Anda di halaman 1dari 26

1.

0 KERJA SEPASUKAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI STRATEGI PdP
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN
PGUSN
Persembahan slidpower point
JAN Pengenalan mata pelajaran SRT
Pamplet/Edaran
MINGGU 1 Penerangan tentang :
Pengenalan MPEI SRT
3-6 Jan
Matlamat dan objektif SRT
2017
Komponen SRT
Kerjaya dalam bidang SRT

Murid boleh: Mengetahui kaedah serta langkah Cadangan Aktiviti:


JAN 1.1 Organisasi 1 mengorganisasi kerja Sumbangsaran
MINGGU 2 Kerja 1.1.1 Menyenaraikan kaedah serta langkah
menyelesaikan sesuatu tugasan/ aktiviti/ Perbincangan
9-13 Jan program/projek yang dianggotai oleh
2017 bilangan ahli yang ramai. Menggunakan Peta Minda/Peta
Pemikiran
1.1.2 Menerangkan fungsi dan kepentingan:
(i) Jawatankuasa
Mengagihkan tugasan dalam
(ii) Carta Organisasi
kumpulan, seperti menyediakan
(iii) Jadual Tugas
senarai:
(iv) Panduan dan Peraturan
(i) J/kuasa Induk
menjalankan tugas di tempat kerja
(ii) J/kuasa Pengelola
1.1.3 Menghuraikan kepentingan: Memahami fungsi dan kepentingan diadakan (iii) J/kuasa Pelaksana
(i) Bekerja mengikut garis masa 2 jawatankuasa, carta organisasi, jadual tugas (iv) J/kuasa Kecil/Kerja
(ii) Mengikut arahan dengan betul dan panduan serta peraturan melaksanakan (v) Carta Organisasi
(iii) Menjaga kebersihan dan tugas. (vi) Jadual Penyelenggaraan
kekemasan ruang kerja Bengkel
1.1.4 Membina carta organisasi dan senarai Mengenal pasti dan menentukan tugasan (vii) Jadual Tindakan/Carta
tugas ahli di dalam satu kumpulan. 3 /aktiviti/ projek kumpulan Gantt
Menganalisis kelebihan dan kekurangan
4 tugasan/ aktiviti/ program/ projek yang dipilih. Mendapatkan maklumat dan
bahan dari pelbagai sumber
1.1.5 Membina satu jadual tugas yang 5 menilai dengan memberi justifikasi tentang tugasan (kaedah inkuiri)
mempamerkan garis masa untuk kebolehlaksanaan tugasan/aktiviti/ program/
menyelesaikan tugasan/aktiviti / program/ projek yang dipilih Membentangkan hasil
projek. perbincangan
1.1.6 Mengaplikasi semangat bekerjasama untuk Menghasilkan carta organisasi, spesifikasi
menyelesaikan tugasan/ aktiviti/ program/ 6 tugas setiap ahli dan jadual tindakan untuk
projek. melaksanakan tugasan/ aktiviti/ program/ projek
yang ditetapkan.
STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui maksud dan kepentingan amalan Sumbangsaran
JAN 1.2 Semangat 1 semangat kerja sepasukan
MINGGU 3 Kerja 1.2.1 Menyatakan maksud dan kepentingan Perbincangan
Sepasukan semangat kerja sepasukan.
16-20 Jan Menggunakan Peta Minda /Peta
2017 1.2.2 Menerangkan maksud dan kepentingan
Pemikiran Mengagihkan tugas yang
berkomunikasi dengan berkesan.
perlu disiapkan dalam kumpulan.
1.2.3 Mengenal pasti kaedah (lisan serta Memahami konsep Komunikasi Berkesan.
bukan lisan) dan teknik menyampaikan 2 Mengagihkan tugas yang perlu
maklumat kepada ahli sepasukan.. disiapkan dalam kumpulan.

Menyediakan:
1.2.4 Menggariskan kaedah untuk
mengekalkan hubungan baik semasa (i) Kertas cadangan
bekerja sepasukan (ii) Surat jemputan mesyuarat
(iii) Senarai semak tugas
1.2.5 Melaksanakan tugasan/ aktiviti/ program/ Melaksanakan tugasan/ aktiviti/ program/ projek
projek yang ditetapkan oleh kumpulan 3 yang dirancang dengan mempamerkan
semangat kerja sepasukan dan komunikasi Membentangkan hasil pelaksanaan
berkesan tugasan/ aktiviti/program/ projek
1.2.6 Menganalisis dan menilai masalah yang Mencatat dan mengkategorikan masalah yang menggunakan persembahan power
dihadapi dalam melaksanakan kerja 4 dihadapi semasa melaksanakan tugasan/ point
sepasukan. aktiviti/program/ projek dalam kerja sepasukan
Mencadangkan langkah penyelesaian masalah
5 semasa melaksanakan tugasan/ aktiviti/
program/projek dalam kerja sepasukan

1.2.7 Menyediakan laporan tugasan/ aktiviti/ Menyediakan laporan lengkap tentang tugasan/
program/projek yang telah dilaksanakan. 6 aktiviti/ projek yang telah dilaksanakan secara
sepasukan.
1.2.8 Membentangkan laporan tugasan/
aktiviti/program/ projek dan
mengendalikan sesi soal jawab

