Anda di halaman 1dari 9

JPIF/SPAH (SKALA KECIL)

LAPORAN TEKNIKAL
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN KEJURUTERAAN
SISTEM PENGURUSAN AIR HUJAN

Tajuk Permohonan: Kegunaan Pejabat


(Di Isi Oleh Pemohon) Tarikh Permohonan:

No. Rujukan OSC:

1.0 KATEGORI PERMOHONAN

JENIS PERMOHONAN( )
Roboh & Tambahan
KATEGORI
Bangunan Bina & Pindaan Pelan Kepada
Baru Semula Perubahan Yang Diluluskan
(Kod A07) (Kod A12) (Kod B1) (Catitkan No. Ruj. Pelan Asal)

Rumah Sesebuah

Rumah Sesebuah
(Lot Kecil)

Rumah Berkembar

Rumah Teres /
Berangkai
JPIF/SPAH (SKALA KECIL)

2.0 PEMATUHAN PERANCANGAN

PERAKUAN PSP ( )
SEMAKAN
Bil. PERKARA TIDAK TIDAK
PATUH PEJABAT
PATUH TERLIBAT
1. Serahan Rizab Jalan
(Kemukakan Surat Pengesahan
Pematuhan Kepada Serahan
Sebahagian Tanah Daripada JPIF)
2. Serahan Rizab
Parit/Sungai
(Kemukakan Surat Pengesahan
Pematuhan Kepada Serahan
Sebahagian Tanah Daripada JPIF)

3.0 PEMATUHAN GARISPANDUAN

CADANGAN ( )
(Perakuan PSP) SEMAKAN
Bil. PERKARA
TIDAK TIDAK PEJABAT
PATUH
PATUH BERKAITAN
1. KEPERLUAN AM
a) Borang J
(Pengesahan Perlantikan
Perunding Kejuruteraan)
b) Borang M
(Pengemukaan Pelan-Pelan
Perparitan / MSMA Dan Akujanji)
c) 3 Set Pelan Sistem Pengurusan Air Hujan
i) Pelan Cadangan Yang
Lengkap
ii) Pelan Ditandatangani
Oleh Pemohon / Psp
Pada Setiap Helaian
iii) Pelan Ditandatangani
Oleh Pemaju/Pemilik
Pada Setiap Helaian
iv) Pelan Diwarnakan
Sepenuhnya
Colour Coding:-
Drainage Flow Blue
Osd Red
Boundary Line Dashed Line
Red
v) Tajuk Cadangan Yang
Lengkap
JPIF/SPAH (SKALA KECIL)

CADANGAN ( )
(Perakuan PSP) SEMAKAN
Bil. PERKARA
TIDAK TIDAK PEJABAT
PATUH
PATUH BERKAITAN
vi) Pengesahan Jurutera
Perunding
Saya Mengesahkan Sistem
Perngurusan / Pengumpulan
Dan Penggunaan Semula Air
Hujan Yang Akan Dibina Dan
Disediakan Akan Engikut
Garis Panduan Kementerian
Perumahan Dan Kerajaan
Tempatan, Jabatan Pengairan
Dan Saliran, Dan Dewan
Bandaraya Kuala Lumpur
Serta Beroperasi Sebelum
CCC Dikeluarkan
2. KEPERLUAN PELAN SISTEM PENGURUSAN AIR HUJAN
a) Pelan Lokasi & Pelan Tapak
b) Indicate 100% Flow From
The Roof Catchment Via
RWDP Into Tank
c) Show Plan, Cross-Section
And Long-Section Of The
RWH Tank
d) Cross-Section Againts The
House Or Building Being
Constructed
e) Schematic Drawing For The
RWH Proposal. Include All
Major Components.
f) Show RWH Engineering
Data Summary Table (Refer
Table Below) On Plan
3. REKABENTUK TANGKI RAINWATER HARVESTING
a) Rainwater Must Collected
From Roof Catchment
b) Channel To Rhe RWH Tank
/ Cistern By Rainwater
Down Pipe (RWDP)
c) Provide Filtering System
d) Provide First Flush System
(If Flow From RWDP)
e) Provide Underground First
Flush System
(If Flow From Perimeter Drain)
f) RWH Tank / Cistern
3
3m Bungalow / Semi-Detach
3
1m Terrace House
g) Indicate Conveyance
System To The Point Of
Usage
JPIF/SPAH (SKALA KECIL)

