Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Jaku Iban Komunikatif


1. Nama Kursus/Modul
Bahasa Iban Komunikatif

2. Kod Kursus BIKB3013

3. Nama Staf Akademik Hamidah binti Samsudin

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran asas komunikasi dalam
Kursus/Modul dalam bahasa Iban serta mengaplikasikannya melalui interaksi sosial agar dapat memberi
Program kefahaman silang budaya.

5. Semester dan Tahun


Semester 1 Tahun 3/ Semester 1 Tahun 4/ Semester 2 Tahun 4
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali 127.6
P= Pentaksiran
15 30 1.9 15 60 5.7

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course 1. Membaca suku kata, kosa kata, frasa dan ayat bahasa Iban dengan tepat
Learning Outcomes, (C2, LO1)
CLO)
2. Berkomunikasi dua hala mengikut konteks yang sesuai (C3, LO4, CS3)
3. Mengaplikasikan ciri kesantunan bahasa semasa berkomunikasi secara
berkumpulan (C5,LO4, LO5, CS3, TS3)
4. Menggunakan bahasa Iban dalam aktiviti sosial (C6, A4, LO1, LO6, LL2)

Ba pengujung kus tu nembiak ulih:


1. Macha enggau nemban patah sebut, leka jaku, frasa enggau ayat jaku Iban (C2,
LO1)
2. Bekomunikasyen chara besundang nitihka konteks ti nemban (C3, LO4, CS3)
3. Nguna penteba jaku alus maya bekomunikasyen dalam raban (C5,LO4, LO5, CS3,
TS3)
4. Bejaku Iban dalam aktiviti sosial (C6, A4, LO1, LO6, LL2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Memberi maklum balas
Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Respons ketara
Menganalisis

CLO
Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X

3 X

4 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
10. Kemahiran Boleh Kemahiran Berkomunikasi ( CS3),
Pindah (Transferable Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Bertanggungjawab (TS3)
Skills, TS): Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat(LL2)

11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:


dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Programme Learning Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) dan
Pembelajara
n

Kuliah
LO1 Pengetahuan Kuiz
Tutorial

Kuliah
LO4 Kemahiran Komunikasi Tutorial Main peranan
Pembentangan Pembentangan

LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Kuliah Main peranan


Berpasukan/Pertanggungjawaban Tutorial (Berkumpulan)

Kuliah
LO6 Pembelajaran Sepanjang
Tutorial Pembentangan
Hayat dan Pengurusan Maklumat
Pembentangan

12. Sinopsis Kursus ini berfokus kepada penggunaan bahasa Iban dalam aktiviti sosial harian yang
merangkumi aspek sebutan suku kata, penggunaan kosa kata, frasa, pola ayat, ragam ayat
dan seni bahasa Iban yang betul.

Kus tu befokus ngagai chara nguna jaku Iban dalam aktiviti sosial besehari-sehari ti
nyengkaum munyi patah sebut, chara ngena leka jaku, frasa, pola ayat, leman ayat enggau
bungai jaku ti nemban.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Kuiz
50
(1 jam)

Main Peranan (10 minit)


10
- individu
Tugasan
Main Peranan (30 minit)
25
- berkumpulan

Pembentangan (15 minit) 15

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus
(Course Learning PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Outcomes, CLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO1 X
Program (Programme
CLO2 X
Educational Objectives,
PEO) CLO3 X X

CLO4 X X

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


PEO1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan

Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui


PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)

Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa


PEO3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4
pelbagai sumber (LO6)

Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan


PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.

Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),


PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Membaca suku kata, kosa kata, frasa dan ayat bahasa Iban dengan
CLO1
tepat (C2, LO1)

Berkomunikasi dua hala mengikut konteks yang sesuai (C3, LO4,


CLO2
CS3)

Mengaplikasikan ciri kesantunan bahasa semasa berkomunikasi


CLO3
secara berkumpulan (C5,LO4, LO5, CS3, TS3).

Menggunakan bahasa Iban dalam aktiviti sosial ( C6, A4, LO1, LO6,
CLO4
LL2 )

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
(Course Learning
Outcomes, CLO) CLO1 X
dengan Hasil Pembelajaran
Program (Programme CLO2 X
Learning Outcomes, PLO) CLO3 X X

CLO4 X X

Hasil Pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO4 Kemahiran Komunikasi
LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO8 Profesionalisme, Nilai, sikap dan Etika
LO9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Membaca suku kata, kosa kata, frasa dan ayat bahasa Iban dengan
CLO1
tepat (C2, LO1)

Berkomunikasi dua hala mengikut konteks yang sesuai (C3, LO4,


CLO2
CS3)

Mengaplikasikan ciri kesantunan bahasa semasa berkomunikasi


CLO3
secara berkumpulan (C5,LO4, LO5, CS3, TS3).