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui konsep Peningkatan Kendiri Sumbangsaran
JAN 1.3 Peningkatan 1.3.1 Mengenal kelebihan dan kelemahan diri 1 14 Jan
MINGGU 4 Kendiri dari aspek fizikal, kebolehan, kemahiran, Perbincangan Birthday
minat, bakat, sikap, dan nilai. YDPBesar N9
23-25 Jan Menggunakan Peta Minda/Peta
2017 (Cuti Thn
Pemikiran
Br Cina
Menggunakan Senarai Semak Menilai 26-31
Konsep Kendiri Jan)

1.3.2 Menerangkan maksud dan kepentingan Mendapatkan data atau maklumat dari
peningkatan kendiri. pelbagai sumber tentang:
(i) kaedah membangunkan atau
1.3.3 Menjelaskan kaedah untuk mendapatkan Memahami peranan matlamat dan nilai meningkatkan kendiri
maklum balas dalam proses peningkatan 2 personal dalam membuat keputusan untuk (ii) kerjaya yang diminati
kendiri. mencapai sesuatu matlamat.
1.3.4 Membandingkan tahap pendidikan, Menyediakan matlamat jangka pendek dan
Menyediakan koleksi foto/gambar/
kemahiran dan pilihan kerjaya dengan 3 matlamat jangka panjang mengikut keutamaan.
artikel tentang individu bekerjaya di
matlamat pendapatan peribadi.
Membandingkan pelbagai cara dan kaedah dalam album atau buku skrap
4 yang dapat membantu pembelajaran kendiri
yang berkesan. Pembentangan dalam bentuk
1.3.5 Menganalisis kaitan antara pelbagai Menilai dan memilih pelan pembelajaran untuk persembahan power point
kerjaya dengan matlamat pendapatan 5 Peningkatan Kendiri.
individu.
1.3.6 Membina jadual aktiviti yang dapat Menghasil dan membentangkan pelan dan
membantu pembelajaran kendiri. 6 jadual garis masa untuk mencapai matlamat
kerjaya dan pembelajaran kendiri.

1.3.7 Menyediakan pelan dan jadual garis masa


untuk mencapai matlamat kerjaya dan
peningkatan kendiri dengan
mengambilkira keperluan pendidikan,
latihan, kos dan kemungkinan hutang
yang ditanggung.

2.0 PENGURUSAN SUMBER KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI STRATEGI PdP
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui konsep Pengurusan Sumber Main peranan.
FEB 2.1 Pengurusan 2.1.1 Menerangkan struktur, fungsi dan peranan 1 Keluarga.
MINGGU 1 Sumber keluarga dalam budaya rakyat Malaysia. Berlakon spontan/ dialog skrip.
Keluarga
1 3 Feb 2.1.2 Menjelaskan maksud sumber keluarga.
Menggunakan Peta Pemikiran.
2017
2.1.3 Menyenaraikan kategori, jenis dan contoh
sumber keluarga. Bercerita berpandukan foto
keluarga sendiri.
2.1.4 Menerangkan maksud pengurusan sumber Memahami kepentingan pengurusan sumber
serta kepentingan menguruskan sumber 2 keluarga yang berkesan. Menceritakan pengalaman
keluarga dengan betul. peranannya dalam keluarga

Menyediakan carta organisasi


2.1.5 Menghuraikan faktor yang mempengaruhi Meneroka dan mencatat maklumat tentang isu keluarga menggunakan simbol
pengurusan sumber yang berkesan. 3 dan cabaran terkini dihadapi oleh keluarga
berdasarkan tajuk kajian yang disediakan Menyediakan folio keluarga

2.1.6 Menganalisis isu terkini dan cabaran yang Menganalisis isu atau masalah yang
Mendapatkan data atau
dihadapi oleh keluarga dalam 4 dibangkitkan.
maklumat dari pelbagai sumber
Menilai, merumus dan membuat cadangan
menguruskan sumber keluarga 5 terhadap isu atau masalah yang dibangkitkan. tentang isu-isu berkaitan
keluarga
2.1.7 Mengusulkan kaedah untuk mengatasi isu Menyedia dan membentangkan hasil kajian
dan masalah yang dihadapi keluarga 6 menggunakan alatan teknologi maklumat dan Melaksanakan PdP berasaskan
untuk mengurus sumber keluarga dengan komunikasi. penyelesaian masalah
lebih baik dan berkesan

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI STRATEGI PdP
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui konsep Pengurusan Sumbangsaran
FEB 2.2 Pengurusan 1 Sumber Kewangan Keluarga 9 Feb -Thaipusam
MINGGU 2 Sumber 2.2.1 Menyenaraikan punca utama sumber Membincangkan faktor yang
Kewangan pendapatan dan sumber alternatif bagi mempengaruhi bajet keluarga.
6-10 Feb Keluarga keluarga.
2017 2.2.2 Menerangkan faktor yang menyumbang ke
Menggunakan Peta Minda / Peta
arah jumlah pendapatan dan
Pemikiran
perbelanjaan keluarga
2.2.3 Menganalisis kesan jumlah pendapatan
Mengagihkan tugasan
kepada gaya hidup, pilihan dan
keputusan berbelanja. berkumpulan.
2.2.4 Menerangkan maksud dan tujuan Memahami faktor yang mempengaruhi
menyediakan bajet. 2 pengurusan sumber kewangan keluarga yang Mendapatkan data atau maklumat
berkesan dari pelbagai sumber.
2.2.5 Menggariskan langkah-langkah Menyediakankan satu matlamat jangka pendek,
menyediakan bajet. 3 jangka sederhana dan jangka panjang Melaksanakan p&p berasaskan
2.2.6 Menerangkan matlamat kewangan jangka kewangan keluarga penyelesaian masalah.
pendek (kurang 6 bulan), jangka
sederhana (6 bulan - 1 tahun) dan jangka Menemuduga ibu/ bapa/ penjaga
panjang (lebih dari 1 tahun). tentang pendapatan dan
2.2.7 Menjelaskan perbezaan antara keperluan
perbelanjaan keluarga, masalah
dan kehendak.
2.2.8 Menganalisis keperluan dan kehendak diri yang dihadapi, sbnya
sendiri dalam menentukan keutamaan.
2.2.9 Menetapkan matlamat berdasarkan
kehendak dan keperluan.
2.2.10 Menilai kesan penetapan matlamat dalam
kejayaan pengurusan kewangan
keluarga.
2.2.11 Menyediakan satu pelan kewangan Menganalisis isu, masalah dan cabaran
keluarga secara sistematik dan 4 keluarga dalam menguruskan kewangan.
bertanggungjawab dengan mengambil Menilai keberkesanan dan membuat rumusan
kira pelbagai alternatif serta kesan yang 5 tentang pengurusan sumber kewangan
akan dihadapi. keluarga.
2.2.12 Menghuraikan kepentingan elemen Menilai keberkesanan dan membuat rumusan
simpanan dan pelaburan dalam pelan 6 tentang pengurusan sumber kewangan
kewangan yang disediakan. keluarga.