CADANGAN ( )
(Perakuan PSP) SEMAKAN
Bil. PERKARA
TIDAK TIDAK PEJABAT
PATUH
PATUH BERKAITAN
h) Show The Type Of Usage
Point
(Garden Tap / Toilet Etc.)
i) Overflow Pipe
(Must Flow Into Osd Tank For
Commercial & Apartment, &
Recieving Drain For Residental
House)
j) Provide Scouring Pipe And
Mosquito Protection Netting
k) Pipe System
(Anti Clog / Inside Cage)

4.0 RWH ENGINEERING DATA SUMMARY TABLE

FILTER FIRST FLUSH RAINWATER


ROOF CATCHMENT AREA & TANK CAPACITY
CAPACITY CAPACITY DOWNPIPE
Total Area Catchment
Tank Effective Capacity Capacity SIZE
Catchment Flow into RWH 3 No No No
2 2 Capacity (m ) (litre/sec) (Litre) (In/mm)
(m ) Tank (m )

NOTE: FIRST FLUSH


2
1. Rooftops of 100m or smaller : 25 to 50 liters
2 2
2. Rooftops of 100m or larger : 50 liters per 100m
2
3. Rooftops or surface catchments of 4356m or larger : 2500 liters
JPIF/SPAH (SKALA KECIL)

5.0 PERAKUAN PEMOHON (JURUTERA PERUNDING)

Saya dengan ini mengesahkan bahawa telah mematuhi semua syarat-


syarat yang telah ditetapkan di dalam Senarai Semakan Permohonan
Pelan KejuruteraanJabatan Perancangan Infrastruktur, Dewan
Bandaraya Kuala Lumpur dan Garis Panduan Manual Saliran Mesra
Alam (MSMA), Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia, dan akan
bertanggungjawab sepenuhnya ke atas permohonan ini.

Saya memahami sekiranya pengakuan dan pengesahan ini tidak benar


dan tidak tepat, saya boleh diambil tindakan undang-undang di bawah
peruntukan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 333), dan
permohonan ini boleh ditolak.

Tandatangan :
Nama :
No. Kad Pengenalan :
No. Pendaftaran :
Tarikh :
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA

1.0 PERAKUAN JABATAN PERANCANGAN INFRASTRUKTUR

SYOR CATATAN

Lulus

Alasan Penolakan:
Tolak

DISEMAK OLEH :

Tandatangan :
Nama :
Jawatan :
Tarikh :

DISAHKAN OLEH :

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

2.0 KEPUTUSAN MESYUARAT

SYOR CATATAN

Lulus

Alasan Penolakan:
Tolak
BORANG JPIF/SERAHAN REZAB(SKALA KECIL)

SURAT PENGESAHAN PEMATUHAN KEPADA SERAHAN SEBAHAGIAN TANAH BAGI


TUJUAN JAJARAN/PELEBARAN REZAB JALAN DAN REZAB PARIT/SUNGAI

Kepada
KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT
SEKRETARIAT OSC
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Tuan/Puan,

Tajuk Pembangunan:

Saya, .............................. Arkitek/Jurutera Perunding/Wakil Perunding yang telah


dilantik oleh pihak pemaju/pemilik mengesahkan bahawa telah membuat semakan di Jabatan
Perancangan Infrastruktur DBKL dan mematuhi perkara berikut:

1 Tapak pembangunan ini *terlibat/tidak terlibat dengan serahan sebahagian tanah bagi
tujuan jajaran/pelebaran rezab jalan seperti yang ditunjukkan dalam pelan No.

..........................................

