Anda di halaman 1dari 33

HGG250 Masyarakat Ruang &

Alam Sekitar
Dr Asyirah Abdul Rahim
Manusia dan Alam Sekitar

Sejarah perkembangan manusia dan hubungan


dengan alam sekitar
Foragers (Huntergatherers)
Revolusi pertanian
Revolusi perindustrian
Revolusi Hijau
Foragers (Pencari makanan; Hunter-
gatherers) dengan ciri-ciri:
Nomad sepenuh atau separuh
Mempunyeai densiti populasi yang
rendah
hidup dalam kelompok yang kecil
Tiada sistem politik yang spesifik
(pegawai)
Agihan kekayaan yag hampir sama rata
Pengkhususan ekonomi hanya daripada
aspek umur dan gender
Tenaga kerja selalunya mengikut jantina:
wanita menjalankan aktiviti
pengumpulan dan lelaki memancing/
memburu

http://hraf.yale.edu/wp-content/uploads/2014/04/fullsize-
CultureImage-fx10-3.jpg
Manusia mula membuat penempatan
(tetap) di kawasan banyak sumber
semulajadi
mula menanam dan menternak haiwan
untuk kegunaan mereka lebih kurang
10,000 tahun dahulu.
Bermula di wilayah Asia Barat/ Barat Daya
Asia (the Fertile Crescent) tamadun
Mesopotamia, antara Sg Tigris dan
Euphrates

Tempoh ini sering dirujuk sebagai


revolusi pertanian (pertama atau awal)
atau sebagai perubahan gaya hidup
manusia daripada nomad (hunter
gatherers) kepada masyarakat yang
mengamalkan pertanian tetap http://media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/c2/87/77/c2877749697e95
a17ee6198cd69befda.jpg
Revolusi Pertanian (kedua)
Tempoh di mana teknologi yang baru dan peningkatan hasil
tanaman berlaku semasa Abad 18 dan 19 di Eropah
Bermula pada Abad ke 18 bila aktiviti pertanian berubah daripada
kaedah pertanian lama akibat teknologi baru dalam pertanian.
Antara peristiwa penting yang menggalakkan revolusi pertanian
di Britain adalah:
Kaedah penggunaan kuda untuk menanam benih (seed press) yang
menyebabkan pertanian menjadi kurang bergatung kepada buruh
dan lebih produktif
Penanaman pada skala yang besar seperti kentang dan jagung
bermula 1750
Penggunaan undang-undang Enclosure Laws, yang menghad tanah
yang boleh dimiliki oleh pekebun kecil pada 1760
http://3.bp.blogspot.com/-_ix8RPMFsiQ/ULeXZdR21LI/AAAAAAAAAdw/wsWMbRibY1k/s1600/seed.gif
Agricultural revolution
From hunting and gathering to agriculture
Revolusi Industri
Keadaan bila berlaku anjakan teknologi,
sosioekonomi dan budaya pada akhir kurun ke
18 dan awal kurun ke 19 bermula di Britain dan
kemudiannya merebak ke seluruh dunia
Penciptaan enjin stim telah mempercepatkan lagi
revolusi di England (enjin stim digunakan untuk
mengepam air keluar daripada lombong arang batu
untuk mencapai kedalaman di bawah aras air bawah
tanah)
Eropah mempunyai simpanan sumber mineral dan tenaga
yang besar (contohnya tembaga, emas, arang batu dsb.)

Ini memberikan kelebihan yang melonjak fenomena revolusi


industri di Eropah pada abad ke 19 (1800an)

Selama beberapa abad, tempat tempat di Eropah dikenali


kerana kekayaan sumber semulajadinya
Newcastle (lombong arangbatu dikesan seawal abad ke 12)
Itali (marmar)
Sheffield (besi)
Sumber semulajadi ini telah memajukan industri berat
seperti pembuatan keretapi, kapal, kereta, lori dan
kereta kebal

Selain itu, sumber semulajadi juga menjadikan Eropah


terkenal dengan barangan berkualiti tinggi seperti
jam tangan Swiss, French wines, barangan elektrik
Finnish, keju Dutch dsb.
http://www.popularmechanics.com/cm/popularmechanics/images/R
K/steam-engines-05-1112-lgn.jpg
Footer Text 11 3/23/2015
P09_01
Kemajuan dan pertumbuhan yang pesat juga menyebabkan jumlah
penduduk di bandar-bandar utama di Eropah adalah sangat tinggi
berbanding bandar di negara lain