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI STRATEGI PdP
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui konsep Pengurusan Konflik dalam Cadangan Aktiviti:
FEB 2.3 Pengurusan 1 Keluarga
MINGGU 3 Konflik 2.3.1 Menyatakan maksud konflik serta contoh Melaksanakan PdP berasaskan
DAN 4 dalam konflik yang berlaku dalam kalangan ahli penyelesaian masalah
Keluarga keluarga.
13-24 Feb Membincangkan bahan:
2017 2.3.2 Menghuraikan punca berlakunya konflik Memahami punca yang menyebabkan - artikel, rencana, berita laporan
dalam kalangan ahli keluarga 2 berlakunya konflik dalam kalangan ahli akbar, dll.
keluarga - tayangan klip video tentang
tajuk yang berkaitan
2.3.3 Menganalisis kesan konflik kepada remaja Mengkaji pelbagai isu dan masalah yang
dihadapi oleh remaja
Mendapatkan data atau maklumat
3
2.3.4 Menilai dan mencadangkan kaedah yang Menganalisis dan mengkategorikan punca dari pelbagai sumber (kaedah
berkesan untuk remaja mengatasi konflik 4 konflik remaja inkuiri)
yang dihadapi
Menjalankan kajian/ soal selidik
2.3.5 Mencadangkan cara untuk membantu Menilai, membuat rumusan dan mencadangkan tentang konflik dihadapi oleh
meningkatkan hubungan baik dalam 5 cara-cara remaja mengatasi konflik yang remaja
kalangan ahli keluarga dihadapinya
Membentangkan hasil
2.3.6 Mengaplikasi kemahiran menjalinkan Mengarang atau menghasilkan bahan seni perbincangan/ kajian
hubungan yang baik dengan ahli 6 yang menggambarkan hasrat jiwa seorang
keluarga dan orang bukan ahli keluarga remaja yang positif

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui konsep Pengurusan Tempat Sumbangsaran
MAC 2.4 Pengurusan 1 Kediaman.
MINGGU 1 Tempat 2.4.1 Mengenal pelbagai jenis tempat Perbincangan
Kediaman kediaman.
27 Feb - Menggunakan Peta Minda/Peta
3 Mac 2.4.2 Menerangkan faktor yang
Pemikiran
2017 mempengaruhi pemilihan jenis dan
kawasan tempat kediaman
Menghasilkan buku skrap (sekurang-
2.4.3 Menerangkan jenis ruang dan Melabel pelan lantai ruang-ruang dalam tempat kurangnya 3 alat jimat masa yang
fungsinya dalam tempat kediaman 3 kediaman yang disediakan terkini)

2.4.4 Mengenal pasti faktor yang Menjelaskan faktor yang mempengaruhi Melaksanakan PdP berasaskan
mempengaruh keselesaan setiap 2 keselesaan setiap ruang dalam tempat penyelesaian masalah
ruang kediaman kediaman
Menggunakan alatan teknologi
2.4.5 Menyenaraikan alatan berteknologi Menganalisis pengaruh teknologi dalam maklumat dan komunikasi semasa
yang diguna dalam tempat kediaman 4 pengurusan tempat kediaman membuat pembentangan

2.4.6 Menghuraikan pengaruh teknologi Menentukan keutamaan pembelian alatan


terhadap pengurusan tempat 5 berteknologi dengan memberi justifikasinya
kediaman

2.4.7 Merancang kedudukan alatan Menghasilkan lakaran susunan kedudukan


berteknologi mengikut jenis ruang 6 alatan berteknologi mengikut jenis ruang
dalam tempat kediaman dengan dengan mengambil kira elemen keselesaan
memberi justifikasinya tempat kediaman

