Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Landskap Asas


Kursus/Modul Basic Landscape

2. Kod Kursus LSAS3013

3. Nama Pensyarah Muhammad bin Ibrahim


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran praktik dalam asas-asas landskap serta
Kursus/Modul meneroka peluang-peluang perniagaan melalui hasilan kreatif dan inovatif .
dalam Program

5. Semester dan Semester 1 Tahun 3 / Semester 1 Tahun 4 / Semester 2 Tahun 4


Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Bersemuka dan Bukan
Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 10 4 58 7.5 10 8 - 25.5 123
P = Pentaksiran

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran 1. Menerangkan kepentingan tanaman hiasan, kaedah pembiakan, pengurusan tanaman hiasan serta
Kursus (Course perancangan dan pengurusan landskap. (C2, A3, LO1)
Learning
Outcomes, CLO) 2. Mengaplikasi kemahiran teknikal dalam mereka bentuk landskap mini. (C3, P3, A3, LO2)
3. Membina satu landskap mini secara berkumpulan. (C6, P7, A2, LO2, LO5, TS4)
4. Menghasilkan risalah perniagaan bagi mempromosikan taman landskap mini. (C6, A4, LO2, LO7,
CS1, KK1)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

CLO

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Mengaplikasi

Menganalisis

Lakuan tulen
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A4 A5

1 x x

2 x x x

3 x x x

4 x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Kemahiran Berpasukan (TS4)
(Transferable Kemahiran Keusahawanan (KK1)
Skills, TS):

11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:


dan Pembelajaran Kuliah, Tutorial, Amali
Serta Pentaksiran
Strategi pentaksiran:
Pentaksiran adalah 100% Kerja Kursus.

Kerja kursus terdiri daripada kuiz , ujian amali kumpulan (pembinaan landskap mini), ujian amali individu 1
(penanaman tanaman landskap), ujian amali individu 2 (mereka bentuk landskap), dan penghasilan risalah
pengiklanan.

Learning Outcome (LO) Strategi Pengajaran dan Jenis Pentaksiran


Pembelajaran
LO 1- Pengetahuan Kuliah, Tutorial Kuiz
LO 2- Kemahiran praktikal Amali Ujian amali kumpulan
Ujian amali individu 1
Ujian amali individu 2
LO 5- Kerja berpasukan Amali Ujian amali kumpulan
LO 7- Kemahiran
Kuliah, Tutorial Penghasilan risalah
keusahawanan

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi pengenalan kepada landskap, pembiakan, penanaman serta penyelenggaraan
tanaman hiasan, elemen landskap, prinsip dan elemen reka bentuk landskap. Ia mengintegrasikan
pengetahuan teori dan kemahiran amali dalam pelandskapan serta promosi hasil landskap.

This course encompasses introduction to landscape , propagation , planting and maintenance of ornamental
plants , landscape elements, principles and elements of landscape design. It integrates the theoretical
knowledge and practical skills in landscaping as well as the promotion of landscape product

13. Mod Penyampaian Kuliah, Tutorial dan Amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 100%


Pentaksiran

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Amali kumpulan
(Pembinaan landskap mini) 15

Amali Individu 1
(Penanaman tanaman landskap) 35
Amali Individu 2
Tugasan 35
(Mereka bentuk landskap)

Penghasilan risalah pengiklanan 10

Kuiz 5

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO1 x
dengan
Objektif Pendidikan
CLO2 x
Program
(Programme
Educational CLO3 x x
Objectives, PEO)
CLO4 x x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan selaras
PEO1 dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan saintifik
PEO2 (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu sebagai
PEO3 bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari keperluan
PEO5 pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9), berkemahiran sosial,
PEO6 bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menerangkan kepentingan tanaman hiasan, kaedah pembiakan, pengurusan tanaman hiasan
CLO1
serta perancangan dan pengurusan landskap. (C2, A3, LO1)
CLO2 Mengaplikasi kemahiran teknikal dalam mereka bentuk landskap mini. (C3, P3, A3, LO2)
CLO3 Membina satu landskap mini secara berkumpulan. (C6, P7, A2, LO2, LO5, TS4)
Menghasilkan risalah perniagaan bagi mempromosikan taman landskap mini. (C6, A4, LO2,
CLO4
LO7, KK1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
Kursus (Course
Learning CLO1 x
Outcomes, CLO)
Dengan Hasil CLO2 x
Pembelajaran
(Learning CLO3 x x
Outcomes, LO)
CLO4 x x

Hasil Pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO4 Kemahiran Komunikasi
LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Bertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menerangkan kepentingan tanaman hiasan, kaedah pembiakan, pengurusan tanaman hiasan
CLO1
serta perancangan dan pengurusan landskap. (C2, A3, LO1)
CLO2 Mengaplikasi kemahiran teknikal dalam mereka bentuk landskap mini. (C3, P3, A3, LO2)
CLO3 Membina satu landskap mini secara berkumpulan. (C6, P7, A2, LO2, LO5, TS4)
Menghasilkan risalah perniagaan bagi mempromosikan taman landskap mini. (C6, A4, LO2,
CLO4 LO7, KK1)

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam


17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning
Time, SLT) setiap tajuk Interaksi
Interaksi Bersemuka
Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali

1. Pengenalan Kepada Landskap


Sejarah perkembangan landskap
Kepentingan landskap
- Ekologi dan kehidupan flora/fauna
- Estetika dan pengindahan
2 2 2 4 10
- Ekonomi
Elemen landskap serta kegunaan
- Tumbuhan , topografi , air , bahan
binaan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

4
2. Reka Bentuk Landskap
Elemen reka bentuk (semula jadi dan
buatan manusia)
Prinsip reka bentuk landskap
Asas mereka bentuk landskap
Analisis tapak dan inventori 2 20 2 24
Tema landskap
Kos landskap
Melakar reka bentuk landskap
Pelaksanaan projek landskap

3. Pembiakan Tanaman Landskap


Kaedah seks
- Kekuatan dan kelemahan
- Peralatan, bahan dan medium
menyemai
- Teknik-teknik menyemai
Kaedah aseks
- Kekuatan dan kelemahan 2 12 2 16
- Teknik-teknik pembiakan secara
aseks
Penyediaan bahan tanaman
- Penyediaan bahan tanaman seks
dan aseks
Pelaksanaan projek landskap

4. Penanaman Dan Penyelenggaraan


Tanaman Landskap
Bekas penanaman
- Jenis dan ciri bekas
- Pemilihan dan penyediaan bekas
Medium penanaman
- Jenis-jenis medium
2 12 2 16
- Ciri-ciri medium
- Penyediaan medium
Langkah-langkah penanaman
- Penanaman dalam bekas
- Penanaman di tapak terbuka
Pelaksanaan projek landskap

5. Penjagaan Tanaman Landskap


Penyiraman
- Teknik-teknik menyiram
Pembajaan
- Jenis dan kaedah membaja
Menggembur
- Tujuan dan peralatan 4 4
Mencantas dan memangkas
- Tujuan, peralatan dan teknik
Kawalan rumpai, perosak dan penyakit
- Kaedah-kaedah kawalan
Pelaksanaan projek landskap

6. Pelaksanaan projek landskap


Membina ( set ) landskap
Penyelenggaraan tanaman landskap 10 10
dan lain-lain elemen

7. Pemasaran
Promosi dan pengiklanan 2 2 2 4 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

5
Kerja Kursus 0.5 4.5 5

Amali 7 21 28

Ulang kaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 10 4 58 7.5 10 8 25.5 123

Bersemuka Bukan Bersemuka

Kuliah 10 10

Tutorial 4 8

Amali 58 -

Kuiz
0.5 1.5

Amali kumpulan
(Pembinaan landskap 1 3
mini)

Amali Individu 1
Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka Dan
(Penanaman tanaman 3 9
Bukan Bersemuka
landskap)

Amali Individu 2
(Mereka bentuk 3 9
landskap)

Penghasilan risalah
- 3
pengiklanan

Jumlah 79.5 43.5

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 123
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Booth , Norman K. (2013) . Basic Elements of Landscape Architectural Design. Long Grove, Illinois:
Waveland Press

Mohd Kher Hussien (2009), Landskap Kejur Dalam Senibina Landskap. Serdang: Penerbit UPM

Nor Ain Mohd Rejab (2006). Landskap Kediaman Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Rujukan Tambahan Kotler, P. (2009). Kotler On Marketing - Edisi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Profesional.

Nor Ain Mohd. Rejab (2008). Tanaman Landskap Pokok Renik Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka

Novizan dan Nor Faridah Sharuddin (2006). Panduan Pembajaan Secara Efektif. Kuala Lumpur: Synergy
Media Books.

Jaafar Muhamad (2003). Asas Pengurusan Perniagaan. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

19. Maklumat Tiada


Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

6
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN

LSAS3013- LANDSKAP ASAS (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Menerangkan kepentingan tanaman


hiasan, kaedah pembiakan, pengurusan Kuliah
tanaman hiasan serta perancangan dan x x Kuiz
Tutorial
pengurusan landskap. (C2, A3, LO1)

Ujian amali
2. Mengaplikasi kemahiran teknikal dalam individu 1
mereka bentuk landskap mini. (C3, P3, A3, x Amali
LO2) Ujian amali
individu 2
3. Membina satu landskap mini secara Ujian amali
berkumpulan. (C6, P7, A2, LO2, LO5, TS4) x x Amali
berkumpulan
4. Menghasilkan risalah perniagaan bagi
mempromosikan taman landskap mini. (C6, Kuliah Penghasilan
x x x
A4, LO2, LO4, LO7, KK1) Tutorial risalah

Kuliah Kuiz
Tutorial Ujian amali
KESELURUHAN x x - x x - x - -
Amali Penghasilan
risalah

Ahli Panel Penggubal:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


1 En Sanif bin Sapaat Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

2 En Ahmad Puad bin Aris Sarjana Kurikulum dan Pengajaran

3 Tn Hj Md Arif bin Md Zin Sarjana Pengurusan Teknologi

4 En Suleiman bin Yunos Sarjana Kurikulum dan Pengajaran

5 Pn Hjh Norzalia binti Muhamad Sarjana Psikologi dan Kaunseling

6 Pn Norzeha binti Othman Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

7
1
Dr Mazlan bin Aris Timbalan Pengarah IPG Kampus Temenggong Ibrahim
2
PM Dr. Yahya bin Buntat Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)