RISE OF COAL MINING 1800-1900 (North East England)


Started as early as 12th century
Continued to grow throughout the later 19th and early 20th century
19th century brought about a tremendous increase in the population
The case in County Durham, where villages seemed to spring up from
virtually nowhere at all.
In 1787 there were around 7000 colliers employed in the coal mines of
North East England
by 1810 this number had only increased to 10,000.
in 1919, there were 223,000 coal miners working in the region and
154,000 of these were in the county of Durham.
It reached a peak in County Durham in 1923 when 170,000 miners were
employed in the industry.
Ini telah menyebabkan banyak masalah kesihatan dan
keselamatan

Keperluan penduduk dan ekonomi telah menyebabkan


penggunaan sumber tidak terkawal (production &
consumption) dan menyebabkan impak alam sekitar
(pencemaran udara, pencemaran air, gas rumah hijau,
penebangan hutan dsb)
Revolusi Industri
http://planetsave.com/wp-content/uploads/2014/09/Rise-in-energy-
Footer Text consumption-since-indus-rev.png
17 3/23/2015
Kemajuan sains dan teknologi telah
memberi kuasa kepada masyarakat untuk
mengganggu sistem semulajadi.
Eksploitasi sumber semulajadi secara besar-besaran
menyebabkan kitaran semulajadi terganggu
Revolusi Hijau (Green Revolution)
Pada abad ke 20, jumlah pelaburan awam dalam penyelidikan
sains untuk pertanian telah menghasilkan banyak penemuan di
negara-negara perindustrian
Kaedah baru pembiakan tumbuhan
Proses pertanian
Baja inorganik
Racun perosak
Ini menyebabkan negara-negara perindustrian tersebut
mencapai tahap lebihan makanan pada pertengahan Abad ke 20
dan menghapuskan cabaran kebuluran
Perkembangan teknologi di negara-negara membangun adalah lebih
perlahan dan menyebabkan bekalan makanan dikawal oleh negara-negara
maju
Banyak masalah kebuluran dan kekurangan makanan berlaku di dunia
Menyebabkan berlau inisiatif penyelidikan sistem pertanian di negara-
negara membangun supaya dapat mengurangkan masalah kekurangan
makanan dan kebuluran.
Penggunaan teknologi dalam pertanian di negara-negara membangun ini
telah menyebabkan berlaku peningkatan yang tinggi dalam hasil tanaman
dan ini juga termasuk peningkatan penggunaan baja, racun perosak, sistem
pengairan dsb.
Fenomena perkembangan pertanian ini yang disebut sebagai Revolusi
Hijau
Evolusi konsep pembangunan lestari

Konsep lestari (sustainability) ini telah wujud dalam


kehidupan masyarakat sejak zaman berzaman lagi
penggunaan sumber yang lestari

Kemajuan pengetahuan sains dan teknologi telah


memberi kuasa kepada masyarakat untuk mengganggu
sistem semulajadi.
Eksploitasi sumber semulajadi secara besar-besaran menyebabkan
kitaran semulajadi terganggu
1960an 1970an

Rachel Carson (1962) the Silent Spring


penulis atau aktivis alam sekitar yang cuba
memberi kesedaran kepada masyarakat tentang
pencemaran dan masalah alam sekitar serta
mengajak masyarakat mengubah cara hidup yang
lebih mesra alam
Penggunaan bahan kimia dan racun serangga
memberi kesan kepada haiwan, serangga dan
seterusnya kepada manusia
Paul Erlich (1966) The Population Bomb
memberi amaran bencana kebuluran akan berlaku
pada 1970an dan 1980an akibat pendudukan yang
berlebihan, kemerosotan alam sekitar dan kekurangan
makanan

Garrett Hardin Tragedy of the Commons


Mencadangkan penggunaan undang-undang dan cukai
untuk mengawal pencemaran
The Club of Rome The Limits to Growth
Menggunakan model simulasi komputer untuk
menunjukkan kemusnahan dunia akibat
penggunaan sumber tanpa had dalam
pertumbuhan ekonomi dan penduduk

