Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Bahasa Melayu Lestari


Kursus/Modul Sustainability of Malay Language

2. Kod Kursus BMLB3013

3. Nama Staf
Dr. Yusfarina Mohd Yussof
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memperkukuh dan membugarkan bahasa
dalam Program Melayu secara lisan dan tulisan.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 3/ Semester 1 Tahun 4/ Semester 2 Tahun 4.
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
120
P= Pentaksiran
15 30 15 30 30

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Membincangkan isu, cabaran dan program untuk melestarikan bahasa Melayu
Outcomes, CLO) dengan berkesan (C4,LO1, LO3, CTPS1)

2. Menganalisis nilai dan pemikiran lagu rakyat dengan merujuk kepada pelbagai
sumber (C4, LO3, LO6, CTPS4, LL1)

3. Menghasilkan lagu rakyat secara kreatif (C6, LO8, EM1)

4. Melaksanakan aktiviti lapangan untuk pendokumentasian lagu rakyat yang


autentik/tulin secara berkumpulan (C5, LO5, TS4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara

Memberi maklum

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

CLO
Menerima
kompleks
berpandu
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 x
4 x

10. Kemahiran Boleh Kemahiran kerja satu pasukan (TS4), kemahiran kritis dan menyelesaikan masalah
Pindah (CTPS4), Etika dan Moral Profesional (EM1)
(Transferable Skills,
TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial (Perbincangan, Pembentangan Kumpulan)

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran adalah 100% kerja kursus

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran
LO1 Pengetahuan Kuliah
Penulisan esei
Tutorial
LO3 Kemahiran saintifik, Kuliah
Penulisan esei
kemahiran berfikir dan Tutorial
Ulasan Kritis
menyelesaikan masalah
Kuliah
Penghasilan lirik lagu
LO4 - Berkomunikasi Tutorial
rakyat

Kuliah
LO5 Tanggungjawab
Tutorial Laporan kajian lapangan
sebagai satu pasukan

Kuliah
Ulasan kritis
LO6 Pengurusan maklumat Tutorial
Laporan Kajian lapangan

LO8 - Profesionalisme, kreatif Kuliah Penghasilan lirik lagu


dan beretika Tutorial rakyat

12. Sinopsis Kursus ini membincangkan isu, cabaran dan program pelestarian bahasa Melayu melalui
nyanyian lagu rakyat, nilai dan pemikiran dalam lagu rakyat, kreativiti dan inovasi dalam
nyanyian lagu rakyat, penyampaian dan persembahan lagu rakyat, dan pembelajaran
berasaskan projek bersumberkan lagu rakyat.
This course discuss the issues, challenging and program to sustain Malay language through
folksongs, values and thought in folk song, creativity and inovation in folksongs, singing the
folksongs and project based learning with folksongs sources.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Penulisan Esei
45 15=50
Ulasan Kritis
Tugasan
15 6=20

Penghasilan lirik lagu rakyat 10 3=10


Laporan Kajian Lapangan 30 6=20

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Kursus (Course
Learning CLO1 x x
Outcomes, CLO) CLO2 x x
dengan
CLO3 x
Objektif Pendidikan
Program CLO 4 x
(Programme Nota : CLO merujuk Hasil Pembelajaran Kursus dan PEO merujuk Objektif Pendidikan
Educational Program. Perincian CLO dan PEO adalah seperti yang berikut :
Objectives, PEO
Objektif Pendidikan Program (PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuh bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Membincangkan isu, cabaran dan program untuk melestarikan bahasa
Melayu dengan berkesan (C4,LO1, LO3, CTPS1)
CLO2 Menganalisis nilai dan pemikiran lagu rakyat dengan merujuk kepada
pelbagai sumber (C4, LO3, LO6, CTPS4, LL1)
CLO3 Menghasilkan lagu rakyat secara kreatif (C6, LO8, EM1)
CLO4 Melaksanakan aktiviti lapangan untuk pendokumentasian lagu rakyat
yang autentik/tulin secara berkumpulan (C5, LO5, TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
Kursus (Course
Learning CLO1 x x
Outcomes, CLO) CLO2 x x
dengan Hasil
Pembelajaran CLO3
( Learning
CLO4 x
Outcomes, LO)

