Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus/Modul Bahasa Cina Komunikatif


2. Kod Kursus BCKB3013

3. Nama Staf Akademik Dr Chin Peng Yee

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran asas komunikasi dalam
Kursus/Modul dalam bahasa Cina serta mengaplikasikannya melalui interaksi sosial agar dapat mewujudkan
Program kefahaman silang budaya.

5. Semester dan Tahun Semester 1 Tahun 3 / Semester 1 Tahun 4/ Semester 2 Tahun 4


ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam


Pembelajaran Pembelajaran
Bersemuka Bukan Bersemuka
Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 122
P= Pentaksiran 15 30 - 4 30 30 - 13

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Membaca suku kata, kosa kata dan ayat bahasa Cina dengan tepat (C2, LO1)
CLO) 2. Menulis karakter Cina dengan betul (C3, P2, LO2)
3. Berkomunikasi dua hala mengikut konteks yang sesuai ( C3, A2LO4, CS3)
4. Mengaplikasikan kesantunan bahasa semasa berkomunikasi secara berkumpulan (C5,
LO4, LO5, CS3, TS3)
5. Menggunakan bahasa Cina dalam aktiviti sosial secara berkumpulan (C6, A4, LO4, LO5,
LO6, CS3, TS3, LL2)

1.
2.
3.
4.
5.

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
ketara

maklum
Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami

CLO
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi

Memberi
menilai

Menilai
balas
Set

C C C C P P P P A
C1 C2 P3 P5 P7 A1 A2 A3 A5
3 4 5 6 1 2 4 6 4
1 x
2 x x
3 x x
4 x
5 x x

10. Kemahiran Boleh Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat ( LL2), Kemahiran Berpasukan (TS3),
Pindah (Transferable Kemahiran Berkomunikasi ( CS3)
Skills, TS):

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


Kemas kini November 2016

1
11. Strategi Pengajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
dan Pembelajaran
Serta Pentaksiran Kuliah dan tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi satu (1) bentuk
pentaksiran, iaitu kerja kursus (100%) sahaja. Kerja kursus ditaksir melalui projek
sahaja. (Rujuk Buku Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus)

Strategi Pengajaran dan


Hasil pembelajaran (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran
Kuliah Kuiz
LO1 Pengetahuan
Tutorial Ujian

LO2 Kemahiran Kuliah Kuiz


Psikomotor/Amali/Teknik Tutorial Ujian

Kuliah Main peranan 1


LO4 Kemahiran Berkomunikasi
Tutorial Main Peranan 2

LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Kuliah Pembentangan


Berpasukan/Pertanggungjawaban Tutorial Main Peranan 2
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat Kuliah
Main Peranan 2
dan Pengurusan Maklumat Tutorial

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi Pengenalan, Hanyu Pinyin, karakter Cina, kosa kata, pola ayat
bahasa Cina dan seni bahasa Cina.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 100%


Pentaksiran
i. Kuiz
ii. Main Peranan 1 & 2
iii. Ujian
iv. Pembentangan

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis - -

Amali - -

Kuiz (2 x 1 jam) 50
Tugasan
Main Peranan 1 (Individu) (15 minit) 5
Main Peranan 2 (Kumpulan) (15 minit) 10
Ujian ( 1 jam) 20
Pembentangan ( 30 minit) 15

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


Kemas kini November 2016

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Program
( Programme CLO 1 x
Learning Outcomes,
CLO 2 x
PLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO 3 x
Program
(Programme CLO 4 x x
Educational
Objectives, PEO) CLO 5 x x x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO 1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO 2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO 3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO 4
sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO 5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO 6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membaca suku kata, kosa kata dan ayat bahasa Cina dengan tepat (C2,
CLO 1
LO1)
CLO 2 Menulis karakter Cina dengan betul (C3, P2, LO2)
Berkomunikasi dua hala mengikut konteks yang sesuai ( C3, A2LO4,
CLO 3
CS3)
Mengaplikasi kesantunan bahasa semasa berkomunikasi secara
CLO 4
berkumpulan (C5, LO4, LO5, CS3, TS3)
Menggunakan bahasa Cina dalam aktiviti sosial secara berkumpulan (C6,
CLO 5
A4, LO4, LO5, LO6, CS3, TS3, LL2)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