3.0 PAKAIAN DAN JAHITAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Sumbangsaran (Minggu
MAC 3.1 Pemilihan 1 Mengetahui gentian fabrik. 3-UB1)
MINGGU 2 -4 Pakaian 3.1.1 Mengenal jenis gentian serta Perbincangan 14-17
sumbernya.
Mac
6-31 Mac Menggunakan Peta Minda /Peta
2017 2017
3.1.2 Menamakan contoh fabrik gentian asli Pemikiran
dan fabrik gentian buatan.
Mencari dan mengumpulkan
3.1.3 Menerangkan ciri-ciri fabrik gentian asli maklumat tentang pakaian mengikut
dan fabrik gentian buatan. budaya dalam dan luar negara
melalui berbagai sumber maklumat.
3.1.4 Menjalankan uji kaji fabrik mengikut Membuat uji kaji dengan mengikut prosedur dan
prosedur Ujian Pembakaran Fabrik. 3 merekodkan hasil ujian pembakaran fabrik.
3.1.5 Merekodkan hasil ujian pembakaran Mengumpulkan contoh-contoh fabrik
fabrik berdasarkan kriteria pada gentian asli dan gentian buatan.
borang yang disediakan.
3.1.6 Menganalisis hasil ujian pembakaran Menganalisis dan membuat kesimpulan dari Menyediakan Buku Skrap
fabrik. 4 dapatan uji kaji yang dijalankan.
3.1.7 Membentangkan hasil ujian
Menjalankan amali dalam kumpulan
pembakaran fabrik.
3.1.8 Menerangkan kesesuaian fabrik untuk Memahami prinsip pemilihan pakaian merujuk kecil
membuat pakaian mengikut fungsi 2 pada bentuk badan yang berbeza.
Membuat pembentangan secara
3.1.9 Menghuraikan peranan dan faktor yang individu atau berkumpulan
mempengaruhi pemilihan pakaian.
3.1.10 Menghuraikan prinsip asas pemilihan Melakar stail pakaian mengikut
pakaian mengikut bentuk badan bentuk badan menggunakan croquis
individu Contoh variasi lakaran mengikut
3.1.11 Mengenal pasti elemen untuk mereka tema.
bentuk stail pakaian.
3.1.12 Melakar dan melabelkan stail pakaian Mereka bentuk dan melabel stail pakaian rasmi Mengadakan pertandingan/pameran
mengikut jenis bentuk badan untuk 6 mengikut tema atau budaya.
variasi lakaran pakaian mengikut
majlis rasmi
tema.
3.1.13 Menghuraikan justifikasi stail pakaian Menilai pemilihan stail pakaian mengikut bentuk
yang siap direkabentuk. 5 badan.

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
3.2.1 Melakar dan melabel rompi/ blaus Melakar dan melabel rompi/ blaus mengikut ciri Cadangan Aktiviti:
APRIL 3.2 Mendraf mengikut ciri stail yang dipilih 1 stail yang dipilih. 24 April
MINGGU Pola Rompi Mencari maklumat dan mengumpul Israk Mikraj
1-2 atau Blaus gambar berbagai jenis rompi (vest)
3.2.2 Menamakan alatan yang digunakan Mengambil dan mencatat ukuran badan dengan dan blaus.
untuk mengambil ukuran badan dan 3 teknik yang betul.
3-14 April mendraf pola. Membuat lakaran berbagai stail
2017
rompi/blaus yang diminati.
3.2.3 Menyenaraikan bahagian badan yang
perlu diukur dengan betul.
Tunjuk cara mengambil ukuran
3.2.4 Mengukur dan mencatat ukuran badan badan
berdasarkan borang ukuran badan.
Tunjuk cara mendraf pola
3.2.5 Membuat pengiraan ukuran badan Membuat pengiraan ukuran badan sendiri
untuk penyediaan pola asas. 4 dengan tepat dalam borang yang disediakan.

3.2.6 Menamakan bahagian-bahagian pola Memahami maksud pola dan tanda pola.
pakaian yang umum dan pada pola 2
rompi/blaus.

3.2.7 Menyatakan maksud tanda-tanda pola


dengan betul.

3.2.8 Mengguna alatan dan bahan mendraf Mendraf pola rompi/ blaus mengikut ukuran
pola dengan betul. 5 badan sendiri menggunakan alatan dan teknik
yang betul.

3.2.9 Mendraf pola rompi/ blaus yang dipilih


mengikut teknik yang betul.

3.2.10 Melukis tanda pola dengan betul. Menghasilkan pola rompi/ blaus yang lengkap
6 dan dilukis tanda pola dengan betul.

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI STRATEGI PdP
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui jenis fabrik yang sesuai untuk Cadangan Aktiviti:
APRIL 3.3 Persediaan 1 membuat rompi/ blaus. 24 April- Israj
Bahan 3.3.1 Menyenaraikan jenis fabrik yang sesuai Mikraj
MINGGU 3 & Jahitan untuk membuat rompi/ blaus. Sumbangsaran
4
3.3.2 Mengenal pasti ira, sebelah luar dan Perbincangan
sebelah dalam fabrik, corak dan
17 21 April
kecacatan pada fabrik.
2017 Menggunakan Peta Minda/Peta
25 28 April Pemikiran
3.3.3 Menerangkan peraturan susun atur Memahami peraturan menyediakan fabrik serta
2017 pola yang betul di atas fabrik. 2 cara yang betul menyusun atur pola di atas
fabrik Memutar roda soalan tentang
jahitan dan mencari jawapan/
3.3.4 Menyusun atur pola di atas fabrik maklumat
dengan teknik yang betul
Mengagihkan tugasan dalam
3.3.5 Menyemat pola dengan teknik yang Menyediakan fabrik, menyusun atur pola dan kumpulan, seperti menyediakan :
betul. 3 menyemat pola dengan teknik yang betul.
Mendapatkan maklumat dan
3.3.6 Menggunting fabrik dengan teknik yang Menggunting fabrik dengan teknik yang betul. bahan dari pelbagai sumber
betul. 4 tentang tugasan

Menghasilkan potongan fabrik mengikut pola


6 dan memindahkan tanda pola, dengan
mengamalkan sikap bekerjasama, menjaga
keselamatan dan kebersihan.