Hasil Pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran psikomotor/amali/teknik
LO3 Pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik
LO4 Kemahiran komunikasi
LO5 Kemahiran sosial/ kerja berpasukan/pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat
LO7 Kemahiranpengurusan dan keusahawanan
LO8 profesionalisme, nilai, sikap dan etika
LO9 Kemahiran kepemimpinan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

4
Bersemuka
Bersemuka

Jumlah
Interaksi

Interaksi
Bukan

SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. - Isu dan cabaran bahasa Melayu dalam era globalisasi

Konsep
Tujuan
Bahasa Melayu dahulu, kini dan akan datang
1 2 1 2 6
Ancaman kerancuan bahasa
- Kesalahan tatabahasa
- Bahasa dalam media sosial

2. Program Pelestarian Bahasa Melayu

Pembugaran bahasa melalui karnival bahasa


Pemerkasaan bahasa melalui kembara bahasa
Perbengkelan seni berbahasa 1 2 1 2 6
Menggiatkan aktiviti kebahasaan
Analisis pemikiran orang Melayu dalam nyanyian
lagu rakyat

3. Pelestarian Bahasa Melayu melalui Nyanyian Lagu


Rakyat

Konsep
- Jenis mengikut negeri

Ciri ciri
- dialek negeri 1 2 1 2 6

Fungsi
- Alat hiburan
- Pencetus motivasi
- Wahana protes sosial
- Bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa

Jenis lagu rakyat

- Lagu rakyat tanpa mementingkan lirik


o Muzik lebih penting daripada lirik

o Mengiringi tarian
- Lagu rakyat mementingkan irik
o Lagu rakyat berfungsi hiburan dan 2 4 2 4 12
pendidikan
o Lagu rakyat berlirik puisi
o Lagu rakyat bercerita

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

5
4. Nilai dan Pemikiran Lagu Rakyat

Konsep
- Bahan hiburan dan didikan
- Keindahan terletak pada alunan irama dan lirik 1 2 1 2 6
- Pancaran nilai dan akal budi masyarakat
Melayu tradisi
- Pengalaman hidupdan cara berfikir

Hubungan manusia dengan nilai dan pemikiran


dalam lagu rakyat
- Nilai akhlak manusia dengan manusia
- Nilai pendidikan manusia dengan alam
- Nilai tauhid manusia dengan Ketuhanan
- Nilai murni - manusia dengan kehidupan
1 2 1 2 6

5. Kreativiti dan Inovasi dalam Nyanyian Lagu Rakyat

Melalui kemahiran berbahasa


- Menyampaikan idea kreatif bersumberkan lagu
rakyat secara lisan dan tulisan
- Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan kreatif
bersumberkan lagu rakyat 2 4 2 4 12
- Mempersembahkan idea kreatif melalui aspek
seni bahasa

Mengaplikasikan lagu rakyat dalam pengajaran dan


pembelajaran

6. Penyampaian dan Persembahan Lagu Rakyat

Teknik dan gaya


1 2 1 2 6
- Gaya penyampaian dan persembahan pelbagai
lagu
- Penghayatan makna lirik
- Kesesuaian lagu, emosi dan ekspresi
- Keharmonian suara, gerak dan cerita
- Lagu Anak Itik Tok Wi, Puteri Santubong, Rasa
Sayang, Ayam Didik, Burung Kenek-kenek dll

Aspek penghayatan penyampaian lagu rakyat 1 2 1 2 6


- Keupayaan menguasai dan menjiwai lirik
- Mengubah suai dan menghasilkan lirik
- Memahami maksud tersurat dan tersirat
- Memberikan kesan kepada audiens

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

6
7. Persembahan Nyanyian Lagu Rakyat

Bengkel penghasilan lagu rakyat


Mari bernyanyi
- Menyanyikan lagu yang dicipta
- Menyanyikan lagu yang digemari
- Lagu berentak tradisional, dan bersuara latar

Aktiviti muzik dengan gerakan


- Mengikut lirik lagu
2 4 2 4 12
- Rentak dan irama
- Interpretasi lagu

Etika persembahan
- Keterampilan
- Komunikasi
- Sebutan / Pertuturan
- Kesopanan
- Kesenian dalam berbahasa