Menggunakan perkataan lestari (sustainable) untuk


merujuk kepada tahap keseimbangan
Evolusi
United Nation Conference on the Human Environment di Stockholm
pada 1972 (global)
Idea ekopembangunan pembangunan yang menggabungkan objektif
sosial dan ekonomi dengan pengurusan alam sekitar

Malaysia turut serta dalam persidangan ini dan kemudian diikuti dengan
pembentukan Akta Kualiti Alam Sekitar dan penubuhan Jabatan Alam Sekitar
pada 1974 (nasional)

Konsep mampan (sustainable) pertama kali digunakan oleh World Council of

Churches di dalam laporan Report of Ecumenical Study Conference on Science

and Technology for Human Development pada tahun 1974


merujuk kepada keprihatinan alam sekitar, kemiskinan dan kehilangan hak
(deprivation)
Evolusi
International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN)
telah menerbitkan World Conservation Strategy pada 1980
Memberikan pengertian istilah pembangunan (development) dan
pemuliharaan (conservation)

World Conservation Strategy (IUCN, 1980)


Pembangunan ialah perubahan biosfera untuk memenuhi keperluan
manusia

Pemuliharaan ialah pengurusan penggunaan biosfera oleh manusia


untuk menghasilkan faedah terbaik yang mampan untuk generasi
kini dan generasi masa depan
Seterusnya konsep pembangunan mampan (sustainable development, SD)

digunakan oleh World Commision on Environment and Development (WCED)

untuk mengatasi masalah polarisasi antara alam sekitar dengan

pembangunan

kita tidak perlu menghentikan pembangunan tetapi

menukar arah (redirect) pembangunan untuk memenuhi

keperluan masyarakat
Bruntland Report (WCED, 1987)
the development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations
to meet their own needs

pembangunan yang memenuhi keperluan kini tanpa


menggugat kebolehan generasi akan datang untuk
memenuhi keperluan mereka
memenuhi keperluan merujuk kepada mencapai
matlamat:
1. Sosial, Ekonomi, Ekologi/ ekosistem
Faktor yang memepengaruhi matlamat sosial, ekonomi dan alam
sekitar ini saling berkait dan tidak boleh diasingkan.
Oleh itu, objektif sesuatu pembangunan perlu merangkumi ketiga-
tiga elemen sosial, ekonomi dan ekosistem

2. Antara generasi (Intergeneration)


Terdapat percanggahan pendapat dalam kalangan pemikir daripada bidang
berlainan tentang strategi pembangunan lestari

Dresner (2002) menyatakan terdapat percanggahan antara pakar ekonomi


dan pakar alam sekitar. Topik perbincangan:
1. kita sedang menghabiskan modal semulajadi bumi.

2. kebolehan teknologi dapat menggantikan modal semulajadi

3. had penerimaan idea tentang pembangunan lestari sebagai pembangunan


yang tidak menghabiskan modal semulajadi

Percanggahan ini membawa kepada konsep kelestarian lemah dan kelestarian


kuat
Kelestarian Lemah

Model klasik pembangunan lestari:


menunjukkan ekonomi, alam
sekitar dan masyarakat secara
asasnya dalam tiga bulatan
berasingan, dan hanya sedikit
pertindihan
Kelestarian Kuat

Model alternatif untuk


pembangunan lestari.
Ekonomi merupakan sebahagian
daripada masyarakat,
masyarakat dan ekonomi
merupakan sebahagian daripada
sfera ekologi/ alam sekitar
Masyarakat dan ekonomi adalah
saling bergantung dengan ekologi
dan tidak dapat berfungsi tanpa
persekitaran ekologi yang sihat
Kelestarian lemah
Modal buatan dengan nilai yang sama boleh menggantikan
modal semulajadi
Sumber dan perkhidmatan yang diberikan oleh alam
semulajadi boleh diganti dan diberikan oleh modal buatan

Kelestarian kuat
simpanan modal semulajadi perlu dipelihara and
dipertingkatkan sebab fungsi yang diberi tidak boleh
diberikan oleh modal buatan