3.3.7 Memindahkan tanda pola ke fabrik Memindahkan tanda pola ke fabrik dengan
dengan teknik yang betul dan kemas 5 teknik yang betul dan kemas.

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui proses jahitan yang digunakan Cadangan Aktiviti:
MEI 3.4 Menghasilkan 1 untuk membuat rompi/ blaus PPT
MINGGU Rompi atau 3.4.1 Menyenaraikan proses jahitan Sumbangsaran (15-25 Mei)
Blaus yang digunakan untuk membuat
1
rompi/ blaus dengan betul: Perbincangan Cuti
(i) Kelim Pertengahan
2-5 Mei (ii) Garis leher 27 Mei-11 Jun
Menggunakan Peta Minda /Peta
2017 (iii) Penghilangan gelembung
Pemikiran
(iv) Penyudah tepi
JUN (v) Kancing
Latihan menggunakan mesin jahit
MINGGU 2
bagi murid yang belum mahir
4 3.4.2 Menerangkan langkah menjahit
rompi/ blaus.
Mengisi borang penilaian hasil projek
12-30 Jun 3.4.3 Menggunakan mesin jahit dengan Memahami peraturan penggunaan mesin jahit secara kendiri dan member justifikasi.
2017 teknik yang betul dan selamat. 2 yang betul.
Menggunakan Senarai Semak
3.4.4 Menjahit rompi/ blaus mengikut Menjahit rompi/ blaus dengan cara yang betul Pentaksiran
langkah yang betul. 3 serta selamat.
Pameran atau pertandingan
3.4.5 Menekan rompi/ blaus dengan rompi/blaus dengan meletak harga
cara yang betul dan kemas. jualan

3.4.6 Menghias rompi/ blaus dengan Menghias rompi/ blaus dengan hiasan yang
hiasan yang sesuai dan 6 sesuai dan menepati kegunaannya.
menepati kegunaan rompi/ blaus Menghasilkan rompi/ blaus yang menepati
kriteria penilaian.

3.4.7 Membuat pentaksiran kendiri pada Membuat pentaksiran kendiri pada rompi/ blaus
rompi/ blaus yang dihasilkan. 4 yang dihasilkan berdasarkan senarai criteria
yang disediakan.

3.4.8 Mengira anggaran kos Mengira anggaran kos menghasilkan sehelai


menghasilkan sehelai rompi/ 5 rompi/ blaus dan menetapkan harga jualan.
blaus dan menetapkan harga
jualan.
3.4.9 Menulis refleksi yang berkaitan
pengalaman menghasilkan
projek jahitan.

4.0 MAKANAN DAN PEMAKANAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui maksud Makanan, Pemakanan, Cadangan Aktiviti:
JULAI 4.1 Keperluan 1 Nutrien dan Pelawas.
MINGGU 1 Makanan, 4.1.1 Mendefinisikan Makanan, Sumbangsaran
Nutrien dan Pemakanan, Nutrien dan Pelawas.
Fungsinya Perbincangan
3-7 Julai 4.1.2 Menerangkan kepentingan Memahami kepentingan Makanan, Kajian
2017 pengambilan makanan, air dan 2 Pemakanan, Nutrien dan Pelawas.
Menggunakan Peta Minda / Peta
pelawas kepada manusia.
Pemikiran
4.1.3 Mengklasifikasikan nutrien serta Menghuraikan kesan kekurangan dan
fungsi setiap nutrien. 5 berlebihan nutrien karbohidrat, protein dan Meneroka kepelbagaian kandungan
lemak terhadap tubuh. makanan dan kumpulan makanan
melalui internet
4.1.4 Menamakan sumber makanan bagi
setiap nutrien. Mencari maklumat dari pelbagai
sumber tentang penyakit berkaitan
4.1.5 Menghuraikan kesan kekurangan dengan makan dan pemakanan
dan berlebihan setiap nutrien
terhadap tubuh badan (seperti Memutar roda soalan dan mencari
obesiti, penyakit jantung, kencing jawapan/ maklumat
manis, skurvi, ketosis, anemia, dan
rabun malam). Menguji kehadiran kanji, protein dan
lemak dalam contoh makanan
4.1.6 Menjalankan uji kaji kehadiran Menjalankan uji kaji untuk menganalisis
nutrien karbohidrat, protein dan 3 kehadiran nutrien protein, karbohidrat dan Membentangkan hasil
lemak dalam bahan makanan lemak dalam makanan
perbincangan/kajian menggunakan
dengan mengikut prosedur.
alatan TMK
4.1.7 Merekodkan hasil uji kaji pada
borang yang disediakan.

4.1.8 Menganalisis dan membuat rumusan Menganalisis, merumus dan membentangkan


hasil uji kaji. 4 hasil dapatan terhadap kehadiran nutrien
dalam makanan.

Menghasilkan brosur bertemakan amalan


6 pemakanan yang sihat untuk mengelakkan
berbagai masalah kesihatan dan penyakit.
STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui maksud Pencernaan, Penyerapan Cadangan Aktiviti:
JULAI 4.2 Sistem 1 dan Enzim. 1 Sept
MINGGU 2- Pencernaan 4.2.1 Mendefinisikan pencernaan, Sumbangsaran Raya Haji
dan penyerapan dan enzim.
3
Penyerapan Perbincangan 16 Sept
Makanan Hari Malaysia
10-21 Julai
Menggunakan Peta Minda /Peta
2017 21 Sept
Pemikiran
Awal
Muharam
Mengagihkan tugasan dalam
4.2.2 Menerangkan peranan enzim dalam Memahami peranan pelbagai jenis enzim
kumpulan mengikut tajuk-tajuk kecil
sistem pencernaan. 2 dalam sistem pencernaan.

