham, where villages seemed to spring up from virtually nowhere at all.

In 1787 there were around 7000 colliers employed in the coal mines of North East England

by 1810 this number had only increased to 10,000.

in 1919, there were 223,000 coal miners working in the region and 154,000 of these were in the county of Durham.

It reached a peak in County Durham in 1923 when 170,000 miners were employed in the industry.

Ini telah menyebabkan banyak masalah kesihatan dan keselamatan

∗

Keperluan penduduk dan ekonomi telah menyebabkan penggunaan sumber tidak terkawal (production & consumption) dan menyebabkan impak alam sekitar (pencemaran udara, pencemaran air, gas rumah hijau, penebangan hutan dsb)

Revolusi Industri

Revolusi Industri

Footer Text http://planetsave.com/wp-content/uploads/2014/09/Rise-in-energy- consumption-since-indus-rev.png 17 3/23/2015

Footer Text

http://planetsave.com/wp-content/uploads/2014/09/Rise-in-energy-

consumption-since-indus-rev.png

17

3/23/2015

∗ Kemajuan sains dan teknologi telah memberi kuasa kepada masyarakat untuk mengganggu sistem semulajadi. ∗

Kemajuan sains dan teknologi telah

memberi kuasa kepada masyarakat untuk mengganggu sistem semulajadi.

Eksploitasi sumber semulajadi secara besar-besaran menyebabkan kitaran semulajadi terganggu

∗ Revolusi Hijau (Green Revolution)
∗ Revolusi Hijau (Green Revolution)

Pada abad ke 20, jumlah pelaburan awam dalam penyelidikan sains untuk pertanian telah menghasilkan banyak penemuan di negara-negara perindustrian

Kaedah baru pembiakan tumbuhan

Proses pertanian

Baja inorganik

Racun perosak

Ini menyebabkan negara-negara perindustrian tersebut mencapai tahap lebihan makanan pada pertengahan Abad ke 20 dan menghapuskan cabaran kebuluran

∗

Perkembangan teknologi di negara-negara membangun adalah lebih perlahan dan menyebabkan bekalan makanan dikawal oleh negara-negara maju

Banyak masalah kebuluran dan kekurangan makanan berlaku di dunia

Menyebabkan berlau inisiatif penyelidikan sistem pertanian di negara- negara membangun supaya dapat mengurangkan masalah kekurangan makanan dan kebuluran.

Penggunaan teknologi dalam pertanian di negara-negara membangun ini telah menyebabkan berlaku peningkatan yang tinggi dalam hasil tanaman dan ini juga termasuk peningkatan penggunaan baja, racun perosak, sistem pengairan dsb.

Fenomena perkembangan pertanian ini yang disebut sebagai “Revolusi Hijau”

Evolusi konsep pembangunan lestari

Konsep lestari (sustainability) ini telah wujud dalam kehidupan masyarakat sejak zaman berzaman lagi – penggunaan sumber yang lestari



Kemajuan pengetahuan sains dan teknologi telah memberi kuasa kepada masyarakat untuk mengganggu sistem semulajadi.

Eksploitasi sumber semulajadi secara besar-besaran menyebabkan kitaran semulajadi terganggu

1960an – 1970an

1960an – 1970an ∗ Rachel Carson (1962) – the Silent Spring ∗ penulis atau aktivis alam

Rachel Carson (1962) – the Silent Spring

penulis atau aktivis alam sekitar yang cuba memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pencemaran dan masalah alam sekitar serta mengajak masyarakat mengubah cara hidup yang lebih mesra alam

Penggunaan bahan kimia dan racun serangga memberi kesan kepada haiwan, serangga dan seterusnya kepada manusia

∗ Paul Erlich (1966) – The Population Bomb
∗ Paul Erlich (1966) – The Population Bomb

memberi amaran bencana kebuluran akan berlaku pada 1970an dan 1980an akibat pendudukan yang berlebihan, kemerosotan alam sekitar dan kekurangan makanan

Garrett Hardin – Tragedy of the Commons

Mencadangkan penggunaan undang-undang dan cukai untuk mengawal pencemaran

∗ The Club of Rome – The Limits to Growth
∗ The Club of Rome – The Limits to Growth

Menggunakan model simulasi komputer untuk menunjukkan kemusnahan dunia akibat penggunaan sumber tanpa had dalam pertumbuhan ekonomi dan penduduk

Menggunakan perkataan lestari (sustainable) untuk merujuk kepada tahap keseimbangan

Evolusi…

∗ United Nation Conference on the Human Environment di Stockholm pada 1972 (global) ∗ Idea
United Nation Conference on the Human Environment di Stockholm
pada 1972 (global)
∗ Idea ekopembangunan – pembangunan yang menggabungkan objektif
sosial dan ekonomi dengan pengurusan alam sekitar