Kemas kini November 2016

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course CLO 1 x
Learning Outcomes, CLO 2 x
CLO) CLO 3 x
dengan Hasil CLO 4 x x
Pembelajaran
CLO 5 x x x
(Learning Outcomes,
LO)

Hasil Pembelajaran (LO)


LO 1 Pengetahuan

LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO 3 Kemahiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO 4 Kemahiran Berkomunikasi

LO 5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban

LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO 8 Profesionalisme, Nilai, sikap dan Etika

LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membaca suku kata, kosa kata dan ayat bahasa Cina dengan tepat (C2,
CLO 1
LO1)
CLO 2 Menulis karakter Cina dengan betul (C3, P2, LO2)
Berkomunikasi dua hala mengikut konteks yang sesuai ( C3, A2LO4,
CLO 3
CS3)
Mengaplikasi kesantunan bahasa semasa berkomunikasi secara
CLO 4
berkumpulan (C5, LO4, LO5, CS3, TS3)
Menggunakan bahasa Cina dalam aktiviti sosial secara berkumpulan (C6,
CLO 5
A4, LO4, LO5, LO6, CS3, TS3, LL2)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


Pentaksiran

Kemas kini November 2016


KKuuliah

Tutorial

4
Amali
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning

Bersemuka
Time, SLT) setiap tajuk

Interaksi
Bukan
Bersemuka
Interaksi

Jumlah SLT
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1.
Pengenalan Ringkas Bahasa Cina

1 1 2 1 5

2. Hanyu Pinyin


3 6 6 6 21

3. Karakter Cina

2 4 4 4 14

4. Pola Ayat


2 4 4 4 14


Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


Kemas kini November 2016

5
5. Kosa Kata

5.1

5.2

5.3

5.4

5 10 10 10 35

5.5


5.6

**

6. Seni Bahasa5
2 5 4 16Kerja Kursus 4 13 17
Amali

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 15 30 4 30 30 13 122

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


Kemas kini November 2016

6
Bersemuka Bukan Bersemuka

Kuliah 15 30

Tutorial 30 30

Kuiz ( 2 x 1 jam) 2 6

Main Pernana 1 (15 minit) ( Individu)


0.5 2
Main Peranan 2 (15 minit) ( Kumpulan)

Ujian ( 1 jam) 1 3

Pembentangan (30 minit) 0.5 2

Jumlah 49 73
Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 122

Jam Kredit 3
18. Rujukan Asas 2013

2011

2007

Rujukan Tambahan 2014

2013

2007

2007

2006

2004

2003

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


Kemas kini November 2016

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN

BCKB3013 Bahasa Cina Komunikatif (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN
Pengajaran dan Pentaksiran
KURSUS
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Membaca suku kata, kosa Kuliah


Kuiz
kata dan ayat bahasa Cina X Tutorial
Ujian
dengan tepat (C2, LO1)

2. Menulis karakter Cina dengan Kuliah Kuiz


X
betul(C3, P2, LO2) Tutorial Ujian
3. Berkomunikasi dua hala Kuliah
mengikut konteks yang sesuai X Tutorial Main peranan 1
(C4, LO4, CS3)
4. Mengaplikasikan kesantunan
bahasa semasa Kuliah
Pembentangan
berkomunikasi secara X X Tutorial
Main Peranan 2
berkumpulan (C5, LO4, LO5,
CS3, TS3)
5. Menggunakan bahasa Cina Kuliah
dalam aktiviti sosial secara
Tutorial
berkumpulan (C6, A4, LO4, X X X Main Peranan 2
LO5, LO6, CS3, TS3, LL2)

Kuliah Kuiz
Tutorial Pembentangan
KESELURUHAN X X X X X
Ujian
Main Peranan 1 & 2

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Pensyarah Kelayakan Akademik


1 Dr. Wong Sien Biang B.A.(Hons), M.A., Ph.D
2 Dr. Ng Sook Gun B.A.(Hons),M.Ed. ,M.A.,Ph.D

3 En. Khoo Kin Peng B.A. (Hons), Dip.Ed, M.ed

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1 Dr Lin Chia Ying Pensyarah UPSI

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


Kemas kini November 2016