4.2.3 Melakar dan menamakan organ-organ Melakar serta melabelkan organ pencernaan Mendapatkan maklumat dan bahan
utama yang terlibat dalam proses 3 dan penyerapan dengan betul. dari pelbagai sumber tentang tugasan
pencernaan dan penyerapan.
Melabel organ pencernaan

4.2.4 Menghurai proses tindak balas enzim Membuat ujikaji mudah tentang tindak balas Menjalankan uji kaji aktviti enzim
dalam sistem pencernaan. 4 enzim pada bahan makanan. dalam pelbagai bahan makanan

4.2.5 Menghuraikan proses penyerapan hasil Membentangkan hasil ujikaji dan membuat Membentangkan hasil perbincangan
akhir pencernaan. 5 rumusan tentang proses pencernaan dan
penyerapan.

4.2.6 Mencadangkan cara yang lebih Mencadangkan cara-cara yang betul untuk
berkesan untuk menggalakkan 6 menggalakkan proses pencernaan dan
proses pencernaan bahan makanan penyerapan nutrien supaya berlaku dengan
dan penyerapan nutrien di dalam lebih berkesan.
tubuh.

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Cadangan akitiviti:
JULAI 4.3 Diet 1 Mengetahui maksud Diet dan Diet Seimbang.
MINGGU 4 Seimbang 4.3.1 Menjelaskan maksud Diet dan Diet Menggunakan Peta Minda/Peta
Seimbang. Pemikiran
24-28 Julai 4.3.2 Menerangkan faktor yang Memahami konsep Piramid Makanan. Membincangkan maksud, contoh dan
2017 mempengaruhi pengambilan diet 2 kepentingan mengambil bahan
individu. makanan yang berkhasiat

4.3.3 Menerangkan konsep Piramid


Meneroka kepelbagaian kandungan
Makanan dan kegunaannya.
makanan dan kumpulan makanan
melalui internet
4.3.4 Menghuraikan kepentingan Membandingkan dapatan dari analisis catatan
pengambilan diet yang seimbang 5 dengan saranan pengambilan diet yang
berpandukan Piramid Makanan. dicadangkan dalam Piramid Makanan. Meneliti garis panduan Kementerian
Kesihatan dan daripada sumber lain
4.3.5 Menyediakan maklumat pengambilan Mencatat pengambilan makanan harian kendiri untuk diet yang sihat
makanan harian kendiri. 3 untuk tempoh yang ditentukan.
Mendapatkan risalah dari pusat
4.3.6 Menilai dan merumus corak Menganalisis pengambilan makanan harian kesihatan
pengambilan makanan harian kendiri. 4 kendiri untuk tempoh yang ditentukan.
Membincangkan Panduan Pemilihan
4.3.7 Mencadangkan menu yang sesuai Membuat rumusan dan cadangan amalan Amalan Pemakanan (Piramid
untuk berbagai kumpulan individu 6 pemakanan yang lebih menjamin kesihatan Makanan)
berdasarkan diet seimbang. untuk diri sendiri.
Mengagihkan tugasan dalam
kumpulan

Mencatat maklumat pengambilan


makanan harian kendiri dalam boring
yang disediakan

Membentangkan hasil perbincangan


dan mengendalikan sesi soal jawab

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI STRATEGI PdP
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN
PGUSN
4.4 Peruntukan Murid boleh: Mengetahui maksud Peruntukan Diet Harian Cadangan akitiviti:
OGOS Diet Harian 1 yang Disarankan dan Indeks Jisim Badan Minggu 3
MINGGU yang 4.4.1 Mengenal pasti maksud dan kegunaan Sumbangsaran
Disarankan Peruntukan Diet Harian yang UB2
1-2
dan Indeks disarankan. Perbincangan 14-18 Ogos
Jisim Badan 2017
31 Julai-11
Menggunakan Peta Minda/Peta
Ogos 4.4.2 Membandingkan keperluan kalori Memahami kegunaan Jadual Peruntukan Diet
Pemikiran
2017 mengikut kumpulan umur, jantina dan 2 Harian yang disarankan, Kandungan nilai
golongan tertentu merujuk kepada tenaga dalam makanan dan Indeks Jisim
Mendapatkan maklumat dan
Jadual Komposisi Makanan. Badan.
bahan dari pelbagai sumber
4.4.3 Mengira nilai tenaga dalam makanan. Mengira:
3 i. Nilai tenaga dalam makanan dengan Mencari maklumat tentang
menggunakan Jadual Komposisi Makanan. Recommended Dietary
ii. Mengira Indeks Jisim Badan menggunakan Allowances (RDA)
formula BMI.
Mencari maklumat tentang Body
4.4.4 Menerangkan maksud dan kegunaan Mass Index (BMI)
Indeks Jisim Badan.
4.4.5 Mengukur berat badan unggul Mengambil berat badan individu
menggunakan carta BMI.
Melengkapkan borang BMI
4.4.6 Mengira tahap Indeks Jisim Badan
individu
individu dengan betul menggunakan
formula BMI.
Membuat jadual perbandingan
4.4.7 Mentafsir berat badan individu Menganalisis maklumat BMI diri sendiri dan individu
berdasarkan maklumat yang 4 rakan.
disediakan. Membincang dan
membentangkan cara untuk
mengatasi masalah berat badan
Menilai dan merumus berat badan kendiri dan yang berlebihan
5 rakan.