2 Tapak pembangunan ini *terlibat/tidak terlibat dengan serahan sebahagian tanah bagi
tujuan jajaran rezab parit/sungai seperti yang ditunjukkan dalam pelan No.

...........................................

Sekian terima kasih

Seal
Nama : Akitek/Jurutera
Perunding
Tandatangan :

Disahkan oleh :
(Tandatangan)

Nama dan Cop Pegawai :

(Pengarah/Timbalan Pengarah/Jurutera Kawasan}


Jabatan Perancangan Infrastruktur
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Nota:
*Potong mana yang tidak berkenaan
*Pelan Tapak Saiz A3 atau A1
BORANG J

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

PENGESAHAN PERLANTIKAN PERUNDING KEJURUTERAAN

Rujukan Kami: .. hb. 20

Pengarah
Jabatan Perancangan Infrasturktur
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Tuan,
Tajuk Pembangunan :
..........
......
Saya / Kami ........................
(Nama Firma Perunding Kejuruteraan), ingin mengesahkan bahawa saya / kami telah dilantik
sebagai Jurutera Perunding, bertanggungjawab ke atas pengawasan kerja-kerja pembinaan
untuk projek pembangunan berkenaan.
Sekian.

Yang benar,

..
(Jurutera Perunding)

Nama Perunding : Nama Pemaju :

Alamat : Alamat :

No. Telefon : No. Telefon :


No. Faks : No. Faks :
E-mail : E-mail :

(Borang J ini hendaklah dikemukakan sebelum kerja-kerja pembinaan ditapak


dimulakan)
BORANG M

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

PENGEMUKAAN PELAN-PELAN PERPARITAN / MSMA DAN AKUJANJI

Rujukan Kami: .. hb. 20

Pengarah
Jabatan Perancangan Infrastruktur
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Tajuk Pembangunan : _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Pengemukaan Pelan-Pelan Sistem Perparitan & Pengurusan Air Hujan (MSMA)

Saya / Kami Tetuan- Firma Perunding Kejuruteraan,


dengan ini mengemukakan pelan-pelan permohonan untuk cadangan sistem perparitan & pengurusan air hujan (MSMA)
untuk kawasan pembangunan tersebut.
Pelan No : ...
... (Jumlah Bil. Pelan :....) (3 set).
Kiraan rekabentuk dan spesfikasi adalah dikemukakan di dalam tiga perenggu.

Saya dengan ini, berjanji akan bertanggungjawab ke atas rekabentuk dan perlaksanaan kerja-kerja pembinaan.

.
(Jurutera Perunding)

Nama Jurutera Perunding :


Alamat : No. Tel :
No E-Mail :
No. Faks :

Pengarah,
Jabatan Perancangan Infrastruktur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Saya/Kamiadalah merupakan pemilik / pemaju projek yang tersebut di atas


dan Jurutera Perunding Kejuruteraan ... dilantik untuk
mengemukakan pelan- system perparitan & pengurusan air hujan (MSMA) bagi pihak saya.

Saya/Kami, dengan ini akujanji perkara-perkara berikut :


1. Kerja-kerja pembinaan akan dilaksanakan oleh kontraktor berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri
Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah Kepala 1 Pecahan Kepala 1 dan Kepala
Kecil 8 untuk kerja-kerja perparitan/MSMA atau pendaftaran yang diluluskan dan nama kontraktor
tersebut akan dikemukakan ke Jabatan tuan sebelum kerja-kerja pembinaan dimulakan.
2. Jurutera Perunding yang telah dilantik akan bertanggungjawab ke atas pengawasan kerja-kerja pembinaan.
3. Pegawai-pegawai Jabatan Saliran dan Pengurusan Sungai, DBKL akan pada masa-masa sesuai dapat melawati
kerja-kerja / stor bahan binaan atau di tapak di mana kerja-kerja pembinaan dilaksanakan.
4. Saya/Kami akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan harta benda berikutan kerja-kerja pembinaan.

.
(Pemaju Pembangunan)
Nama Pemaju :..
Alamat :..
..