8. Pembelajaran Berasaskan Projek

Mengumpul Koleksi Lagu-lagu Rakyat

- Mengikut negeri
- Menyenaraikan kosa kata mengikut dialek
tempatan dan negeri
- Lagu-lagu rakyat kontemporari 2 4 2 4 12
Lawatan dan kerja lapangan
- Mendokumentasikan lagu-lagu rakyat negeri-
negeri semenajung Malaysia, Sabah dan
Sarawak

Kerja Kursus 30 30

Amali

Ulang kaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 15 30 15 30 30 120

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

7
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 15 15

Tutorial 30 30

Penulisan Esei
9
(1500pp)

Ulasan Kritis
3
(600)

Penghasilan lirik lagu


rakyat
0.5 1.5
(Pembentangan
individu)

Laporan Kajian
Lapangan
6
(1000pp)

Jumlah 45.5 74.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 120
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas


Mahzan Arshad, Idris Mohd Radzi, & Nafii Mat (Editor). (2012). Memartabatkan bahasa
Melayu: Pengajaran dan pembelajaran. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan
Idris.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2014). Semantik dan akal budi Melayu. Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Siti Zaleha M. Hashim. (2014). Kenali puisi tradisional kita. Kuala Lumpur: Pustaka Karya.

Rujukan Tambahan Ahmad Kamal Abdullah. (2011). Puisi Melayu puisi dunia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Dewan Bahasa dan Pustaka (Peny.)(2006). Siri lestari sastera: Sejarah kesusasteraan
Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gardner. H. (2005). Five minds for the future. Boston: Harvard Business School Press.

Hashim Hj. Musa. (2005). Pemerkasaan tamadun Melayu Malaysia : Menghadapi globalisasi
barat . Kuala Lumpur : Universiti Malaya.

Iffah Abdul Halim. (2014). Pengaplikasian teknik nyanyian dalam peningkatan penulisan surat
kiriman rasmi (Laporan Projek). Kuala Lumpur: Institut Pendidikan Guru Malaysia.

Starco. A.J (2005). Creativity in classroom: School of curious delight.London:Lawrence


Erlbaum Associates Publisher.

Maklumat
Tiada
19. Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

8
MATRIK HASIL PEMBELAARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

BMLB3013BAHASA MELAYU LESTARI (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Membincangkan isu, cabaran dan


program untuk melestarikan bahasa
Melayu dengan berkesan (C2, LO1, Kuliah
x x Penulisan esei
LO3, CTPS1) Tutorial

2. Menganalisis nilai dan pemikiran lagu


rakyat dengan merujuk kepada
Kuliah
pelbagai sumber (C4, LO3, LO6,
x x Tutorial Ulasan Kritis
CTPS4, LL1)

3. Menghasilkan lirik lagu rakyat secara Penghasilan lirik


kreatif (C6, LO8,LO4,) Kuliah lagu rakyat
x
Tutorial (Pembentangan
individu)
4. Melaksanakan aktiviti lapangan untuk
Kuliah
pendokumentasian lagu rakyat yang Laporan Kajian
x Tutorial
autentik/tulin secara berkumpulan C5, Lapangan
LO5, TS4)
Penulisan esei
UlasanKritis,
Kuliah, tutorial. Penghasilanlirik
KESELURUHAN x x x x
lagu rakyat
Laporan Kajian
Lapangan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Dr. Tuan Jah binti Tuan Yusof Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) Pengajian Melayu, UM
IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Pengajian Melayu, UM
Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial, UM

2 Dr Wan Norliza binti Wan Mohd Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) Kesusasteraan Melayu, UM
Zain Ijazah Sarjana Pengajian Melayu (Kesusasteraan Melayu), UM
IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa Melayu), UM

3 Tuan Zainab binti Wi Ijazah Sarjana Pengajian Melayu (Kesusasteraan Melayu), UM


IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa Melayu), UM

4 Siti Nafsiah binti Ismail Master Bahasa Melayu


Institut Pendidikan Guru Malaysia Bacelor Pendidikan PBMP UPM

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

Anda mungkin juga menyukai