4.4.8 Mencadang cara untuk mengatasi Mencadangkan langkah dan tindakan untuk
masalah berat badan yang berlebihan 6 mencapai berat badan yang unggul.

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI STRATEGI PdP
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui maklumat yang terdapat pada label Cadangan akitiviti:
OGOS 4.5 Label 1 makanan. 26 Ogos-3 Sept
MINGGU 4 Makanan 4.5.1 Mengenal pasti maklumat yang Sumbangsaran 2017
terdapat pada label makanan.

21-25 Ogos Perbincangan


2017
Menggunakan Peta Minda/Peta
CUTI
Pemikiran
PERTENGAHAN
TAHUN
Menjalankan kaji selidik tentang
4.5.2 Menerangkan kepentingan label Memahami kegunaan dan kepentingan label
tajuk
makanan. 2 makanan kepada pengguna.
4.5.3 Menganalisis maklumat yang terdapat Mentafsir maklumat yang terdapat pada label Mengagihkan tugasan dalam
dalam beberapa label produk 3 makanan. kumpulan
makanan.
Mendapatkan maklumat dan bahan
Membandingkan maklumat pada dua label dari pelbagai sumber tentang
4 produk makanan yang sama jenis tetapi tugasan
berlainan jenama
Mencari maklumat dari pelbagai
4.5.4 Menilai kesan label makanan terhadap Memilih dan memberi justifikasi pilihan produk
pembungkusan makanan
pengguna. 5 berdasarkan maklumat pada label makanan.

4.5.5 Menghasilkan label makanan yang Mereka bentuk label makanan menggunakan Mengadakan pertandingan hasil
kreatif berdasarkan produk makanan 6 kemudahan aplikasi komputer (TMK). paling kreatif
yang akan dipasarkan.
Membentangkan hasil
perbincangan

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui maksud dan kepentingan Cadangan akitiviti:
SEPT 4.6 Perancangan 1 perancangan menu.
MINGGU 1 Menu 4.6.1 Menyatakan maksud menu dan tujuan Sumbangsaran
merancang menu.

4-8 Julai Perbincangan


4.6.2 Menjelaskan faktor yang Memahami faktor yang mempengaruhi
2017 mempengaruhi perancangan menu. 2 perancangan menu.
Menggunakan Peta Minda/Peta
4.6.3 Merancang menu sajian harian yang Menyediakan menu sajian harian yang Pemikiran
seimbang untuk keluarga: 3 seimbang untuk keluarga.
(i) Sarapan Mendapatkan maklumat dan bahan
(ii) Minum Pagi/ Petang dari pelbagai sumber tentang tugasan
(iii) Sajian Makan Tengah hari/
Malam Mengagihkan tugasan dalam
(iv) Sajian Kumpulan Tertentu kumpulan untuk menyediakan
pelbagai menu
4.6.4 Menyediakan perancangan kerja Menyediakan senarai hidangan beserta jumlah
untuk hidangan keluarga. 6 kalori bagi setiap hidangan yang sesuai Membuat kad menu
berdasarkan umur ahli keluarga.

Mempamerkan hasil tangan.


4.6.5 Mengira kos menyediakan hidangan Mengira kos menyediakan hidangan keluarga.
keluarga. 4
Membentangkan hasil perbincangan
4.6.6 Membuat perbandingan antara kos Membuat perbandingan antara kos makanan
makanan yang disediakan sendiri 5 yang disediakan sendiri dengan harga
dengan makanan siap masak yang makanan yang dibeli.
dibeli.

5.0 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui maksud peniaga, usahawan dan Cadangan aktiviti:
SEPT 5.1 1 senarai agensi-agensi yang membantu
MINGGU Mengenal 5.1.1 Menyatakan maksud peniaga, pembangunan usahawan. Sumbangsaran
Perniagaan dan perniagaan, usahawan dan
2 Keusahawanan keusahawanan.
5.1.2 Membandingkan ciri-ciri serta Memahami perbezaan antara perniagaan Perbincangan
kelebihan menjadi seorang 2 dengan keusahawanan.
11-15 Sept
peniaga dan usahawan. Menggunakan Peta Minda/Peta Pemikiran
2017 5.1.3 Mengkaji ciri-ciri usahawan abad Menghasilkan penulisan biodata mengenai
ke-21 yang berjaya. 6 seorang usahawan tempatan yang berjaya
Memutar roda soalan dan mencari jawapan/
dalam bidang yang diterokainya.
5.1.4 Menilai kekuatan dan kelemahan Menilai faktor yang mempengaruhi kualiti maklumat
diri untuk menjadi seorang 5 perniagaan atau perkhidmatan yang
usahawan. diusahakan oleh seorang peniaga atau Mengagihkan tugasan dalam kumpulan
usahawan.
5.1.5 Menghuraikan peranan usahawan: Mengkaji kepentingan peranan usahawan Mendapatkan maklumat dan bahan dari
(i) Mewujudkan peluang 3 terhadap pembangunan ekonomi sesebuah pelbagai sumber tentang tugasan
perniagaan dan pekerjaan. negara.
(ii) Memenuhi kehendak dan Mengumpul dan membentangkan maklumat
keperluan komuniti. contoh usahawan yang Berjaya
(iii) Menyumbang kepada
pembangunan ekonomi. Melengkapkan borang inventori diri untuk
(iv) Meningkatkan taraf hidup. mengenal pasti kecenderungan dan
(v) Mengkaji dan menguji potensi diri. Merumuskan kekuatan dan
penemuan dan ciptaan baharu. potensi diri masingmasing.