Menggunakan bahasa Iban dalam aktiviti sosial ( C6, A4, LO1, LO6,
CLO4
LL2 )

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT)
setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Sistem munyi
Sistem bunyi
Vokal
2 4 2 8 16
Konsonan
Patah sebut
Kereja latih

2. Pola Ayat
Pola Ayat
Frasa Nama + Frasa Nama
Frasa Nama + Frasa Pengawa 3 6 3 12 24
Frasa Nama + Frasa Jaku Adjektif
Frasa Nama + Frasa Jaku Penempat
Kereja latih

3. Leman Ayat
Ragam Ayat
Ayat Penyata
Ayat Tanya 2 4 2 8 16
Ayat Perintah
Ayat Tekenyit
Kereja latih dialog

4. Leka Jaku
Kosa Kata
Diri sebilik
- Ngelalaka diri
- Kangau basa
Sekula enggau Komuniti
- Sekula aku
- Rumah panjai
Hari enggau maya
- Hari
- Maya
6 12 6 24 48
Pengidup besehari-sehari
- Restoran
- Pasaraya
- Klinik
Pengangkut enggau penemuai
- Nanya tunga
- Kereban pengangkut
- Penemuai
Rampa menua enggau pengawa
- Rampa menua
- Pengawa

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
5. Bungai Jaku
Seni Bahasa
Leka main anak mit
Entelah 2 4 2 8 16
Lagu
Leka main beperindang
Jaku berasuk

Kerja Kursus 1.9 5.7 7.6

Amali

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 15 30 1.9 15 60 5.7 127.6

Bersemuka Tidak Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA
Kuliah 15 15

Tutorial 30 60

Kuiz ( 1 jam) 1 3

Main Peranan-10 minit


0.15 0.45
(Individu)

Main Peranan
0.5 1.5
(Berkumpulan)

Pembentangan 0.25 0.75

Jumlah 46.9 80.7

Jumlah Jam Pembelajaran


127.6
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Asmah Haji Omar. (2011). The Iban language of Sarawak: A grammatical description
2 edition. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jimmy Donald. (2014). Leka main asal Iban. Kuching: Borneo Media Solutions

Padang Luna & Chemaline Osup. (2011). Sintaksis jaku Iban. Tanjong Malim: Emeritus
Publication

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
Rujukan Tambahan Asmah Haji Omar & Roseline Sandai. (2012). Morfologi jaku Iban. Tanjung Malim: Penerbit
UPSI.

Chemaline Osup. (2011). Daya idup Iban vol. 1. Bintulu: Pegari Iban Production.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Sistem jaku Iban di sekula. Putrajaya:


Kementerian Pelajaran Malaysia.

Nik Safiah Karim. et.al. (2008). Tatabahasa dewan edisi ketiga. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Steinmayer, Otto. (1999). Jalai jako Iban: A basic grammar of the Iban language of
Sarawak. Kuching: Klasik Publishing House.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

BIKB3013 BAHASA IBAN KOMUNIKATIF (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran Pentaksiran
LO LO LO LO LO LO LO LO LO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran

1. Membaca suku kata, kosa kata, frasa


Kuliah
dan ayat bahasa Iban dengan tepat X Kuiz
Tutorial
(C2, LO1)

2. Berkomunikasi dua hala mengikut Kuliah Main Peranan


X
konteks yang sesuai (C3, LO4, CS3) Tutorial (individu)

3. Mengaplikasikan ciri kesantunan


bahasa semasa berkomunikasi Kuliah Main peranan
X X
secara berkumpulan (C5, LO4, LO5, (Berkumpulan)
Tutorial
CS3, TS3)
4. Menggunakan bahasa Iban dalam
Kuliah Pembentangan
aktiviti sosial (C6, A4, LO4, LO6, CS1 X X
Tutorial
LL2)

Kuiz
Kuliah
KESELURUHAN x x x x Tutorial
Main Peranan
Pembentangan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


B. Ed Hons. (USM)
1 En. Mamat anak Unggat
M. Linguistics (UM)
B. Ed Hons. (UPM)
2 Pn. Corella anak Stephen
M. A (UPM)
B. A Hons. (UKM)
3 En. Philip anak Michael Meggong
M. Ed (UUM)
B.A Hons. (USM)
4 En. Ngabong anak Katoi
Dip. Ed (IPGK Gaya)
B. Ed Hons. (UPM)
5 En. Engkasan anak Inchang
M. Ed (UPSI)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1 En. Raymond Gai Panting @ Gaie Pengarah IPG Kampus Rajang

Fakulti Bahasa & Komunikasi


2 Dr. Chemaline anak Osup Pensyarah Kanan
UPSI
Akademi Pengajian Bahasa
3 Prof. Madya Dr. Bromeley Philip Pensyarah Kanan
UiTM Kampus Sarawak
Pejabat Pendidikan Daerah
4 Dr. Linton @ Jerah Britten Pegawai SIPartner+
Padawan
Pejabat Pendidikan Daerah
5 Dr. Lambat anak Lindong Pegawai SIPartner+
Betong
Bahagian Teknologi Pendidikan
6 En. Harold Unsie anak Liban Penolong Pengarah
Negeri Sarawak

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)