Malaysia turut serta dalam persidangan ini dan kemudian diikuti dengan pembentukan Akta Kualiti Alam Sekitar dan penubuhan Jabatan Alam Sekitar pada 1974 (nasional)

Konsep mampan (sustainable) pertama kali digunakan oleh World Council of

Churches di dalam laporan “Report of Ecumenical Study Conference on Science

and Technology for Human Development” pada tahun 1974

merujuk kepada keprihatinan alam sekitar, kemiskinan dan kehilangan hak (deprivation)

Evolusi…

 International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)   telah
 International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN)
telah menerbitkan World Conservation Strategy pada 1980
Memberikan pengertian istilah pembangunan (development) dan
pemuliharaan (conservation)

World Conservation Strategy (IUCN, 1980)

Pembangunan ialah perubahan biosfera untuk memenuhi keperluan manusia

Pemuliharaan ialah pengurusan penggunaan biosfera oleh manusia untuk menghasilkan faedah terbaik yang mampan untuk generasi kini dan generasi masa depan

∗ Seterusnya konsep pembangunan mampan (sustainable development, SD) digunakan oleh World Commision on Environment and
∗ Seterusnya konsep pembangunan mampan (sustainable development, SD)
digunakan oleh World Commision on Environment and Development (WCED)

untuk mengatasi masalah polarisasi antara alam sekitar dengan pembangunan

kita tidak perlu menghentikan pembangunan tetapi menukar arah (redirect) pembangunan untuk memenuhi keperluan masyarakat

∗ Bruntland Report (WCED, 1987)
∗ Bruntland Report (WCED, 1987)

“the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”

pembangunan yang memenuhi keperluan kini tanpa menggugat kebolehan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka

memenuhi keperluan merujuk kepada mencapai matlamat: 1. Sosial, Ekonomi, Ekologi/ ekosistem  Faktor yang

memenuhi keperluan merujuk kepada mencapai matlamat:

1. Sosial, Ekonomi, Ekologi/ ekosistem

Faktor yang memepengaruhi matlamat sosial, ekonomi dan alam sekitar ini saling berkait dan tidak boleh diasingkan.

Oleh itu, objektif sesuatu pembangunan perlu merangkumi ketiga- tiga elemen sosial, ekonomi dan ekosistem

 Terdapat percanggahan pendapat dalam kalangan pemikir daripada bidang berlainan tentang strategi pembangunan lestari
 Terdapat percanggahan pendapat dalam kalangan pemikir daripada bidang
berlainan tentang strategi pembangunan lestari

Dresner (2002) menyatakan terdapat percanggahan antara pakar ekonomi dan pakar alam sekitar. Topik perbincangan:

1. kita sedang menghabiskan “modal semulajadi” bumi….

2. kebolehan teknologi dapat menggantikan “modal semulajadi”

3. had penerimaan idea tentang pembangunan lestari sebagai pembangunan yang tidak menghabiskan “modal semulajadi”

Percanggahan ini membawa kepada konsep kelestarian ‘lemah’ dan kelestarian ‘kuat

Kelestarian ‘Lemah’

Model klasik pembangunan lestari: •
Model klasik pembangunan lestari:

menunjukkan ekonomi, alam sekitar dan masyarakat secara asasnya dalam tiga bulatan berasingan, dan hanya sedikit pertindihan

ekonomi, alam sekitar dan masyarakat secara asasnya dalam tiga bulatan berasingan, dan hanya sedikit pertindihan

Kelestarian ‘Kuat’

• Model alternatif untuk pembangunan lestari. •
Model alternatif untuk
pembangunan lestari.

Ekonomi merupakan sebahagian daripada masyarakat,

• masyarakat dan ekonomi merupakan sebahagian daripada sfera ekologi/ alam sekitar

• Masyarakat dan ekonomi adalah saling bergantung dengan ekologi dan tidak dapat berfungsi tanpa persekitaran ekologi yang sihat

dan ekonomi adalah saling bergantung dengan ekologi dan tidak dapat berfungsi tanpa persekitaran ekologi yang sihat
∗ Kelestarian lemah
∗ Kelestarian lemah

Modal buatan dengan nilai yang sama boleh menggantikan modal semulajadi

Sumber dan perkhidmatan yang diberikan oleh alam semulajadi boleh diganti dan diberikan oleh modal buatan

Kelestarian kuat

simpanan modal semulajadi perlu dipelihara and dipertingkatkan sebab fungsi yang diberi tidak boleh diberikan oleh modal buatan