5.1.6 Mengenal pasti agensi-agensi yang Menganalisis peranan agensi-agensi dalam


Mengkaji artikel atau maklumat pelbagai
membantu pembangunan 4 membantu kejayaan pembangunan
bidang perniagaan. ( untuk membantu
usahawan. usahawan.
membuat keputusan tentang jenis
perniagaan yang ingin diceburi.)
5.1.7 Menghuraikan peranan agensi-
agensi dalam membantu kejayaan
Membentangkan hasil perbincangan
pembangunan usahawan.
(i) Latihan dan pengurusan
(ii) Pembiayaan Menggunakan TMK semasa membuat
(iii) Infrastruktur dan ruang niaga pembentangan.
(iv) Pemasaran
(v) Penyelidikan dan pembangunan.
STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui pelbagai bentuk perniagaan Cadangan akitiviti:
SEPT 5.2 Prosedur 1
MINGGU 3 Memulakan 5.2.1 Menerangkan pelbagai bentuk dan Sumbangsaran
Perniagaan ciri-ciri organisasi perniagaan dari
segi milikan, sumber modal dan Perbincangan
liabiliti:
18 22 Sept (i) Perniagaan Milikan Tunggal Menggunakan Peta Minda /Peta
2017 (ii) Perkongsian
Pemikiran
(iii) Syarikat Sendirian Berhad
(iv) Syarikat Berhad, dan
Mengagihkan tugasan dalam kumpulan,
(v) Koperasi.

Memahami bentuk dan ciri organisasi Mendapatkan maklumat dan bahan dari
2 perniagaan dari segi milikan, sumber modal pelbagai sumber tentang tugasan
dan liabiliti.
Membentangkan hasil perbincangan
5.2.2 Menerangkan cara memulakan Mengisi borang pendaftaran perniagaan
perniagaan: 3
(i) Memulakan perniagaan
baharu
(ii) Ambil alih perniagaan
(iii) Francais

5.2.3 Menyenaraikan prosedur


memulakan perniagaan.

5.2.4 Mengisi borang pendaftaran


perniagaan.

5.2.5 Menerangkan prosedur pendaftaran Melengkapkan borang pendaftaran


perniagaan atas talian. 6 perniagaan atas talian.

5.2.6 Menganalisis dan menilai isu yang Menganalisis isu yang perlu dipertimbangkan
perlu dipertimbangkan semasa 4 semasa memulakan perniagaan.
memulakan perniagaan.
Menilai isu yang perlu dipertimbangkan
5 semasa memulakan perniagaan.
STANDARD PRESTASI
MINGGU/ STANDARD STRATEGI
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN TAFSIRAN PdP
PGUSN
Murid boleh: Mengetahui maksud dan tujuan Rancangan Cadangan akitiviti:
SEPT 5.3 Perancangan 1 Perniagaan. PAT
MINGGU 4 Perniagaan 5.3.1 Menyatakan maksud dan tujuan Sumbangsaran (9-27 Okt
penyediaan Rancangan 2017)
Perniagaan. Perbincangan
25-29
Cuti
Sept Deepavali
Menggunakan Peta Minda /Peta
2017 16-20 Okt
Pemikiran

Minggu
Mengagihkan tugasan dalam
Ulangkaji
kumpulan,
Minggu 1
Oktober
Mendapatkan maklumat dan bahan
2-6 Okt 2017
dari pelbagai sumber tentang tugasan

5.3.2 Menulis Ringkasan Eksekutif Menulis Ringkasan Eksekutif serta latar Membentangkan hasil perbincangan
Rancangan Perniagaan. 3 belakang pemilik dan organisasi perniagaan.
Menginterpritasi format Rancangan
5.3.3 Menerangkan latar belakang pemilik Perniagaan.
dan organisasi perniagaan.

5.3.4 Melakar carta organisasi Melakar carta organisasi perniagaan.


perniagaan. 2

5.3.5 Menganalisis keperluan dan Menganalisis keperluan dan kepentingan


kepentingan elemen pemasaran: 4 elemen pemasaran:
(i) Produk (i) Produk
(ii) Harga (ii) Harga
(iii) Saluran pemasaran (iii) Saluran Pemasaran
(iv) Promosi (iv) Promosi
5.3.6 Merancang dan menetapkan: Menilai dan menentukan elemen pemasaran
(i) Objektif Rancangan Perniagaan yang 5 dalam penyediaan Rancangan Perniagaan.
sesuai.
(ii) Produk atau perkhidmatan yang akan
dikeluarkan.
(iii) Strategi pemasaran untuk produk
atau perkhidmatan yang akan
dikeluarkan.
(iv) Perbelanjaan yang wujud dalam
organisasi (cth: gaji bulanan, elaun,
sewa, caruman KWSP)

5.3.7 Menyediakan Rancangan 6 Menghasilkan Dokumen Rancangan


Perniagaan berasaskan produk Perniagaan berasaskan produk atau
atau perkhidmatan. perkhidmatan yang dipilih dengan betul dan
kemas.

MINGGU 1 - 4 Perbincangan jawapan PAT CUTI AKHIR


TAHUN
30 Okt-24 Nov Aktiviti selepas Peperiksaan Akhir Tahun
2017 24 Nov 2017
-
1 JAN 2018